Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання


Сучасна концепція перехідної економіки склалася в останній чверті XX століття. Раніше вона з'явитися не могла. Досить згадати, що політична економія (економічна теорія, економіка як наука) з'явилася в період первісного капіталізму (ринкової індустріальної системи). Монетаристи, фізіократи і класики розглядали аналізовані ними явища розвивається буржуазного суспільства як природний порядок, залишаючи більшою, як, наприклад, Д. Рікардо, чи меншою (А. Сміт та ін.) ступеня за рамками теоретичного аналізу всі інші відносини. Про теорії перехідної економіки тут не могло бути й мови. Перехідна епоха розумілася в якійсь мірі як відома випадковість, від якої була можлива дорога і вперед (Сен-Симон) і назад (Мірабо, Сісмонді).
Історична школа пізніше стала виділяти епохи індивідуального, перехідного і соціального господарства, розглядаючи перехідну епоху як своєрідну трансформацію індивідуального господарства в соціальне.
Марксистська концепція перехідної економіки заснована на формаційному підході, виходить з неминучість зміни капіталізму соціалізмом. Необхідність перехідного періоду, суть якого - постійна боротьба між старим частнокапиталистическим і новим соціалістичним укладом на основі розвитку адекватної або мате-

506
Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
риально-технічної бази. Дана теорія припускала економічну політику держави у формі диктатури пролетаріату, спрямовану на формування та забезпечення перемоги соціалістичного устрою. Уклад тут розглядався як форма господарства.
Концепція «природного» порядку змінюється в кінці XIX ст. критикою капіталістичної ринкової системи господарювання, постановками про можливу заміну її іншим ладом вже не тільки марксизмом, впитавшим і перетворив, ідеї соціалістів-утопістів, а й рядом найвизначніших економістів Заходу. Такі ідеї висловлюються Т. Вебленом (1857-1929), В. Зомбартом, І. Шумпетером. Нові явища в розвитку капіталістичної економіки детально показує у своїй роботі «Імперіалізм» Д. Гобсон. XX століття показало подальший розвиток нових тенденцій, отримали вираження в концепціях постіндустріального суспільства.
Соціалізм, який переміг у XX столітті в ряді країн, що входять у світову соціалістичну систему, за загальним визнанням, виявився несправжнім (казарменим, квазідержавних, «мутантним» і т.д.), завів економіки цих країн в глухий кут. Виникла необхідність суттєвих змін в системах господарювання. З'являються нові концепції змісту перехідної економіки: або як процесу усунення недоліків (деформацій, мутацій) соціалізму, або як процесу переходу від «поганого» соціалізму до «хорошому», або, нарешті, як переходу від соціалізму до капіталізму. При цьому залишається відкритим питання - до якого капіталізму: вільної конкуренції або сучасної ринкової економіки, яка характеризується цілою низкою якісних змін у механізмі її функціонування? Окремі економісти сьогодні не схильні розглядати перетворення в економіках колишніх «соціалістичних» країн як стан перехідної економіки, вважають за краще говорити про етап формування ринкової економіки.
Незважаючи на велику кількість концепцій перехідної економіки, сьогодні можна виділити те спільне і головне, що в них є, а саме визначення перехідної економіки.
Перехідна економіка (іноді звана транзитивної) - це така економіка, на відміну від будь «стала» зрілої економіки, де найважливіше значення має не просте функціонування сформованих зв'язків і елементів, а «відмирання» старих і становлення нових зв'язків і елементів. Перехідна економіка характеризує проміжний стан суспільства, коли преж-! няя система соціально-економічних відносин та інститутів
1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання 507
I руйнується і реформується, а нова тільки формується. З-j менения, що відбуваються в перехідній економіці, є переважно змінами розвитку, а не функціонування, як це характерно для сформованої системи.
Перехідна економіка в ряді колишніх соціалістичних країн представляє собою якусь суміш елементів (відносин, зв'язків, інститутів) централізованої і сучасної ринкової систем. Сюди іноді додаються елементи ринкової економіки вільної конкуренції і традиційної господарської системи.
Слід розрізняти концепцію і реальний розвиток соціально-економічних процесів у перехідний період, проте важливість концепції в тому і полягає, що вона значною мірою впливає на цей розвиток.
Характер і типи перехідних процесів
Конкретизація аналізу перехідних процесів виявляє, що історії відомі кілька типів перехідної економіки, які розрізняються за масштабом і характером процесів.
За масштабами перехідних процесів підрозділяють локальну і глобальну перехідні економіки. Локальна перехідна економіка характеризує перехідний стан в якому регіоні або окремій країні. В основі її лежить особливість розвитку кожної економіки під впливом відомих факторів, випливає звідси нерівномірність розвитку різних регіонів і країн. У локальній перехідній економіці як би втілюється єдність загального та особливого в перехідних процесах. Локальна перехідна економіка при класифікації типів перехідної економіки за масштабами є її вихідним типом.
Глобальна перехідна економіка характеризує єдиний процес змін або в масштабах усього світового господарства, або в рамках цивілізації (східної, західної). Звичайно, на розвиток глобальних перехідних процесів визначальний вплив роблять зміни на локальних рівнях, внаслідок яких складаються і певні глобальні тенденції. Глобальні процеси розвиваються й під дією самостійних (глобальних) чинників, зокрема поглиблення суспільного розподілу праці, що веде до інтер-націолізаціі обміну і виробництва.
Глобальні перехідні процеси характерні для всієї історії людства. Так, людство в I тисячолітті до н.е. вчинила пе-
508 Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
реход від єдиної цивілізації до двох (східної та західної). В даний час діють тенденції до виникнення в майбутньому знову єдиної світової цивілізації.
Облік тенденцій в рамках глобальної перехідної економіки прискорює перехідні процеси на локальному рівні.

За характером перехідних процесів виділяють також два типи перехідної економіки:
- природно-еволюційний; висловлює природний хід історичної еволюції;
- реформаторсько-революційний; складається у відомому регулюванні процесів в певному напрямку на основі свідомо розроблених програм реформування суспільства. Можна говорити про перехідній економіці реформаторсько-еволюційного типу стосовно до досвіду застосування програми Л. Ерхарда (1897-1977) в повоєнній Німеччині.
Можливо і якесь переплетення двох типів перехідної економіки в тому сенсі, що певна свідомо здійснювана акція (реформа) відкриває шлях прискоренню природної еволюції. Таку роль, наприклад, покликана була зіграти російська реформа 1861 р., спрямована на прискорення переходу від традиційної економіки до капіталістичної, ринкової. Як би продовженням її була реформа ПА. Столипіна (1862-1911). Аналогічний вплив на еволюцію в принципі надають і соціально-політичні революції.
Остання чверть XX в. демонструє два основних варіанти переходу від централізованої системи господарювання криночной економіці. \
Перший - це еволюційний шлях поступового створення економічних інститутів (Китай і неабиякою мірою - Угорщина).
Другий - шокова терапія, що застосовувалася з тим або іншим ступенем інтенсивності в Росії і в більшості країн Східної Європи (в класичній формі - у Польщі).
Відмінності між зазначеними варіантами полягають в термінах проведення системних перетворень та стабілізаційних заходів, ступенем охоплення ринковими механізмами народного господарства, обсязі регулюючих функцій держави та ін
Вибір еволюційного або шокового шляху переходу до ринкової економіки залежить не стільки від волі політичного керівництва, скільки від комплексу політичних, економічних, соціальних, історичних та інших факторів.
1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання 509
Вибір шокового варіанту є зазвичай вимушеним заходом. Він пов'язаний в більшості випадків з необхідністю подолання вкрай важкого фінансового становища, що дістався у спадок від централізованої системи, а також гострого товарного дефіциту, викликаного накопиченими структурними диспропорціями.
Закономірності та основні риси перехідної економіки
Перехідна економіка за своєю природою є особливий стан в еволюції економіки, коли вона функціонує саме в період переходу суспільства від однієї історичної сходинки до іншої , в переломну епоху, епоху економічних, політичних і соціальних перетворень. Звідси і особливий характер перехідної економіки, що відрізняє її від «звичайної» економіки тієї чи іншої ступені, і специфічні закономірності її функціонування.
Можна виділити дві найважливіші специфічні закономірності (особливості) функціонування перехідної економіки:
- інерційність відтворювального процесу;
- інтенсивний розвиток всіх нових форм, елементів, інститутів.
Перша закономірність (особливість) функціонування перехідної економіки пов'язана з наступністю (інерційністю) відтворювального процесу, що виключає можливість швидкої заміни існуючих економічних форм іншими, бажаними. Подібні дії неминуче внесли б хаос у виробничий процес. Саме інерційність відтворення передбачає таку особливість функціонування перехідної економіки, як збереження протягом досить тривалого періоду старих економічних форм і стосунків.
Інший закономірністю (особливістю) функціонування перехідної економіки є інтенсивний розвиток всіх нових форм і відносин. Розуміння незворотності еволюційного процесу, а також його основних тенденцій дозволяє прискорити його шляхом здійснення тієї чи іншої програми реформ. Різко зростає роль суб'єктивного фактора, від якого залежить правильність вибору напрямів і шляхів розвитку, і його практична реалізація. Успіх прискорення перехідних процесів забезпечується, якщо реформи намічені не довільно, а на основі пізнання закономірностей еволюції, побудови системи дій у відповідних напрямках.
510
Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
Основні риси перехідної економіки:
- по-перше, мінливість, нестабільність, які не просто тимчасово порушують стійкість системи, щоб потім вона повернулася в рівноважний стан, а послаблюють її. Вона поступово поступається місцем іншій економічній системі. Ця нестійкість, нестабільність стану перехідної економіки обумовлює, з одного боку, особливий динамізм її розвитку і відповідний характер змін - незворотність, неповторяемость, а з іншого - зростання невизначеності розвитку перехідної економіки, варіантів формування нової системи;
- по-друге, поява і функціонування особливих перехідних економічних форм, тобто змішання старого і нового. Перехідні форми свідчать, з одного боку, про існування перехідної економіки, з іншого боку, вказують спрямованість цього переходу і, на думку деяких авторів, є ознакою його необоротності ',
- по-третє, альтернативний характер розвитку перехідної економіки, що реально означає можливість багатоваріантного розвитку економіки і вибору найбільш сприятливого варіанту разві1 ку;
- по-четверте, особливий характер протиріч у перехідній економіці. Це суперечності не функціонування, а розвитку, тобто нового і старого, протиріччя різних верств суспільства, стоять за тими чи іншими суб'єктами економічних відносин. Зміни, на які спрямована перехідна епоха, в економічному аспекті завжди мають революційний характер: йдеться про зміну економічних систем. Але і в соціально-економічному плані перехідні епохи часто супроводжуються настільки різким загостренням протиріч, що пов'язані з революціями і соціально-політичними потрясіннями;
- по-п'яте, історичність перехідної економіки, яка пов'язана з двома обставинами. Перш за все, самі умови перехідної економіки носять історичний характер; крім того, історичність перехідної економіки залежить від особливостей регіону, а також і від окремої країни, що означає, що навіть відомі загальні для перехідної економіки закономірності по-різному проявляються в різних умовах.

Все це необхідно враховувати при розробці програм реформування економічної системи в перехідний період.
1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
511
Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
Особливості перехідної економіки Росії можна коротко охарактеризувати наступним:
- по-перше, це історична безпрецедентність переходу, виступаючого як перехід до сучасної ринкової економіці не від традиційної, а від особливої, що існувала у відносно невеликому числі країн планової економіки. «Социалистичная» планової економіки - визначальна характеристика вихідного стану сучасних перехідних процесів в російському суспільстві. Сформована протягом десятиліть соціалістична система цінностей і орієнтації продовжує проявлятися в дії факторів не тільки економічних (обумовлюючи труднощі і своєрідність реформування економіки), а й позаекономічних, що мають особливо важливе значення в перехідних станах.
  Росія знову (як і після 1917р.) Виступає першопрохідцем, повинна вирішувати проблеми, не відомі до цього часу. Унікальність російських проблем означає, що у їх вирішенні не можна покладатися на будь-які «конкретні моделі», розроблені для перехідних процесів;
  - по-друге, російське ^ суспільство сьогодні на шляху реформаторського розвитку має здійснювати як би і «зворотний» рух до ефективного використання ринкових відносин з усіма їх атрибутами, різноманітності форм власності, розвитку підприємницької діяльності тощо;
  - по-третє, перехідний процес в Росії відбувається наприкінці XX в. в особливих історичних услоціях - умовах розгорнулися глобальних перехідних процесів.
  Глобальні перехідні процеси у світі не можуть не впливати на економіку Росії, зміст перехідних процесів, їх кінцеві орієнтири. У цьому сенсі перехідна російська економіка являє собою переплетення унікальних локальних і певних загальнолюдських тенденцій;
  - по-четверте, Росія в територіально-географічному і соціально-економічному аспектах займає особливе місце: служить своєрідним мостом, що з'єднує східну і західну цивілізації, втілюючи відому єдність їх культур. Російський менталітет був пройнятий даними «роздвоєнням».
  В економічному плані російське суспільство значною мірою несе риси саме східної культури: величезна роль державного початку, нерозвиненість приватної власності, насамперед на землю;
  512 Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  відсутність характерного для Заходу громадянського суспільства, панівна роль зв'язків, що уособлюють залежність «влада - людина», характерна для Сходу приземлена, несуттєва роль людини.
  Створення економічної системи нового типу, що долає недоліки колишньою і забезпечує зростання ефективності господарювання, - досить складний процес. Складність обумовлена не тільки грандіозністю завдань з реформування існуючої економічної системи, а й необхідністю одночасного подолання кризових явищ, що загострилися внаслідок вступу суспільства в перехідну економіку.
  У зв'язку з цим головні завдання перехідної економіки Росії наступні:
  1. Лібералізація економіки - це система заходів, спрямованих на скасування або різке скорочення заборон і обмежень, а також державного контролю у всіх сферах господарського життя.
  2. Демонополізація економіки і створення конкурентного середовища, що припускають створення рівних можливостей і умов для ділової активності всіх економічних агентів (забезпечення доступу на ринок іноземних конкурентів, заохочення малого бізнесу і зниження бар'єрів для проникнення в галузь і т.д.).
  3. Структурні перетворення, спрямовані в першу чергу на усунення або пом'якшення успадкованої від колишньої системи диспропорцій у галузевій структурі народного господарства та окремих його галузей.
  4. Макроекономічна стабілізація (в основному фінансрвая), що вимагає придушення інфляції, обмеження грошової емісії, мінімізації держбюджету і т.д.)
  5. Формування сильної системи соціального захисту населення, яка спрямована на перехід до адресної соціальної підтримки найбільш нужденних верств населення і повинна полегшити частини населення пристосуватися до умов ринкової економіки.
  6. Інституційні перетворення, що включають зміни відносин власності (створення приватного сектора), формування ринкової інфраструктури, створення нової системи державного регулювання економіки, прийняття адекватного ринковим умовам господарського законодавства.
  У числі найважливіших інституційних змін в економічній системі, що проводяться в ході шокової терапії, можна назвати наступні:
  - лібералізація цін;
  - введення єдиних принципів оподаткування для різних секторів і галузей, уніфікація ставок прямих податків;
  - прийняття антимонопольного законодавства і проведення розукрупнення державних підприємств у ряді галузей;
  - переведення державних підприємств на повний комерційний розрахунок, поділ фінансів підприємств і держави;
  - ліквідація традиційного централізованого планування;
  - розгортання малої приватизації, особливо в сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування;
  - розробка правових та організаційних основ для проведення великої приватизації в промисловості, будівництві та на транспорті;
  - забезпечення динамічного розвитку приватного сектора в усіх сферах народного господарства;
  - досягнення внутрішньої оборотності національної валюти у вільно конвертовані валюти за єдиним стабільному курсу;
  - створення основ системи соціального захисту, в тому числі служби працевлаштування, і введення допомоги по безробіттю.
  Головною рисою всіх цих перетворень є зведення до мінімуму втручання держави в економіку з метою дати простір для її самостійного розвитку. Для цього вкрай необхідно перетворити відносини власності, провести роздержавлення і приватизацію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання"
 1. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
    перехідної економіки склалася в останній чверті XX століття. Раніше вона з'явитися не могла. Досить згадати, що політична економія (економічна теорія, економіка як наука) з'явилася в період первісного капіталізму (ринкової індустріальної системи). Монетаристи, фізіократи і класики розглядали аналізовані ними явища розвивається буржуазного суспільства як природний
 2. Генезис економічної науки
    сутності, цілі і завдання економічної системи, економічна теорія виникла в XVI-XVII ст. Це період становлення капіталізму, зародження мануфактури, поглиблення суспільного розподілу праці, розширення зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового обігу. На ці процеси економічна наука відгукується появою меркантилізму. Сутність вчення меркантилістів зводиться до
 3. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
    сутність реструктуризації економіки на мікро-і макрорівнях. Реструктуризація підприємства - це широке коло заходів, спрямованих на підвищення економічної ефективності та ринкової конкурентоспроможності. Реструктуризація може проводитися двома принципово різними шляхами, які використовуються в ході ринкових реформ в країнах з перехідною економікою. Перший - проблеми реструктуризації
 4. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
    сутність явищ і з'ясувати залеж-ності, що існують між окремими економічними ка-Тегор буржуазного суспільства. Класична школа попи-талась розкрити внутрішні закономірності капіталістично-го виробництва в найбільш систематизованому, в найбільш 90 узагальненому вигляді. Маркс підвів підсумки заслуг класичної шко-ли в сорок восьмому розділі III тому «Капіталу», в
 5. Лекція 16-я Каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
    сутності поступка * му, здача позицій опортунізму, бо опортуністам поки нічого еольшего і не треба, як «цілком спокійно надати буду-цему» все корінні питання про завдання пролетарської рево-Люції »2. У книзі «Анти-Бернштейн» Каутський утримується від оп-ееделенних заяв з такого кардинального питання, як юпрос про неминучість пролетарської революції при переході зт
 6. 1. Ринок, план, рівновагу
    перехідного періоду »він підкреслював, що« основна проблема noJ 4 Ленін В. Полі. зібр. соч. Т. 54. С. 101. 428 литической економії - знайти закон рівноваги », а для економіста, який вивчає перехідні і кризові епохи,« подвійно обов'язкове точка зору відтворення ». Резюмуючи своє розуміння марксистської економічної методології, Бухарін сформулював чотири головних принципи: 1)
 7. Словник термінів
    сутність полягає в тому, що існує оптимальний межа підвищення податкової ставки, до якого надходження податків до бюджету будуть зростати, а по перевищенні почнуть падати до нульового
 8. 2.5. Політика реформ і національні інтереси Росії
    сутності НДІ необхідно бачити якісні та функціональні відмінності між поняттями громадянського суспільства, держави, нації, етносу. Національно-державні інтереси є такий баланс суспільних інтересів на основі сформованої державності, який забезпечує виживання, зміцнення і гармонійний розвиток нації. За своєю фунціональної ролі національно-державні інтереси -
 9. 4.4. Економічне зростання і еволюційна макроекономіка
    сутність економічного розвитку полягає не стільки в накопле нии капіталу і приращении додаткової робочої сили, скільки в перераспре розподілі наявного капіталу та готівковій робочої сили з менш ефективних сфер економічної діяльності у більш ефективні. теми, утруднили процес кристалізації особливої школи. Його ідеї було важко викласти, тому вона не могла сформуватися »1.
 10. 5.4. Становлення страхового ринку
    сутності страхування є одним із стратегічних секторів економіки, покликаних забезпечити соціально-економічну стабільність у суспільстві. Розвиток суспільного виробництва передбачає створення страхових фондів. Їх організація можлива в трьох формах: самострахування, загальнодержавного страхового (резервного) фонду та фонду страхування. Самострахування як децентралізований порядок
© 2014-2022  epi.cc.ua