Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

4. Система національних рахунків. Макроекономічні показники. Динаміка макроекономічних показників в Республіці Білорусь.

У більшості розвинених країн і країн національний продукт являє собою суму товарів і послуг, вироблених у всіх галузях економіки. Він розраховується за системою національних рахунків (СНР), яка представляє взаємозв'язок показників розвитку економіки на макрорівні. СНР являє собою спосіб упорядкування збору, опису та ув'язки статистикою інформації про економічні операції, що здійснюються господарськими суб'єктами в процесі суспільного відтворення.
Основною метою використання СНР є опис макроекономічних показників, що характеризують результати і пропорції економічного розвитку країни для забезпечення комплексного аналізу процесу створення національного продукту і національного доходу.

СНС вивчає і фіксує процес створення, розподілу і перерозподілу національного продукту і національного доходу в країні. З її допомогою можна визначити макроекономічні показники стану економіки за різні проміжки часу, щоб на основі цієї інформації визначити ступінь досягнення цілей національної економіки, виробити економічну політику, провести порівняльний аналіз економічних потенціалів різних країн.
Особливістю СНР є її всеосяжний характер. По-перше, вона враховує діяльність всіх учасників процесу виробництва матеріальних благ і надання послуг: органів державного управління, армії, осіб вільної професії, найманої прислуги і т.
д. По-друге, СНС містить показники , які в узагальнюючому вигляді описують всі економічні операції, стадії виробничого процесу, його активи і пасиви.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Система національних рахунків. Макроекономічні показники. Динаміка макроекономічних показників в Республіці Білорусь. "
 1. Контрольні питання
  система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 2. 1. Поняття Системи національних рахунків
  системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР
 3. Методологічні аспекти макроекономічних показників
  система показників, яка дозволяє виміряти загальні (сукупні) результати господарської діяльності всіх учасників економічних відносин. Внаслідок того, що історично склалися дві системи господарства: директивно-планова і ринково-регульована, виникли два методи розрахунку макроекономічних показників - балансовий і національних рахунків. Перший метод широко застосовувався в економіці СРСР
 4. Система національних рахунків
  національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу , що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 5. Система національних рахунків
  системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби розробити систему макроекономічних показників, які дозволяють
 6. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 7. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки . Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим чи іншим способом оцінювали економіку своєї країни. Вперше у світі англійська
 8. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 9. Глава 8. Національна економіка: основні риси і по-казателі
  системі належить макроекономічним механізмам, значимість яких надзвичайно велика, з розвитком суспільного прогресу зростає. У розділі розглядаються: - сутність, основні риси і механізми макроекономіки; - модель "кругових потоків", що дозволяє досліджувати взаємозв'язки в макроекономіці, залежність підприємств і домашніх господарств від урядової політики; - найважливіші
 10. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х
 11. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики. 7. Макроекономічна рівновага і його види. 8. Роль, функції і показники системи національного
 12. 4. Система національних рахунків і її показники
  система надійних, взаємодоповнюючих показників. Сучасна СНС була затверджена ООН в 1993 г, яка дещо видозмінила найменування секторів економіки, стандартних рахунків та основних макроекономічних показників. Найбільш широко в економічному аналізі застосовуються два найважливіших показника: валовий продукт і національний дохід. Центральним показником новій СНР є валовий
 13. 2. Основні макроекономічні показники
  національних рахунків є валовий внутрішній продукт (ВВП). У статистиці ряду зарубіжних країн використовується і більш ранній макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва ці показники визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Вони підраховуються в цінах як поточних (діючих), так і
 14. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  система показники, що дають повноцінну картину господарської
 15. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне
 16. Терміни і поняття
  національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 17. § 1. Новий тип макроекономічних показників
  макроекономічних
 18. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні сфери економічної діяльності. Система показників економічної статистики відповідає двом вимогам системності, необхідним для характеристики та аналізу економічного розвитку країни: 1) вимога всеосяжного характеру,
 19. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель: «сукупні витрати - валовий національний продукт». Модель: «інвестиції-заощадження». Макроекономічна рівновага і потенційний обсяг виробництва. Рецесійні та інфляційні
 20. 9. Основні показники розвитку світового господарства
  системи національних рахунків, побудованої на концепції продуктивного характеру усіх видів діяльності. Вона являє собою сукупність міжнародно визнаних правил обліку економічної діяльності і відображає основні макроекономічні зв'язки внутрішнього і зовнішнього секторів національних господарств. З ВВП пов'язаний показник національного доходу, який розраховується як ВВП мінус
© 2014-2022  epi.cc.ua