Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. За останні 20 років великі промислово развітиестрани перейшли від режиму фіксованих (але регу-ліруемих) курсів до гнучких валютних курсів. Прісістеме абсолютно гнучких валютних курсів обмін-ний курс визначається як рівноважна ціна валютина валютному ринку. При фіксованих курсах курсвалюти встановлюється центральним банком, кото-рий бере на себе зобов'язання купувати і продаватьлюбое кількість іноземної валюти за встановлений-ному курсу.
2. За умови, що зовнішні і внутрішні ціни остают-ся постійними, коливання курсу валюти змінюють від-вано ціни, тобто конкурентоспроможність страни.Удешевленіе національної валюти робить наші това-ри за кордоном дешевше, а іноземні товари наотечественном ринку - дорожче. Отже, уде-шевленіе збільшує експорт і скорочує імпорт.
3. На вільному валютному ринку дефіцит торговліозначает надлишковий попит на іноземну валютуі, отже, веде до здешевлення національнойвалюти. Навпаки, активний торговий баланс означаючи-ет надлишкову пропозицію іноземної валюти і, отже, веде до подорожчання національної ва-люті.
4. Чистий золотий стандарт - це режим фіксований-них валютних курсів. Вартість валюти кожної з країни встановлюється в кількості золота (наприклад, 35 дол за унцію золота), а центральний банк поку-Пает і продає золото за цією ціною в неограніченномколічестве. Більш того, центральний банк випускаетілі вилучає з обігу гроші виключно взависимости від зміни ситуації з золотом. При-ток золота веде до грошової експансії, витік - дозменшення обсягу грошової маси. У цьому смиследействіе золотого стандарту являє собою про-цес автоматичного регулювання.
5. Процес автоматичного регулювання при золотомстандарте і при фіксованих курсах без стерилізат-ції увазі, що в країні з активним сальдоплатежного балансу пропозиція грошей розширюється, витрати і ціни зростають, отже, імпорт повели-чивается, а експорт скорочується.
У країні, імеющейдефіціт платіжного балансу, зменшення резервовзолота веде до скорочення грошової маси, змен-шенням витрат і зниження цін, а отже, дозменшення імпорту та збільшення експорту. Такимобразом, процес фінансової стабілізації має тенденцію відновлювати платіжний баланс
6. Центральний банк може стерилізувати вплив по-терь золота або резервів на грошову масу всерединікраїни. Країна, що має дефіцит платіжного балан-са, за допомогою покупки облігацій на відкритому рин-
ке отримує можливість компенсувати автоматіче-ське зменшення грошової маси, перешкоджаючи со-ності витрат, цін і зайнятості. При неизмен-ної грошовій масі і відсутності заходів регулірованіядефіціт може зберігатися доти, поки цент-ральний банк не виснажить свої резерви.
7. Центральний банк, який протягом тривалістю-ного часу втрачає свої резерви, в кінцевому счетедолжен буде провести девальвацію. Девальвація вос-становит зовнішньоторговельний баланс, зробивши експорт де-шевле, а іноземні товари на внутрішніх ринках-дорожче, що призведе до збільшення експорту і со-ності витрат на імпорт. Для того щоб де-девальвації була успішною, потрібно стабілізаціяотечественних цін, в іншому разі зростання цін ком-пенсирующие виграш в конкурентоспроможності. Чтобиетого не сталося, необхідно, як правило, ужесто-чення фіскально-грошової політики.
8. Капітал переливається з країни в країну, реагуючи наразлічія процентних ставок і на очікування Ростана падіння валютних курсів. Країни, предлагающіевисокіе процентні ставки або валюту, яка дорожчає, а ще краще - і те й інше разом, вельми залу-кательня для капіталу. Інвестори позбавляються від ва-лют, які, як очікується, будуть девальвовані, іпереводят капітали у валюти тих країн, де проводить-ся жорстка грошова політика, що забезпечує бо-леї високі процентні ставки і подорожчання націо-нальної валюти.

9. При фіксованих обмінних курсах валют інвесто-ри можуть опинитися в ситуації безпрограшного біз-неса. Курси слабких валют значною степеніподвержени зовнішньому впливу, а розуміння того, що в кінцевому рахунку вони повинні бути девальвірова-ни, веде до біржової гри проти них. Якщо біржі-ші ділки дотримуються цієї думки з достатній-ної твердістю, то витоку капіталу і втрати резер-вов можуть бути настільки великі, що Центральний банк повинен буде і справді поступитися, проведядевальвацію.
10. Величина гнучкого курсу валюти залежить від трьох факторів. По-перше, від рівня внутрішніх і внешніхцен. За інших рівних умовах зростання внутренніхцен веде відповідно до теорії паритету покупательнойспособності до відповідного здешевленню валю-ти. По-друге, на валютний курс впливають фактори, пов'язані з торговельними потоками. Наприклад, потеряекспортних ринків викличе дефіцит і, отже, здешевлення валюти, яке зможе восстановитьконкурентоспособность країни. Третім существен-ним фактором є переливи капіталу. Ростпроцентних ставок усередині країни притягує капі-тал і викликає тим самим подорожчання національнойвалюти.
11. Порівняння достоїнств фіксованих і гнучких ва-валютних курсів нездатне виявити переможця. Гиб-кі обмінні курси, як правило, нестійкі з точ-ки зору короткострокового періоду, але в долгосрочномплане вони володіють необхідною гнучкістю. Напр-тив, фіксовані обмінні курси гарні з точкизрения короткостроковій стабільності, але надмірно НЕ-еластичні в довгостроковій перспективі. Жодна ізетіх систем не володіє явною перевагою в делеобеспеченія стабільності цін і повної зайнятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua