Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Значні відмінності існують в рівні оплатипраці. Вони відображають такі індивідуальні характе-ристики людини, як рівень освіти, досвід, приналежність до тієї чи іншої раси, місце житель-ства, а також членство в профспілці. Незважаючи на раз-личия в індивідуальній оплаті праці, її рівень всреднем збільшується разом із зростанням образователь-ного рівня, досвіду, і він вище у членів профспілки
2. Людський капітал є найбільш важливим ис-точником відмінностей в зарплаті Людський капіталувелічівается внаслідок отриманої освіти, атакож навчання за місцем роботи. За інших равнихусловіях більш освічений і / або більш опитнийчеловек володіє великим людським капіталом і виробничих потенціалом і, отже, по-лучает велику зарплату.
3. Інший спробою пояснити, чому працівники з вис-шим освітою отримують велику зарплату, є-ється «гіпотеза про сигналізування». Згідно етойгіпотезе вища освіта сама, по собі не відвели-чує продуктивність працівника, однак воно яв-ляется свідченням того, що працівник має та-кими якостями, які можуть бути корисні дляфірми.
4. Вища освіта, скажімо в обсязі коледжу, вле-чет за собою не тільки прямі витрати (плата заобученіе), а й альтернативні витрати, або, други-ми словами, величину упущеного доходу, коториймог б бути зароблений при наймі на роботу взаменпоступленія в коледж.
Прийняття рішення про інве-стірованіі в людський капітал вимагає сопостав-лення суми прямих і альтернативних витрат об-разования з величиною майбутніх вигод від більш висо-кого його рівня.
5. Існує ряд свідчень того, що вид залежностей доходів від віку не повною мірою пояснює-ся вищою продуктивністю досвідчених ра-бочих. Більш ймовірно, що заробітки ростуть з возра-стом, щоб заохотити працівників довше оставатьсясотруднікамі фірми в ситуаціях, коли їх догляд до-рого обходиться фірмі.
6. Менше 20% сукупної робочої сили СоедіненнихШтатов полягає в профспілках. Чисельність профспілок-зов різко зросла в 1936-1938 рр.. і досягла піку вконце другої світової війни. Зниження чисельності
профспілок відображає зрушення в структурі спроса.Спрос зменшився на товари, вироблені в отрас-лях, працівники яких більшою мірою схильні-ни впливу профспілок, а також через зміни ге-ографіческой структури виробництва. Співчуття про-громадської до діяльності профспілок такжеуменьшілось.
7. Профспілки в Сполучених Штатах на відміну від єв-ропейскіх профспілок своєю основною метою счітаютувеліченіе зарплати і поліпшення умов праці своіхчленов в рамках капіталістичної системи. Іност-ранние профспілки більшою мірою пов'язані з со-соціалістичного партіями.

8. Профспілки обмежують пропозицію робочої сілив своїх секторах, піднімаючи тим самим зарплату своіхчленов порівняно із зарплатою в «неюніонізіро-ванних» секторах. Величина цієї різниці разлічнадля різних галузей і професій, проте в біль-шості випадків знаходиться в межах 10-20%.
9. Різниця в зарплаті, якої може досягти профспілковим-юз, тим більше, чим більш ефективно профспілка спо-собен контролювати своїх членів і чим менше ела-Стіч попит на працю. Величина «профспілкової надбавку ки» буде тим вище, а витрати для її здійснення ня в термінах зайнятості тим нижче, чим слабкіше кон-куренції, перед обличчям якої стоять «неюніонізі-рова» фірми в процесі реалізації своєї про-дукції.
10. Робітники, що складаються в профспілках, як правило, працю-ють у більш жорсткому режимі робочого часу, понаднормового купа і в умовах більш високої інтенсивності робіт порівняно з тими, хто не є-ється членами профспілок. Зго обставина являє-ся однією з причин існування «профсоюзнойразніци». Хоча ця точка зору має свої переваж-вин, вона не скасовує традиційного думки проте, що профспілки «вибивають» надбавки головнимчином шляхом обмеження пропозиції праці
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Резюме"
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua