Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Попит, який пред'являється фірмами на промежуточниетовари і первинні фактори виробництва, являетсяпроізводним від попиту споживачів на кінцеві то-вари та послуги, вироблені цими фірмами. наринке первинних факторів виробництва (праці, зем-ли, капіталу), що поставляються домашніми господарствами, в першу чергу визначається рівень споживач-ських доходів.
2. Вибираючи оптимальний рівень зайнятості, фірма дол-жна зіставляти величину приросту доходу, являю-щегося результатом найму одного дополнітельногоработніка, з витратами, які були цим визва-ни. Таке ж порівняння повинно проводитися для всіхінших факторів.
3. Приріст доходу в результаті залучення одного до-додаткового працівника є гранична доходностьтруда, яка дорівнює величині граничного продуктатруда, помноженої на граничний дохід .
Якщо фірмаявляется зовсім конкурентною, гранична до-ходность праці називається граничною цінністю тру-так і дорівнює граничному продукту праці, умноженномуна ціну випуску фірми. Умовою оптімальногоуровня зайнятості є рівність граничної до-прибутковості праці та ставки зарплати .
4. Мінімізуючи витрати, фірма повинна вибрати та-кі обсяги використання кожного фактора, при ко-торих відношення ціни фактора до граничного про-дукту становить однакову величину для всіх факто-рів. Величина цієї норми при максимізації массипрібилі повинна бути дорівнює величині граничного до-ходу.
5. При даній ціні випуску збільшення ціни якого-чи-бо фактора викликає скорочення масштабів попиту, що пред'являється на нього фірмою. Попит фірми на ка- кой-небудь фактор є функцією його реальної це-ни, т.
е. номінальної ціни цього фактора, поділеній наномінальную ціну випуску. Чим вище ступінь заме-щення даного чинника, тим більш еластичний спросфірми на нього .
6. Всяка конкурентна фірма розглядає ціну ви-пуску як задану величину. Однак у випадку, еслівсе фірми в галузі змінюють обсяги потребленіякакого-якого фактора, змінюється і обсяг про-позиції вироблених ними товарів, а слідом за ним іцена випуску. Отже, еластичність отраслевогоспроса на який-небудь виробничий фактор відпрацьовано-
жает якісні можливості заміщення етогофактора, еластичність попиту на вироблену від-РАСЛІТ продукцію, а також ступінь важливості данно-го фактора для галузі, розуміємо як частка етогофактора в сукупних витратах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Резюме"
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Гірше все тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua