Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Відмінності в процентних ставкахі переливи капіталу


Серед короткострокових факторів найбільш значні ни для динаміки валютних курсів международниепереліви капіталу. Потоки капіталу між країна-ми пов'язані з впливом грошової політики на про-процентні ставки. Якщо Сполучені Штати ужесто-сподіваються грошову політику, то процентні ставки вСоедіненних Штатах мають тенденцію зростати від-вано процентних ставок в іншому міре.Інвестори, бажаючи витягти доходи з більш високіхпроцентних ставок в США, конвертують своіпортфелі з німецьких марок, фунтів Стерлінгового французьких франків в долари США. Капіталначнет переливатися в Сполучені Штати, викли-вая подорожчання долара. Якщо ж грошова політи-ка посилюється не в Сполучених Штатах, а в Єв-ропе, це призведе до відпливу капіталу з Сполучений-них Штатів до Європи, оскільки інвестори начнутпродавать американські облігації, щоб купітьевропейскіе цінні папери, що гарантують більшевисоку доходи. Долар подешевшає, а европейскіевалюти подорожчають.
Як ці переливи капіталу впливають на наш ана-ліз валютного ринку? На рис. 38-7 ми пріводімкрівие XX і AiK, що представляють попит і пропози-ються іноземної валюти за наявності перелівовкапітала, аналогічні кривим рис. 38-5. Криві Xі Ai представляють попит і пропозиція іноземних-ної валюти, що виникають виключно в резуль-Таті експорту та імпорту товарів і послуг. Первісна валютний курс становить 2,40 дол за фунтстерлінгов.
Тепер припустимо, що Сполучені Штатисокращают зростання грошової маси і тим самим під-нимают процентні ставки. Інвестори зі всегоміра вирішують перевести свої активи в долари, т.е.купіть долари. Крива XK зсувається вправо, до XK,

Кількість іноземної валюти
РІС.
38-7. Приплив капіталу в Сполучені Штати ведедо подорожчання долара. Попит на іноземну валюту в умо-вах переливу капіталу показаний за допомогою кривої MK, а перед-ложение - за допомогою кривої XK Жорстка грошова політикани Сполучених Штатах піднімає процентні ставки в США іувелічівает приплив капіталу. Крива XK зсувається в положеніеXK, а долар дорожчає (фунт стерлінгів дешевшає). Приплив ка-питала впливає на торгівлю. Експорт падає з В до В ', а імпорт збільшується з D до D'
а рівноважний обмінний курс падає, скажімо, до1, 80 дол за фунт. Таким чином, підвищення про-процентних ставок в США веде до подорожчання долла-ра. І навпаки, зниження процентних ставок вСША веде до зсуву кривої MK вправо, а значить, кудешевленію долара.
Підвищення курсу долара робить істотний-ве вплив на торгівлю. При подорожчанні долларадо позначки А 'доходи від експорту падають з В до В', в той час як витрати на імпорт в США возра-стають з D до D '. Отже, перелив капіталапрі новому обмінному курсі одночасно і повели-чивает торговий дефіцит, і сприяє його по-крито. Подорожчання валюти США збільшує їм-порт, оскільки іноземні товари стають від-вано дешевше. Таким чином, ізмененіяпроцентних ставок, роблячи вплив на перелівикапітала, призводять до змін в обмінних курей-сах валют і, отже, в торгових потоках.
Вплив процентних ставок на валютний курс іторговие потоки може бути виключно важ-ним У період 1976-1980 рр.. грошова політікаСША7 була більшою мірою експансіоністської, ніж грошова політика інших країн. Тому про-процентні ставки в Сполучених Штатах були нижчі, ніж в інших промислово розвинених країнах.
У ре-док відтік капіталу призвів до хроніческомупроцессу падіння курсу долара. Однак у 1980-1983 рр.. відбувся рішучий зсув у протилежний напрямку. Грошова політика США
почала все більш і більш посилюватися, фіскальнаяже політика була дуже слабкою, в результаті чегопроцентние ставки в США досягли такої позначки, на якій вони ніколи не бували раніше. Європей-ські центральні банки не захотіли повністю сле-дова цим дуже високими відсотковими ставками, внаслідок чого капітал почав переливатися з Євро-пи в Сполучені Штати. Спостерігалося інтенсив-ве подорожчання долара (вікно 38-2). Саме впливав-ням фіскально-грошової політики на перелівикапітала в істотному ступені об'ясняютсямощние коливання обмінних курсів валют що-до тренда, побудованого відповідно до теорією ППС.
Іноді стверджують, що переливи капіталу-це чисто спекулятивне явище в тому сенсі, чтоони не мають під собою ніякої раціональнойоснови. Ймовірно, що до деякої міри етоверно, але можна сказати цілком виразно, чтоето не так по відношенню до всієї без ісключеніямассе переливів капіталу. Спекулятивні потоки, якщо вони існують, також змінюють обмінні курей-си валют, впливаючи тим самим на експорт і їм-порт. Якщо обмінні курси можуть змінюватися без ка-кой-небудь раціональної на те причини, государстваімеют всі підстави для втручання, щоб по-намагатися компенсувати наслідки цього впливав-ня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відмінності в процентних ставкахі переливи капіталу "
 1. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  відмінностей у темпах зростання. Традиційна теорія не могла дати задовільного пояснення цим явищам. Адже відповідно до неї дефіцит капіталу в «третьому світі» повинен вести до підвищеної рентабельності інвестицій. І саме на зростання інвестицій була націлена політика формування вільного ринку, які Світовий банк і МВФ нав'язували країнам з великою зовнішньою заборгованістю. Зростання інвестицій, як
 2. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  відмінності між сучасними економічними кризами (у післявоєнний період) і кризами XIX в. Суть відмінностей полягає в наступному: 1) сучасні кризи менш глибокі, але відбуваються частіше; 2) на відміну від криз у минулому, коли мало місце надвиробництво товарів, сучасні кризи характеризуються надвиробництвом основного капіталу (у формі простою значної частини виробничих
 3. Глава 38. Обмінні курси валют та міжнародні фінанси
  різних системах побудови, а також відмінності в реакції національної економіки на проведену фіскально-де-ніжну політику в залежності від ступеня відкритості
 4. 15. Химера неринкових цін
  помітними і вимірними, то незацікавлений арбітр міг би визначити їх значення і тим самим правильну ціну. Немає необхідності поширюватися на тему безглуздості цієї ідеї. витрати суть феномен визначення цінності. Витрати являють собою цінність, приписувану найціннішому задоволенню потреби, якого не відбувається через те, що кошти, потрібні для цього,
 5. 3. Попит на гроші та пропозиція грошей
  різні товари і послуги істотно відрізняються один від одного. На деякі товари легко можна знайти претендента, готового заплатити максимальну компенсацію, яку можна отримати на ринку при даному положенні справ, або трохи меншу. Є товари, на які важко швидко знайти споживача, навіть якщо продавець готовий задовольнятися значно нижчими відшкодуванням, ніж те, яке він
 6. 4. Початковий відсоток в змінюється економіці
  відмінності. Так, в Сполучених Штатах, обговорюючи дивіденди, виплачувані корпораціями, люди говорять про прибуток.]. Зрозуміло, виділення з комплексу інших складових, включених в класичну концепцію прибутку, заробітної плати підприємця не представляє особливої проблеми. Важче відокремити підприємницьку прибуток від первинного відсотка. В змінюється економіці відсоток ,
 7. 4. Позичковий ринок
  розрізняють ринок короткострокових позик (грошовий ринок) і ринок довгострокових позик (ринок капіталу). Більш глибокий аналіз, класифікуючи позики по їх тривалості, повинен піти далі. Крім того, існують відмінності у ставленні юридичного боку відповідних угод. Одним словом, позичковий ринок неоднорідний. Але найпомітніші відмінності виникають завдяки міститься в валовий
 8. 6. Заробітна плата та засоби існування
  різних видів праці, то неминучі наслідки цього повинні з'явитися безвідносно до філософського обгрунтування. Кинувши погляд на історію людства від самого зародження цивілізації до наших днів, можна в загальному вигляді встановити той факт, що продуктивність людської праці збільшилася в багато раз, оскільки жителі цивілізованих країн насправді сьогодні виробляють набагато
 9. 4.6. Додаткова інформація
  відмінності в стані здоров'я різних людей їх приналежністю до різних соціальних груп і різницею в рівні добробуту. Британські вчені поповнили цю концепцію новими даними. Виявляється, рівень інтелекту також впливає на стан здоров'я людей. Чим вище рівень інтелекту у дитини, тим більше шансів у нього прожити довше. Виявляється, що «хлопчики-очкарики» - найбільш вигідні
 10. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  процентного правила, але погодилися дозволити окремим країнам обмежувати іноземні програми, якщо вони цього забажають. Якщо такі аргументи законні, то їх можна використовувати для захисту ледь Чи не всього на світі. Наприклад, американці могли б сказати, що автомобіль - це частина їхньої національної культури (що цілком справедливо), і на цьому культурному підставі вимагати недопущення японських
© 2014-2022  epi.cc.ua