Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Виробництво при мінімальнихіздержках


Який би не був рівень виробництва, которийнамечает фірма, вона хотіла б досягти його прінаіменьшіх витратах. Припустимо, що фірмуінтересует питання про те, який з виробничих них способів дає найвищий обсяг випуску доданому розмірі витрат, скажімо в 1000 дол (Порівняйте це з обговоренням в додатку до гл. 6проблеми максимізації корисності в условіяхфіксірованного бюджету.) Припустимо також, що погодинна ставка зарплати становить 5 дол, арентная оцінка капіталу дорівнює 10 дол на годину Та-ким чином, на 1000 дол фірма може нанять200 одиниць праці та жодної одиниці капіталу (точка L0 на рис 15П-3), або витратити всю суммуна 100 одиниць капіталу (точка K0 на рис 15П-3), або ж здійснити яку-небудь з комбінаційтруда і капіталу, що лежить на прямий, з'єдную-щей точки L0 і K0 на рис. 15П-3.
Лінія L0K0 є лінією ізокости (ізокостазначіт «рівні витрати»), оскільки всі принад-лежать їй точки відповідають витратам факто-рів на 1000 дол Вона виглядає абсолютно як ли-ня бюджетних обмежень споживача. Кут на-клона лінії ізокости дорівнює відношенню велічінирентной оцінки капіталу до рівня зарплати, або, іншими словами, відношенню витрат використання ня однієї одиниці капіталу до витрат вико-тання однієї одиниці труда14. У нашому прімереугол нахилу дорівнює відношенню витрат праці в точкеL0, тобто 200 дол, до витрат капіталу в точці K ^, т.е100 дол, відношенню, в точності рівному результа-ту розподілу величини рентної оцінки капіталу (10долл.) на рівень зарплати (5 дол.) Чим вище рен-тна оцінка капіталу щодо рівня зар-плати, тим від більшої кількості одиниць праці винужденабудет відмовитися фірма, щоб бути в состоянііоплатіть додаткову одиницю капіталу
Максимізуючи рівень випуску при даному об'єк-Еме витрат, фірма повинна вибрати точку каса-ня ізокости та ізокванти (точка А на рис 15П-3).
В якій іншій точці лінії ізокости, наприклад Вточку D, випуск нижче, ніж в А Точки ж типу А ',
В умовах постійних ієн на фактори це в точності відповідає і Ми знову свідомо спрощуємо, обходячи стороною випадки негативного-поняттю постійної віддачі від масштабу, яке ми ввели в гол. 8. ного нахилу лінії іеокост.

Капітал
РІС 15П-3. Максимізація випуску при даному об'емепроізводства. Лінія ізокости L0K0 показує всі комбина-ції витрат праці і капіталу, складові один і той же уро-вень витрат. Щоб максимізувати рівень випуску доданому обсязі витрат, фірма вибирає витрати чинників, від-повідні тачці Л, де лінія ізокости є дотичних-ної до изокванте. Фірма не може виробити більше того обсягів по-ма, який відповідає кривою Г, оскільки «вищі» іеокванти, такі, як J "і Г", ні в одній точці не стикаються-ся з лінією ізокости. Фірма може призвести менший об'емпродукціі при тих же витратах, наприклад в точках С і D, од-нако це не має економічного сенсу
витратам його використання становить равнуюдля всіх втягуються факторів величину. Якщо дан-ная комбінація факторів максимізує випускпрі даній сумі витрат, вона одночасно мі-німізірует витрати (при даній величині вироб-ництва продукції).
Зміна відносних цін на фактори про-виробництва змінює і кут нахилу лінії ізокости.Еслі рівень зарплати ростуть, лінія L0K0 становит-ся пологішою, оскільки на ті ж 1000 дол ветом випадку можна залучити вже относітельноменьшій обсяг праці. Як показано на рис 15П-4, збільшення зарплати тягне за собою перехід фір-ми від відносно більш трудомісткою технології, представленої точкою А, до відносно більш ка-піталоемкой технології в точці С
Ми не можемо на підставі малюнка зробити ви-вод про необхідний рівень випуску, оскільки неможу відобразити умову, за якої предель-ная прибутковість якого з факторів дорівнює з-Держко його використання.
Однак графік «з-кванта-изокоста» ілюструє основне условіемінімізаціі витрат, тобто рівняння (П2), а так-же показує, як зміни відносних ценфакторов виробництва впливають на пропорції, в ко-торих вони використовуються. Зокрема, чим вишеуровень зарплати, тим вищою капіталоем-кісткою володіє застосовувана технологія.

Відповідні більш високому рівню випуску, не можуть бути досягнуті без розширення масшта-бов витрат.
Кут нахилу лінії ізокости відповідає від-носінню рентної оцінки капіталу до рівня зар-плати. Кут нахилу ізокванти визначається відно-ням граничного продукту капіталу до граничного ному продукту праці. У точці А ути лінії імеютідентічную крутизну. Відповідно:

Кут
нахилу
ізокванти
уголнаклона (П1) лінії ізокости
Помноживши обидві сторони рівняння на AdPL і поділу-лів на гк, отримуємо:

(П2)
Це в точності відповідає правилу, представлений- ному рівнянням (6) у цій главі щоб мі-німізіровать витрати, фірма повинна вибрати той-який рівень витрат факторів, при якому ставлення-ня граничного продукту кожного з факторів до

Капітал
РІС 15П-4 Вплив зростання рівня зарплати на вибір тих-нології. Фірма: спочатку знаходиться в точці А Потім про-виходить зростання зарплати, такий, що максимальний обсяг праці, який може бути залучений у виробництво, скорочується з L0до I1. Фірма тепер максимізує свій випуск при даних з-Держко в точці С, використовуючи відносно більше капіталу, чемв точці А. Отже, збільшення рівня зарплати пріводітк зростанню норми капіталовооруженності праці
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Виробництво при мінімальнихіздержках "
 1. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  виробництва та виникає з цього збільшення багатства і добробуту стали можливі тільки завдяки дотримання ліберальної економічної політики, яка представляла собою застосування економічних вчень на практиці. Саме ідеї класичних економістів ліквідували перешкоди, створювані віковими законами, звичаями і упередженнями щодо технологічних поліпшень і звільнили
 2. 3. Людська дія як кінцева даність
  виробництво конкретних ідей, суб'єктивних оцінок і дій подібно до того, як вони пояснюють отримання хімічної сполуки як необхідний і неминучий результат певної комбінації елементів. А доти ми змушені дотримуватися методологічного дуалізму. Людська діяльність один із засобів здійснення змін. Вона елемент космічної активності і становлення. Тому вона
 3. 9. Про ідеальному типі
  виробництво Нової Англії в десятиліття, що передували першій світовій війні, протестантська haute finance * Парижа, підприємці, які зробили себе, і т.д. Чи рекомендується застосовувати певний ідеальний тип чи ні, повністю залежить від способу розуміння. У наші дні широкого поширення набули два ідеальні типи: ліві партії (прогресисти) і праві партії (фашисти). Перші включають
 4. 11. Обмеженість праксиологических понять
  виробництва. Троцький виявив, що в пролетарському раю середній людський тип підніметься до рівня Аристотеля, Гете, Маркса. І над цим кряжем будуть підніматися нові вершини [Троцький Л.Д. Література і революція. М.: Политиздат, 1991. С. 197.]. Найбільш популярні химери сьогоднішнього дня стабілізація і захищеність. Ми досліджуємо ці модні слівця
 5. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  виробництва [Маркс К. Капітал. Т. 1 / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23. С. 773.]. Однак містична доктрина, заснована на інтуїції, не втрачає свій містицизм шляхом посилань на іншу, не менш містичну доктрину. Цей паліатив жодним чином не дає відповіді на питання, чому мислитель повинен обов'язково розробляти ідеологію відповідно до інтересів свого класу. Для
 6. 1. Засоби і цілі
  виробничого призначення, факторами виробництва, благами далекого, або вищого, порядку. Послуги, надавані благами виробничого призначення у взаємодії з доповнюючими їх іншими благами виробничого призначення, полягають у появі продукту. Цей продукт може бути споживчим благом; благом виробничого призначення, яке у взаємодії з іншими благами
 7. 2. Закон віддачі
  виробничого призначення) це означає: кількість причини b дає кількість b результату за умови, що компліментарна причина з призведе до кількості g результату; лише разом результати b і g дадуть кількість р блага першого порядку D . У цьому випадку існують три кількості: b і з двох комплементарних благ B і C і р продукту D. При постійному b ми називаємо цінність с, яка
 8. 3. Людська праця як засіб
  виробництва, який він прагнув би використовувати повністю. Будь-яка можливість найменшого збільшення добробуту вважалася б достатнім стимулом для роботи, якщо в дану мить не знайшлося б більш вигідного використання даної кількості праці. У нашому світі стан речей інше. Витрати праці вважаються в тягар. Не працювати вважається більш привабливим, ніж працювати. Дозвілля при
 9. 4. Виробництво
  виробництво матеріальних благ і надання особистих послуг. Тесляр, який робить столи і стільці, називався продуктивним; але цей епітет не застосовувався до лікаря, поради якого допомагали хворому теслі відновити свою здатність виготовляти столи і стільці. Проводилося відмінність між зв'язком врачплотнік і зв'язком плотнікпортной. Стверджувалося, що лікар сам не виробляє; він заробляє на життя
 10. 5. Поділ праці
  виробництва. В рівній мірі їх можна розглядати як прояв одного і того ж феномена, а саме різноманіття природи, яка робить світ сукупністю нескінченного розмаїття. Якщо фізичні умови виробництва були б однаковими на всій поверхні землі і якби всі люди були однакові подібно окружностям з рівним діаметром в евклідової геометрії, то вони не брали б участь у
© 2014-2022  epi.cc.ua