Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Профспілки в якості монополістів

Як тільки організовується профспілка, він відразу починають нает перевищувати свої функції захисту. Він старает-ся підняти зарплату своїм членам. Профсоюзнийконтроль над забезпеченням фірми робочої сілойочень важливий для підвищення зарплати. Інакше, навітьякщо профспілці вдасться підняти своїм членам заробітну плату, фірма завжди може найняти робітників, які не є членами профспілки, і платити імгораздо менше Оскільки закони про право на робо-ту дозволяють фірмам так чинити, ці закониочень цінні для керівництва фірм і представляютсобой загрозу для профспілок.
Скориставшись рис 17-6, проаналізуємо, какпрофсоюзи піднімають заробітну плату, обме-вая пропозицію. Розглянемо, наприклад, будівельник-ство. Попит на працю для кожного рівня зарплатипоказан у вигляді спрямованої вниз кривої предель-ної прибутковості праці MRPL18. Чим більше рабочіхзанято в будівництві, тим нижче гранична дохід-ність праці. Припустимо, що зарплата, яку

Ця крива докладно розглядається в гл IS.
Як ми зазначали в гол. 13, якщо будівництво є абсолютно конкурентні галуззю, тут існує крива граничної прибутковості.

Q.СвСО
Зайнятість
РІС. 17-6. Вплив профспілок на зарплату і зайнятість.
Крива MRPL являє собою попит на працю в конкурентнойотраслі. Середній рівень зарплати в економіці W0 являетсясуммой, яка була б виплачена працівнику, якби не билопрофсоюза. Профспілка здатний контролювати обсяг запропонованого-вання праці в галузі і тим самим піднімати зарплату вишеконкурентного рівня. На малюнку профспілка підняв зарплату сW0 до W1, обмеживши пропозицію робочої сили до N1
будівельні робітники могли б отримувати в другіхотраслях економіки, дорівнює W0. Якби на ринкетруда в будівництві існувала конкуренція, торавновесіе досягалося б у точці E0 при уровнезанятості N0. Зарплата будівельних робітників билаби на середньому для економіки рівні W0.
Тепер припустимо, що будівництво знахо-диться під повним контролем профспілки. Ограни-чив пропозиція робочої сили, профспілка можетподнять зарплату своїм членам Так, якщо число ра-бочих, що претендують на роботу в будівництві, обмежено числом N1, то рівноважний рівень заробіт-ної плати в будівництві дорівнює W1, щоє проекцією точки E1 на кривій попиту. Профспілка збільшив зарплату своїм членам, і онможет зробити цю надбавку постійної, посколькустроітельная фірма не може вийти на риноктруда, минаючи профспілка. Зрозуміло, зайнятість вбудівництві в цьому випадку нижче, ніж у условіяхконкурентного ринку праці. Більш того, при підви-шении зарплати зростуть витрати, а разом зніми і ціни на житло та інші споруди. Та-ким чином, профспілки підніматися не толькозарплату, але і рівень витрат, а також ціну то-варів, вироблених працею робітників, об'єднаний-них у профспілку.
Звідси випливають два питання. Як видно з рис
17-6, профспілка в змозі підняти зарплату в техмасштабах, в яких він обмежує предложеніетруда в даній галузі. Перше питання як далекоможет зайти профспілка у підвищенні зарплати засчет скорочення зайнятості? Друге питання чемопределяется влада профспілки в управлінні перед-ложением праці в різних галузях?
Почнемо з першого питання. Припустимо, чтопрофсоюз повністю контролює предложеніерабочей сили в галузі.
У цьому випадку профсоюзвиступает як монопольний продавець робочої си-ли. Яка його мета? Ми можемо очікувати, що про-фсоюз, точно так само як і монополіст на товарномринке, прагне максимізувати свій прибуток доходи19. Однак у випадку з профспілкою не з-всім ясно, що може бути метою максіміза-ції. Профспілка може прагнути максімізіроватьабсолютние або душові доходи своїх членів, що залишилися зайнятими після підвищення зарплати.Он також може бути стурбований зростанням своїх ря-дів, що дасть йому в перспективі можливість збереженні-нитка свою владу. Це все дуже різні цілі. Какаяіз них є чільною, багато в чому зависитот того, в якій мірі профспілка оріентіруетсяна інтереси своїх чиновників, а в якій - на ін-Тереси своїх членів, а також тих, хто може імістать в перспективі.
Обмеження пропозиції робочої сили особ-але добре підходить для ситуації, при якій не-велике скорочення пропозиції тягне за собойзначітельное збільшення відносної зарплати.Насколько великого стрибка зарплати вдасться до-сягти профспілці при незначному, сокращеніінайма - залежить від еластичності попиту на працю. Втех галузях, де еластичність попиту невелика, дляпрофсоюзов створюються особливо сприятливі мож-ливості досягнення компромісу між зар-тій і зайнятістю.
Покажемо роль еластичності попиту на працю нарис. 17-7. Припустимо, що існують дві віз-можна криві попиту на працю: MRPL і MRPU. Кри-вая попиту MRPU більш еластична: будь-яке ізмененіезарплати викликає більш значне ізмененіезанятості в околиці точки E0. Предположімтеперь, що в результаті конкуренції равновесіедостігается в точці E0 і що профспілці вдалося со-Крат зайнятість з N0 до N1. Уздовж кривої спросаMRPL рівноважна зарплата підніметься до W1, авдоль MRPU - лише до W1 '. З графіка видно, чтоданное скорочення попиту підніме зарплату тембольше, ніж менш еластичний попит на працю.
19 Як ми пам'ятаємо з аналізу зв'язку між еластичністю попиту і сово-купно доходом в гл.5, для того щоб максимізувати прибуток, про-фсоюз повинен встановити зарплату на рівні, при якому еластичний-ність попиту на працю дорівнює одиниці.
Ми можемо використовувати рис. 17-7 для аналізавоздействія скорочення втручання правитель-ства в роботу авіакомпаній на ринок пілотів. Посложівшейся традиції, коли було всього несколькоавіаліній і всі вони перебували під контролемпрофсоюзов, пілоти отримували відносно висо-кую заробітну плату в порівнянні з заробітноїплати фахівців інших галузей. Предполо-жим, що спочатку крива попиту на працю з-впадала з MRPL з початковою точкою рівноваги E1.Дерегулірованіе відкрило можливості для вступ-лення в конкурентну боротьбу нових авіакомпаній, що знаходилися поза контролем профспілок. У резуль-Таті компанії, в яких домінували профспілок-зи, виявили, що еластичність попиту пасажі-рів виросла, оскільки вони могли тепер літати са-молетов інших авіакомпаній. У цій сітуаціікрівая попиту на працю стає більш схожою наMRPL1. Ця зміна робить сильний тиск величину надбавки до заробітної плати, требуе-мій профспілками, оскільки авіакомпанії большене в змозі дозволити собі платити високі зар-плати без істотного скорочення занятості.Конечно, в інтересах профспілки збільшувати своючісленность за рахунок працівників нових авиакомп-ний або витісняти їх з цієї сфери шляхом лобі-

Зайнятість
РІС.
17-7. Різниця в зарплаті і еластичність попиту. Впливав-ня профспілки на зарплату і зайнятість залежить від еластічностіспроса на працю, який представляє крива AlRPL. ЕластічностьWRPL 'вище, ніж MRPL Це означає, що одне і те ж обмеження ня пропозиції праці викликає менше підвищення зарплатичленов профспілки в умовах MRPV, ніж при MRPL Профсоюзпредпочітает мати справу з невисокою еластичністю MRPL Ветом випадку він доб'ється більшого підвищення зарплати прі не-великому зниженні рівня зайнятості
вання, наприклад вводячи обмеження на занятіятакой діяльністю. Як завжди при монополізмі, поява на ринку нових компаній угрожаетпрібилі монополіста, яка тут прінімаетформу надвисоких заробітків. У цій сітуаціінадбавкі до зарплати пілотів - членів профсоюзапоставлени під загрозу появою на ринку конку-рирующих компаній, що знаходяться поза контроляпрофсоюзов.
Інший приклад, майже на ту ж тему, касаетсяавтомобільной промисловості. Припустимо, що всі робочі галузі є членами профспілковим-юза і отримують високі надбавки до заробітноїплати. Іноземні фірми виходять на внутреннійринок, де змагаються з місцевої автомобильнойпромышленностью. Попит на вітчизняні автомо-били тепер більшою мірою реагує на дина-міку цін, а похідний попит на працю з вироб-ництва автомобілів стає більш еластічним.Проізводітелі автомобілів втрачають внаслідок зни-ження продажів, а зайнятість членів профспілок сік-ращается. Профспілки починають лобіювати мерипо обмеження імпорту, доводячи, що иностран-ні машини виробляються за допомогою дешевої ра-бочей сили.
Наскільки ефективна діяльність профсоюзовпо збільшення рівня зарплати20? Іншими слова-ми, чи велика користь від членства в профспілці пріпрочіх рівних характеристиках працівника: квали-фікації, освіті, віці і досвіді? Біль-шість досліджень вказують величину «профспілка-ної надбавки» в останні роки на рівні 10-20%. Ця величина має тенденцію до зростання в роки, ко-менту, котрим супроводжує збільшення норми безробіття економіці в цілому, оскільки профспілкові Угоді страхують заробітки членів профспілки відпадання. Близько 24% чорних і 19% іспаноязичнихявляются членами профспілок проти 17% белихработніков. Так профспілки намагаються сократітьразрив в заробітній платі між білими і осталь-ними робітниками. І дійсно, в результаті про-фсоюзи можуть скоротити нерівність у заработкахрабочіх21. Численні дослідження показуючи-ють, що норма прибутку на інвестиції в человечес-кий капітал нижче в тих фірмах, де вплив проф-спілок велике, а також що загальногалузеві догово-ри сприяють зниженню різниці в заробітноїплати для працівників різних фірм даної га-лузі.
20 З оглядом досліджень, присвячених впливу профспілок на зар-ту, можна ознайомитися в С J. Parsley, «Labor Unions and Wages: ASurvey», Journal of Economic Literature, March, 1980.
21 CM Richard Freeman, «Unionism and the Dispersion of Wages,» Industrialand labor Relations Beview, October 1980.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Профспілки як монополістів "
 1. 5. Конкуренція
  профспілками. Система каталлактіческой конкуренції продовжує функціонувати, хоча продуктивність праці значно знизилася. Кінцевою метою цих антиконкурентних заходів була заміна капіталізму соціалістичною системою планування, де взагалі немає місця каталлактіческой конкуренції. Проливаючи крокодилячі сльози про занепад конкуренції, плановики прагнули знищити цю божевільну
 2. 6. Монопольні ціни
  профспілкового тиску і примусу, спрямованого на підвищення ставок заробітної плати, збільшити доходи і підвищити рівень життя найманих робітників. Поборники цієї політики не послухали попередження економістів. Економічних законів не існує, оголосили вони. В результаті Sozialpolitik призвела до зростання витрат виробництва в Німеччині. Кожне просування вперед нібито прорабочего
 3. Запитання для самоперевірки
  профспілок і держави. 5. Виберіть правильні відповіді. Віднесіть перераховані нижче заходи боротьби з інфляцією до адаптаційних (пристосовницьких), або до ліквідаційних: а) індексація доходів; б) економічний спад, в) контроль за рівнем цін; г) зростання безробіття. 6. Якщо уряд Німеччини оголосив про зниження курсу марки відносно курсу американського долара, то воно
 4. Лекція 10-я Нова історична школа
  профспілки, а тільки так звані християн- ські. У Німеччині існували профспілки, які були тісно пов'язані з церквою, перебуваючи під безпосереднім ідейним впливом католицької або євангелічної церкви. Іншими словами, катедер-соціалісти намагалися послабити невдоволення робітників за рахунок деяких дуже незначних поступок. Поряд з проповіддю дрібних реформ більшість
 5. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  профспілковому дви-жении прийняло своєрідну форму тред-юніонізму. В уста-вах багатьох тред-юніонів, особливо в минулому сторіччі, був навіть пункт, що забороняє пряму участь профспілок у політичній боротьбі. Фактично до кінця минулого сторіччя в Англії взагалі не було робочої партії. Тред-юніони зазвичай закликали голосувати за кандидатів ліберальної партії. У багатьох випадках керівництво
 6. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  профспілки застосовують, зокрема, такі заходи: а) домагаються прямого підвищення ставок заробітної плати при укладанні колективних договорів з бізнесменами, б) проявляють турботу про навчання працівників новим професіями та спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці; в) борються проти спроб роботодавців використовувати політику монопсония на ринку праці, спрямовану на зниження рівня
 7. 6. Обмеження в реченні робочоїсили і економічна рента
  профспілки і вкладення коштів у підви-щення кваліфікації та освіту. Ці та другіевопроси розглядаються в гл. 17. Ми також обо-йшли питання дискримінації і питання про те, на-скільки справедливі рівень заробітної плати идругие доходи, які визначаються ринком До цих під-тань ми повернемося в гол.
 8. Глосарій
  профспілкової організації даннойфірми ЗАКРИТИЙ ЦЕХ Closed shop. Положення, відповідно скоторим підприємець має право наймати тільки чле-нів профспілки. ЗАМІЩЕННЯ ІМПОРТУ Import substitution. Політика за-міщення імпорту вітчизняною продукцією під покрови-будівництві. Тарифів і квот. ЗАПАСИ Inventories. Товари, що знаходяться на складі фірми іпредназначенние для використання в майбутньому
 9. 4. Ринок чистої монополії (монопсонии)
  профспілок чи інших форм об'єднання зайнятих. Прикладом монопсонії може служити ситуація в невеликих містах, цікавинками населення в яких залежить від одного підприємства.
 10. 3. Капіталізм
  якості синонімів. Сьогодні на будь-якій мові слова капіталістичний і буржуазний позначають всі низьке, ганебне і користується поганою славою [Нацисти як синонімів епітетів капіталістичний і буржуазний використовували визначення єврейський.]. І навпаки, все, що вважається позитивним і гідним похвали, люди називають соціалістичним. Зазвичай схема така: людина довільно називає
© 2014-2022  epi.cc.ua