Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Показники розвитку фінансової системи. Ззнавств фінансовий баланс держави

Необхідна умова прогнозу розвитку фінансового сектора економіки - наявність системи показників, за допомогою якої можна було б як задати цільові орієнтири, так і відслідковувати ефективність функціонування фінансового сектора. Слід зазначити, що дані показники є ілюстративними, основний зміст яких - оцінити масштаби фінансового сектора щодо розмірів національної економіки, його активність, ефективність діяльності фінансових інститутів і т. д. При розробці системи показників функціонування і розвитку фінансової системи можна використовувати систему показників, запропоновану в дослідженнях Світового Банку, зокрема, в роботі Т. Beck, A. Demirguc-Kunt і R. Levine «А New Database on Financial Development and Structure» (1999 р). Дана система показників дозволяє провести порівняльний аналіз фінансових систем окремих країн як в статиці, т. Е. Для окремого періоду часу, так і в динаміці.

Розробку та аналіз системи показників функціонування фінансової системи почнемо з показників, яким при міжнародних порівняннях, на наш погляд, приділяється незначна увага, - з показників доступності послуг фінансових інститутів, зокрема послуг банківського сектора. Доступність фінансових послуг в даному випадку не є синонімом користування фінансовими послугами. Економічні агенти можуть мати доступ до фінансових послуг, але з різних причин (причини особистого характеру, т. Е. Соціально-культурні, високі приховані витрати і т. д.) Не користуватися ними. Відповідно, можна виділити два аспекти проблеми: по-перше, доступність і можливість користування фінансовими послугами; по-друге, фактичне користування фінансовими послугами.

Як показники доступності та можливості користування фінансовими послугами можна виділити наступні: географічну щільність банківських установ - число банків (включаючи філії) на 1000 кв. км території і демографічну щільність банківського сектора - число банків (включаючи філії) на 100 тис. чол. населення. При аналізі слід враховувати наявність і доступність для населення не тільки банківських установ, але і банкоматів.

Для цього застосовують такі показники: географічну щільність банкоматів - число банкоматів на 1000 кв. км і демографічну щільність банкоматів - їх число на 100 тис. чол. населення. Географічна щільність є свого роду показником середньої відстані до найближчого банківської установи або банкомату. Демографічна щільність банківських установ і банкоматів - свого роду індикатор середньої кількості людей, що обслуговуються банківською установою або банкоматом. У свою чергу, в якості показників фактичного користування фінансовими послугами можна виділити наступні:

відносний розмір депозитів: середній обсяг депозитів до ВВП на душу населення.

Вибір показників але даними про видані кредити і депозити пояснюється тим, що такі послуги найбільш затребувані. Високі значення відносного числа виданих населенню кредитів і депозитів вказують на високу фактичне користування фінансовими послугами. У свою чергу, високі значення відносних розмірів виданих кредитів і депозитів можуть сигналізувати про те, що фактично фінансовими послугами користуються широкі, але менш забезпечені верстви населення.

Показники фактичного використання фінансових послуг також мають свої обмеження: видача двох і більше кредитів одній особі або, навпаки, наявність в однієї особи двох і більше депозитів підвищує значення відносних показників, але спотворює при цьому їх первісний зміст.

Аналогічно аналізуються доступність і ефективність фінансових послуг таких компаній, як страхові, інвестиційні, керуючі компанії пайових фондів, різних пенсійних фондів.

Першим етапом прогнозування є аналіз, в тому числі структурний, показників, що характеризують стан фінансового сектора.

Інший набір показників використовується для аналізу і міждержавного зіставлення, а також прогнозування масштабів фінансово-посередницького сектора національної економіки, його ефективності і функціонування, активності фінансових інститутів і т. д. Дані показники умовно розділені на три групи.

Ззнавств фінансовий баланс охоплює частину фінансових коштів, які акумулюються, розподіляються і витрачаються суб'єктами Російської Федерації на реалізацію соціально-економічних програм і вдосконалення виробництва, і не включає кошти населення. Він забезпечує послідовне і взаємопов'язане відображення руху фінансових ресурсів: процес їх утворення, передач} 'з регіону в централізовані фонди країни, отримання ресурсів з боку, формування доходів і їх використання всередині країни і на міжнародну діяльність. Ззнавств фінансовий баланс фіксує тільки річні обороти ресурсів і не призначений для відображення їх залишків на початок і кінець року і складається в поточних цінах. Баланс можна розглядати як взаємопов'язаний комплекс розділів, які відображають найважливіші елементи єдиної системи потоків фінансових ресурсів:

I розділ - доходи;

II розділ - витрати;

III розділ - перевищення доходів над витратами (профіцит) та витрат над доходами (дефіцит (-)).

Сума даних першого розділу по горизонталі дає обсяг утворених на території Російської Федерації фінансових ресурсів (без коштів населення), по вертикалі - обсяг ресурсів за видами. Підсумки другого розділу по горизонталі представляють обсяг витрат (без коштів населення), вироблених на території Російської Федерації, по вертикалі - витрати за видами. Підсумки третього розділу показують різницю показників першого і другого розділів і характеризують перевищення доходів над витратами, витрат над доходами (-) по суб'єктах Російської Федерації і по Росії в цілому. Ззнавств фінансовий баланс побудований за методом подвійного запису - доходи і витрати. Агрегація показників Зведеного фінансового балансу побудована на консолідованій основі, що має на увазі об'єднання окремих його статей з виключенням взаємних операцій між бюджетами всіх рівнів і не передбачає простого арифметичного додавання. Формою вираження зведеного фінансового балансу є консолідований бюджет.

Консолідований бюджет - зведення бюджетів бюджетної системи Російської Федерації на відповідній території (за винятком бюджетів державних позабюджетних фондів) без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами. Консолідований бюджет Російської Федерації утворюють федеральний бюджет і звід консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Федерації (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами) (табл. 13.3).

Консолідований бюджет Російської Федерації і бюджети державних позабюджетних фондів в 2012 р, млрд руб.

Розділи і статті бюджету

Консолідірован- ний бюджет Російської Федерації і бюджети державних позабюджетних фондів

З нього

федеральний

бюджет

консолідовані

бюджети

суб'єктів

Російської

Федерації

Дохід - всього

23 435,1

12 855,5

8064,5

З них:

податок на прибуток організацій

2355,7

375,8

1979,9

податок на прибуток фізичних осіб

2261,5

-

2261,5

страхові внески на обов'язкове соціальне страхування

4103,7

-

-

податок на додану вартість:

на товари (роботи, послуги), що реалізуються на території Російської Федерації

1886,4

1886,1

0,3

на товари, що ввозяться на територію Російської Федерації

1659,7

1659,7

0,0

акцизи з підакцизних товарів (продукції):

виробленим на території Російської Федерації

783,6

341,9

441,8

ввезених на територію Російської Федерації

53,4

53,4

0,0

податки на сукупний дохід

271,3

-

271,7

податки на майно

785,5

-

785,5

податки, збори та регулярні платежі за користування природними ресурсами

2484,5

2442,8

41,7

доходи від зовнішньоекономічної діяльності

4962,7

4962,7

-

доходи від використання майна, що перебуває у державній та муніципальній власності

836,6

543,3

277,7

платежі при користуванні природними ресурсами

132,9

101,3

31,6

доходи від надання платних послуг (робіт) і компенсації витрат держави

167,6

131,5

32,0

Розділи і статті бюджету

Консолідірован- ний бюджет Російської Федерації і бюджети дер н и х позабюджетних фондів

З нього

федеральний

бюджет

консолідовані

бюджети

суб'єктів

Російської

Федерації

доходи від продажу матеріальних і нематеріальних активів

286,3

120,4

165,9

безоплатні надходження

92,1

64,6

1680,1

Витрати - всього

23 174,7

12 895,0

8343,2

З них:

на загальнодержавні питання

1437,9

809,9

508,2

обслуговування державного і муніципального боргу

386,3

320,0

74,6

національну оборону

1814,1

1812,4

4,0

національну безпеку і правоохоронну діяльність

1929,2

1843,0

94,6

національну економіку

3273,6

1968,5

1608,5

З неї:

на паливно-енергетичний комплекс

132,8

107,8

29,6

сільське господарство і рибальство

276,5

148,8

240,5

транспорт

622,8

339,7

296,9

дорожнє господарство (дорожні фонди)

990,5

442,4

646,3

зв'язок та інформатику

92,6

41,3

55,2

прикладні наукові дослідження в галузі національної економіки

229,9

229,1

0,9

інші питання в галузі національної економіки

739,2

526,6

244,2

житлово-комунальне господарство

1075,0

228,8

881,3

соціально-культурні заходи

13 215,2

5290,5

5130,7

міжбюджетні трансферти загального характеру бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень

0,2

599,4

19,5

Профіцит, дефіцит (-)

260,4

-39,4

-278,7

Перший розділ відображає доходи бюджету - все безповоротні надходження незалежно від того, чи є вони оплатним або безоплатними, за винятком добровільних, неповоротних, безоплатних надходжень чи офіційних трансфертів від інших органів державного управління (вітчизняних або зарубіжних) або міжнародних організацій.

Доходи поділяються на поточні і капітальні. капітальні доходи бюджету - надходження від продажу капітальних активів і капітальні трансферти з недержавних джерел. поточні доходи бюджету - усі податкові та неподаткові надходження. Останні, в свою чергу, включають оплатне надходження (доходи від власності, збори, надходження від продажу товарів і послуг та ін.), А також деякі безоплатні надходження, такі як штрафи, конфіскації і поточні приватні пожертвування. Доходи наводяться на валовій основі.

податки - обов'язкові, безплатні, неповернуті платежі органам державного управління з метою задоволення державних потреб. Дохід від податків включає також відсотки за прострочені платежі і штрафи за несплату або несвоєчасну сплату податків. Податки показуються за вирахуванням сум повернень, виплачуваних протягом звітного періоду, а також за вирахуванням сум, які є результатом коригуючих операцій, проте в них включається сума витрат державних органів, пов'язаних зі збором і стягненням податків.

збір - обов'язковий внесок, що стягується з організацій і фізичних осіб, сплата якого є однією з умов скоєння щодо платників зборів державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами і посадовими особами юридично значимих дій, включаючи надання певних прав або видачу дозволів (ліцензій).

акцизи - вид непрямих податків, що включаються в ціни окремих товарів.

Безоплатні платежі - безповоротні платежі, в обмін на які не існує будь-якого одночасного зустрічного потоку товарів, послуг. Оплатне платежі - операції, пов'язані із здійсненням платежів в обмін на отримані блага, такі як товари, послуги, користування власністю або право на володіння власністю. Оплатне, або добровільні, платежі, за винятком офіційних трансфертів, отриманих від інших органів державного управління або від міжнародних організацій, визначаються як поточні неподаткові надходження.

При аналізі доходної частини бюджету прийнято виділяти дві групи надходжень - податкові та неподаткові надходження. У розвинених і стабільно розвиваються податкові надходження є основною статтею доходу і значно перевищують неподаткові надходження.

До податкових доходів відносяться доходи від передбачених законодавством Російської Федерації федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних і місцевих податків, а також пені і штрафів за ним.

До неподаткових доходів відносяться доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, в тому числі казенних; доходи від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в капіталі, державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння), що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, в тому числі казенних; доходи від платних послуг, що надаються казенними установами; кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень, і інші суми примусового вилучення ; кошти самооподаткування громадян; інші неподаткові доходи.

Другий розділ відображає витрати бюджету - безповоротні платежі незалежно від того, чи є вони оплатним або безоплатними і для яких цілей вони здійснюються - поточних або капітальних. Трансфертні платежі іншим органам державного управління включаються в дані про витрати і не виділяються в самостійну категорію. Витрати класифікуються як на оплатне і безоплатні, поточні і капітальні, так і за їх функціональним або цільовим призначенням. При розробці балансу видаткова частина побудована на принципі комбінування функціональної та економічної бюджетної класифікацій. При цьому будь-які одержувані в результаті фактичні (касові) збитки показуються на стороні витрат, а будь-яка фактична (касова) прибуток - на стороні доходів.

Поточні витрати бюджету - витрати на державне споживання, спрямовані на утримання економічної і соціальної інфраструктури, державних галузей економіки, на закупівлі товарів і послуг цивільного і військового характеру, поточні витрати державних установ, поточні субсидії нижчестоящим органам влади, державним і приватним підприємствам, транспортні платежі, виплату відсотків але державним боргом та інші витрати.

капітальні витрати бюджету - грошові витрати, пов'язані з вкладенням в основний капітал і приріст запасів, і включають інвестиції за рахунок бюджету в галузі економіки, інвестиційні субсидії і довгострокові бюджетні кредити державним і приватним підприємствам і місцевим органам влади.

субсидії - всі безплатні, неповернуті поточні трансферти органів управління державним і приватним підприємствам, а також касові збитки відомчих підприємств в результаті реалізації товарів і послуг.

Трансфертні платежі - безоплатні та безповоротні платежі, що не припускають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на вироблений платіж.

Підсумок балансу - різницю між доходами і видатками бюджету. Якщо різниця має позитивне значення, вона називається профіцитом, якщо негативне, то має місце дефіцит. дефіцит бюджету - величина перевищення видатків бюджету над його доходами. Джерела фінансування дефіциту бюджету поділяються на внутрішні і зовнішні (табл. 13.4).

внутрішнє фінансування - надходження позикових коштів за кредитами, отриманими державними органами у резидентів, або випуск боргових зобов'язань у вигляді цінних паперів. Внутрішнє фінансування включає наступне:

До складу інших джерел включаються: надходження від продажу акцій

та інших форм участі в капіталі, що знаходяться у власності Російської Федерації; надходження від реалізації державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, зменшені на розмір виплат на їх придбання; курсова різниця за коштами федерального бюджету; обсяг коштів, що спрямовуються на виконання державних гарантій Російської Федерації у валюті Російської Федерації; різницю між коштами, отриманими від повернення, і сумою наданих з федерального бюджету юридичним особам, іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації бюджетних кредитів у валюті Російської Федерації; різницю між сумою коштів, отриманих від повернення бюджетних кредитів за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень), наданих всередині країни, і сумою наданих всередині країни бюджетних кредитів за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень); різницю між сумою коштів, отриманих від повернення наданих всередині країни інших бюджетних кредитів (позик), і сумою наданих всередині країни інших бюджетних кредитів; інші джерела внутрішнього фінансування дефіциту федерального бюджету.

Зовнішнє фінансування - надходження позикових коштів (за вирахуванням погашення), отриманих у нерезидентів. Зовнішні джерела - різниця між коштами, що надійшли від розміщення державних позик, які здійснюються шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації і номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, і коштами, спрямованими на їх погашення; різницю між отриманими і погашеними Російською Федерацією в іноземній валюті кредитами іноземних держав, включаючи цільові іноземні кредити (запозичення), з урахуванням коштів, перерахованих з федерального бюджету російським постачальникам товарів і (або) послуг на експорт в рахунок погашення державного зовнішнього боргу Російської Федерації, міжнародних фінансових організацій, інших суб'єктів міжнародного права та іноземних юридичних осіб; різницю між отриманими і погашеними Російською Федерацією в іноземній валюті кредитами кредитних організацій.

До складу інших джерел зовнішнього фінансування включаються: обсяг коштів, що спрямовуються на виконання державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті; різницю між коштами, що надійшли до федерального бюджету в погашення основного боргу іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією, і засобами, спрямованими на надання державних фінансових і державних експортних кредитів; інші джерела зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету.

Таблиця 13.4

Джерела фінансування дефіциту федерального бюджету Російської Федерації, млрд руб.

джерело

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

Загальне фінансування *

В тому числі:

-1705,1

2322,3

1812,0

-442,0

внутрішнє фінансування

-1570,0

2450,9

1692,4

-336,9

В тому числі:

Державні (муніципальні) цінні папери, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації

171,6

415,9

621,5

1079,7

Інші джерела внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів

249,7

-3,5

-614,0

223,2

У тому числі з них:

Акції та інші форми участі в капіталі, що знаходяться в державній та муніципальній власності

6,7

2,0

14,9

126,2

Державні запаси дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

-2,1

5,6

10,5

4,3

Курсова різниця

722,6

350,7

-132,4

142,3

Бюджетні кредити, надані всередині країни у валюті Російської Федерації

-15,9

-136,0

-169,3

-83,7

Інші джерела внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів

-472,5

-241,3

-349,1

25,4

Зміна залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджетів **

-1991,3

2038,5

1684,9

-1639,7

джерело

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

Зовнішнє фінансування

-135,0

-128,6

119,7

-105,2

В тому числі:

Державні цінні папери, номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті

-80,1

-48,0

121,6

-66,7

Кредити іноземних держав, включаючи цільові іноземні кредити (запозичення), міжнародних фінансових організацій, інших суб'єктів міжнародного фінансового права, іноземних юридичних осіб в іноземній валюті

-34,5

-52,5

-41,9

-30,9

Інші джерела зовнішнього фінансування дефіцитів бюджетів

-20,4

-28,2

40,1

-7,5

* Величина перевищення доходів над витратами - профіцит має позитивний знак, а величина дефіциту - негативний знак. Профіцит або дефіцит бюджету покривається за рахунок фінансування такої ж величини, але з протилежним знаком.

** Включаючи залишки грошових коштів бюджетів.

джерело: Росстат. Офіційна статистика. Фінанси Росії. URL: http:// www.gks.ru/wps/wcni/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ doc_l138717651859

Одним із способів покриття дефіциту державного бюджету є державний борг (табл. 13.5).

Державний борг Російської Федерації - боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними фізичними та юридичними особами, що виникли в результаті державних запозичень Російської Федерації, а також боргові зобов'язання за державними гарантіями, наданих Російською Федерацією, і довго ші зобов'язання, що виникли в результаті прийняття законодавчих актів Російської Федерації про віднесення на державний борг боргових зобов'язань третіх осіб, що виникли до введення в дію Бюджетного кодексу Російської Федерації.

Зовнішній борг - зобов'язання, що виникають в іноземній валюті, за винятком зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень перед Російською Федерацією, що виникають в іноземній валюті в рамках використання цільових іноземних кредитів (запозичень).

Структура державного зовнішнього боргу Російської Федерації * (на початок року), млрд дол. США

Державний зовнішній борг (включаючи зобов'язання колишнього СРСР, прийняті Російською Федерацією)

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

всього

40,5

37,6

40,0

35,8

В тому числі:

Заборгованість країнам - учасницям Паризького клубу

1,4

1,0

0,8

0,5

Заборгованість країнам, котрі ввійшли в Паризький клуб **

3,3

3,1

2,8

2,4

Комерційна заборгованість

1,2

0,8

0,1

0,1

Заборгованість перед міжнародними фінансовими організаціями

4,5

3,8

3,1

2,5

Заборгованість по зовнішнім облігаційних позиках

27,7

26,2

30,5

29,2

Заборгованість по облігаціях внутрішньої державної позики (ОВГВЗ)

1,8

1,8

1,8

0,0

Надання гарантій Російської Федерації в іноземній валюті

0,6

0,9

0,9

1,0

* За даними сайту Міністерства фінансів Російської Федерації.

** Включаючи заборгованість колишнім країнам РЕВ.

виливаючи Росстат. Офіційна статистика. Фінанси Росії. URL: http:// www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ doc_1138717651859

внутрішній борг - зобов'язання, що виникають у валюті Російської Федерації, а також зобов'язання суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень перед Російською Федерацією, що виникають в іноземній валюті в рамках використання цільових іноземних кредитів (запозичень) (табл. 13.6).

Таблиця 13.6

Структура державного внутрішнього боргу Російської Федерації

(На початок року), млн руб.

Державний внутрішній борг

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

всього

1 499 824,4

2 094730,6

2 940 391,6

4 190 553,0

В тому числі:

Облігації федеральних позик з постійним купонним доходом (ОФЗ-ПД)

328 169,4

706 371,5

1 338 592,1

1 823 701,6

Облігації федеральних позик з фіксованим купонним доходом (ОФЗ-ФК)

33 828,0

Державний внутрішній борг

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

Облігації федеральних позик з амортизацією боргу (ОФЗ-АД)

882 026,2

863 377,4

815 583,7

1 079 583,7

Державні ощадні облігації (ДСО)

177 415,1

267415,1

307 415,1

553 150,0

Облігації внутрішніх облігаційних позик (ОВНС)

-

-

-

90 000,0

джерело: Росстат. Офіційна статистика. Фінанси Росії. URL: http:// www.gks.ru/vvps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ doc 1138717651859

Міжнародні валютно-кредитні організації є зовнішніми кредиторами і здійснюють політику кредитування на підставі ряду критеріїв. Зокрема, Світовий банк веде класифікацію беруть позики країн-членів на підставі двох основних критеріїв:

Непрямої критерієм оцінки бідності або матеріальної самодостатності країн служить ВНП на душу населення. Цей показник перераховується в доларах США, і отриманий результат використовується для віднесення країни до певної операційної категорії (табл. 13.7).

Таблиця 13.7

Класифікація країн за рівнем кредітопрігодності

критерій

класифікації країн

Вартість готівкового зовнішнього боргу,% від експорту

0-100

100-200

200 і більше

Вартість готівкового зовнішнього боргу,% від ВНП

0-50

Невелика

заборгованість

Середня

заборгованість

Велика заборгованість

50-80

Середня

заборгованість

80-100

Велика

заборгованість

По вертикалі вимірюється у відсотках відношення готівкової вартості зовнішнього боргу до ВНП. По горизонталі - відношення в процентах готівкової вартості зовнішнього боргу до експорту, де під експортом мається на увазі експорт товарів і послуг плюс надходження чистого доходу плюс грошові перекази робітників з-за кордону. Обидва цих показника дають уявлення про здатність країни до обслуговування боргу. Перший враховує розмір потоків доходу, наявного у резидентів країни і утворюється за рахунок як вітчизняного виробництва, так і надходжень чистого доходу з-за кордону. Другий оперує розширеним визначенням експорту, щоб показати нинішні можливості економіки країни з отримання іноземної валюти шляхом як прямого експорту товарів і послуг, так і надходжень чистого доходу і грошових переказів працюючих за кордоном. Ці переклади є гроші, які повертаються в країну працівниками, які з точки зору СНС і принципів платіжного балансу вважаються проживають в іншій країні, але при цьому зберігають міцні сімейні, культурні та економічні зв'язки зі своєю країною. Результат цього - стабільний потік заробітків в іноземній валюті в країну.

У бюджетну систему крім державного бюджету входять позабюджетні фонди. Державний позабюджетний фонд - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у разі безробіття, охорону здоров'я і медичну допомогу. Витрати і доходи державного позабюджетного фонду формуються в порядку, встановленому федеральним законом, або в іншому порядку, передбаченому Бюджетним кодексом Російської Федерації.

Окремо в бюджетну систему стоять два фонди (їх формування зумовлене сприятливою зовнішньоекономічною кон'юнктурою останнього десятиліття) - Резервний фонд і Фонд національного добробуту (табл. 13.8).

Резервний фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління. Фонд національного добробуту являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою забезпечення співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян Російської Федерації, а також забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації.

Таблиця 13.8

Кошти Резервного фонду і Фонду національного добробуту

(На початок року)

показник

2010 р

2011 р

2012 р

Обсяг коштів Резервного фонду

млрд руб.

1830,5

775,2

811,5

% Від ВВП

4,7

1,7

1,5

Обсяг коштів Фонду національного добробуту

млрд руб.

2769,0

2695,5

2794,4

% від ВВП

7,1

6,0

5,1

джерело: Росстат. Офіційна статистика. Фінанси Росії. URL: http:// www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ doc_l138717651859

Бюджети державних позабюджетних фондів включають бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів. Бюджетами державних позабюджетних фондів є: бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації, бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації, бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування. Бюджетами територіальних державних позабюджетних фондів є бюджети територіальних фондів обов'язкового медичного страхування.

 1. Прогнозування і планування розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, зовнішньоекономічна діяльність і особливості її обліку
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати основні показники розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни; основи обліку міжнародного руху матеріальних цінностей; суть і зміст моделі LINK Організації Об'єднаних Націй; вміти аналізувати показники зовнішньоекономічної діяльності
 2. Прогнозування доходів і споживання населення
  В основі прогнозування рівня споживання в суспільстві лежить нормативний метод. З його допомогою встановлюються цільові орієнтири суспільного споживання. Він ґрунтується на оцінці потреб населення в окремих благах і послугах масового споживання і рівнів цін на них, що в кінцевому рахунку дозволяє
 3. Проблема вибору типу показника
  Ще одна складність макроекономічних вимірів пов'язана з різними типами індикаторів. Одні показники - вони називаються показниками запасів - підраховуються на певну дату, наприклад на 01.01.2010. Інші показники - показники потоків - вимірюються за певний період часу, наприклад за 2010 р, за
 4. Проблема нерівності і соціальної справедливості
  Особливу роль в національному економічному розвитку грають розподіл доходу і проблеми нерівності. Найбільш важливим критерієм оцінки ступеня нерівності є крива Лоренца. На рис. 7.6 показаний механізм даної методики. По горизонтальній осі відкладається накопичувальним підсумком частка сімей
 5. Приватизація та інших країнах з перехідною економікою: подібності та відмінності
  Доцільно розглянути процес приватизації в Росії та інших країнах з перехідною економікою. Незважаючи на припущення про те, що приватизація в даних країнах повинна мати багато схожих моментів, приватизація в Росії йшла абсолютно унікальним шляхом і мала ряд відмінних рис: 1. До початку процесу
 6. Приклади застосування теорії Еліота для аналізу ринків
  Практична цінність хвильової теорії Елліотта полягає не тільки в можливості класифікувати певні історичні етапи руху біржових цін, але і з певною ймовірністю прогнозувати їх майбутнє рух. Канальне рух цін. Відповідно до уявлень Елліотта післявоєнні кордони цінових коливань (за індексом S&P
 7. Поточна ситуація: перехід до інвестиційного зростання
  Починаючи з 2000 р Росія вступає в період економічного розвитку ринкового типу. Тут можна виділити кілька етапів. етап 1: 2000-2007 рр.- відновлювальне зростання російської економіки, що переходить в перегрів економічної кон'юнктури. етап 2: 2008-2009 рр.- циклічна криза, пов'язаний з негативними
 8. Попит підприємницького сектора
  Підприємці висувають попит на інвестиційні блага для заміни зношеного капіталу і збільшення виробничих потужностей. Відповідно загальний обсяг інвестицій (брутто-інвестиції) ділиться на реноваційні і чисті (нетто) інвестиції. Якщо в деякому періоді загальний обсяг інвестицій менше величини
© 2014-2022  epi.cc.ua