Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

8. Парадокс ощадливості


Використовуємо тепер модель визначення доходів дляаналізу того, що станеться, якщо домашні госпо-дарства побажають змінити своє ставлення до Ощад-жениям. Спочатку економіка знаходиться у стані рівноваги при випуску продукції, рав-ном 1000, інвестиціях на рівні 250 і предельнойсклонності до споживання, рівний 0,75. У цій си-туації домашні господарства вирішують, що вони хотятнаправлять в заощадження коштів на 100 едініцменьше при будь-якому рівні доходу У термінах ріс25-14а функція заощаджень переміститься вниз ізположенія SA в положення SA ', при якому Ощад-вання нижче на 100 одиниць для кожного з рів-ній доходів. Це рівнозначно рішенням домашніххозяйств підвищити рівень свого споживання на100 одиниць для кожного з рівнів доходів, в ре-док чого функція споживання зсувається ізположенія С в положення С 'на рис 25-14b8.
Що станеться з фактичним рівнем Ощад-жений, якщо домашні господарства захочуть сберегатьменьше? На рис. 25-15 проілюстрований еффектсніженія рівня заощаджень, що виражається вперемещеніі функції сукупного попиту з поло-ження AD у положення AD '. Нова функція сово-купного попиту знаходиться над колишньою на відстані-нии в 100 одиниць в кожному з рівнів доходів.
8 На рис 25-14Ь показано, що функція споживання перетинає вісь ординар-нат вище точки початку координат. Це означає, що люди будуть тратітьсредства на споживання навіть при нульових доходи. Це, зрозуміло, можливо лише в тому випадку, коли вони можуть витрачати заощадження, продаючи своє майно, наприклад житло та автомобілі, щоб фінан-сировать надлишок витрат над доходами. Прийнято вважати, що функціяпотребленія завжди має вигляд, подібний кривої С на рис 25-14Ь, з пе-ресеченія осі ординат не в нульовій точці. Сьогодні, однак, мають-ся дані свідчать про те, що швидше за все вона проходить черезначало координат, так, як це показано на рис 25-4.


Про 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600Доходи, випуск продукції
РІС. 25-15. Парадокс ощадливості. Зрушення функції потреб-лення на рис 25-14Ь має результатом зрушення кривої сукупно-го попиту в положення AD '. Рівноважний рівень доходів возра-стає з 1000 до 1400. Ця зміна доходів було викликано ре-ням домашніх господарств заощаджувати меншу суму. Але ко-нечний результат полягає в тому, що в заощадження тепер на направляється в точності та ж сума 250 одиниць і едінственнимрезультатом зміни намірів зберігати буде зміна вуровне доходів
Рівновага перемістилося з точки E в точку F. Рівень доходів і випуску зріс з 1000 до 1400.Рост доходів з'явився результатом бажання домаш-них господарств направляти в заощадження меньшуюсумму. Але фактична сума заощаджень складаючи-ет ту ж величину, що і в змозі первоначаль-ного рівноваги в точці E. У новій точці рівноваги заощадження рівні тим же 250 одиницям, ілісумме інвестицій. Домашні господарства собіралісьсберегать менше Але в результаті їх доходи возра-стають і їх фактичні заощадження залишаються напрежнем рівні
Це і є парадокс ощадливості. Парадокс со-стоїть в тому, що зміна суми, яку домаш-ня господарства хотіли б зберігати, може не іметьнікакого впливу на фактичний рівень збережемо-ний, хоча рівень доходів і справді меняется.Еслі б ми, перш ніж проводити графіческійаналіз, використовували підхід, заснований на рівний-стве заощаджень та інвестицій, ми б легко уста-новили, що при даному рівні інвестицій, равном250, заощадження в рівноважному стані должниобязательно повернутися до свого первоначальномууровню.
Парадокс ощадливості являє собою бо-леї ніж просто цікавий випадок. Він допомагає
зрозуміти суть старого спору про переваги, кото-римі володіють заощадження і споживання.
Однашкола стверджує, що, споживаючи, люди пріносятпользу суспільству. Виробляючи витрати, вони забезпечують-вають роботою інших людей. Інші кажуть, чтосбереженія є благою справою, оскільки по-зволяют індивідуумам і суспільству в цілому забезпе-чити більш високий рівень споживання в буду-щем
Ця суперечка, як правило, виникає під временаспадов, коли величина сукупного попиту кажетсянедостаточной для того, щоб забезпечити работойвсех бажаючих. Парадокс ощадливості наводить Намислов про те, що, якщо проблема полягає тільки недоліки попиту, як це відбувається у временависокой безробіття, гідності заощаджень дляотдельних людей не є такими з точкизрения суспільства У часи спадів або, того гірше, депресій скорочення рівня заощаджень і в са-мом ділі призводить до зростання сукупного попиту ітем самим збільшує зайнятість, як це показанона рис 25-15.
Все це виглядає зовсім інакше для економі-ки, що досягла повної зайнятості. Якщо економікахорошо функціонує, підтримуючи повну заня-тости, то зросле прагнення до сбереженіямпріведет до зростання фактичних заощаджень, оскіль-ки, як ми побачимо в наступних розділах, це будетстімуліровать інвестування, і, таким чином, зовсім не обов'язкова ситуація, при якій сово-Купний попит і випуск скоротяться. Ми проаналізували-Зіру механізм, здатний підтримувати полнуюзанятость, пізніше, коли зробимо нашу упрощеннуюмодель більш реалістичною, ввівши в аналіз гроші іучтя можливість змін у рівні цін. Урокже, який підносить парадокс ощадливості, має цінністю в тій мірі, в якій ми осозна-ем, що він застосовний до ситуації низького сукупність-ного попиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Парадокс ощадливості "
 1. Два підходи до розподілу сукупного доходу
  парадоксі ощадливості: постійне бажання зберегти більше, ніж інвестори хочуть вкласти, викличе хронічне зменшення сукупного попиту, що в врешті-решт призведе до загального зменшення бажання інвестувати. Отже, парадокс ощадливості характерний тільки для економіки з неповною зайнятістю. Якщо в економіці підтримується повна зайнятість, то зростання прагнення до заощаджень приведе до
 2. Висновки
  парадоксу ощадливості, тому правильна політика стимулювання не заощаджень, а підтримання сукупного попиту в умовах неповної зайнятості в
 3. 5.5. Мультиплікатори АВТОНОМНИХ ВИТРАТ, ІНВЕСТИЦІЙ. Акселератор. ПАРАДОКС ощадливість
  парадоксі ощадливості ». Суть його розкривається в наступних процесах. В за-критій економіці з неповною зайнятістю ресурсів збільшення Ощад-жений домогосподарствами означає зниження споживання і, отже, сукупного попиту. Оскільки рівень сукупного попиту визначає рівень випуску і зайнятості, то рівень випуску в еконо-Міці знизиться, причому це зниження буде посилено
 4. Питання для самоперевірки
  парадоксу ощадливості? Наслідком яких економічних процесів він є? 19. Яка економічна роль держави, яка випливає з принципу ефек-тивного попиту? 20. Яка економічна роль держави в умовах прояву ефекту мультиплікатора та принципу
 5. Резюме
  ощадливості вказує на те, що змен-шення схильності до заощаджень може зовсім неіметь своїм результатом зміну величини Ощад -жений, а лише збільшення обсягу випуску. Цей пара-Докс показує, що збільшення заощаджень прі не-достатніх масштабах сукупного попиту зовсім неявляется чеснотою, навіть якщо ми звикли вва-тать економію хорошим
 6. Ключові терміни
  ощадливості
 7. Завдання
  парадоксу ощадливості, (с) Поясніть, вкаком випадку (якщо він, звичайно, існує) парадоксбережлівості є цінним ідеєю, заслужівающейтого, щоб мати її на озброєнні. 8. (А) Знайдіть рівноважний рівень доходів і випускадля економіки, в якій інвестиційний попит ра-вен 400, а функція споживання має вигляд: С=0,8 У.Еслі хочете, можете використовувати графік. (Ь) вище нижче рівень
 8. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  парадокс звернув увагу Б.Мандевіль, людина без певних занять, філософ за покликанням, і, як пише А.ВАнікін, любитель пображнічать у веселій компанії, що жив в Лондоні на початку вісімнадцятого століття. Своєю популярністю Мандевіль зобов'язаний одному твору, яке називається "Байка про бджіл, або Окремі вади - суспільні вигоди". Головний парадокс Мандевіля міститься у фразі "приватні
 9. 3. Економічні погляди С.Сисмонди
  парадокс полягає в тому, що подання Сісмонді про перманентні кризи надвиробництва при капіталізмі випливають з посилки саме класичної політичної економії - положення А. Сміта, що річний продукт нації являє собою суму прибутку, заробітної плати і ренти, які витрачаються на споживчі товари. Слідом за Смітом, Сісмонді ігнорує той факт, що річний продукт
 10. 3. Морально-філософська позиція і економічні ідеї
  парадокс економічної теорії: моральне осуж-юніе мотиву грошей та їх значимість в теорії Кейнса в протипожежні-южіост' класичного схваленню цього мотиву і ліберальної економічної філософії та фактичному відома грошей до простого інструменту рахунки у неокласиків, В основі «грошової» теорії виробництва, яку запропонував I 1ЧШС, лежать два моменти. Перший-уявлення про гроші як про
© 2014-2022  epi.cc.ua