Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Плановані інвестиції в заощадження

(8)
Ця умова має просте економічне тлумачення-ня Одні й ті ж люди роблять заощадження і про-переводять інвестування. Уявімо собі, напри-мер, фермера Він споживає частину свого врожаю, ачасть відкладає на насіння до наступного годаОтложенная частину і служить як сбереженій.Но вона також і інвестується, оскільки фермерувелічівает бажаний рівень своїх запасовзерна Для цього фермера заощадження автоматіче-скі рівні інвестиціям.
Але в сучасній економіці, в якій фірмипроізводят інвестування, а домашні хозяйстваделают заощадження, зв'язок між заощадженнями іінвестіціямі не є автоматичною. Тільки стан рівноваги доходи знаходяться на такомуровне, що заощадження рівні планованим інве-стіціям. На рис 25-13 продемонстрований альтер-

200 400 600 800 1000 120014001600Доходи, випуск продукції
РІС. 25-13. Визначення рівноважного випуску: підхід наоснове рівності заощаджень та інвестицій. Равновеснийвипуск продукції становить 1000. Це рівень, при которомсбереженія рівні інвестиціям. На цьому малюнку представленальтернатівний підхід до визначення рівноважного випускупродукції в порівнянні з підходом, продемонстрованим нарис 25-10. Функція заощаджень, S=0.25У, визначена функци-їй споживання, представленої на рис 25-10, де MPC равна0, 75. Рівень інвестицій той же, що і для рис 25-10, і стано-вить 250. Заощадження дорівнюють інвестиціям при тому ж уровневипуска в 1000 одиниць. Праворуч від точки E домашні хозяйствасберегают більше, ніж фірми хочуть інвестувати. Цей хати-струм заощаджень викликає накопичення товарів на складах, і фір-ми скорочують виробництва Зліва від точки E домашні госпо-дарства зберігають менше, ніж фірми хочуть інвестувати. Товар-ні запаси скорочуються, і, отже, фірми увелічіваютвипуск товарів
нативний спосіб виведення рівноважного уровнядоходов. Замість використання формули равенствадоходов і сукупного попиту (планованих расхо-дов) ми використовуємо тут рівноцінний метод, осно-ванний на рівності заощаджень і інвестіцій.Для рис 25-13 були використані ті ж дані, що і для рис. 25-9, і, отже, тут показантот ж рівноважний рівень доходів.
Попит на ін-вестиционного товари становить 250 одиниць, і пре-слушна схильність до споживання дорівнює 0,75. Фун-кція заощаджень на рис 25-13 ідентична приве-денной на рис. 25-5. Плановані заощадження рав-ни планованим інвестиціям тільки при одно-весна рівні випуску продукції, рівному 1000едініц
нерівноважні РІВЕНЬ ЗАОЩАДЖЕНЬ ІІНВЕСТІЦІЙ. Ми особливо підкреслюємо, що дохо-ди знаходяться на рівноважному рівні лише тоді, коли плановані інвестиції дорівнюють заощадженням-ям. Що відбувається, коли випуск продукції не на-ходиться на рівноважному рівні? Відповідь полягає втом, що фактичний рівень інвестицій равенсбереженіям навіть у тому випадку, коли їх плануємо-мий рівень не дорівнює заощадженням.
Припустимо, що випуск продукції превишает1000. Плановані заощадження більше 250, по-скільки індивідууми планують зберігати 25% ве-личини своїх доходів. Таким чином, домашніехозяйства хочуть зберігати більше, ніж фірми хотятінвестіровать. Товарні запаси накопичуються, іфірми вирішують скоротити виробництво. Цей про-цес продовжується до тих пір, поки не буде до-стігнут рівноважний рівень доходів. Навпаки, при випуску продукції нижче рівноважного уровняпланіруемие інвестиції перевищують сбереженія.Потребленіе та інвестиційний попит разом пре-сходять обсяг випуску продукції, що винуждаетфірми викидати на ринок свої товарні запа-си і розширювати масштаби випуску продукції. Со-відповідально обсяг випуску просувається в напрямку-леніі рівноважного рівня таким же чином, какето було продемонстровано в табл. 25-2.
Але як би не була далека економіка від перебуваючи-ня рівноваги, заощадження завжди дорівнюють фактіче-ським інвестиціям, що включає незапланований-ні інвестиційні зміни в товарних запа-сах. Припустимо, наприклад, що випуск продук-ції дорівнює 1200 і що домашні господарства намере-ни витратити на споживання 900 і направити всбереженія 300. Фірми ж хочуть інвестіроватьлішь 250. Вони продають споживачам продукцііна 900 одиниць і інвестують ще 250 в будівлі іобладнання. Але загальний обсяг виробництва скла-вил 1200, тому 50 одиниць залишилися невостребо-
ванними. Вони додаються до товарних запасах ісчітаются інвестиціями.
Хоча вони і не являютсяінвестіціямі, які фірми планували вироб-вести, вони проте є фактично про-програвання інвестиціями.
Про Тільки при рівноважному рівні випускасбереженія рівні планованим інвестицій-ям, оскільки лише в стані рівноваги, за визначенням, величина незапланований-них змін товарних запасів дорівнює нулю.

Доходи (а) Зрушення функції заощаджень
Має сенс не міркувати про заощадження й інве-стіціях як про щось абстрактне, а ясно предста-вити собі, що домашні господарства роблять збережемо-ня, даючи в борг фірмам, а фірми в свою очередьвинуждени займати у домашніх господарств для того, щоб оплатити покупку інвестиційних товаров.Следовательно, ми можемо уявити сбереженіяв вигляді суми позик, які домашні господарства

200 400 600 800 1000
Доходи (Ь) Еквівалентний зрушення функції споживання
РІС 25-14. Зрушення функції споживання. Домашні госпо-дарства вирішують зберігати на 100 одиниць менше для кожного рів-ня доходів. Функція заощаджень переміщається вниз на 100.Функція споживання, отже, зрушується вгору на 100, ізположенія С в положення С, оскільки скорочення суми сбе-реження для будь-якого даного рівня доходів передбачає відвели-чення споживання на ту ж саму величину
надають фірмам, а інвестиції - у вигляді сум-ми, - яку фірми хочуть взяти в борг у домашніххозяйств. При рівноважному рівні випуску сума, яку фірми хочуть зайняти, дорівнює сумі, которуюдомашніе господарства хочуть дати в борг.
Підхід до визначення випуску продукції наоснове рівності заощаджень та інвестицій з точкизрения логіки ідентичний підходу на основі рівності сукупного попиту й випуску Ми можемо використову-будь-який з цих методів для полученіяодінаково правильних відповідей на питання про визна -діленні рівноважного рівня випуску і його реак-ції на зміну будь-якого компонента попиту, наприклад рівня інвестицій. Зосередимо своевніманіе на підході, заснованому на рівності со-сукупного попиту та випуску, оскільки його легше використовувати при включенні в аналіз уряду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Плановані інвестиції в заощадження "
 1. 3. Нерівність
  Нерівність доходів і багатства властиво ринковій економіці. Його усунення повністю зруйнувало б ринкову економіку [Cм. с. 282283 і 755758.]. Люди, що вимагають рівності, завжди мають на увазі збільшення своєї власної купівельної спроможності. Підтримуючи принцип рівності як політичний постулат, ніхто не бажає ділитися власним доходом з тими, хто має менше них. Коли
 2. Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження
  Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження загального рівня цін в економіці веде до збільшення висунутого попиту на загальну кількість товарів і послуг. Однак на обсяг попиту на товари та послуги воздей-ствует безліч інших факторів, при зміні яких відбувається зміщення кривої сукупного попиту. Ми можемо
 3. Найважливіший автоматичний стабілізатор - сама фінансово-бюджетна систе-ма.
  Найважливіший автоматичний стабілізатор - сама фінансово-бюджетна систе-ма. Коли економіка входить у фазу спаду, сума податків, зібраних правитель-ством, знижується автоматично, так як їх величина безпосередньо залежить від результатів економічної діяльності. Індивідуальний прибутковий податок залежить від доходів домашніх господарств, податок на заробітну плату - від розмі-рів винагороди
 4. 5.4. РІВНОВАГА І дисбалансом на ринку благ ПРОСТА модель макроекономічної РАВНОВЕСІЯМОДЕЛЬ «ХРЕСТ КЕЙНСА»
  Рівновага на товарному ринку досягається за умови, що со-сукупними попит (AD) дорівнює сукупній пропозиції (AS=Y): AD (C + I)=AS (Y), де У=С + S, тобто (С + I)=(С + S). Звідси проста макроекономічна модель буде перебувати в рівновазі, якщо інвестиції дорівнюють заощадженням: I=S. Це означає, що заощадження (S) можна розглядати як запропонованого-ються, а інвестиції (I) - як
 5. 5.5. Мультиплікатори АВТОНОМНИХ ВИТРАТ, ІНВЕСТИЦІЙ. Акселератор. ПАРАДОКС ощадливість
  Рівноважний рівень випуску YA може коливатися в відпо-вії із змінами величини будь-якого компонента сукупних расхо-дов. Збільшення будь-якого з них зрушує лінію планованих расхо-дов вгору і сприяє зростанню рівноважного рівня випуску і зайнято-сті. Зниження будь-якого з компонентів сукупного попиту веде до спаду рівноважного випуску і зайнятості і зміщення лінії планованих витрат вниз.
 6. Питання для самоперевірки
  1. Які економічні суб'єкти формують сукупний попит? Дайте поня-тя сукупного попиту. Який агрегатний показник є синонімом сукупного попиту? 2. Який агрегатний показник є синонімом сукупного пропозицією-ня? Дайте їх поняття. 3. Поясніть, чому величина споживання, як правило, не дорівнює дохо-ду? 4. Який характер носить залежність між обсягом споживання і
 7. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  Крах моделі ринкового саморегулювання. Класична модель саморегульованої ринкової системи не витримала суворого випробування на практиці. Це підтвердив світова економічна криза, що обрушилася на країни западає 1929-1933 рр.. Мабуть, "коротка хвиля" звичайного економічного циклу злилася з "довгою хвилею" (повторюваної приблизно один раз на 50 років) і в результаті відбулося як би
 8. Споживчі витрати
  Домашні господарства набувають безліч това-рів і послуг від автомобілів до бейсбольних біт, отжіліщних послуг до послуг кінематографа, від про-дуктів харчування до електроенергії. Загальна вар-тість покупок, зроблених споживачами, пре-сходить 90% суми особистого наявного доходадомашніх господарств. Нагадаємо також, що лічнийрасполагаемий дохід ділиться на споживання і сбе-реження. Ті кошти,
 9. 4. Рівноважний рівень випуску
  У цьому параграфі ми покажемо спосіб, яким на-ходиться рівноважний рівень випуску і доходів векономіке Два спрощення допоможуть нам сосредото-чить увагу на найбільш істотних моментахопределенія рівноважного рівня доходу. Первоеупрощеніе полягає в тому, що ми можемо вико-ти обсяг випуску продукції і доходу здійснений-но рівнозначно, поза розгляду проблеми подат-гов і амортизації. Таким
 10. 7. Погляд під іншим кутом зору: заощадження рівні інвестиціям
  На рис. 25-9 показано, як визначається уровеньравновесного випуску за умови рівності сово-купного попиту обсягом випуску. Розглянемо теперьідентічний спосіб виведення формули рівноважної-го рівня доходів, зосередивши увагу на Ощад-женіях та інвестиціях. Покажемо, що в состоянііравновесія заощадження рівні інвестіціям7. Почнемо з рис. 25-9, який показує, що в со-стоянні рівноваги
© 2014-2022  epi.cc.ua