Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму


У розвитку феодалізму у різних народів були значні особливості, які визначалися конкретними історичними умо-виями життя, природно-географічним середовищем і культурними традиціями. Модифікація загальних закономірностей процесу під впливом екзогенних та ендогенних факторів, що виявилася в асинхронности тимчасових рамок подій, розбіжності рівнів розвитку окремих регіонів, дозволяє виділити східну і західну макромоделі ФЕО-далізма (табл. 3).
Таблиця 3
Макромоделі феодалізації


Східна модель феодалізму характеризується раннім зароджуючись-ням, але більш тривалим розвитком. Багато в чому це обумовлювалося стійкістю двухсекторной структури економіки, що включає го-жавний і общинний сектори.
Державна власність в середньовічних суспільствах Восто-ка була феодальної за своєю суттю. Формою її реалізації була рента-податок, що представляє собою особливий вид феодальної ренти в умовах переважання публічно-правових функцій держави та сталого контролю його над приватними правами феодалів.
Державна власність найбільш яскраво була виражена в Китаї, де значну частину панівного класу становили чиновники, що не володіли навіть елементами частноправовой влади та одержували свою частку феодальної ренти у вигляді платні. До того ж весь період раннього середньовіччя саме державна надільна система, створена в III в. Сима Янем і в V ст. модифікована в "сис-тему рівних полів", була визначальним фактором економічного розвитку цієї країни. Сильними були позиції державної собст-ності на Близькому Сході, де держава була не тільки основ-ним власником землі, а й виступало в ролі організатора вироб-ництва і регулятора всіх сфер економічної діяльності.
Становлення державної власності супроводжувалося виникненню військово-ленній системи, тобто системи умовного слу-бові землеволодіння під егідою держави. Так, наприклад, в Індії часів Делійського султанату цьому процесу сприяла роздача султаном землі у формі ікти. Вона надавалася ще в XIII в. як тимчасове і довічне подарувало служивим людям у вигляді подат-гових надходжень з певної території; з середини XIV в. ікти стала перетворюватися на спадкове володіння і все частіше освобожда-лась від сплати податків в скарбницю. Іншою формою феодального землевласників-дення був инам (дар) - землі, подаровані в спадкове користу-вання і володіють податковим імунітетом. Подібними пільгами володіли в XVI ст. в імперії Великих Моголів земельні Пожалова-ня - джагіри. Стійкість державного сектора зміцнювала спе-ного структура влади у формі східної деспотії, яка зумовила слабкий розвиток процесу індивідуалізації особистості. Вме-сте з тим панування державної власності на землю зовсім не виключало частнофеодальной власності. У тій же імперії Ве-ликих Моголів існували спадкові землі заміндаров, сой-Юргалов, які скаржилися окремим служителям культу або мечі-тям, а також індуське храмове землеволодіння. Однак вони не підривають-вали підвалин державного господарства.
На іншому "полюсі" східного феодалізму перебував общинний сектор. Важливим чинником його збереження була наявність первісно-общинної периферії, природних умов землеробства і панування натурального господарства, який поєднував у собі сільськогосподарська праця і ремесло. Природно, що східні громади відрізняла різна ступінь міцності пережитків патріархальних відносин і розвитку індивідуальних і приватних прав. Консервація общинних структур та інституціоналізація суспільних норм стримували процес імущі-жавної та соціальної диференціації селянства і в кінцевому підсумку надавали відому застійність східному феодалізму. У XVI-XVIII ст. в багатьох країнах Сходу можуть бути виявлені лише елементи розкладу общинного землеволодіння. Раніше за все цей про-цес почався в Японії.
Східні середньовічні міста також мали поруч специфічні-чеських рис:
* більш висока концентрації населення (10-25%);
* більш високий рівень розвитку ремесла;
* солідні купецькі капітали;
* більш глибокий зв'язок з феодальною системою;
* існування великих державних підприємств (напри-мер, кархане в Індії XIV-XV ст.), що працювали на замовлення;
* слабке самоврядування міських, ремісничих і торговельних корпорацій (типу індійської маллахі чи китайського хан), що працюють на ринок.
В результаті місто в політико-правовому плані не протистояв де-ревне і фактично був продовженням сільській місцевості. Деякі міста разом з їх округами скаржилися державою знаті і повинно-стним особам у якості службових держаний, а міські податки включалися в платню посадових осіб.
Доходити до 1/2 і перевищувати цей рівень рента-податок і інші численні побори в сумі охоплювали весь додатковий продукт і часом - частина не-обходимо, утруднюючи суспільне відтворення.
Розвиток традиційних і нових галузей східної економіки сприяло розширенню торгівлі. Особливе значення в цьому процес-се мав Китай - сама технологічно розвинена держава середньовіччя. Вже в період Танской імперії поряд з ткацтвом і шовківництвом існує бавовництво. У великій кількості виробляється чай, видобуваються сіль і метали (залізо, срібло, мідь, олово), масовим стає виробництво предметів побуту, зокрема металевих полірованих дзеркал, керамічних виробів і особливо порцеляни, бу-маги і т.д. Велику роль в торгівлі починають грати ремісничі і купецькі гільдії - хан, мали свої статути і керовані вибір-ними старійшинами.
У VIII в. в Китаї з'явилися паперові, так звані літаючі гроші. У XIII в. уряд Чингізхана вільно обмінювати бу-мажной грошові знаки на золото, тому їх підробка приносила великі доходи і вважалася страшним злочином. До 1500 китай-ське уряд змушений був припинити випуск паперових де-шей за труднощів, обумовлених надмірною випуском та інфляцією-їй, але вже існували тоді в державі приватні банки продов-жали емісію паперових грошей. Швидкий розвиток товарно-грошових відносин в китайській економіці, на думку ряду істориків еконо-міки, сприяло виникненню тут в X в. циклів Кондратьєв-ва.
Проте зрештою сукупність своєрідних рис Вистачає-ної моделі феодалізму обумовила щодо уповільнені темпи її розвитку і стала фактором поступового відставання від більш дина-мично країн Європи.
Це виявилося в епоху почалися великих географічних від-крито, торгової та колоніальної експансії західних держав.
Західна модель феодалізму характеризується наступними ос-новних рисами:
* Еволюція частнофеодальной власності. У Франкської державі вже в VI ст. виникає індивідуально-сімейна власність ність на землю - аллод. У VIII-IX ст. аллодіальная власність усту-пала місце феодальної. У зв'язку з вичерпування земельного фонду реформою Карла Мартелла було встановлено, що земельні володіння - бенефіції (дарування) даються не навічно, а на термін служби або пожиз-ненно, а в подальшому можуть бути передані іншій людині. У тече-ня IX-X ст. бенефиций став перетворюватися на спадкове володіння і набув рис феоду (лена) - умовного тримання за обов'язкову військову службу, що сприяло виникненню військово-станової системи. Основою господарської організації франкського суспільства була феодальна вотчина - сеньйорія, успадковувати за принципом майорату (старшинства). Формування частнофеодальной власне-сти в Англії почалося в VII-VIII в. з виникнення бокленд - ділянки землі, дохід з якого передавався дружинникам на умовах служби, і завершилося виникненням феодальної вотчини - манора.
* Оформлення відносин залежності. Перетворення родової громади в громаду-марку і виділення з неї малих сімей сприяти-вало соціальної диференціації селянства і вело до їх масового розорення.


До XI в. у Франції основною категорією стали серви, поземельний і особисто залежні від феодала. Зберігалася і невелика група вілла-нов, що знаходилися в поземельній і судовій залежності. В Англії велику частину складали віллани, за положенням схожі на фран-цузских сервов. Крім цього були бордарии, коттери, серви і особисто вільні фрігольдери. Поступово всі відмінності між селянами стиралися. Всі вони перетворювалися на залежних вилланов, основний обов'язком яких була панщина, оброки, лава довільних податків, церковна десятина.
* Організація великого феодального землеволодіння, обрабат ваемого працею залежних селян. Феодальна вотчина ділилася на дві частини: панську, або домен, і землю, що перебувала в пользова-ванні залежних селян. Володіння вотчинника лежали чересполосно з ділянками селян, тому панувала примусова севообо-рот. Господарство було натуральним, реміснича праця з'єднувався з сільськогосподарським. Завершення формування феодальної системи у Франції відбулося в XI в. Це було відбито в правовій нормі "немає землі без сеньйора". Оформилися баналітетні права феодалів: монополії на піч, виноградний прес і млин. Подібні процес-си в цей час були характерні і для інших європейських держав.
* Сильний вплив товарно-грошових відносин на аграр-ний лад. У Франції до XIII в. розширення посівних площ і зростання врожайності в результаті використання трипілля призвели до створення чистої сеньйорії з ліквідацією панської оранки і роздачею селянам в тримання всіх доменіальних земель.
Продуктова рента була доволь-але швидко замінена грошовою - цензом. Виникла і нова форма селянських тримання - оренда землі, часто у вигляді іздольщіни. У XIV в. змінилися і васальні відносини між феодалами. За несення служби васал отримував не ділянку землі, а ренту з нього. Пошир-лась і система феодальних контрактів, що визначили термін служби і грошову плату за неї. В Англії під впливом товарно-грошових від-носіння в розвитку аграрного сектора англійської економіки з середи-ни XII в. намітилися дві тенденції. Одна - у бік особистого освобо-ждения селян і комутації ренти - переведення їх з панщини на об-рок, інша - до розширення домениального господарства та зростання панщини-ної експлуатації. Однак збільшення експорту шерсті і зерна, зробивши-шиї до XV в. неефективним домениальное господарство, призвело до зусилля-нію ролі селянських господарств як основних постачальників продук-ції.
* Особлива роль міст. Найбільше число підстав міст як центрів ремесла і торгівлі припадає на рубіж XIII-XIV ст. Сеньо-ром міста був власник землі, на якій він стояв. Прагнення сеньйорів витягти з міста якомога більше доходів призвело до кому-нальних революції.
Комунальна революція - боротьба між містами і сеньйорами за міське самоврядування та правову організацію, що відбувалася в Західній Європі в X-XIII ст.
Більшість городян було зайнято у сфері виробництва та звернень-ня товарів. Найбільш поширеними галузями міського ре-месла були текстильне виробництво, плавка і обробка металів. Становлення форм виробництва було тісно пов'язане із соціокультурними-ми відмінностями, що визначили два шляхи розвитку ремесла. Перший з них - романський із збереженням римської культури об'єднань за професійними ознаками (цехи) в Італії, на Піренеях і у Фран-ції, другий - німецький, де визначальним принципом було Клят-венное братство (гільдії) в Англії, скандинавських країнах і Герма- нії. Всі форми розвивалися в рамках простої кооперації і виконували цілий ряд функцій: стверджували монополію на даний вид ремесла, встановлювали контроль над виробництвом і продажем ремісничих виробів, регулювали відносини між своїми членами. До XIV в. така організація мала прогресивне значення, але з початком процес-са "замикання" ремесла вона стала гальмом у розвитку виробник-них сил. У XVI-XVII ст. з'явилися перші мануфактури.
Внутрішня торгівля в цей період грала порівняно невеликі-шую роль. Міста формували місцеві ринки, де здійснювався обмін з сільською округою і мали ходіння тільки предмети повсе-денного попиту. Професійні торговці об'єднувалися в различ-ні суспільства - гільдії, складнічества, компаньонажі. Розширення торгівлі в XIII в. створило можливість накопичення грошових коштів в руках купців і лихварів і сприяло виникненню грошово-го ринку. Гроші чеканили королі, сеньйори, єпископи, великі міста. Різноманітність монетних систем і одиниць породило необхідність опе-рацій з обміну грошей. Міняли виробляли обмін монети і переведення з одного міста в інше (система паритету), вони визначали її якос-ство і повноцінність, виконували банківські операції - брали на со-зберігання вільні капітали купців, а в потрібний час надавали їм кредит. Це було особливо важливо, так як видобуток золота в Європі перебувала в жалюгідному стані. У наявності був значний недолік грошей, який відшкодовувався розвитком кредиту. Звідси виник необ-чайно високий позичковий відсоток і відлив грошових коштів з областей торгівлі, що відрізнялися уповільненим темпом обігу капіталів. Еволюція професії міняв, розширення кредитно-позичкових операцій сприяли виникненню банківських контор і банків спочатку в Італії, потім у Нідерландах, Англії і т.д. Інструментом кредитних операцій стає біржова спекуляція, початок якої було поло-жено в Амстердамі акціями Ост-Індської компанії. У практику євро-пейського купецтва почали швидко впроваджуватися склалися в Італії методи ведення торгового підприємства, насамперед "подвійна бухгал-терия". Розвивається система факторій, контор в ярмаркових центрах, поширюються форми безготівкового розрахунку (вексель, індосамент, сконтірованіе). Розширення товарного господарства в місті і селі створювало передумови для прискорення темпів економічного розвитку, подальшої еволюції західної макромоделі феодальної економіки аж до її розкладання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму "
 1. Лекція 16-я Каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
    особливо позначилося в такому корінному питан-се марксизму, як питання про диктатуру пролетаріату. Полемізуючи з Бернштейном, Каутський писав наступне: «Я не хочу стверджувати, що класове панування пролетаріату має вжити форми класової диктатури». Він вважав, що проблема диктатури пролетаріату не має практичного значення, а «рішення питання про проблему пролетарської диктатури - ми
 2. Тема 3. Економічний розвиток в епоху средневе-ковья
    еволюція. Абсолютна і умовне зем-левладеніе. Особливості східної і західної моделей феодалізму. Зраді-ня структури економіки та форм господарювання. Маєток, вотчина, селянське господарство, реміснича майстерня, гільдія, цех. Межго-родская і міжнародна торгівля. Роль середземноморської торгівлі в економічному розвитку середньовічної Європи. Ганзейського союзу. Осо-сті фінансової
 3. Тема 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст.
    еволюція відносин залежності. Феодальна рента та її види. Тор-Гауліт і грошовий обіг. Соціально-економічні основи об'єднання російських земель. Формування наказовій системи управління. Патріархально-сімейний корпоративізм як найважливіша риса російського домогосподарства. Посилення закріпачення. Становлення і еволюція національних форм організації виробництва. Розвиток торгівлі. Економіка
 4. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
    особливості економічного зростання; * індустріалізація; * урбанізація; * демографія; * аграрна історія; * генезис капіталізму; * методологія та методи історії економіки. У результаті гострої дискусії між представниками різних шкіл і напрямів була прийнята сучасне трактування предмета історії економіки. Історія економіки вивчає розвиток економічних процесів, структур,
 5. Коментарі
    особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 6. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
    особливості: - опора на власні сили, - перевагу ризику, - цінність власної незалежності, - орієнтація на власну думку, - потреба в досягненні успіху, при тому, що самоцінність грошей для нього невелика, - і як ключове якість підприємця - прагнення до нововведення. Підприємець являє собою головного суб'єкта економічного розвитку. Саме завдяки
 7. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
    особливо посилилися пізніше. Це - одна з головних причин, які затримали потім вихід у світ другого і третього томів «Капіталу». Цікаво лист Маркса Клуссу від 15 вересня 1853 Маркс писав: «Я все ще сподіваюся до того часу усамітнитися місяця на два і розробити свою політичну економію. Але, очевидно, мені це не вдасться. Постійне газетне буму-гомараніе мені набридло: воно
 8. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
    особливості 30-х рр.. справжнього століття. Він почав свою академічну кар'єру як представник лівої буржуазної професури. Один час навіть вважали, що він близько стоїть до соціал-демократії. Поступово Зомбарт ево-люціонірует вправо і закінчує тим, що в 30-і рр.. примикає до табору фашизму. У 1934 р. вийшла його книга під назвою «Німецький соціалізм», в якій він робить спробу
 9. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
    особливостей. Перш за все як перша особливості слід зазна-тить, що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі іноді вживається спеціальний термін «германо-американ-ська
 10. 4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
    особливості їх організації на прикладі Хамовний (текстильних) дворів: * відсутність чіткої ремісничої спеціалізації, виконання ха-мовня повинності пов'язувалося з володінням в слободі двору і земель-ного ділянки; * населення не було закріпачене; була можливість займатися торгівлею та іншими промислами (надання пільг); * виробництво не було пов'язано з ринком, носило збитковий
© 2014-2022  epi.cc.ua