Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Основне правило попиту на фактори


Зрозуміло, для довгострокового періоду фірма дол-жна вирішити, яка кількість капіталу вона будетпріменять. І вона приймає це рішення абсо-лютно тим же способом, який вона іспользовалапрі виборі рівня зайнятості, а саме: путемсравненія граничної прибутковості капіталу з з-Держко від використання однієї дополнітельнойедініци капіталу Гранична прибутковість капіталаравна граничному продукту капіталу (величиною, наяку зростає сукупний випуск при викорис -зовании однієї додаткової одиниці капіталу), помноженому на величину граничного доходу фір-

Зайнятість
РІС. 15-2. Зрушення кривої попиту на працю. Збільшення основ-ного капіталу фірми призводить до зростання граничного продуктатруда для кожного з рівнів найму і, таким чином, сдвігаеткрівую попиту фірми на працю (яка, власне, являетсякрівой граничної прибутковості праці для цієї фірми) вгору, ізMSPL в MRPV
ми (приросту доходу на кожну наступну едини-цу випуску). Що стосується витрат, викликаних ис-користуванням додаткової одиниці капіталу, то вони рівні рентної оцінці капіталу (Уяви-ті в якості типового прикладу вартість арендигрузовіка за день.) 4
Якщо ми розглядаємо поведінку фірми в дол- довгостроковій періоді, ми бачимо, що фірма коректив-рует величину свого основного капіталу таким об-разом, щоб гранична прибутковість капіталу биларавна рентної оцінці капіталу Чим нижче велічінапоследней, тим більший обсяг капіталу іспользуетфірма, точно так само як зниження рівня зар-плати призведе до розширення попиту фірми на трудВ разі існування та інших факторів, напри-мер землі, енергії або сировини, фірма вирішує по-прос про кількість кожного з них, яке вона хо-чет використовувати у виробничому процесі, темже самим способом
Про Щоб максимізувати прибуток, об'еміспользованія кожного ресурсу повинен битьскорректірован таким чином, щоб величи-на граничної прибутковості цього фактора рівнялася витратам використання його додаткового-котельної одиниці.
[Зрозуміло, як ми вказували в гол. 9, фірма такжедолжна вирішувати, чи варто їй скоротити обсяги випу-ска (з точки зору короткострокового періоду) ілісовсем покинути дану галузь (з точки зреніядолгосрочной перспективи). З метою спрощення миопустім тут обговорення цього другого кроку у прийнятті рішення фірми щодо свого спросана фактори та пропозиції своєї продукції.]
Щоб показати застосування цього правила, перед-покладемо, що ми маємо справу з трьома факторами: працею, капіталом і землею. Фірма максімізіруетпрібиль, збільшуючи застосування кожного з факто-рів до тієї точки, в якій гранична доходностьравна витратам на залучення цього фактора Обо-значущий ставку зарплати символом w, величину рент-ної оцінки капіталу - гк і рентну оцінку землі-ГТ5. Якщо фірма намагається максимізувати при-бувальщина, то, як ми тільки що бачили, повинні битьвиполнени наступні три умови:

(2) (3) (4)
4 У гол.
18 ми більш детально поговоримо про зв'язок величини витрат на
покупку одиниці капіталу і на її аренду.3 Оскільки слова «земля» (land) і «праця» (labor) починаються з однієї і
тієї ж букви (L), для позначення землі прийнято використовувати символ
T (terra - «земля» пс-латині).
276 Частина 4: Ринки факторів виробництва і розподіл доходів
де MPL, MPK і AiPT - величини граничного про-продукту відповідно праці, капіталу і землі. Есліринок, на якому реалізується продукція фірми, є абсолютно конкурентним, MR дорівнює ценевипуска і твір, що стоїть в лівій частікаждого з рівнянь, дорівнює величині предельнойщнності продукту кожного з трьох факторів.
Розділивши обидві частини рівняння (2) на MR, а затемна w, отримуємо:

Аналогічно поступово з рівняннями (3) і (4), миувідім, що всі три рівняння можуть бути приведе-ни до того ж виду;
(6)
Рівняння (6) є основним правилом, кото-рим керується фірма при виборі об'емовзатрат факторів . Це правило застосовується до лю-бому з факторів, склад яких може Варіюйте-тися. Отже, воно застосовується на тривалого-ном проміжку часу до праці, матеріалами, ка-піталу і землі. У короткостроковому періоді воно при-менімо до будь-якого з тих факторів, обсяги затраткоторих можуть варіюватися.
Щоб інтерпретувати рівняння (6), припускає-ложим, що фірма має намір витратити 1 долл. на залучення додаткової кількості якого-небудь фактора6. Якщо фірма наймає працю на1 дол, вона отримує кількість одиниць праці, рав-ве 1 / w. (Якщо, наприклад, ставка зарплати дорівнює 2долл. На годину, то на 1 дол можна придбати полчасатруда.) Кожна додаткова одиниця праці уве-лічівает випуск на величину MPL. Отже, MPL / w - обсяг додаткового випуску, вироблена-денного в результаті використання додатково-го долара на залучення праці. Таким же образомМРК / гк - обсяг додаткового випуску, вироблена-денного в результаті використання додатково-го долара на збільшення капіталу.
Наведемо числовий приклад, що пояснює, почім-му основне правило, тобто рівняння (6), повинно ви-конуватися. Припустимо, наприклад, що MPL / w=2и МРК / гк=1. Таким чином, додатковий дол-лар, витрачений на працю, принесе приріст випу-ска в розмірі двох одиниць, тоді як якби він
6 Подальша логіка абсолютно ідентична використаної в гол. 6, гдеми показували, що результат ділення величини граничної полезностіна піну повинен бути однаковим для всіх споживаних товарів, з темчтоби максимізувати корисність.
Був витрачений на капітал, то приніс би лише однуедініцу приросту У цій ситуації, якщо фірмаувелічівает зайнятість на 1 дол і скорочує на тугіше суму витрати капіталу, її випуск збільшує-ся на одну одиницю. Оскільки все це не тягне засобою збільшення витрат, можна зробити висновок, що до цих пір фірма ще не прагнула мінімі-зировать витрати свого попереднього випу-ска.
Адже вона могла скоротити витрати прежнегоуровня випуску, витративши на працю дополнітельнийдоллар (збільшивши тим самим свій випуск на двеедініци) і зменшивши на 2 дол витрати на капі-тал (скоротивши обсяг випуску на дві одиниці), що врезультаті принесло б економію 1 дол І лише втому випадку, якщо MPL / w - MPK / rK, неможливо со-Крат витрати на даний об'єм випуску про-дукції за допомогою перерозподілу средствмежду працею і капіталом.
Коли варіюється кількість факторів большедвух, ми застосовуємо загальне правило, виражене валгебраіческой формі в рівнянні (6): щоб міні-мізіровать витрати, відношення величини граничного продукту до витрат має бути оди-наково для всіх факторів. Але як ми можемо інтерпретувати роль MR в даному рівнянні? Що-б відповісти на це питання, зауважимо спочатку, чтопрірост обсягу випуску на одну одиницю требуетдополнітельно 1/MPL одиниць праці (Якщо, напри-мер, MPL дорівнює двом, половина одиниці праці при-носить одну одиницю приросту випуску) Звідси ве-личина витрат на працю, необхідних для увеліченіяоб'ема випуску на одну одиницю, дорівнює w / MPL.Точно так само гк / МРК і ГТ / МРТ представляють собойіздержкі в термінах відповідно капіталу іземля, які тягне за собою збільшення об'емавипуска на одну одиницю.
Оскільки ми вже бачили, що ці три нормидолжни бути рівні між собою, щоб задовольняти вимогам мінімізації витрат, ми може-мо зробити висновок, що, якщо фірма мінімізіруетіздержкі, збільшення випуску на одну едініцудолжно спричинити за собою приріст витрат на ве-личину, не залежну від того, застосування какогоіменно види факторів вирішено розширити. Але з-тримки збільшення випуску на одну одиницю поопределенію дорівнюють величині граничних іздержекфірми (MC). «Перевернувши догори ногами» дробіуравненія (6) і ввівши в отриманий результат етоуравненіе, отримаємо основне правило для вибораоб'емов всіх факторів:
(7) Таким чином, MR в рівнянні (6) відображає той
факт, що фірма, що максимізує прибуток, дол-жна орієнтуватися на такий обсяг випуску, приякому граничні витрати дорівнюють предельномудоходу (що ми і бачили в гл. 11 /.
Ми можемо сформулювати отримані результа-ти таким чином:
Про Для мінімізації витрат проізводствапрі будь-якому обсязі випуску ставлення іздер-жек використання фактора до величини егопредельного продукту має бути однаковий-вим для всіх факторів. Це відношення такжеравно величиною граничних витрат фірми, яка в свою чергу повинна знаходитися науровне, рівному граничному доходу, з темчтоби максимізувати масу прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основне правило попиту на чинники"
 1. 3. Людська праця як засіб
  основна частина попиту та пропозиції праці являє собою некваліфіковану проста праця, який може виконуватися будь-яким здоровою людиною, і що кваліфіковану працю, працю людей з певними вродженими здібностями та спеціальною підготовкою, в цілому є винятком. Немає потреби з'ясовувати, чи відповідало це умовам віддаленого минулого або навіть у первісних племенах
 2. 4. Облік витрат виробництва
  основної суми боргу. Проте невірно ставитися до подібних виплат як до частини постійних витрат. До поточних операціях вони не мають ніякого відносини. Їх причина не в процесах виробництва, а в застосовуваних підприємцем у минулому методах отримання капіталу і необхідних капітальних товарів. До поточних турботам вони мають непрямий стосунок. Але вони можуть нав'язати фірмі стиль поведінки,
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  правило, не з тією ж швидкістю і не в тій мірі, в якій міняються взаємні мінові відносини товарів і послуг. Навряд чи є необхідність у подальшому розвінчанні претензій кількісної економічної науки. Незважаючи на гучні заяви її захисників, для реалізації її програми не було зроблено нічого. Останні свої дослідження Генрі Шульц присвятив вимірюванню еластичності попиту на різні
 4. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  основними інструментами уряду, який прагне витратити гроші на цілі, для досягнення яких платники податків не готові платити вищі податки. Вільна банківська діяльність є єдиним методом попередження небезпек, притаманних кредитної експансії. Правда, вона не завадить повільного розширення кредиту, підтримуваного у вузьких межах обачними банками,
 5. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  основного боргу величина, на яку нараховується процентна ставка, також змінюється. Таким чином, ця ставка являє собою нейтральну ставку відсотка. В умовах нейтральних грошей нейтралізація ставки відсотка може бути досягнута за допомогою іншої застереження, за умови, що сторони в змозі правильно передбачити майбутні зміни купівельної спроможності. Вони можуть обумовити, що
 6. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  основний капітал. Кожен підприємець окремо, стикаючись з браком кредиту під час кризи, дійсно шкодує, що витратив занадто багато коштів на розширення свого заводу і придбання капітального обладнання; його положення було б краще, якби капітал, витрачений для цих цілей, зараз можна було використовувати для поточного ведення справи. Однак у момент перелому
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  основним інструментом, за допомогою якого антикапіталістичні уряди прагнуть затвердити всемогутність держави [Про ці грошово-кредитних маніпуляціях див. с. 732753.]. Абсолютний крах потерпіли спроби пов'язати спади ділового життя з космічними впливами, найпомітнішою з яких була теорія сонячних плям Вільяма Стенлі Джевонса. Ринкова економіка досить задовільно
 8. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  основним обов'язком. Вони намагалися зберегти своє виняткове право вдаватися до насильницьких діям. Економічної науці немає необхідності вдаватися в дослідження страйків з приводу юрисдикції [75] і різних законів, особливо періоду Нового курсу в Америці, які, за загальним визнанням, були спрямовані проти роботодавців і поставили профспілки в привілейоване становище.
 9. 3. конфіскаційному оподаткування
  основним інструментом конфіскаційного интервенционизма служить оподаткування. Не важливо, є метою обкладення податками майна та доходу так звані соціальні мотиви вирівнювання багатства і доходів або на першому місці стоїть збір державних доходів. Враховується тільки кінцевий результат. Середня людина дивиться на всі пов'язані з цим проблеми з неприхованою заздрістю. Чому
 10. Коментарі
  основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони
© 2014-2022  epi.cc.ua