Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Оптимальний випуск для монополії


Щоб максимізувати свій прибуток, монополістпрідержівается такого ж роду двокроковий проце-дурепи, що і абсолютно конкурентна фірма. Наперво кроці фірми обох типів розраховують ве-личину оптимального позитивного випуску, ко-торий дозволяє максимізувати прибуток, при ус-ловіі, що фірма виробляє небудь взагалі. Еслісовершенний конкурент в цих розрахунках використовує, як ми бачили в гл. 9, ринкову ціну, монополістпользуется граничним доходом. На другому шагефірми обох типів вирішують, виробляти чи іметот позитивний випуск або ж останавліватьпроізводство і не виробляти нічого. Дії мо-нополіста на другому кроці навіть більш подібні з ана-логічними діями досконалого конкурентаНа рис. 11-3 показані крива попиту D і крива
* Точка G відповідає обсягу випуску в 1,5 одиниці (між 1 і 2), саме так, як це показано в табл. 11-2, оскільки вона фіксує з-сування сукупного доходу у відповідь на приріст випуску з однієї до двухедініц на тиждень.

Обсяг випуску
РІС. 11-3. Оптимальний випуск для монополії: MR=
MC Для монополіста MC - це крива його граничних іздер-жек, a MR - крива його граничного доходу. Для обсягів випу-ска, менших Q *, MR перевищує MC, так що збільшення випускаобусловлівает зростання прибутку. При обсягах, що перевищують Q *, зростання прибутку відбувається при зменшенні випуску. Таким об-разом, величина оптимального випуску для монополії равняетсяQ *, при якому MR=MC При даному обсязі випуску ціна P * перевищує величину середніх сукупних витрат АТС '. Общаявелічіна монопольного прибутку монополії дорівнює затінений-ної площі, рівній (P * - АТС *) х Q *
граничного доходу MR - ті ж, що й на рис. 11-2.На малюнку зображена також крива предельнихіздержек фірми MC. Для монополіста, як і длялюбой фірми, MC показує величину пріростасовокупних витрат фірми в тому випадку, коливін збільшує випуск продукції на 1 одиницю.
Коли монополіст збільшує випуск на 1 одиницю, приріст доходу дорівнює граничному дохо-ду. Приріст витрат дорівнює величині предельнихіздержек. Якщо граничний дохід перевищує величину граничних витрат, то сукупний доходвозрастает більшою мірою, ніж граничні з-тримки, і, отже, прибуток збільшується.
Але якщо остання одиниця продукції увелічіваетіздержкі на більшу, ніж приріст доходу, величи-ну, то випуск слід скоротити. Таким чином, ес-Чи фірма взагалі щось виробляє, то вона мак-сімізірует прибуток, виробляючи такий обсяг випу-ска, при якому граничний дохід дорівнює пре-діловою витратам
О-При оптимальному позитивному об'емевипуска для монополії, що дозволяє максі-мізіровать прибуток за умови, що фірмані припиняє виробництво, граничний до-хід повинен дорівнювати граничним витратам (MR - MC).
Як ми бачили в гл. 9, абсолютно конкурентнаяфірма максимізує прибуток шляхом виборатакого обсягу випуску, при якому ціна рівняє-ся величиною граничних витрат Оскільки ціна умовах досконалої конкуренції збігається свелічіной граничного доходу, то можна сказати, що конкурентна фірма також вибирає обсяг ви-пуску так, щоб граничні витрати равнялісьпредельному доходу .
Якщо монополіст вирішує робити що-небудь, то він встановить ціну так, щоб обсяг попиту рав-нялся його оптимальному позитивному об'емувипуска. Оскільки граничні витрати равнипредельному доходу при оптимальному позитив-му обсязі випуску, а граничний дохід нижче це-ни, то з цього випливає, що дана ціна буде вишепредельних витрат. Таким чином, якщо монопо-лист вирішує робити що-небудь, то він максими-зірует прибуток, піднімаючи ціну вище рівня граничних витрат.
Припустимо, наприклад, що граничні з-тримки «Акме» постійні і складають 8 дол врозрахунку на одиницю і що вона в даний моментпроізводіт 1 одиницю на тиждень. У табл 11-2 поки-Зано, що вона могла б збільшити свій прибуток НА2 дол в тиждень, тобто на різницю між MR (10долл.) і MC (8 дол), шляхом збільшення свого випу-ска на 1 одиницю на тиждень. Подальше нарощуванн-ня випуску до 3 одиниць на тиждень знизило б ве-личину прибутку на 2 дол, оскільки предельниеіздержкі (8 дол) в цьому випадку перевищили б граничний дохід (6 дол.) Таким чином, оптималь-ний позитивний випуск «Акме» становить 2 об'єкту на тиждень. Другий стовпець табл 11-2 поки-показують, що для того, щоб продавати 2 одиниці внеделю, «Акме» повинна встановити ціну в размере12 дол
- набагато вище величини її предельнихіздержек, складових 8 дол
Як і в умовах досконалої конкуренції, єдина відмінність в розрахунках величини оптимального позитивного випуску для краткосроч-ного і довгострокового періодів полягає в тому, чтопоследній включає довгострокові граничні з-тримки. У короткостроковому періоді монополіст, каки досконалий конкурент, продовжує вироб-дить, поки він відшкодовує свої змінні издерж-ки, тоді як в довгостроковому періоді повинні битьвозмещени все сукупні витрати - і постійн-ні, та змінні. У табл 11-3 в стислій формі
ТАБЛИЦЯ 11-3. Рішення монополіста про оптимальний | обсязі пропозиції |
Період
Граничне умова Перевірка прибутком
Вибрати об'емвипуска, прікоторомMR=MC
Короткостроковий
Вибрати об'емвипуска, прікоторомMR=LMC
Виробляти тільки втому випадку, якщо P *> AVCПрекратітьпроізводство, якщо P * Довгостроковий
Виробляти тільки втому випадку, якщо P *> LACУйті з галузі, якщо P * Примітка. P * - це ціна, за якої обсяг попиту дорівнює
оптимальному позитивному випуску, коли MR - "MC
в короткостроковому періоді або MR | * LMC в довгостроковому періоді.
охарактеризовані правила поведінки монополіста, що дозволяють йому максимізувати прибуток. спричи-обхідних дві відмінності даної таблиці від табл 9-1, вкоторой розглянуто випадок досконалої конкурен-ції. Перше полягає в тому, що в граничному умо- вии, яке використовується для розрахунку величини оптимальних позитивного випуску, ціна замененапредельним доходом Друга відмінність в тому, що пріпроверке прибутком монополіст користується ціною, за якої обсяг попиту дорівнює оптимальномуположительному обсягом випуску, тоді як вдосконалення-шенний конкурент користується існуючої ринкової ціною, на яку він не може впливати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Оптимальний випуск для монополії"
 1. 6. Монопольні ціни
  оптимальної монопольною ціною або оптимальними монопольними цінами. 8. Монополістові заздалегідь невідомо, яким чином споживач буде реагувати на підвищення ціни. Намагаючись з'ясувати, чи може монополізований товар бути вигідно проданий з якої-небудь ціною, що перевищує конкурентну ціну, і якщо це так, то які з можливих монопольних цін є оптимальними, він повинен вдатися до методу
 2. Коментарі
  оптимальний розмір, 122, 626, 630; порівняльне, 586-587 Спадковість і середовище, 47 Справжнє, праксеологічна концепція, 96-97 Науки: апріорні, 49; єдність, 658сн.; природні, 32, 59, 165-167, 195, 598, 626сн.; життя і, 826-827; вимір (математичне), 55, 205; історичні, 48, 58; визначення, 13, 23, 64; соціальні, критика, 11; фізичні, 14; емпіричні, 52. Див
 3. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  оптимальний обсяг виробництва, який очікує від неї інша фірма. Рівновага Курно виникає як точка перетину кривих реагування двох фірм. Монополістична конкуренція поєднує риси монополії та ринку досконалої конкуренції. Продовольчі магазини, бакалійна торгівля, автозаправні станції та багато інших підприємств роздрібної торгівлі діють в умовах монополістичної
 4. 2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна
  оптимального обсягу виробництва і відповідно рівня цін, що забезпечує фірмі максимальний прибуток. Чемберлін допускає, що в умовах монополістичної конкуренції фірма максимізує прибуток при обсязі виробництва меншому, ніж той, який би найвищу технологічну ефективність. Іншими словами, в масштабі всього суспільства перехід до стану монополістичної
 5. 3. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робинсон
  оптимальним використанням ресурсів та оптимізацією громадського добробуту. У цьому її принципова відмінність від Чемберліна, який вважав, що саме механізм монополістичної конкуренції щонайкраще обслуговує інтереси економічного
 6. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  оптимальною є така тривалість робочого дня, коли позитивна корисність від вироблених речей врівноважує отрицатель-ний ефект, важкість праці. Маршалл писав, що на витрати виробництва впливає не об'єктивна витрата праці, а суб'єктивні відчуття виробника. Такі домисли, звичайно, не наукові. Справа в тому, що для визначення вартості товару аб-солютно ніякого
 7. Припустимо, я уве-лічу обсяг виробництва до 50 галонів.
  оптимальний варіант стратегії, за умови, що сталеві дотримуються певної стратегії. У цьому випадку, за умови,-то Джилл виробляє 40 галонів води, найкраща стратегія для Джека - запропонованого-ються 40 галонів. Точно так само за умови, що Джек виробляє 40 галонів роки, найкраща стратегія Джилл - обсяг випуску, рівний знову-таки 40 галона. Як тільки вони досягають рівноваги
 8. Однак прибуток г> ІРМ різна.
  оптимальна стратегія - мінімізація збитків. Чи не здається-: я Чи вам, що ви зустрічалися з подібною ситуацією? Так, на ринку монополісти-чеський конкуренції фірма вибирає обсяг випуску і ціну точно так само, як? то робить монополія. У короткостроковому періоді ці два типи структури ринку: Ходнев. Довгострокове рівновагу Ситуації, зображені на рис. 17.1, короткочасні. Якщо фірми на ринку
 9. На графіку (б) ціна -: іже середніх сукупних витрат.
  оптимальна стратегія - мінімізація збитків. Чи не здається -: л вам, що ви зустрічалися з подібною ситуацією? Так, на ринку монополісти-чеський конкуренції фірма вибирає обсяг випуску і ціну точно так само, як:-то робить монополія. У короткостроковому періоді ці два типи структури ринку: Ходнев. Довгострокове рівновагу Гітуаціі, зображені на рис. 17.1, короткочасні. Якщо фірми на ринку
 10. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  оптимальний варіант випуску фанери при наявності п'яти верстатів і восьми видів сировини. Канторович запропонував математичний метод вибору оптимального варіанту. По суті справи, вчений відкрив новий розділ математики, що одержав поширення в економічній практиці, що сприяв розвитку електронно-обчислювальної техніки. За розробку методу лінійного програмування Л.В. Канторович був удостоєний
© 2014-2022  epi.cc.ua