Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Граничний дохід


У корпорації «Акме» є патент, що дає ейісключітельное право на виробництво деяких това-рів. Щоб розрахувати обсяг випуску, максимізує-ющий її прибуток, «Акме» повинна пройти через та-кого ж роду граничний аналіз, яким користь-ється конкурентна фірма для визначення своегооптімального позитивного випуску. Якщо вироб-; ництво ще однієї одиниці в тиждень збільшить до-| хід більшою мірою, ніж витрати, то випуск ледве-iдует нарощувати. Якщо скорочення випуску снізітіздержкі на величину, що перевищує зниження
3 У більш грунтовних підручниках показано, що головні ідеї, розвивати-мі при аналізі монополії і олігополії в даній главі і гол. 12, при-Ложим з деякими модифікаціями до цих менш поширений-вим типам ринків.


Обсяг попиту, одиниць на тиждень
Максимальний дохід

ТАБЛИЦЯ 11-2. Попит, сукупний дохід і предельнийдоход
Обсяг спро-Ціна, Сукупний дохід, Граничний са, єднає; в дол за кіл-у X ціну, дохід, дол тиждень одиницю дол в тиждень в тиждень 0 16 0 1 14 14 2 12 24 3 10 30 4 8 32 5 6 30 6 4 24 7 2 14 8 0 0 доходів, то випуск слід скоротити. Іншими сло-вами, «Акме» повинна порівняти граничні издерж-ки MC з граничним доходом
Про Граничний дохід MR - це величина з-трансформаційних змін сукупного доходу в результаті до-полнительной продажу одиниці блага.
Для абсолютно конкурентної фірми предельнийдоход завжди дорівнює ціні, тому що така фірмаможет продавати стільки, скільки хоче, по дей-ствующей зараз ціною. Це вернотолько стосовно до досконалої конкурен-ції, в умовах якої фірма стикається з го-горизонтальної кривої попиту. Покажемо, що для мо-нополіста або будь-якого іншого недосконалого кон-куренти, сталкивающегося 'з порядку спадання крівойспроса, граничний дохід нижче значення цени.Основная причина такого становища полягає в тому, що якщо крива попиту є спадною, тооб'ем продажів можна збільшити тільки за рахунок зни -ження ціни.
У перших двох стовпцях табл 11-2 показана ринкова шкала попиту на вироби «Акме». При Ценєв 2 дол попит пред'являється на сім штук в неде-лю; при більш високих цінах обсяг попиту на про-дукцію «Акме» нижче. У третьому стовпці показансовокупний дохід «Акме», який якраз равенцене, помноженої на кількість проізводімихедініц при різних значеннях ціни. Сукупність-ний дохід спочатку збільшується в міру сніженіяцени, а потім зменшується, коли ціна становітсянізкой.
Наведені у перших трьох стовпцях табл 11-2данние показані в графічному вигляді на рис. 11-1.Крівая попиту на продукцію «Акме» D показанана верхній картинці, а відповідна кріваясовокупного доходу - на нижній картинці.
На-приклад, коли ціна P0 становить 12 дол, обсяг
Обсяг випуску, одиниць на тиждень
РІС. 11-1. Крива попиту і сукупний дохід монополі-ста. Крива попиту, з якою стикається монополіст, - етокрівая D на верхній картинці У міру того як ціна знижує-ся з P0 (12 дол) до P1 (8 дол), сукупний дохід монополістаізменяется з величини, рівної В + С, до величини А + С По-кільки площа А більше площі В, то сукупний дохід збіль-личивается. Це ж зображено і на нижній картинці, на кото-рій показана величина сукупного доходу (ціна, умноженнаяна кількість) для кожного обсягу випуску Сукупний доходдействітельно максимизируется при значенні ціни P1
попиту дорівнює двом одиницям на тиждень, а суммар-ний дохід - 24 дол Сукупний дохід при дан-ном обсязі випуску представлений площею потім на внутрішню-ненной області В + С на верхній картинці. Коли
196 Частина 3: Недосконалість ринку та державне регулювання

В останньому стовпці табл. 11-2 показаний предель-ний дохід «Акме». Величина цього граничного до-ходу нижче ціни при всіх, крім одиничного, обсягів по-мах випуску. Це пояснюється тим, що «Акме» мо-же нарощувати свій тижневий обсяг продажтолько за рахунок зниження ціни, а зниження ценираспространяется на всі продані протягом лю-бій тижня товари. Отже, якщо «Акме» ре-щує продавати на одну одиницю на тиждень більше, то вона отримає приріст у розмірі ціни цієї оди-Ниці, але зазнає втрат через те, що винужденапродавать первісний тижневий обсяг про-дукції за нижчою ціною.
Наведений у табл. 11-2 специфічний при-заходів ілюструє ці наслідки. Шкала спросапоказивает, що 2 одиниці можуть бути продані по12 дол за кожну, але щоб продати 3 одиниці внеделю, «Акме» повинна знизити ціну до 10 дол закаждую. Коли обсяг продажів зросте з 2 до 3едініц, приріст сукупного доходу буде дорівнює 6долл. (30 дол - 24 дол.) Даний приріст распа-дається на дві складові. Перша складаю-щая - це ті 10 дол, які «Акме» отримує отпокупателя фактично в момент продажу третьейедініци. Друга складова - це втрата в раз-мірі 4 дол, що виникає в результаті того, чтокаждая з двох перших проданих одиниць прино-сит тепер 10 дол замість 12 дол Ціну приходить-ся знижувати, з тим щоб продати третім едініцу.Такім чином , «Акме» отримує 10 дол від прода-жи третьої одиниці, але втрачає 4 дол через болеенізкой ціни, за якою продається первоначаль-ний обсяг випуску в розмірі 2 одиниць. Це за-безпечує чистий граничний дохід у розмірі 6долл.
Залежність між ціною і граничним доходомв загальному вигляді описується таким рівністю:
РІС. HZ Ціна, сукупний і граничний дохід.
Якщо ви-пуск збільшується з 1 одиниці до 2 одиниць, то сукупний до-хід зростає на 10 дол (24 дол - 14 дол.) Ці цифри мо-гут бути отримані на основі кривої сукупного доходу на ниж-ній картинці або на основі кривої граничного доходу MR наверхней зображенні Для обсягів випуску нижче максімізірующе-го дохід рівня MR позитивний, а вище максімізірующегодоход рівня MR від'ємний
ціна знижується до 8 дол, загальна величина дохо-так дорівнює сумі площ А і С Так як етаплощадь більше площі В + С, то з рісункавідно, що величина сукупного доходу должнавозрастать у міру зростання випуску з 2 до 4 едініцЕто підтверджує нижня картинка, на которойпоказано, що сукупний дохід становить 32 долл.прі обсязі випуску в розмірі 4 одиниць.
Граничний=приросту совокупногодоход доходу від продажу однієї
додаткової одиниці
продукції
=ціною, по якій продаетсяета додаткова едініцапродукціі
мінус
величина втрат доходавследствіе того, чтопервоначальний випускпродается тепер по болеенізкой ціною (1)
Так як абсолютно конкурентна фірма можетпродать як завгодно багато або як завгодно мало, не надаючи при цьому ніякого впливу на ціну,
яку вона отримує, то граничний дохід в умо-вах досконалої конкуренції збігається з ціною.
На верхній зображенні рис 11-2 до ізображеннойна рис 11-1 кривої попиту ми додаємо крівуюпредельного доходу (MR) з табл. 11-2. Наприклад, граничний дохід, отриманий за рахунок увеліченіявипуска з 1 одиниці до 2 одиниць, становить 10долл. Це зазначено точкою G на кривій MR *. За-відзначте, що крива MR бере початок в тій же самойточке на вертикальній осі, що і крива спроса.Согласно рівності (1) граничний прибуток від первойедініци випуску завжди дорівнює ціні даннойедініци, оскільки в цій ситуації немає «первісного випуску», що приносить менший дохід врезультаті зниження ціни, яке необхідно дляувеліченія попиту. Однак після того як перваяедініца продана, MR стає нижче ціни, по-скільки в цьому випадку мають місце обидва ефекту, описаних у рівності (1).
Крива MR на рис. 11-2 перетинає горизонталь-ную вісь у точці, в якій сукупний дохід до-Стігала свого максимуму. У тих випадках, коли граничний дохід позитивний, сукупний дохід мо-же бути збільшений за рахунок нарощування об'емапродаж, отже, величина сукупного доходане може бути максимальною. У тих випадках, когдапредельний дохід від'ємний, та ж сама логікаподсказивает, що сукупний дохід може битьувелічен за рахунок зменшення обсягу продажів. Сово-Купний дохід може приймати максимальне зна-чення тільки в тому випадку, коли граничний доходравняется нулю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Граничний дохід "
 1. Граничні витрати виробництва та економічну рівновагу фірми
  граничними витратами виробництва. Граничні витрати (МС, marginal costs) - це витрати, пов'язані з виробництвом додаткової одиниці продукції. Інакше кажучи, граничні витрати являють собою збільшення ТС, на яке повинна піти фірма заради виробництва ще однієї одиниці продукції: МС=Зміни в МС / Зміни в Q (МС=A7TC/AQ). Концепція граничних витрат має
 2. 3. Виручка і прибуток фірми
  граничний дохід, який являє собою приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці продукції. Його розраховують як відношення приросту валового доходу до приросту кількості продукції. Таким чином, валовий (або сукупний) дохід TR, одержуваний фірмою, дорівнює ціні продукту (Р), помноженої на кількість проданих одиниць (Q); TR=Р - Q. При недосконалій конкуренції ціна
 3. Висновки
  граничним продуктом (МР). Тенденція до скорочення граничного продукту описується законом спадної віддачі або спадної граничної продуктивності. Продуктивність праці визначається відношенням обсягу продукції до витрат праці. 6. Виробництво здійснюється на окремому підприємстві (як правило, Однопрофільне виробництво) і фірмі (багатопрофільне виробництво). Фірми розрізняються за
 4. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  граничному доходу фірми, помноженому на граничний продукт праці: MR-MPL, (8.1) де MRPL - гранична прибутковість праці; MR - граничний дохід; MPL - граничний продукт праці. В умовах досконалої конкуренції граничний дохід дорівнює Ціні одиниці випуску: MR=Р. Якщо фірма максимізує прибуток, то вона наймає робітників доти, поки гранична прибутковість
 5. 1. Рівноважний функціонування національної економіки
  граничний дохід власників ресурсів, що формує попит, дорівнює граничному продукту кожного ресурсу, що формує пропозицію. Рівновага на грошовому ринку характеризує ситуацію, коли кількість передбачуваних грошових коштів дорівнює кількості грошей, які бажають мати у себе населення і підприємці. Таким чином, загальна економічна рівновага характеризує збіг планів усіх
 6. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  граничної фірмою. 6. Граничні витрати. Підприємець хоче знати не тільки мінімум витрат на одиницю продукції, а й на весь обсяг виробництва. Для цього необхідно розрахувати граничні витрати. Граничні витрати - це додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї додаткової одиниці продукції. {Foto49} де МС - граничні витрати;? TC - зміна загальних
 7. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  граничний дохід MR=P1 (рис. 20.1). {Foto53} Рис. 20.1. Рівність ціни і граничного доходу в умовах досконалої конкуренції P - ціна; MR - граничний дохід; Q - обсяг виробництва товару. Фірма розширює виробництво лише до тих пір, поки її граничні витрати (МС) нижче доходу (MR), в іншому випадку вона перестає отримувати економічний прибуток P, тобто до MC=MR. Так як MR=P,
 8. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  граничні витрати; MR-граничний дохід; P-ціна. 3. Цінова дискримінація та її види. Розширюючи обсяг продажів з метою збільшення прибутку, монополія змушена знижувати ціни. У результаті частина покупців, раніше платити за товар більш високу ціну, знижує витрати. Щоб не втратити гроші цієї групи покупців, монополія застосовує цінову дискримінацію. Цінова дискримінація - це продаж
 9. Тема 25. ПОПИТ НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
  граничний дохід від додаткової одиниці ресурсу, але і приріст обсягу виробництва. Отже, якщо в якості такого фактора виступить, наприклад, праця, то: MRPL=MR х MPL, (25.1) де MRPl-гранична прибутковість від чинника «праця»; MR-граничний дохід; MPL-граничний продукт фактора «праця». З розширенням виробництва гранична прибутковість фактора виробництва убуває через дії в
 10. Слід зауважити, що в начительно частини нашого аналізу конкурентних фірм ми не використовуватиме л: пущений про
  доходу TR) і сукупних витрат (TC). Перш ніж перейти до аналізу максимізації | рнбилі, розглянемо на конкретному прикладі сімейної молочної ферми Смітів л: хід конкурентної фірми. Ферма Смитов виробляє кількість молока Q, продаючи одиничний об'єм: лока по встановилася на ринку Ценера. Валовий дохід ферми дорівнює PxQ. 38 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринт
© 2014-2022  epi.cc.ua