Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

нечисельних ціни активу


Тепер ми можемо встановити основний прінціпопределенія ціни активу
Про Ціна будь-якого активу дорівнює современнойстоімості всіх пов'язаних з ним справжніх ібудущіх платежів за використання цього ак-тива.
Припустимо, що прокатна фірма «Плашил ліму-зін сервіс» має намір придбати автомобіль, що експлуатувався 1 рік, який буде прийнятий-сить їй чистий дохід (за вирахуванням витрат на оплатутруда водіїв, бензин і техобслуговування) в раз-мірі 4000 дол протягом 3 років, а потім можетбить проданий за 10 000 дол Яку суму фірма «Плашил» буде готова сплатити за цей автомобільпрі 10%-й ставці?
У табл. 18-5 містяться розрахунки, які даютответ на це питання У перших двох рядках табли-ці наведені надходження від експлуатації авто-мобіля в кожному році і надходження від продажімашіни наприкінці періоду експлуатації. У третьейстроке, взятої з табл. 18-4, показана современнаястоімость 1 дол, що підлягає отриманню в 1 -, 2-й 3-й роки. У четвертому рядку показана сучасних-ная вартість надходжень в кожний з розглядає-
ТАБЛИЦЯ 18-5. Розрахунок сучасної вартості (в дол)
1-й рік 2-й рік 3-й рік
Ціна активу (дорівнює суммевсех сучасних вартостей)
Надходження від орендної плати 4000 4000 4000 Виручка від перепродажу 10000 Сучасна вартість 1 дол, одержуваного протягом року * 0,91 0,83 0,75 Сучасна вартість надходжень, по роках 3640 3320 3000 +7500 17460 '10% -я ставка взята відповідно до табл. 18-4.
Ваемих нами років. Наприклад, в 1-й рік ми будеміметь 3640 дол (4000 дол х 0,91). Дана опе-рація називається дисконтуванням майбутніх пла-тежів - їх скорочують, щоб врахувати зниження іхстоімості в міру віддалення терміну осуществленіяплатежей. Сума сучасних вартостей каждогоіз майбутніх надходжень плюс сучасна вар-тість продажної ціни машини і будуть рівні це-не активний. У нашому прикладі ціна активу составіт17460 дол
і буде максимальною ціною, яку «Плашил» буде готова сплатити за автомо-біль.
Згідно рис. 18-2 фірма «Плашил» буде готовазаплатіть за автомобіль більше, якщо процентнаяставка нижче, і менше, якщо вона вища. Щоб по-няти, чому це так, уявімо, що «Плашил» поса-на для придбання машини взяти позику. Якщо фір-ме належить виплачувати банку 10%, а не 5% годо-вих, то більша частина її надходжень відійде бан-ку, і фірма навіть не залишиться при своїх, якщо ейне вдасться купити автомобіль дешевше.
У даному прикладі присутній реальний оренд-ний ринок фірма «Плашил» здає автомобілі на-прокат людям, які люблять подорожувати совкусом А як бути фірмі, що розглядає мож-ливість придбання машини для собственногопользованія, а не для здачі в оренду? У цьому случаеарендних надходжень не буде. Замість них фірмадолжна буде збільшувати доходи від іспользованіяетой машини - граничну прибутковість данногоресурса (див. гл. 15). Це відбувається так, як будтофірма має два підрозділи: одне купує ре-сурси тривалого користування і здає їх в арендудругому підрозділу, який в свою чергу ис-помагає їх для випуску продукції.
Фірма «Плашил» розглядає относітельнократкосрочние інвестиції. А як бути з долгосроч-ним активом, наприклад будинком або земельною навчаючи-стком? Розрахунки в цьому випадку будуть аналогічними, за винятком того, що будинок може предоставлятьуслугі протягом 50 років і більше, а земля вообщевечна. Це означає, що розрахувати ціну активу длядома важко, а для ділянки землі просто невозмож-но.
Проте в додатку до гл. 17 нагляднопродемонстрирована проста і ефективна фор-мула для таких активів, званих бессрочниміактівамі, тобто приносять постійний годовойдоход вечно11. У цьому випадку сучасна стоімостьвсех майбутніх платежів дорівнюватиме постійним го-довим виплатах, діленим на процентну ставку (виражену в частках одиниці).

11 Іншими словами, безстроковим активом є актив, який можетобеспечіть безстрокову ренту. (Прим. науч. Ред.)
Сучасна вартість річна виплата
г ш (1)
безстрокового активу процентна ставка
Таким чином, безстроковий актив, що приносить до-хід в 100 дол при ставці в 10%, коштуватиме 1000долл. (100 дол / 0,1). Якби ставка була всього 5%, актив коштував би 2000 дол (100 дол / 0,05).
Рівняння (1) стане зрозуміліше, якщо його немногомодіфіціровать
річна виплатаПроцентная ставка=(Ia)
сучасна стоімостьбессрочного активу
Припустимо, що вартість безстрокового актівасоставляет 100 дол і що річна виплата його вла-ділку дорівнює 10 дол Тоді процентна ставка при-стосовно до даного безстрокового активу должнасоставлять 10. А якщо річна виплата дорівнює 5 дол, процентна ставка повинна становити 5.
Рівняння (1) абсолютно коректно тільки поотношенію до безстрокових активів, а вони зустріч-ются редко12. Проте воно дозволяє достатній-але коректно розраховувати активи з довгим, хоча іфіксірованним, терміном використання. Уравненіетакже показує, що рівень поточної риночнойпроцентной ставки робить істотний впливав-ня на ціни таких довгострокових активів, як будинки та земля. Це наочно видно на прикладі чоло-століття, який для придбання активу долженвзять позику. Якщо процентна ставка зростає, вар-тість позики буде вище і позичальник буде виплачу-вать за-придбаний актив меншу суму. Есліпроцентная ставка піднімається з 5 до 10, ціна біс-термінового активу скорочується в 2 рази. Для того щоб продемонструвати прийнятність данногоуравненія для активів з довгим, але фіксірованнимсроком використання, наведемо наступний при-заходів: ціна активу, щорічно приносить дохід врозмірі 100 дол, протягом 50 років впаде на 46%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " нечисельних ціни активу "
 1. 1. Характер грошового обліку
  ціни. Часто ми можемо припустити, що ринкові умови, що визначали формування цін в недавньому минулому, в найближчому майбутньому не зазнають змін взагалі або зміняться незначно, так що ціни також залишаться незмінними або зміняться незначно. Такі очікування обгрунтовані, якщо ціни сформувалися в результаті взаємодії багатьох людей, готових купувати і продавати за умови, що
 2. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  ціни. Варто тільки відкинути припущення про незмінність даних, як відразу виявляється, що будь-яка зміна у вихідних даних неминуче впливає на діяльність. Оскільки діяльність спрямована на надання впливу на майбутній стан справ, нехай навіть іноді на найближче майбутнє наступну мить, остільки вона схильна до впливу будь-якого невірно передбачення зміни в
 3. 7. Репутація
  ціни за товари конкретних марок, хоча марочні вироби за своєю фізичною і хімічною структурою нічим не відрізняються від більш дешевої продукції. Експерти можуть вважати таку поведінку нерозумним. Але жодна людина не може стати фахівцем у всіх областях, де йому доводиться робити вибір. Він не може повністю уникнути заміни знання справжнього стану речей на віру в людей. Постійний
 4. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  ціни за них. Просто особливістю цих цін є те, що їх не можна висловити мовою грошей. Говорячи про товари і послуги, ми маємо на увазі грошові ціни. Говорячи про гроші, ми маємо на увазі купівельну спроможність щодо товарів. Попит на засоби обміну існує, тому що люди хочуть зберігати їх у запасі. Кожен суб'єкт ринкового суспільства бажає мати у своєму розпорядженні певну
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  ціни на золото та іноземну валюту та мінімальної ціни на те, що тепер є не заступником грошей, а кредитними грошима або інструментами, що не мають покриття. Тоді з'являється ефект, описуваний законом Грешема.]. Емісія грошових сертифікатів заняття дороге. Необхідно надрукувати банкноти, викарбувати монету, організувати складну систему обліку вкладів, безпечне зберігання
 6. 17. Вторинні засоби обміну
  активи так, щоб в будь-який день бути готовими без сторонньої допомоги виконати свої зобов'язання перед кредиторами. Вони сподіваються на центральний банк. Якщо кредитор бажає вилучити суму більше нормальної, то приватні банки займають кошти в центральному банку. Приватний банк вважає себе ліквідним, якщо він володіє достатньою кількістю або забезпечення, проти якого центральний банк надасть
 7. 1.3. Ринок нерухомості
  ціни залишаються низькими кілька років (докладніше в книзі Шевчук Д.А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008). Основні фактори, що впливають на попит і пропозицію: - економічні: рівень доходів населення і бізнесу, доступність фінансових ресурсів, рівень ставок орендної плати, вартість будівельно-монтажних робіт і будівельних матеріалів, тарифи
 8. 2.2. Основні види вартості нерухомості
  ціни угоди не відбиваються які-небудь надзвичайні обставини. Для визначення ринкової вартості не можна прийняти ціни продажів аналогічних об'єктів без проведення додаткового аналізу, так як ціна операції не характеризує мотиви продавця і покупця, відсутність або наявність яких-небудь зовнішніх впливів. Ринкова вартість нерухомості може бути визначена лише за наявності таких
 9. 3.1. Пряма капіталізація
  ціни до потенційного або дійсного валового доходу певного виду майна. Валовий рентний множник (RM) Основні умови застосування методу прямої капіталізації: - період надходження доходу прагне до нескінченності; - величина доходу постійна; - умови використання об'єкта стабільні; - не враховуються початкові інвестиції; - одночасно
 10. 4.6 . Додаткова інформація
  ціни на ринку, досить обстежити тільки окремі сегменти ринку. Вибуття основних засобів - ліквідація, реалізація, передача іншим господарюючим суб'єктам, загибель від стихійних лих об'єктів, що значаться у складі основних фондів. Гарантія - порука, забезпечення виконання зобов'язань. Продавець зазвичай представляє гарантію якості, покупець - оплати договірної
© 2014-2022  epi.cc.ua