Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Методи і порядок розрахунку сум амортизаціїПлатники податків нараховують амортизацію:
1) лінійним методом;
2) нелінійним методом.
Платник податків має право включати до складу витрат звітного (податкового) періоду витрати на капітальні вкладення в розмірі не більше 10% початкової вартості основних засобів (за винятком основних засобів, отриманих безоплатно) і (або) витрат, понесених у випадках добудови, модернізації, технічного переозброєння, часткової ліквідації основних засобів.
Сума амортизації для цілей оподаткування визначається платниками податків щомісяця. Амортизація нараховується окремо по кожному об'єкту амортизується майна.
Нарахування амортизації по об'єкту амортизується майна починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому цей об'єкт був введений в експлуатацію. Нарахування амортизації по амортизується майну у вигляді капітальних вкладень в об'єкти орендованих основних засобів, яке підлягає амортизації, починається в орендодавця з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому це майно було введено в експлуатацію, але не раніше місяця, в якому орендодавець справив відшкодування орендарю вартості зазначених капітальних вкладень; в орендаря - з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому це майно було введено в експлуатацію.
Нарахування амортизації по об'єкту амортизується майна припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, коли відбулося повне списання вартості такого об'єкта або коли даний об'єкт вибув зі складу майна, що амортизується платника податків за будь-яких підстав.
При розрахунку суми амортизації платником податків не враховуються витрати на капітальні вкладення.
Платник податків застосовує лінійний метод нарахування амортизації до будівель, споруд, передавальним пристроям, які входять у восьму-десяту амортизаційні групи, незалежно від строків введення в експлуатацію цих об'єктів.
До решти основних засобів платник податків має право застосовувати лінійний або нелінійний метод.
При застосуванні лінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації відносно об'єкта амортизується майна визначається як добуток його первісної (відновлювальної) вартості і норми амортизації, певної для даного об'єкта.
При застосуванні лінійного методу норма амортизації по кожному об'єкту амортизується майна визначається за формулою:
К=[1: n] х 100%
- К - норма амортизації у відсотках до первісної (відновлювальної) вартості об'єкта амортизується майна;
- n - термін корисного використання цього об'єкта амортизується майна, виражений в місяцях.
При застосуванні нелінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації відносно об'єкта амортизується майна визначається як добуток залишкової вартості об'єкта амортизується майна і норми амортизації, певної для даного об'єкта.
При застосуванні нелінійного методу норма амортизації об'єкта амортизується майна визначається за формулою:
K=[2: n] х 100%
- К - норма амортизації у відсотках до залишкової вартості, що застосовується до даного об'єкту амортизується майна;
- n - термін корисного використання цього об'єкта амортизується майна, виражений в місяцях.
При цьому з місяця, наступного за місяцем, в якому залишкова вартість об'єкта амортизується майна досягне 20% від первісної (відновлювальної) вартості цього об'єкта, амортизація по ньому обчислюється в такому порядку:
1) залишкова вартість об'єкта амортизується майна з метою нарахування амортизації фіксується як його базова вартість для подальших розрахунків;
2) сума нараховується за один місяць амортизації відносно даного об'єкта амортизується майна визначається шляхом ділення базової вартості даного об'єкта на кількість місяців, що залишилися до закінчення строку корисного використання цього об'єкта.
Якщо організація протягом будь-якого календарного місяця була заснована, ліквідована, реорганізована чи інакше перетворена таким чином, що податковий період для неї починається або закінчується до закінчення календарного місяця, то амортизація нараховується з урахуванням таких особливостей :
1) амортизація не нараховується ліквідованої організацією з 1-го числа того місяця, в якому завершено ліквідацію, а реорганізується організацією - з 1-го числа того місяця, в якому в установленому порядку завершено реорганізацію;
2) амортизація нараховується засновуваної, що утворюється в результаті реорганізації організацією - з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено її державна реєстрація.
Відносно амортизованих основних засобів, що використовуються для роботи в умовах агресивного середовища і (або) підвищеної змінності, до основної норми амортизації платник податків має право застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 2. Для амортизованих основних засобів, які є предметом договору фінансової оренди (договору лізингу), до основної норми амортизації платник податків, у якого дане основний засіб має враховуватися відповідно до умов договору фінансової оренди (договору лізингу), має право застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 3 . Ці положення не поширюються на основні засоби, що відносяться до першої, другої і третьої амортизаційних групах, якщо амортизація за даними основних засобів нараховується нелінійним методом.
Платники податків - сільськогосподарські організації промислового типу (птахофабрики, тваринницькі комплекси, зверосовхози, тепличні комбінати) - має права відносно власних основних засобів застосовувати до основної норми амортизації, обраної самостійно з урахуванням положень цієї глави, спеціальний коефіцієнт, але не вище 2.
Платники податків - організації, що мають статус резидента промислово-виробничої особливої економічної зони або туристично-рекреаційної особливої економічної зони, - вправі щодо власних основних засобів до основної норми амортизації застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 2.
Платники податків, які передали (що отримали) основні засоби, які є предметом договору лізингу, укладеного до введення в дію цієї глави, має право нараховувати амортизацію з цього майна із застосуванням методів і норм, що існували на момент передачі (отримання) майна, а також із застосуванням спеціального коефіцієнта не вище 3.
По легкових автомобілях і пасажирським мікроавтобусів, які мають початкову вартість відповідно понад 300 000 руб. і 400 000 руб. (З 1 січня 2008 року - більше 600 000 руб. І 800 000 руб.), Основна норма амортизації застосовується зі спеціальним коефіцієнтом 0,5.
Організації, що отримали (які передали) зазначені легкові автомобілі та пасажирські мікроавтобуси в лізинг, включають це майно до складу відповідної амортизаційної групи і застосовують основну норму амортизації (з урахуванням застосовуваного платником податків по такому майну коефіцієнта) із спеціальним коефіцієнтом 0,5.
Допускається нарахування амортизації за нормами амортизації нижче встановлених за рішенням керівника організації-платника податків, закріпленому в обліковій політиці для цілей оподаткування. Використання знижених норм амортизації допускається тільки з початку податкового періоду і протягом усього податкового періоду.
При реалізації майна, що амортизується платниками податків, що використовують знижені норми амортизації, перерахунок податкової бази на суму недоначисленной амортизації проти норм, передбачених цією статтею, з метою оподаткування не проводиться.
Організація, що набуває об'єкти основних засобів, що були у вживанні, має право визначати норму амортизації по цьому майну з урахуванням строку корисного використання, зменшеного на кількість років (місяців) експлуатації даного майна попередніми власниками.
Якщо термін фактичного використання даного основного засобу у попередніх власників виявиться дорівнює або перевищує термін його корисного використання, який визначається класифікацією основних засобів, затвердженої Урядом РФ відповідно з цією главою, платник податків має право самостійно визначати термін корисного використання цього основного засобу з урахуванням вимог техніки безпеки.
Організація, яка отримує у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу або в порядку правонаступництва при реорганізації юридичних осіб об'єкти основних засобів, що були у вживанні, має право визначати термін їх корисного використання як встановлений попереднім власником цих основних засобів термін їх корисного використання, зменшений на кількість років (місяців) експлуатації даного майна попереднім власником.
Організації, що здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій, мають право не застосовувати встановлений порядок амортизації відносно електронно-обчислювальної техніки.
У главі 25 НК наведені витрати на ремонт основних засобів, витрати на освоєння природних ресурсів, витрати на наукові дослідження та (або) дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), витрати на обов'язкове і добровільне страхування майна.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи і порядок розрахунку сум амортизації "
 1. Аналітичні регістри податкового обліку
  Аналітичні регістри податкового обліку - зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згрупованих відповідно до вимог НК, без розподілу (відображення) по рахунках бухгалтерського обліку. Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих
 2. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 3. ГЛАВА 9. Податок на прибуток (дохід) організацій
  Оподаткування прибутку - найважливіший елемент податкової політики будь-якої держави. Податок на прибуток служить значним джерелом формування доходної частини бюджетів різних рівнів. У доходах консолідованого бюджету РФ цей податок стабільно посідає третє місце після ПДВ і акцизів. У 1997 р. у федеральний бюджет РФ надійшло 33,1 млрд. руб. податку на прибуток, або 1,2% до ВВП. На 1999
 4. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  Методи перевірок. При документальних перевірках податковий інспектор стикається зі значною трудомісткістю проведеної роботи. Більший обсяг переробки інформації викликає необхідність оптимізації методів перевірок: визначення центрів відповідальності, дослідження руху потоків інформації, знаходження ключових точок контролю і т. п. Необхідність перевірки та аналізу великої кількості
 5. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  * - Не знаю, погодьтеся ви зі мною чи ні, Леонід Іванович, але створення Державної комісії з економічної реформи викликало, судячи з усього, далеко не однозначну реакцію. Чотири з половиною роки всі ми бачимо, як все більше погіршується економічний стан країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - по
 6. Питання 1.Роль податку на прибуток у податковій системі РФ. Платники податку на прибуток
  . Об'єктом оподаткування з податку на прибуток організацій визнається прибуток, отриманий платником податку. Прибутком визнається: 1) для російських організацій - отримані доходи, зменшені на величину зроблених витрат, які визначаються відповідно до цього розділу; 2) для іноземних організацій, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні
 7. Питання 1 Основні принципи та порядок оподаткування некомерційних організацій
  Нова "ера" в оподаткуванні прибутку, в тому числі некомерційних організацій, що підпадають під статус платників податків, настане з набранням чинності з 1 січня 2002 роки 25 глави частини другої Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ). На підставі пункту 1 статті 2 Федерального закону від 12.01.96 N 7-ФЗ (в редакції від 08.07.99) "Про некомерційні організації" некомерційної
 8. Порядок визнання витрат при методі нарахування
  Витрати, які вживаються для цілей оподаткування з урахуванням положень цієї глави, визнаються такими у тому звітному (податковому) періоді, до якого вони належать, незалежно від часу фактичної виплати коштів і (або) іншої форми їх оплати. Витрати визнаються у тому звітному (податковому) періоді, в якому ці витрати виникають виходячи з умов угод. Якщо угода не містить таких
 9. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 10. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
    Система управління організаціями, що фінансуються з бюджету, побудована за галузевою ознакою. Основними міністерствами, мають розгалужену мережу підвідомчих установ, за допомогою яких забезпечується безпосереднє виконання соціально значущих для суспільства функцій, є: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціального захисту населення, Міністерство освіти,
© 2014-2022  epi.cc.ua