Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління

Система управління організаціями, що фінансуються з бюджету, побудована за галузевою ознакою. Основними міністерствами, мають розгалужену мережу підвідомчих установ, за допомогою яких забезпечується безпосереднє виконання соціально значущих для суспільства функцій, є: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціального захисту населення, Міністерство освіти, Міністерство спорту і туризму, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Міністерство культури, Міністерство фінансів та ін Діяльність цих міністерств робить істотний вплив на процес економічного, соціального, культурного і духовного розвитку суспільства. Вони забезпечують громадянам можливість отримувати освіту, набувати наукові знання, зміцнювати здоров'я, накопичувати і розвивати інтелектуальний потенціал. Для здійснення цих завдань державою виділяються значні фінансові ресурси з республіканського і місцевих бюджетів. Крім того, в умовах проведених економічних перетворень багато організацій отримують можливість більш широко залучати позабюджетні джерела фінансування.
Беручи до уваги, з одного боку, різноплановий характер діяльності міністерств і відомств, а з іншого - обмежені можливості даного навчального посібника, надалі основну увагу буде приділено розгляду методик аналізу діяльності організацій охорони здоров'я, освіти, науки , адміністративного управління.
Господарську діяльність у цілому і бюджетних організацій зокрема можна розглядати як певну сукупність виробничих відносин, складний динамічний комплекс різноманітних причинно-наслідкових зв'язків і процесів, що забезпечують створення різних споживчих вартостей (товарів, робіт, послуг). У найбільш загальному вигляді всі складові господарську діяльність різноманітні відносини, зв'язки і процеси можна згрупувати наступним чином:
- натурально-речові процеси;
- процеси, пов'язані із створенням вартості ;
- соціальні процеси;
- екологічні процеси.
До натурально-речовим процесам діяльності бюджетних організацій належать ті, в результаті яких створюються споживчі вартості (здоров'я, знання, освіченість, просвітництво, виховання, культурний і духовний рівень членів суспільства, безпека, соціальна захищеність і т . п.), здатні задовольняти певні людські потреби. Зміст цих процесів відповідає характеру конкретної праці працівників бюджетних установ. Натурально-речові процеси включають в себе конструкторсько-технологічну діяльність бюджетних організацій, забезпечення їх нормального функціонування необхідними трудовими і матеріальними ресурсами, специфічну технологію, характерну для закладів освіти, охорони здоров'я, культури, органів адміністративного управління та інших бюджетних організацій.
Процеси, пов'язані із створенням вартості (витратами живої і матеріалізованої праці в грошовій формі для створення споживчих вартостей бюджетної сфери) відносяться до економічних.
Вони відображають кількість абстрактної праці, витраченого на той чи інший вид діяльності бюджетної організації. До даних процесів можна віднести формування вартості та собівартості послуг охорони здоров'я, освіти, виховання, культурного розвитку, освіти та ін
Соціальні процеси пов'язані з поліпшенням праці, побуту і відпочинку працівників бюджетної сфери, формуванням ставлення до праці , створенням сприятливого психологічного клімату в трудових колективах.
Екологічні процеси відображають взаємовідношення бюджетних установ з природним середовищем.
Господарська діяльність бюджетних організацій може вивчатися і аналізуватися як в цілому, так і в розрізі окремих складових її процесів.
Організаціям, які фінансуються з бюджету, притаманний цілий ряд характерних особливостей, які необхідно брати до уваги при проведенні аналізу господарської діяльності.
1. Бюджетні організації витрачають державні кошти за цільовим призначенням, що передбачає суворе дотримання фінансової дисципліни. Основним плановим фінансовим документом, в якому відображаються обсяг, цільове направлення і поквартальний розподіл коштів, що виділяються з бюджету на утримання установи, є кошторис витрат. Зафіксовані в кошторисах асигнування є гранично допустимими, витрата понад цих сум не допускається. Форма кошторису, основні показники, за якими вона складається, норми і розцінки для визначення розміру витрат повідомляються вищестоящими організаціями. У процесі аналізу враховуються особливості змісту кошторисів у бюджетних установах, зумовлені відмінностями в сутності витрат та порядок їх формування.
Виділюване фінансування та економне витрачання коштів установи в чому вирішуються своєчасним затвердженням кошторису і точністю розрахунків містяться в ній показників. Важливе значення має ретельність виконання поквартального розподілу затверджених за кошторисом асигнувань, а також облік внесених до кошторису змін. Чинним порядком передбачена поквартальну коректування кошторису у зв'язку з інфляцією.
2. У 1999 р. зазнав принципові зміни порядок фінансування організації за рахунок коштів бюджетів різних рівнів (федеральний, республіканський, крайові, обласні, міські тощо), у тому числі державних цільових бюджетних фондів. Нова система виконання бюджетів за видатками передбачає фінансування видатків розпорядників коштів з рахунків Головного державного казначейства Міністерства фінансів та територіальних органів державного казначейства. Витрати розпорядників коштів проводяться, як правило, без зарахування бюджетних коштів на їх рахунки в установах банків шляхом безпосереднього перерахування на рахунки постачальників товарів (робіт, послуг) та інших одержувачів коштів. Винятком є витрати розпорядників коштів, здійснювані у формі готівкових виплат (заробітна плата, відрядження тощо), а також деякі інші витрати, що визначаються Міністерством фінансів.
Перехід на казначейську систему виконання бюджетів істотно змінив напрямки потоків грошових коштів.
Традиційна схема фінансування «Міністерство фінансів> головний розпорядник коштів (міністерство)> розпорядник коштів (бюджетна установа)> кінцевий споживач бюджетних коштів (суб'єкти господарювання, які постачають товари (послуги) бюджетному сектору)» була перетворена і прийняла такий вигляд: «Міністерство фінансів> територіальний орган державного казначейства> кінцевий споживач бюджетних коштів».
У ході фінансування бюджетних установ систематично контролюється правильність використання виділених за кошторисом асигнувань. Організація поточного фінансування бюджетних установ неможлива без розгляду місячних і квартальних звітів, оскільки виконання плану по штатах і контингентах і освоєння раніше перерахованих коштів може бути виявлено на основі цих звітів.
3. Фінансування більшості бюджетних організацій на відміну від госпрозрахункових підприємств здійснюється шляхом розподілу бюджетних ресурсів «згори», а не в результаті прямого «заробляння» у споживача. Товарно-грошові відносини в невиробничій сфері носять в основному односторонній характер. Бюджетні організації надають великий спектр різноманітних суспільно важливих послуг і виконують роботи, які оплачуються споживачем, а з державного бюджету на безповоротній основі. Це послаблює контроль, з одного боку, за якістю функцій, виконуваних бюджетною організацією, а з іншого - за ефективністю використання виділених коштів. Формування вартості (ціни) послуг бюджетних установ здійснюється в основному директивним методом, виходячи не стільки з реальної величини витрат, скільки з можливостей бюджету. Фінансове становище бюджетних організацій, стан їх розрахунків з дебіторами і кредиторами в значній мірі залежать не від кількості та якості послуг, а від своєчасності та повноти виділення коштів з бюджету.
4. У ході здійснення своєї господарської діяльності організації витрачають державні кошти згідно встановленої кошторисі витрат у відповідності з бюджетною класифікацією. Це негативно позначається на гнучкості економічного управління, можливостях оперативного маневрування в умовах швидко мінливих умов господарювання. Як приклад можна навести той факт, що навіть заробляються позабюджетні кошти доводиться розподіляти і витрачати відповідно до вимог існуючої бюджетної класифікації.
5. Некомерційний характер діяльності бюджетних організацій та витратний принцип фінансування не передбачають формування позитивного фінансового результату. Це змушує підприємства витрачати ресурси не стільки у відповідності з фактичною необхідністю в них, скільки виходячи з обсягу виділених коштів. Як правило, організації не зацікавлені ні в економії ресурсів, ні в пошуку способів «заробляння» позабюджетних доходів, а лише в нарощуванні бюджетного фінансування незалежно від реальної потреби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління "
 1. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  види безоплатних поточних платежів, одержувачами яких є державні підприємства та установи. Для прокуратури вони є основними і за даними табл. 3.7 становлять 99% від загальної суми витрат. За своїм характером вони призначені для придбання матеріальних цінностей, які повністю споживаються протягом року. Особливість капітальних витрат полягає в тому, що вони
 2. Глосарій
  види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціні облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі
 3. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  види діяльності. {Foto29} У програмно-цільовий структурі управління виділяються керівники окремих проектів або підрозділів, які дають розпорядження щодо найбільш ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для досягнення конкретних цілей виробництва. Цілями можуть бути будівництво нового заводу або цеху, реконструкція діючого
 4. § 43. Бюджетна і податкова системи
  види податків, як прибутковий, податок на прибуток компаній, акцизи, митні збори, доходи від державних позик, які випускає центральний уряд, а також доходи від об'єктів державної власності і торгівлі. Окремий вид доходів державного бюджету - внески до державних фондів соціального страхування, пенсійний фонд та ін Доходи місцевих бюджетів формуються за
 5. 4.4. Місцеві бюджети
  види витрат: - утримання органів місцевого самоврядування; - формування муніципальної власності та управління нею; - організація, утримання і розвиток закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, засобів масової інформації, інших установ, що знаходяться в муніципальній власності або у віданні органів місцевого самоврядування; - зміст
 6. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  види таких причинно-наслідкових залежностей: - аддитивная залежність - результативний показник (РП) дорівнює сумі або різниці факторів (Ф): РП=Ф1 + Ф2 +. .. + Фn або РП=Ф1 + Ф2 - Ф3; (1.1) - мультиплікативна залежність - результативний показник дорівнює добутку факторів: РП=Ф1? Ф2? ... ? Фn; (1.2) - кратна (зворотна) залежність - показник конструюється у вигляді
 7. 1.4. Зміст, основні об'єкти аналізу і система економічних показників господарської діяльності бюджетних організацій
  бюджетних установ є, по-перше, розкриття механізму дії основних факторів, що впливають на економічні показники, по-друге, кількісне вимірювання факторних впливів на динаміку цих показників, по-третє, якісна оцінка тенденцій розвитку організацій, що фінансуються з бюджету. У процесі аналізу досліджуються причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ,
 8. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  бюджетного фінансування. Розмір бюджетних асигнувань визначається щороку в розрізі підрозділів бюджетної класифікації. Правильне обчислення окремих видів витрат обумовлює бюджетне нормування. Бюджетне нормування полягає у встановленні єдиних вимірників поточних витрат за однорідними, переважно масовим об'єктам бюджетного фінансування, мають однакові
 9. 5.4. Аналіз витрат за статтями кошторису
  бюджетних установ в їх кошторисах передбачаються господарські витрати, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів з підтримки в належному стані будівель і займаних площ, обладнання та інвентарю, а також щодо створення необхідних побутових умов для трудового колективу установи та обслуговується їм контингенту. Проведення такого роду заході пов'язано з
 10. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  види). Наприклад, у групі «Машини та обладнання» виділяється 8 підгруп. Серед них - вимірювальні прилади, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка та ін Класифікація основних засобів за їх видами, подвидам добре відображає ступінь участі кожного об'єкта в процесі функціонування установи. Це є важливим моментом при проведенні аналізу основних засобів бюджетних установ.
© 2014-2022  epi.cc.ua