Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок визнання витрат при методі нарахуванняВитрати, які вживаються для цілей оподаткування з урахуванням положень цієї глави, визнаються такими у тому звітному (податковому) періоді, до якого вони належать, незалежно від часу фактичної виплати коштів і (або) іншої форми їх оплати.
Витрати визнаються у тому звітному (податковому) періоді, в якому ці витрати виникають виходячи з умов угод. Якщо угода не містить таких умов і зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко чи визначається непрямим шляхом, витрати розподіляються платником податку самостійно.
Якщо умовами договору передбачено отримання доходів протягом більш ніж одного звітного періоду і не передбачена поетапна здача товарів (робіт, послуг), витрати розподіляються платником податку самостійно з урахуванням принципу рівномірності визнання доходів і витрат.
Витрати платника податку, які не можуть бути безпосередньо віднесені на витрати за конкретним видом діяльності, розподіляються пропорційно частці відповідного доходу в сумарному обсязі всіх доходів платника податків.
Датою здійснення матеріальних витрат зізнається:
- дата передачі у виробництво сировини і матеріалів - у частині сировини і матеріалів, що припадають на вироблені товари (роботи, послуги);
- дата підписання платником податків акта приймання-передачі послуг (робіт) - для послуг (робіт) виробничого характеру.
Амортизація визнається як витрати щомісячно виходячи з суми нарахованої амортизації.
Витрати у вигляді капітальних вкладень визнаються як витрати того звітного (податкового) періоду, на який припадає дата початку амортизації (дата зміни первісної вартості) основних засобів, щодо яких були здійснені капітальні вкладення.
Витрати на оплату праці визнаються як витрати щомісячно виходячи з суми нарахованих витрат на оплату праці.
Витрати на ремонт основних засобів визнаються як витрати в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Витрати по обов'язковому і добровільному страхуванню (недержавного пенсійного забезпечення) визнаються як витрати в тому звітному (податковому) періоді, в якому відповідно до умов договору платником податків були перераховані (видані з каси) грошові кошти на оплату страхових (пенсійних) внесків. Якщо за умовами договору страхування (недержавного пенсійного забезпечення) передбачена сплата страхового (пенсійного) внеску разовим платежем, то за договорами, укладеними на строк більше одного звітного періоду, витрати визнаються рівномірно протягом терміну дії договору пропорційно кількості календарних днів дії договору у звітному періоді.
Датою здійснення позареалізаційних та інших витрат зізнається:
1) дата нарахування податків (зборів) - для витрат у вигляді сум податків (авансових платежів з податків), зборів та інших обов'язкових платежів;
2) дата нарахування - для витрат у вигляді сум відрахувань в резерви, визнані витратою;
3) дата розрахунків відповідно до умов укладених договорів або дата пред'явлення платникові податків документів, які є підставою для проведення розрахунків, або останнє число звітного (податкового) періоду - для витрат:
- у вигляді сум комісійних зборів;
- в вигляді витрат на оплату стороннім організаціям за виконані ними роботи (надані послуги);
- у вигляді орендних (лізингових) платежів за орендоване (прийняте у лізинг) майно;
- у вигляді інших подібних витрат;
4) дата перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку (виплати з каси) платника податку - для витрат:
- у вигляді сум виплачених підйомних ;
- у вигляді компенсації за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів і мотоциклів;
5) дата затвердження авансового звіту - для витрат:
- на відрядження;
- на утримання службового транспорту;
- на представницькі витрати;
- на інші подібні витрати ;
6) дата переходу права власності на іноземну валюту і дорогоцінні метали при здійсненні операцій з іноземною валютою і дорогоцінними металами, а також останнє число поточного місяця - по видатках у вигляді від'ємної курсової різниці по майну та вимогам (зобов'язанням), вартість яких виражена в іноземній валюті, і негативної переоцінки вартості дорогоцінних металів;
7) дата реалізації або іншого вибуття цінних паперів - по витратах, пов'язаних з придбанням цінних паперів, включаючи їх вартість;
8) дата визнання боржником або дата набрання законної сили рішення суду - по видатках у вигляді сум штрафів, пені та (або) інших санкцій за порушення договірних чи боргових зобов'язань, а також у вигляді сум відшкодування збитків (шкоди);
9) дата переходу права власності на іноземну валюту - для витрат від продажу (купівлі) іноземної валюти;
10) дата реалізації часток, паїв - по видатках у вигляді вартості придбання часток, паїв.

За договорами позики та іншим аналогічним договорами (іншим борговим зобов'язанням, включаючи цінні папери), термін дії яких припадає більш ніж на один звітний період, витрата визнається здійсненим і включається до складу відповідних витрат на кінець відповідного звітного періоду;
Витрати з придбання переданого в лізинг майна визнаються як витрати в тих звітних (податкових) періодах, в яких відповідно до умов договору передбачені орендні (лізингові) платежі.
Сумова різниця визнається витратою:
- у платника податків-продавця - на дату погашення дебіторської заборгованості за реалізовані товари (роботи, послуги), майнові права, а у разі попередньої оплати - на дату реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав;
- у платника податків-покупця - на дату погашення кредиторської заборгованості за придбані товари (роботи, послуги), майно, майнові чи інші права , а у разі попередньої оплати - на дату придбання товарів (робіт, послуг), майна, майнових чи інших прав.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок визнання витрат при методі нарахування "
 1. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  визнання таких угод недійсними і стягнення в дохід держави всього доходу, отриманого за такими угодами. 2. При перевірці доходів, одержаних від сум, що знаходяться на депозитних рахунках, слід не тільки перевірити наявність договору з установою банку, що має ліцензію ЦБ, а й провести аналіз на повноту і своєчасність отримання цих доходів. При виявленні фактів, коли відсотки по
 2. Питання 1.Роль податку на прибуток у податковій системі РФ. Платники податку на прибуток
  порядок визнання витрат, що приймаються з метою оподаткування, при методі нарахування. У відповідності зі ст.274 НК РФ прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається наростаючим підсумком з початку податкового періоду. У разі отримання збитку у звітному періоді податкова база визнається рівною нулю. При застосуванні податкових ставок з податку на прибуток необхідно врахувати, що з 1 січня 2005р.
 3. Питання 1 Основні принципи та порядок оподаткування некомерційних організацій
  порядок обчислення і сплати податку на прибуток (у тому числі для некомерційних організацій), що діє до зазначеної дати в рамках скасовували новим законодавчим актом Закону Російської Федерації від 27.12.91 N 2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" (далі - Закон про податок на прибуток). Пунктом 10 статті 2 зазначеного Закону передбачено, що бюджетні установи та інші
 4. Питання 2 Особливості оподаткування та методика розрахунку податку на прибуток за бюджетним організаціям
  порядок зменшення доходів, прийнятих для цілей оподаткування, застосовується у разі, якщо розмір вищевказаних непогашених російською організацією боргових зобов'язань більш ніж в 3 рази перевищує різницю між сумою активів і величиною зобов'язань на останній день кожного звітного (податкового) періоду. В іншому випадку, якщо зобов'язання менше, то з метою оподаткування прибутку
 5. Порядок визнання доходів при методі нарахування
  визнання доходів і витрат. За виробництвам з тривалим (більше одного податкового періоду) технологічним циклом, якщо умовами укладених договорів не передбачена поетапна здача робіт (послуг), дохід від реалізації зазначених робіт (послуг) розподіляється платником податку самостійно відповідно до принципу формування витрат по зазначених робіт (послуг). Для доходів від
 6. § 8.6. Поняття оподатковуваної бази. Методи формування і визначення розміру оподатковуваної бази
  порядок визначення бази оподаткування розглядався як бухгалтерський питання. В результаті він не знайшов відображення в деяких законах про податки, що викликало істотні труднощі при визначенні податкових зобов'язань плательщіка4. Існує два основні методи. Перший метод враховує момент отримання коштів і виробництва виплат в натурі. У відповідності з цим методом, наприклад,
 7. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  порядок ». Вперше лише з 1918 р. лейбористська пар-ку стала користуватися соціалістичної фразеологією, лейб-Рісто стали говорити про соціалізм, називати себе соціаліста-ми, хоча ніколи справжніми соціалістами вони не були. Тільки з 1918 р. було дозволено так зване індиві-дуальне членство в лейбористської партії. Лейбористська пар-ку побудована за особливим принципом і відрізняється
 8. Глосарій
  порядок емісії та обігу грошей, а також державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу Грошово-кредитна політика - сукупність заходів в області грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економіки Грошові доходи - отримання грошей у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій, доходів від власності
 9. 8.1. Сутність і функції податків
  витрати. Але зі збільшенням територій, зростанням економічної та політичної могутності держава починає стягувати податки зі своїх підданих. З розвитком товарно-грошових відносин податки набувають переважно грошову форму. Таким чином, податки як економічна категорія мають історичний характер. Вони змінювалися разом з розвитком держави. Сучасна держава, економіка якого
 10. ГЛАВА 9. Податок на прибуток (дохід) організацій
  витрат по цих операціях (сальдо позареалізаційних результатів). Прибуток від реалізації продукції характеризує чистий дохід організації, отриманий у цьому податковому періоді. Інші елементи валового прибутку відображають в основному перерозподіл раніше створених доходів. 1. Прибуток від реалізації продукції визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції без ПДВ, акцизів,
© 2014-2022  epi.cc.ua