Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

короткі висновки

Основними покупцями на ринку благ є домашні господарства. При заданих цінах обсяг споживчого попиту залежить від величини доходу і майна домашніх господарств. Попит підприємців відповідає обсягу інвестицій в реальний капітал. Крім реноваційних інвестицій, що забезпечують відшкодування зношеного капіталу, підприємці інвестують розширення виробництва при збільшенні попиту на блага (індуковані інвестиції) і вдосконалюють засоби виробництва і якість продукції (автономні інвестиції). Обсяг реноваційних інвестицій визначається розмірами зносу застосовуваного капіталу, індукованих - величиною приросту попиту на блага, а автономних - внутрішньої прибутковості інвестиційних проектів над ставкою позичкового відсотка. Держава купує приватні блага, необхідні йому для виробництва суспільних благ. У короткому періоді обсяг державних витрат екзогенно заданий затверджується парламентом бюджетом. Решта світу впливає на кон'юнктуру національного ринку благ за допомогою величини чистого експорту (різниці між експортом і імпортом), яка залежить від обсягу світового виробництва, співвідношення рівнів цін торгуючих один з одним країн і обмінного курсу їх валют.

На макроекономічному ринку блага буде рівновага, якщо сума відтоків з доходів домашніх господарств (заощадження і податки) буде дорівнює сумі приток (інвестиції підприємців і державні витрати): S + Г + +1 + G. Так як обсяг заощаджень визначають домашні господарства, а обсяг інвестицій - підприємці, то рівності S = I може не бути. Оскільки парламент може прийняти державний бюджет з дефіцитом або профіцитом, то і рівність G = Т не завжди виконується.

Виявлення умов досягнення рівноваги на ринку блага в закритій економіці, розглянутого у відриві від інших макроекономічних ринків, ґрунтується па припущенні про можливість підприємницького сектора випускати будь-яку кількість благ при заданих цінах, що відповідає кон'юнктурі неповної зайнятості та наявності резервних виробничих потужностей. У кейнсіанської концепції між попитом на блага і обсягом їх виробництва існує не тільки пряма, а й зворотна залежність. Тому навіть при припущенні про абсолютно еластичній пропозиції рівновагу на ринку досягається тільки при певних поєднаннях обсягу виробництва і ставки позичкового відсотка. Всі безліч таких поєднань, представлене в графічному вигляді, називається лінією IS.

При екзогенному порушенні рівноваги на ринку благ в кейнсіанської моделі виникають мультиплікативні ефекти, які ілюструють процес переходу від одного рівноважного стану до іншого без участі механізму цін шляхом кількісного пристосування попиту і пропозиції. Мультиплікативні ефекти можуть супроводжуватися неочевидними наслідками у вигляді «парадоксу заощаджень» або синхронного зростання ВВП і державного бюджету (теорема Хаавельмо). Через те, що мультиплікатор автономних витрат більше податкового мультиплікатора, приріст державних витрат збільшує сукупний попит на блага в більшій мірі, ніж скорочення прибуткових податків. З цієї ж причини дефіцит державного бюджету більше зростає при зниженні податків, ніж при збільшенні державних витрат.

 1. Міжгалузевий баланс за 2011 г
  (Поточні ціни, млн дол. США за паритетом купівельної спроможності, з округленням до цілих) позначення 1 Сільське і лісове господарства, полювання та рибальство 2 Видобуток корисних копалин 3 Виробництво продуктів харчування 4 Виробництво текстильних виробів 5 Виробництво шкіри та взуття 6
 2. Міжчасова оптимізація
  Модель поведінки репрезентативного споживача, описана нами вище, статична. Однак в ряді випадків є осмисленою завдання подивитися на поведінку споживача в динаміці. В цьому випадку репрезентативний споживач робить вибір щодо розподілу доходу за кілька періодів між споживанням і заощадженням
 3. Метод мозкового штурму
  Концепція мозкового штурму набула широкого поширення з початку 50-х рр. XX ст. Методи цього типу відомі також під назвами мозкової атаки, конференцій ідей, колективної генерації ідей. Мета методу - стимулювання групи експертів до швидкого генерування великої кількості ідей, до пошуку оригінального
 4. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту
  Валовий внутрішній продукт може бути розрахований трьома методами: виробничим, методом використання доходів і методом формування ВВП але джерел доходів. ВВП при розрахунку виробничим методом виходить як сума валової доданої вартості всіх галузей і секторів в основних цінах і чистих податків
 5. Метод аналітичного вирівнювання
  Цей метод (графи 6-8) заснований на обчисленні значень вирівняного ряду по відповідним математичних формул. Зазвичай в економічних дослідженнях застосовуються поліноми не вище 3-го порядку. Використовувати для визначення тренда поліноми високих ступенів недоцільно, оскільки отримані таким
 6. Максимізація корисності з урахуванням смертності
  Нехай ймовірність померти в одиницю часу не залежить від віку і дорівнює / ?. Позначимо випадкову змінну «час від народження до смерті» через х і припустимо, що ймовірність дожити до віку f, т. Е. Померти в цьому віці, дорівнює Рівність / (0) = р означає, що ймовірність померти в момент народження
 7. Макроекономічна статистика, основні показники макроекономічної статистики
  В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати основні показники макроекономічної статистики; основні дискусійні питання щодо показників макроекономічної статистики; вміти розраховувати ВВП трьома основними способами; визначати рівень безробіття та інфляції; інтерпретувати
 8. Купівельна спроможність доходів
  Як ми бачили в попередніх розділах, номінальні доходи росіян збільшуються з року в рік і досягають значних величин навіть в найменш сприятливих випадках, особливо в порівнянні з минулими періодами. Однак людей цікавлять не тільки і не стільки грошові одиниці самі по собі, скільки той обсяг
© 2014-2022  epi.cc.ua