Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Концентрація і централізація


К. Маркс виявив дві головні тенденції розвитку капіталістичного виробництв-ва: по-перше, його концентрацію переважно на великих підприємствах при посаді-пінному витісненні дрібних виробників і, по-друге, централізацію - злиття від-ділових підприємств в рамках монополістичних об'єднань. Ці тенденції реалі-зуются на фоні посилення суспільного розподілу праці, спеціалізації вироб-ництва при одночасному посиленні взаємозв'язку і взаємозалежності різних його сфер і галузей.
Всі ці макроекономічні процеси, що руйнують відособленість окремих підприємств-виробників, розглядаються в марксизмі як свідоцтва посилення суспільного характеру виробництва. Останнє в свою чергу служить доказом прогресуючого виродження ринкової форми організації економіки та, отже, ще одним аргументом на користь соціалізму. Його неминучість обгрунтовували тим, що суспільному характеру виробництва може відповідати лише суспільна власність на засоби виробництва.
Однак життя спростувала догматичне тлумачення цієї тези. Посилення вище-зазначених макроекономічних процесів досі не послаблювало, а, швидше, зміцнювало ринкову економіку. Мабуть тому буржуазія з такою готовністю йде назустріч інтеграційним процесам у світовій економіці, розуміючи, що вони не загрожують її при привілеї.
Висновок Маркса про витіснення і, в перспективі, знищенні дрібного виробництва великим відбивав дійсно існувала в середині XIX століття, в епоху панів-ства парової машини, тенденцію розвитку капіталізму. Але в результаті другої техноло-ня революції, пов'язаної з заміною громіздкого парового двигуна Електромото-ром, виникли технічні передумови для деконцентрації виробництва.
Стало техні-но можливим і економічно виправданим дроблення технологічного процесу і переміщення його окремих стадій на самостійні дрібні підприємства. Останні продемонстрували свої переваги перед великими підприємствами в умовах б-будів мінливого попиту, дрібносерійного виробництва, у ряді секторів сфери послуг. На цій основі в ХХ столітті відбулося відродження дрібного механізованого виробниц-ства, яке зосередилося переважно в тих ринкових нішах, де воно не конку-рірует з крупною промишленностью6. Таким чином, аналіз Маркса, вірний для його часу, виявився застарілим для нової епохи.
Аналогічна ситуація складається і з тенденцією централізації виробництва. Всі класики марксизму вважали цю тенденцію свідченням розвитку суспільства по пу-ти соціалізму. На думку В.І. Леніна, «соціалізм є не що інше, як дер-но-капіталістична монополія, звернена на користь всього народу і остільки пере-стала бути капіталістичної монополією» 7.
Дійсно, неконтрольований процес освіти і зростання монополій сужі-кість сферу дії ринкових механізмів і в межі призводить до знищення конкуренції. Водночас наявність конкурентного середовища є обов'язковою умовою здатності продуктивних сил до саморозвитку в ринковій економіці. Тому ліквідувати-Дація конкуренції, встановлення монопольних цін веде до застою і загнивання. У нача-ле ХХ століття перспектива загибелі ринкового товарного виробництва в результаті його пре-слушною монополізації не здавалося неймовірною, і це дозволило Леніну назвати импе-ріалізм вмираючим капіталізмом.

Але капіталізм уцілів, оскільки зумів обмежити тенденцію до монополізації і зберегти конкуренцію. Важливу роль у досягненні цього результату зіграло державного-дарське регулювання економіки за допомогою антимонопольного законодавства. За-щита конкуренції, тобто примусове обмеження монополізації виробництва і ринку, нині визнана однією з найважливіших функцій урядів західних держав. У багатьох країнах існують обмеження на ступінь централізації виробництва і капіталу, аж до заборони злиття та примусового дроблення фірм у разі нару-ня ними цих обмежень.
Під впливом як економічних факторів, так і цілеспрямованих зусиль дер-жави капіталістична монополія протягом ХХ століття проробила величезну ево-Люцію. На зміну галузевої монополії прийшов багатогалузевий концерн, а потім і транснаціональна корпорація. Зміна структури ринку з монополістичної на олігополістичних відродило внутрігалузеву конкуренцію8. Це ключове обставина сприяло прискоренню науково? Технічного прогресу і тим самим зробило вирішальний вплив не тільки на формування вигляду сучасного капіталізму, але і в цілому на його життєздатність.
У підсумку доводиться визнати, що капіталізму вдалося, принаймні тимчасово, в певній мірі обмежити і взяти під контроль як тенденцію до монополізації, так і анархію ринкового виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Концентрація і централізація "
 1. Висновки
  централізація ведуть до появи монополій. 5. Розрізняють монополії природні та штучні (картель, синдикат, трест, концерн, пул, конгломерат, ТНК та ін.) 6. Методи і засоби конкурентної боротьби монополій: позбавлення сировини, робочої сили шляхом «альянсів», підвезення, збуту, кредиту, договір з покупцем про ведення торгівлі виключно з монополіями, збивання цін, захоплення патентів на
 2. Кредит, його сутність, функції та види
  концентрації та централізації капіталу з метою здійснення інвестиційних вкладень і отримання прибутку. Сучасна ринкова економіка характеризується найрізноманітнішими формами кредиту, найважливішими з яких є комерційний і банківський кредит. Комерційний кредит - це кредит, що надається одними господарюючими суб'єктами іншим у формі продажу товарів з відстрочкою платежу.
 3. Висновки
  концентрації та централізації капіталу. Форми кредиту надзвичайно різноманітні: комерційний, банківський, споживчий, державний, міждержавний, натуральний і грошовий, короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий, довгостроковий спеціальний, лізинг, факторинг, фарфейтінг, траст. 14. Грошово-кредитна політика (монетарна) - це комплекс заходів, що використовуються фінансовими владою країни
 4. Лекція 4-я Розробка програми комуністичного руху
  концентрації та централізації капіталу, на основі вивчення зубожіння робітничого класу і загострення економічних кри-зисів в «Маніфесті Комуністичної партії» робився висновок про неминучість пролетарської революції. Буржуазія порож-дає власних могильників. Її поразка і перемога про-летаріата однаково неминучі. Глибоку оцінку отримала роль робочих організацій * Це питання ставилося
 5. Тема 55. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
  концентрацію і централізацію бізнесу. Кредит має різноманітні форми (рис. 55.1): {foto125} Рис. 55.1. Види кредиту 2. Поняття банківської діяльності. Банки - це економічні інститути, які обслуговують систему кредитних відносин у суспільстві. Агенти ринку звертаються в банк у таких випадках: - за наявності тимчасово вільних коштів; - при тимчасовій нестачі коштів; - для
 6. Висновки
  концентрації та централізації капіталу. У сучасних умовах кредит поряд з грошима і фінансами використовується як інструмент регулювання економіки. 5. Кредитна система включає, по-перше, сукупність кредитних відносин, форм і методів кредитування і, по-друге, сукупність фінансово-кредитних інститутів, які поділяються на центральні банки, комерційні банки та
 7. Сучасні концепції ТНК
  концентрації та централізації на процес інтернаціоналізації виробництва. Головна риса ТНК - це наявність у них закордонного виробництва товарів і послуг, тобто прямих інвестицій. Тому в рамках концепцій ТНК розроблено чимало моделей прямих інвестицій, найбільш відомими з яких є наступні. 1. Модель монополістичних переваг. Ця модель була розроблена С. Хаймером і далі
 8. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Концентрації та централізації капіталу у вигляді конгломератів, що встановлюють моно-польний контроль за зовсім не пов'язаними з виробничо-технічного принципом фірмами. Відбулися зміни і в структурі робочої сили, що характеризуються скороченням зайнятості в традицій-онних галузях і збільшенням чисельності робітників у наукоемком про-ізводстве, сфері обслуговування і державному секторі.
 9. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  концентрації виробництва, разом з якою інтенсивно розвивався процес концентрації капіталу. Кожен з цих процесів розвивається за своїми законами. Так, концентрація виробництва виражає внутрішньо необхідні, сталі - й суттєві зв'язки між розвитком продуктивних сил і процесом концентрації, внаслідок дії яких відбувається зростаюче зосередження факторів виробництва
 10. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  концентрації та централізації виробництва і капіталу й на певному етапі (остання третина XIX ст.) Привела до виникнення монополій. На сучасному етапі конкуренція виникає, перш за все, між гігантськими об'єднаннями і всередині них, а також між підприємствами немонополизированного сектора економіки та різних форм власності. Галузями, в яких домінує чисто монополістична
© 2014-2022  epi.cc.ua