Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Класичне сукупна пропозиція

рівноважного рівня зайнятості на ринку праці зі-відповідає обсяг продукції, який фірми про-переводять, використовуючи дану кількість праці. Так какпрі наявності рівноваги на ринку праці спостерігає-ся повна зайнятість, то відповідний обсяг виробництва буде обсягом виробництва за умови повної зайнятості.
Про Обсяг виробництва за умови повноїзайнятості називається також потенціальнимоб'емом виробництва.
Відзначимо, що цей обсяг виробництва не зависитот рівня цін. Яким би не був рівень цін, рівноваги на ринку праці гарантує, що фірми хо-тят запропонувати на ринку той же обсяг продукції, а саме потенційний обсяг, який ми обо-значущих У *.
На рис 30-11 показана крива сукупного-позиції AS для класичного випадку. Вона представ-ляє собою вертикальну лінію. Вертикальна крива пропозиції показує, що, яким би не билуровень цін, пропозиція не змінюється, а точнееравно потенційному обсягом виробництва У *.
На перший погляд цей класичний випадок, звісно, дуже примітний. Щоб зрозуміти, почемупрі будь-якій ціні фірми будуть пропонувати обсяг про-дукції У *, корисно розглянути, що станеться, ес-Чи фірми спробують запропонувати продукції біль-ше або менше Припустимо, що ми починаємо суровнем цін P0. При цьому рівні цін фірми пропо-
'І знову ми повинні погодитися з тим, що людям необхідно некото-рої час, щоб знайти підходящу роботу.
10 Так як зміни в рівній пропорції цін і зарплати не впливають наравновесний рівень реальної зарплати, то рівень зайнятості та обсяг виробництва не залежить від цін. Положення про те, що працівники біс-спокою не про грошову, а про реальну зарплату, іменується також відсутність про-наслідком грошової ілюзії.

Випуск продукції
РІС 30-11. Класичне сукупну пропозицію. У клас-січеской моделі зарплата повністю рухома і змінюється, що-б постійно гарантувати повну зайнятість на ринку праці. Ветом випадку обсяг продукції, пропонований на ринку, завжди зі-відповідає свого потенційного рівня У * (тобто рівню пів-ної зайнятості)
гают обсяг продукції, рівний У *, що відповідними-ет координатам точки В на кривій пропозиції.
Тепер нехай ціни зростуть до рівня Р \ З на-ших попередніх міркувань випливає, чтопрі даної номінальної зарплати реальна зарпла-та впаде разом із зростанням цін. Але при сніженііреальной зарплати працівники захочуть менше рабо-тать, а фірми захочуть залучити більше праці. Кон-курируя за наймання працівників, фірми підвищать номі-нальна зарплату. Як тільки номінальна зарплатавозрастет настільки, що реальна зарплата вернетсяк свого початкового рівня, предложеніетруда знову буде дорівнює попиту на працю На ринкетруда виникне повна зайнятість, а обсяг вироб-ництва перебуватиме на його потенціальномуровне.
Аналогічно: якщо ціни впадуть, то реальна зар-плата зросте і працівники захочуть працювати біль-ше, а фірми захочуть використовувати менше труда.Еслі пропозиція праці перевершує попит, то но-мінальної зарплата буде падати, тому що люди, які не можуть знайти роботу, запропонують своіуслугі за меншу зарплату.
Конкуренція средіработніков скорочуватиме зарплату до тих пір, поки номінальна зарплата не впаде настільки, що реальна зарплата повернеться до свого первісного рівноважного рівня, а обсяг виробниц-ства - до рівня повної зайнятості, т. е. потенциаль-ному рівню.
Основний урок класичної моделі полягає, сле-послідовно, в тому, що існує зв'язок між рин-ком праці та сукупною пропозицією. Повна
рухливість зарплати, що дозволяє їй приспосаб-Ліван до змін цін, має на увазі, що об'єк-ем виробництва завжди знаходиться на своєму потен-ціально рівні У *. Об'єднуючи класичне перед-ложение і сукупний попит, ми побачимо, що по-рухливості зарплат і цін - це механізм, за по-міццю якого економіка в класичному случаедостігает повної зайнятості негайно і автома-тично.
ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІПРЕДЛОЖЕНІЯ. Яке застосування цієї класси-чеський моделі? Як показано на рис 30-11, графіксовокупного пропозиції є вертікальнойлініей, що виходить із точки потенційного обсягувиробництва У *. При будь-якому рівні випуску про-дукції, що перевищує У *, спостерігається тиск назарплату і ціни в бік їх підвищення. І наобо-рот, коли випуск продукції нижче У *, зарплата іцени будуть падати.
Як видно з рис. 30-12, крива классіческогопредложенія, об'єднана з кривою совокупногоспроса, припускає, що економіка завжди должнанаходіться в умовах повної зайнятості. Почнемо з точки E і розглянемо скорочення грошової мас-си, яке зрушує криву AD вліво, до AD '. Но-ше рівновагу знаходиться в точці E 'при об'емепроізводства, все ще рівному У *, і рівень цін,

Випуск продукції
РІС. 30-12. Скорочення грошової маси. Классіческійслучай. Скорочення грошової маси в разі классіческойкрівой сукупної пропозиції веде виключно до паде-нию цін. Зарплати і ціни падають пропорційно скорочений-нію грошової маси, а обсяг виробництва залишається на уровнеполной зайнятості У *
впав до P1. Скорочення грошової маси невизивают безробіття, а тільки скорочує уровеньцен. Зсув від? до? ' супроводжується падінням но-мінальної зарплати, що дозволяє реальної зар-платі залишатися на її рівноважному рівні
У цій моделі передбачається, що обсяг вироб-ництва завжди знаходиться на рівні повної зайнято-сті. Це нереалістично і суперечить фактам. Вдействітельності ми спостерігаємо продолжітельниеперіоди високого безробіття і знаємо, що требу-ється тривалий час, щоб зарплата і ціни адап-тувати, коли, наприклад, робиться спроба за-зволікати темп інфляції за рахунок зменшення ростаденежной маси.
Наш аналіз класичної моделі совокупногопредложенія - вертикальної кривої совокупногопредложенія - підводить до постановки двох пи-тань. По-перше, в цій моделі передбачається, чтоустойчівая сверхзанятость або неповна занятостьбудет викликати зміни зарплати і цін, коториеімеют тенденцію повертати економіку до повноїзайнятості. Чому ж у реальній економіці зар-плата не змінюється так швидко, щоб все времяобеспечівать повну зайнятість? По-друге, есліетого не відбувається, то чи є в дійсності автоматичний механізм, обеспечівающійтенденцію повернення до повної зайнятості?
Відповіді на обидва ці питання будуть дані в гол.
31, але тут ми можемо їх намітити. Аналіз починає-ся з відмінності між поведінкою пропозиції вкраткосрочном і довгостроковому періодах. Рассмот рим знову випадок фіскальної експансії, показаний-ний спочатку на рис 30-8. Додамо тепер нарис 30-13 лінію AS *, щоб представити дінамікупредложенія в довгостроковому періоді. У краткос-РОЧНО періоді економіка після збільшення державних витрат буде рухатися від точки? кточке F, при цьому випуск продукції і ціни підви-сятся. Але, як ми побачимо в гол. 31, використовуючи еле-менти класичного аналізу, економіка не зупи-вітся в точці? '. У цій точці спостерігається сверхза-нятості, і в результаті тиск на зарплату в сто-рону її підвищення триватиме Зростання зар-плати увазі зростання витрат, і, слідчий-но, фірми будуть прагнути підняти ціни. Це слу-жит причиною того, що крива сукупного запропонованого-вання починає зрушуватися вгору і вліво, напрімердо положення AS '. Цей процес буде продовжувати-ся до тих пір, поки економіка зрештою недостігнет точки? ", Де повна зайнятість восстанав-ється.
Отже, у разі довгострокових перспектив-ви класичний аналіз застосуємо, але тільки ветом випадку. Негайний результат зміни з-

Випуск продукції
РІС. 30-13. Динаміка сукупної пропозиції: поперед-рітельно аналіз. Зрушення кривої сукупної пропозиції отAD до AD 'в короткостроковому періоді зрушує економіку в точкуE', якої відповідають більший обсяг виробництва і більшевисоку ціни. Але в кінцевому рахунку, як ми побачимо в гол. 31, еко-номика повертається до потенційного обсягу проізводствапрі більш високих цінах, тобто в точку E ". Класична кріваяпредложенія, таким чином, описує пристосування еконо-міки в довгостроковому періоді
сукупного попиту добре ілюструється краткос-рочной кривої AS.
Ш Макроекономіка має справу з определеніемоб'ема виробництва та цін в економіці в целомРинкі товарів, капіталу і факторів виробництва-все задіяно в цьому процесі. У цій главеми вперше підсумували їх взаємодії надвух кривих: попит представлений кривої совокупногоспроса, а виробництво представлено кривою сово-купного пропозиції. Ми бачили, що м'яка фі-скельна і грошова політика викликає як ростцен, так і збільшення випуску продукції. Ми так-ж бачили, що негативний шок пропозиції со-скорочується випуск продукції і піднімає ціни. Номи ще не дослідили процес, за допомогою кото-рого економіка пристосовується до змін вполітіке та інших порушень в часі. Когдами звернемося до цього в гол. 31, ми виявимо, чтов короткостроковому періоді застосовні кейнсіансько-ські передумови щодо пропозиції. Але вдолгосрочном періоді зарплата повністю подвиж-на і, отже, більш придатними являютсяпредпосилкі класичної моделі. Таким чином, ці дві моделі являють собою два временнихполюса процесу пристосування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Класичне сукупна пропозиція "
 1. 3. Людська праця як засіб
  класичної школи якраз і було те, що вони не приділяли цьому достатньо уваги і не брали в розрахунок при побудові теорій цінності, цін і заробітної плати. Люди економлять не праця взагалі, а конкретний вид даної праці. Заробітна плата виплачується не за витрати праці, а за досягнуті працею результати, які сильно розрізняються за якістю та кількістю. Виробництво кожного
 2. 6. Монопольні ціни
  сукупного запасу по будь-якій ціні, що перевищує конкурентну, стане менше, ніж сукупна виручка від сукупних продажів за конкурентною ціною. Отже, зайво витрачати час на пошуки того, що слід вважати показником однаковості вироби. Немає необхідності обговорювати питання, чи всі краватки можна назвати екземплярами одного виробу, або їх слід розрізняти по тканині, кольором і моделі.
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  сукупного чистого продукту виробничих зусиль. Але величина сукупного чистого продукту також зменшиться, і тільки від специфічних обставин кожного конкретного випадку залежить, чи буде відносно велика частина меншого пирога більше або менше відносно меншої частини більшого пирога. Прибуток і ставка відсотка не мають безпосереднього впливу скорочення сукупного
 4. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  класичної школи. Вони не роблять відмінності між підприємницької прибутком, відсотком на використовуваний капітал і компенсацією за технічні послуги, що надаються підприємцем. Нижче ми піддамо дослідженню наслідки конфіскації відсотка і прибутку, а також синдикалистские елементи, що припускаються в принципі платити по можливості і в схемах участі в прибутках [Cм. с. 754770.]. Ми вже
 5. 5. Кредитна експансія
  класичного 10,5-річного періоду циклу врожайності Вільяма Стенлі Джевонса. І, нарешті, найважливіше, коли бум закінчується раніше, то помилкових інвестицій робиться менше і, як наслідок, подальша депресія також м'якше. Химера антициклічної політики Найважливішим елементом неортодоксальних доктрин, що висувалися як усіма соціалістами, так і всіма інтервенціоністи, є те, що
 6. Коментарі
  класичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони прагнули застосовувати в економічній теорії дані
 7. Предмет макроекономіки
  класичному підходу до вивчення економічних явищ, тобто мікроекономічному аналізу (класична модель). На відміну від мікроекономіки, яка вивчає економічну поведінку окремих господарюючих суб'єктів (споживача або виробника), макроекономіка досліджує проблеми, загальні для всієї економіки, і оперує сукупними величинами, такими як валовий внутрішній продукт,
 8. Сукупна пропозиція
  класичний і кейнсіанський. Відповідно, існують і дві макроекономічні моделі, які відрізняються одна від іншої, по-перше, системою передумов, по-друге, системою рівнянь моделі і, по-третє, теоретичними висновками і практичними
 9. Класична модель
  класичної моделі були закладені ще у ХVIII ст., а її положення розвивали такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. - Б. Сей, Дж. - С. Мілль, А . Маршалл та ін Основні положення класичної моделі наступні. 1. Головна її передумова - існування на всіх ринках досконалої конкуренції, що відповідало економічної ситуації кінця ХVIII - початку ХIХ в. Всі економічні
 10. Кейнсіанська макроекономічна модель
  класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX в. і положення класичної моделі відображали економічну ситуацію того часу, тобто епохи досконалої конкуренції. Однак вони вже не відповідали економіці першої третини ХХ в., Характерною рисою якої стала недосконала конкуренція. Дж.
© 2014-2022  epi.cc.ua