Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

6.7. Капітал і відсоток. Дисконтування та інвестиції

Капітал і відсоток. Ринок капіталу - це сфера попиту і пропозиції фінансових ресурсів, що використовуються в якості інвестицій. Тут діють загальні та специфічні економічні закони. Зокрема, ціни на цих ринках встановлюються відповідно з уже відомими законами попиту та пропозиції. При цьому похідний характер дії законів попиту та пропозиції на ринках запозичення кредитних коштів для інвестування володіє мультиплікувавши, тобто зведеним у ступінь, ефектом. Це пов'язано з економічними інтересами учасників ринків капіталу, капіталізованої власності та грошово-кредитних коштів, «обслуговуючих» інвестиційні процеси, таких як власники грошових заощаджень] банки як посередники, що надають ці заощадження у вигляді кредиту (позики); інвестори, які залучають ці кошти в той чи інший реальний сектор економіки. У ціні реального капіталу і супроводжуючих його рух кредитно-
грошових коштах і фондових активах (у вигляді цінних паперів) повинна f »ить врахована не тільки величина доходу на даний момент, а й величина нею в більш- менш віддаленому майбутньому. Крім того, в ціні залучаються в інвестиції всіх форм капіталу (реального або грошового) мають бути враховані певні коректування, цінові поправки Hit невизначеність і ризик, властиві всякому майбутньому періоду, ні який розраховано їх залучення, використання та повернення з приростом у вигляді реальних доходів.
11, еной промислового, торговельного та інших видів реального капіталу, капіталізованих коштів (заощаджень), а також цінних паперів <| юндового ринку виступає той дохід, який вони здатні принести н результаті їх застосування господарюючими фірмами . Узагальнюючим ііраженіем доходу на реальний капітал або інші види капіталізується-панною власності виступає річна процентна ставка, тобто величина д ходу, яка обчислюється за певний період часу, найчастіше м рік, у відсотковому відношенні до величини капіталу. Розмір отримуваного доходу виступає, по суті, ціною капіталу або майна, здатного приносити постійний щорічний дохід протягом певної кількості років. Зокрема, капіталізована власність у вигляді земельної ділянки, нерухомості, транспортного засобу тощо, будучи 111 ^ доставленої в оренду підприємцю, приносить власнику рентний дс> хід, званий аннуитетом. Гарантований, фіксований дохід і ПІДЕ відсотків за облігаціями також називають аннуитетом. Інший I різновидом доходу за цінними паперами, таким як акції будь-яких перед-нрінімательскіх компаній і фірм, виступає дивіденд. Цей вид доходу може бути вище відсоткової ставки за облігаціями або банківських депозитах, але його рівень і терміни виплат не гарантуються, оскільки інвестиції пов'язані з невизначеністю і ризиком.
Грошові кошти, зберігаючі на депозитах (вкладах) у комерційних банках, приносять їх власникам відсоток. Ці ж депозитні заощадження, використовувані (розміщуються) комерційними банками у вигляді кредитних коштів, що надаються інвесторам (підприємцям), приносять відсоток банку - маржу. Ця форма доходу являє собою різницю відсотків: (а) одержуваних комерційним банком від надання кредиту та (б) сплачуються власникам ощадних депозитів. Як бачимо, будь-яка форма капіталу, капіталізованої власності, цінних паперів або накопичених коштів приносить процентний дохід, який розрізняється за формою виходячи з того чи іншого різновиду капіталізованого багатства.
Рівень процентних доходів може встановитися тільки в конкурентному ринковому середовищі, у відповідності з попитом і пропозицією по кожному з видів капітальної власне
сти. Ринок коригує ці доходи за допомогою механізму цін, попиту і пропозиції, надаючи вирішальний вплив на обсяги та напрями інвестування. Рівень доходів визначається ринковими цінами, які встановлюються на всі різновиду капіталу, капіталізованої власності або грошових заощаджень. Відсоток як дохід на капітал або будь-який вид капіталізованої власності визначається продуктивністю самого капіталу. Якщо цей прибуток отримана завдяки залученню інших видів капітальної власності або запозичених кредитних коштів, то вона підлягає подальшому розподілу у вигляді виплати відсотків, дивідендів та інших форм доходу їх власникам.
Дисконтування та інвестиції. Продуктивність реального капіталу впливає не тільки на рівень прибутку (відсоток на капітал), а й на процентні доходи по всіх видах капіталізованої власності та грошово-кредитних коштів, залучених за допомогою інвестиційного механізму. Обчислення доходів і цін по всіх видах капіталу, що залучається прийнято називати дисконтуванням. Під дисконтуванням звичайно розуміють величину чистої продуктивності реального капіталу та обчислення процентних доходів за всіма видами капіталізованої власності, задіяним в інвестиційному процесі, в тому числі щодо майбутніх періодів. Найбільш загальний вигляд формули для дисконтування буде наступним:
V=N / i, (6.17)
де V-поточна дисконтована вартість капіталу, капіталізованої власності; N-постійний дохід у грошовому вираженні, щорічно виплачується власнику капіталу, капіталізованої власності протягом використовуваного періоду, кількість років; г - процентна ставка, в десяткових дробах (наприклад, при 4%-ною ставкою - 0,04; при 5%-ною ставкою - 0 , 05; при 6%-ною ставкою - 0,06; і т.д.).
В економічній практиці дисконти зводяться до розрахунку дисконтних ставок, дисконтних коефіцієнтів, загальних і чистих дисконтованих доходів, у тому числі з урахуванням фактора часу або тривалості здійснення інвестиційних проектів. Дисконтуванням можна розрахувати ринкову ціну купівлі-продажу капіталу (інвестування) або розмір щорічно одержуваного доходу від надання його в оренду підприємцю. Наприклад, якщо процентна ставка дорівнює 4%, то будь-який вид капіталу або капіталізованої власності, що дає право на постійне отримання доходу, може продаватися за ціною, в 25 разів перевищує розмір самого щорічного доходу (1:0,04=25). Якщо процентна ставка зміниться до рівня 5%, то ціна того ж капіталу знизиться, і він буде продаватися за ціною, в 20 разів перевищує розміри одержуваного від нього щорічного доходу (1: 0,05=20). При ставці 2% ринкова ціна
продажу капіталу в 50 разів перевищить розмір одержуваного від нього ежегод-ім | і доходу (1: 0,02=50).
Правило дисконтування. Зміст формули для дисконтування
- опоіт ще й у тому, щоб визначити, наприклад, яка сума грошей | і »1 жпа бути перетворена на інвестиції при даній процентній ставці (2%, Г.., 5 % тощо), щоб отримувати якийсь постійний річний дохід. Таким і (> ра; юм, правило дисконтування говорить: щоб розрахувати, скільки
- шитий нині дохід у N грошових одиниць, який буде і 1,1 Плач через t років, слід визначити суму грошей, інвестованих в даний час при існуючій складній процентній ставці, щоб у мшце розрахункового періоду в t років інвестована сума збільшилася до зробленої рівня в N грошових одиниць.
Відповідно розрахунок слід зробити за формулою
V=N / (i + i) xt, (6.18)
I де i - процентна ставка (наприклад, 0,02%, 0,04%, 0,05 %, 0,08% і т.д.).
Так, якщо від інвестицій у реальний капітал (покупку трактора, токар-м го верстата, підйомного крана тощо) протягом t майбутніх років очікуються чисті річні доходи в розмірі Yv Y2, ... Yt, то їх поточна ціна, або се-I одняшняя цінність PV (present value), дорівнюватиме сумі, розрахованої але формулою
у у у
РУ=- + - + ... + -. 1Ф>
1 + z (1 + 02 (1 + 0 / к}
(V) КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Які особливості ринків факторів виробництва, їх спільні риси та відмінність від ринків споживчих благ?
2. Які основні категорії економічної теорії виробництва?
3. У чому сенс складання виробничої функції, в тому числі її інженерні перно-технічне та економічний зміст?
4. Яка специфіка ціноутворення на первинні економічні ресурси (куп, земля, капітал)?
5. Поясніть формулу дисконтування капітальних активів та її застосування для оцінки інвестиційних проектів.
6. Чи є абсолютно нееластичним пропозиція землі?
7. Які основні фактори, що впливають на попит на землю як фактор виробництва?
8. Які особливості сільськогосподарського виробництва?
9. Які фактори впливають на ціну земельних ділянок для сільськогосподарського виробництва та житлового будівництва?
10. Хто є основним суб'єктом трудових відносин?
11. Хто належить до категорії найманого працівника?
12. Яка роль держави в регулюванні трудових відносин?
13. Які функції виконує трудовий колектив?
14. Чим відрізняються сучасні трудові відносини країн з розвиненою ринковою економікою від трудових відносин епохи вільної конкуренції XIX в.?
15. Що таке наймання і які його форми?
16. Як визначається сутність заробітної плати в різних течіях економічної науки?
17. Які функції і основні форми заробітної плати?
18. Що таке тарифна угода?
19. Які безтарифні системи заробітної плати ви знаєте?
20. Які тенденції в оплаті праці спостерігаються в даний час?
Щ ЛІТЕРАТУРА
1. Долан Е. Дж., Ліндсей Д. Е. Ринок. Мікроекономічна модель. СПб., 1992.
2 . Лобачова Є. Н. Економіка. М., 2003.
3. Макконнелл К., Брю С. Економікс: в 2 т.: пер. з англ. М., 1992.
4. Нурієв Р. М. Основи економічної теорії. Мікроекономіка. М., 1996.
5. Економічна теорія / під ред. В. Д. Камаєва. М. , 2002.
Ф ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
> Теорія земельної ренти (класична і марксистська школи політекономії)
> Розвиток сільського господарства та особливості агробізнесу в сучасних умовах
> Агропромисловий комплекс в національній економіці
> Історія розвитку форм землекористування в Росії
> Земельні реформи в Росії і країнах Заходу
> Проблеми формування ринку землі в Росії
> Економічна теорія виробництва: від трудової теорії вартості до неокласичного синтезу
> Вибір виробничої технології. Технічна і економічна ефективність
> Межі технічного заміщення праці капіталом і науково-технічний прогрес
> Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6.7. Капітал і відсоток. Дисконтування і інвестиції "
 1. Терміни і поняття
  відсоток Дисконтування Ставка дисконту фактор складного відсотка Фактор дисконтування Грошові надходження (грошовий потік) Чиста приведена вартість Внутрішня норма прибутковості Рентабельність проекту Термін окупності
 2. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
  капіталу). Розглянемо деякі методи визначення ставки дисконтування. Метод підсумовування. Метод заснований на зіставленні прибутковості і ризиків доступних альтернативних інвестицій. Ставка дисконтування розраховується в результаті додавання процентних складових (премій), що відображають додаткові ризики, властиві інвестиційному проекту, до ставки доходу на інвестиції, які в
 3. Терміни і поняття
  капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку
 4. 3.2.1. Дисконтування грошових потоків
  капіталізації доходу за нормою віддачі потік доходу розглядається більш докладно, ніж при прямій капіталізації, враховується характер зміни грошових потоків, послідовно аналізуються рішення інвесторів, застосовуються більш складні розрахункові моделі. Основні методи капіталізації доходу за нормою віддачі: - метод дисконтування грошових потоків, що включає детальний аналіз потоків
 5. Тест
  капіталу з Росії частіше здійснюється в наступних напрямках: а) організація офшорних компаній; б) виробництво товарів і послуг за кордоном; в) втеча? 4. Розмежуйте причини експорту та імпорту капіталу: а) стимулювання збуту продукції; б) прагнення отримати доступ до природних ресурсів; в) створення нових робочих місць; г) прагнення інтегруватися в світову економіку; д)
 6. Запитання для самоперевірки
  капіталом? Які точки зору на трактування капіталу ви знаєте? 2. Що таке кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який показник робить можливим
 7. Запитання для самоперевірки
  капіталом? Які точки зору на трактування капіталу ви знаєте? 2. Що таке кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який показник робить можливим
 8. 3.3. Іпотечне-інвестиційний аналіз
    капіталу. При цьому береться до уваги думку інвестора про те, що він оплачує не вартість нерухомості, а вартість капіталу. Кредит розглядається як засіб збільшення інвестованих коштів, необхідний для завершення угоди. Вартість власного капіталу розраховується шляхом дисконтування грошових потоків, що надходять до інвестора власного капіталу від регулярного доходу і від
 9. 3. Ринок капіталу, відсоток, процентна ставка та інвестиції
    капіталу - це складова частина ринку чинників виробництва. Під капіталом в економічній теорії розуміється будь вартість (цінність) приносить потік доходу, тобто вартість, пускайте в рух з метою приросту, з метою самозростання. Капітал може приймати різні форми, а саме виступати в позичкової формі, у формі цінних паперів, у формі виробничих активів або фізичної
 10. 4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
    капітал. Розглянута загальна модель іпотечне-інвестиційного аналізу дозволяє зробити висновок про вплив періоду володіння активом на величину вартості власності, так як змінюється кількість і величина грошових потоків на власний капітал. Існує тенденція зменшення поточної вартості при збільшенні періоду інвестиційного проекту. Тому період володіння інвестицією слід
 11. Висновки
    капіталу. Він має багато значень, але найбільш про-ний - це будь-який ресурс економіки, створюваний з метою виробництва більшої кількості економічних благ і здатний приносити дохід. 2. Розрізняють такі види і форми капіталу: промисловий (продуктивний), торговий (купецький), лихварський (позичковий); фізичний і фінансовий, людський і юридичний; грошовий, продуктивний і
 12. Прибутковий підхід
    капіталізації доходу та дисконтування майбутніх доходів (дисконтування грошового потоку). Суть методу капіталізації доходу полягає в тому, що ринкова вартість об'єкта прямо пропорційна грошовому доходу і обернено пропорційна очікуваної ставкою капіталізації, або, інакше, очікуваної ставкою доходу: {foto92}, (17.10) де С - ринкова вартість; R - річний дохід; r - очікувана ставка
 13. Вартість грошей у часі. Складний відсоток і дисконтування
    процентна ставка становить 70%). Тому якщо хтось повинен виплатити нам через рік 1 руб., То сьогодні йому для цього потрібно покласти під відсотки 59 коп. 3. Ризик. Завжди є небезпека (велика чи мізерно мала), що той, хто повинен вам виплатити через рік 1 руб. за борговим зобов'язанням, не зможе зробити цього (помре, збанкрутує) або ж попросить відстрочку. У результаті через рік
 14. 34. Основні положення дохідного підходу
    капітал, повинна відповідати поточній оцінці якості і кількості доходу, який ця нерухомість здатна принести. У прибутковому підході для оцінки нерухомості потрібно мати уявлення про інвестиції та їх мотивації, розбиратися у фінансових механізмах, які є в розпорядженні інвестора Прибутковий підхід являє собою сукупність методів оцінки вартості об'єктів нерухомості,
 15. Основні терміни і поняття
    капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 16. Дисконтування майбутніх доходів
    капіталовкладень - на рівні 15 - 20%. Таким чином вони страхують себе від можливих непередбачених обставин. Такий показник значно перевищує реальну вартість капіталу і перебільшує ступінь ризику. Більш того, використання критерію "коефіцієнт дисконтування з поправкою на ризик" може привести до помилок, Математичні правила розрахунку дисконтування виходять із припущення,
 17. Капітал підприємства та його структура
    капітал характеризує майновий стан суб'єкта. Весь капітал підприємства можна поділити на два види: - основний (постійний) - оборотний (змінний) Основний капітал - це капітал, який використовується протягом тривалого часу і переносить свою вартість на вартість виготовленої продукції по частинах у вигляді амортизаційних відрахувань. Амортизаційні відрахування
 18. Висновки
    капіталу. Він має багато значень, але найбільш про-ний - це будь-який ресурс економіки, створюваний з метою виробництва більшої кількості економічних благ і здатний приносити дохід. 2. Розрізняють такі види і форми капіталу: промисловий (продуктивний), торговий (купецький), лихварський (позичковий); фізичний і фінансовий, людський і юридичний; грошовий, продуктивний і
© 2014-2022  epi.cc.ua