Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи, 1998 - перейти до змісту підручника

Інвестиції та будівництво

. Економічна криза, що почалася в 1991 р., найбільш відчутно торкнувся інвестиційну сферу. У I півріччі 1998 р. обсяг робіт, виконаних за договорами будівельного підряду організаціями всіх форм власності та галузей економіки, склав 586 500 000 руб., Що на 4,8% менше, ніж у I півріччі 1997
У зв'язку з погіршенням умов самофінансування і недостатністю фінансових ресурсів економічні агенти продовжують переорієнтацію своєї інвестиційної політики на користь невиробничої сфери, де терміни окупності та оборотності капітальних вкладень значно коротше, а умови і джерела фінансування більш надійні. Внаслідок цього в структурі капітальних вкладень відбувається подальше зростання питомої ваги невиробничої сфери. Спостерігається зміщення активності введення житлових будинків підприємствами приватної форми власності. В умовах зменшення реального обсягу фінансування будівництва житла державою зростання грошових заощаджень окремих верств населення стає істотним джерелом інвестицій в житлове будівництво. При цьому частка індивідуального житлового будівництва збільшилася за 1991-1998 рр.. з 23,8 до 48,4%.
Необхідно відзначити, що зниження обсягів капітальних вкладень у виробничу сферу супроводжується макроекономічними структурними змінами на рівні галузей промисловості. Цей структурне зрушення визначається платоспроможним попитом, конкурентоспроможністю і загальнодержавної значимістю окремих галузей. Так, при загальному зниженні капітальних вкладень у порівнянних цінах по всіх галузях промисловості повільніші темпи спаду спостерігаються в чорній металургії, електроенергетиці та харчової промисловості.
Послідовна децентралізація інвестиційного процесу при розвитку різноманітних форм власності, підвищення ролі власних джерел накопичень підприємств для фінансування інвестиційних проектів зумовлюють необхідність більш широкого використання таких джерел, як власні кошти підприємств, кошти позабюджетних інвестиційних фондів, кошти місцевих бюджетів , іноземні інвестиції. Основним джерелом фінансування капітальних вкладень є власні кошти підприємств та організацій, на частку яких припадає близько 60% всіх інвестицій. Звертають на себе увагу стабілізація частки фінансування з республіканського бюджету і початок реальних іноземних інвестицій в економіку Чувашії.
Інвестиції сьогодні створюють передумови для зростання економіки в майбутньому. У 1995 р., так само як і в 1994-м, у всіх містах і районах республіки спостерігалося зниження обсягу капітальних вкладень в порівнянних цінах, але глибина цього спаду була різною. Внаслідок подорожчання ресурсів і вартості основних фондів зростає частка матеріальних витрат на виробництво підрядних робіт. Зниження витрат на оплату праці супроводжується падінням рентабельності будівельних організацій.
Таким чином, ситуацію в інвестиційній сфері визначають такі чинники: глибинний характер спаду обсягів виробництва; відсутність чіткої промислової політики; дорогі ресурси, особливо будівельна техніка; вузькість місцевого ринку; витіснення з внереспубликанскими ринку будівництва; недолік фінансових ресурсів і порушення термінів їх надання, що збільшують обсяг "недобудови" і поглиблюють кризу іноземні інвестиції, ще не впливають на поліпшення "клімату" в інвестиційній сфері.
З точки зору інвестиційної ситуації існує досить різка диференціація російських регіонів. Найменша глибина спаду відзначена в Центральному та Північно-Західному районах. Істотно погіршився стан індустріальних районів Уралу та Західного Сибіру, самі несприятливі показники відзначені на Далекому Сході, в Східному Сибіру і на Європейській півночі.
Водночас окремим суб'єктам РФ, до яких можна віднести Москву і Московську область, Санкт-Петербург, Пензенську область, Республіку Адигея, вдалося зупинити інвестиційний спад, і не тільки за рахунок доступу до ресурсів федерального бюджету та створення повнокровних місцевих бюджетів, а й на основі проведеного структурного маневру. Вони підвищили частку інвестицій в невиробничу сферу, всередині виробничих інвестицій збільшили частку витрат на розширення і реконструкцію діючих підприємств. Одним із шляхів стало активне підключення до фінансування інвестицій приватного сектора і заощаджень населення. Однак у більшості регіонів інвестиційний спад продовжує поглиблюватися з усіма витікаючими звідси негативними наслідками.
За рейтингом інвестиційної привабливості Чувашія серед 89 суб'єктів РФ займала до кінця квітня 1997 31-е місце, а в Волго-В'ятці - 3-е місце після Нижегородської і Кіровської областей. За ступенем сприяння інвестиціям російські регіони поділяються на 6 класів. Чувашія включена в групу другого класу.
В умовах гострого інвестиційної кризи, брак коштів на інвестиції у федеральному бюджеті важливу роль покликана зіграти регіональна інвестиційна політика. Поряд з федеральною інвестиційною програмою доцільно розробляти і регіональні, причому на рівні як суб'єктів Федерації, так і міжрегіональних асоціацій. При цьому інвестиційні програми на всіх рівнях повинні бути взаємопов'язані і складатися не тільки на найближчий рік, а й на середньострокову перспективу, для початку - на два-три роки з щорічним уточненням і актуалізацією.
Для здійснення ефективної регіональної політики потрібна чітко розмежувати функції в області капітальних вкладень на федеральному, регіональному та місцевому рівнях управління з підкріпленням цих функцій надійними і стабільними джерелами фінансування при їх законодавчому закріпленні. Залишається актуальним завдання чіткого розмежування поточних та інвестиційних витрат у бюджетах усіх рівнів, не вирішена в новій бюджетній схемі, введеної з 1995 р. Назріла необхідність формування інвестиційної вертикалі у вигляді чітко виділених розділів у бюджетах усіх рівнів з прикріпленням до них певних статей доходів і адресним трансфертом коштів з вищестоящих бюджетів.
Наприклад, адміністрація Астраханській області затвердила 4 пакети документів, спрямованих на створення в регіоні сприятливого інвестиційного клімату. Вкладення в ряд пріоритетних галузей регіону будуть захищені бюджетом області та його майном. Обласна влада вводять положення про організацію фінансування бюджетних витрат через уповноважені банки. Це викликано тим, що кошти з федерального бюджету надходять в область вкрай нерегулярно, особливо на початку року. Тому обласна адміністрація має намір найближчим часом за домовленістю з місцевими банками (з 12 банків регіону будуть відібрані 4-5 уповноважених) випустити векселі на суму більше 100 млрд руб., Щоб інвестувати найбільш перспективні програми. Банки за пропозицією адміністрації повністю або частково фінансують той чи інший конкретний проект. Векселі видаються на 6 місяців зі ставкою дисконту до 30%. Одночасно в банку відкривається депозитний рахунок, на який адміністрація буде перераховувати кошти в рахунок погашення векселя.
У Воронезькій області адміністрація здійснює інвестиційну політику в наступних напрямках. Особливе місце відводиться розвитку та підтримки малого підприємництва. В області сформований інформаційний банк інвестиційних проектів, який дозволить розширити коло фірм і підприємців, зацікавлених у встановленні ділових зв'язків з підприємствами області. У банк увійшли високотехнологічні розробки в електронній та аерокосмічної галузі, важкому машинобудуванні, переробній промисловості, охороні здоров'я, екології та інших пріоритетних напрямках.
В умовах браку інвестиційних ресурсів адміністрація Рязанської області вживає заходів щодо раціонального використання наявних ресурсів і залучення російських і зарубіжних партнерів-інвесторів: створена Рязанська інвестиційно-промислова компанія РІНВЕСТ, основним завданням якої є розробка і просування інвестиційних проектів ; заснований Регіональний інвестиційний банк, покликаний консолідувати кошти бюджету населення та інших інвесторів для реалізації інвестиційних проектів і програм; така консолідація коштів у поєднанні з частковим використанням власних коштів підприємств сприяє підвищенню привабливості інвестиційних проектів і зниження ризику інвесторів; розроблена і задіяна геоінформаційна система ІКАР (Інформаційний Комп'ютерний Атлас Регіону), що дозволяє оперативно надавати комплексну інформацію про соціально-економічний потенціал області, використання системи ІКАР дає можливість інвесторам зорієнтуватися і максимально точно вибрати найбільш прибуткові об'єкти для своїх вкладень; прийняті рішення про використання об'єктів незавершеного будівництва та переорієнтації звільнилися потужностей на випуск конкурентоспроможної продукції .
Координацію дій цих та інших організацій, що займаються інвестиційною діяльністю, як було зазначено вище, здійснює Міністерство економіки Російської Федерації. Воно виконує широке коло функцій:
- участь у формуванні державної інвестиційної політики та основних напрямків зовнішньоекономічної діяльності;
- розробка за участю зацікавлених міністерств і відомств основних напрямів інвестиційної політики, у тому числі заходів щодо стимулювання інвестиційної активності, залучення та регулювання іноземних інвестицій, формування переліку великих інвестиційних проектів, здійснюваних з республіканського бюджету;
- розробка (за участю міністерств і відомств, регіональних органів) напрямів використання централізованих капітальних вкладень, інвестиційних фондів та інших централізованих джерел фінансування інвестицій;
- підготовка пропозицій щодо укладення міжурядових договорів з питань економічних зв'язків і механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначення в установленому порядку квоти експортних поставок сировини та продукції; участь у розробці напрямів використання централізованих валютних ресурсів, організація роботи по залученню та використанню в економіці Росії іноземних кредитних ресурсів, формування товарного наповнення кредитів, одержуваних під державні гарантії, розробка пропозицій про розміри експортних та імпортних тарифів і мит та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інвестиції та будівництво"
 1. 3. Нерівність
  Нерівність доходів і багатства властиво ринковій економіці. Його усунення повністю зруйнувало б ринкову економіку [Cм. с. 282283 і 755758.]. Люди, що вимагають рівності, завжди мають на увазі збільшення своєї власної купівельної спроможності. Підтримуючи принцип рівності як політичний постулат, ніхто не бажає ділитися власним доходом з тими, хто має менше них. Коли
 2. Попит та пропозиція 1: як працює ринок Практикум Контроль за рівнем ренти в короткостроковому і довгостроковому періодах Рис.
  Попит та пропозиція 1: як працює ринок Практикум Контроль за рівнем ренти в короткостроковому і довгостроковому періодах Рис. 6.3 КОНТРОЛЬ ЗА ренту в короткостроковій і довгостроковій ПЕРІОДІ. Графік (а) показуючи-ет короткостроковий вплив контролю за рентою: так як попит і пропози-ня квартир що-до нееластичні, стеля, встановлювали-емий законом, приводить до
 3. 4.5. Податок на прибуток підприємств
  З 1 січня 2008 року для китайських і зарубіжних підприємств діє єдина система оподаткування прибутку відповідно до Закону КНР від 16.03.2007 р. «Про податок на прибуток підприємств». До цього підходи до оподаткування китайських та іноземних підприємств були різними. Платниками податку на прибуток визнаються підприємства та інші організації, які отримали дохід на території КНР. В
 4. Тема 7. ІНВЕСТИЦІЇ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
  У російській економіці тенденція випереджаючого зростання інвестицій в основний капітал порівняно з динамікою ВВП фіксується з 2002 р. За період 2003-2008 рр.. інвестиції в основний капітал збільшилися в 1,9 рази при зростанні ВВП в 1,4 рази. Високий зріст інвестиційного попиту підтримувався підвищенням ролі внутрішнього ринку в формуванні економічної динаміки. У 2008 р. обсяг інвестицій в основний
 5. 5. Конкуренція
  У природі переважає нерозв'язний конфлікт інтересів. Засоби до існування рідкісні. Розмноження має тенденцію перевищувати можливості прожитку. Виживають тільки самі пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду, і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадська співпраця в рамках поділу праці усуває цей антагонізм. Ворожість
 6. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 7. 2. Початковий відсоток
  Початковий відсоток є відношення цінності, приписується задоволенню потреби в найближчому майбутньому, і цінності, приписується задоволенню потреби у віддаленіші періоди майбутнього. У ринковій економіці він проявляється у формі знижки на майбутні блага проти справжніх благ. При цьому існує тенденція вирівнювання цього відношення для всіх товарів. В ідеальній конструкції
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
    Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
    Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 10. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
    Права власності, окреслені законами і захищені судовою системою і поліцією, являють собою продукт вікової еволюції. Історія цих століть це історія боротьби за скасування приватної власності. Раз у раз деспоти і народні рухи намагалися обмежити право приватної власності або скасувати його зовсім. Правда, всі ці спроби провалилися. Але вони залишили слід в ідеях, що визначають
© 2014-2022  epi.cc.ua