Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Індустріалізація


Під потужним захистом тарифів і квот ці странипостепенно створили свою національну промисловості. Вже до середини 50-х років в результатезамещенія імпорту була досягнута висока ступінь індустріалізації.
Про Заміщення імпорту - це політика ви-теснения імпорту вітчизняними вироб-уря, що перебувають під захистом тари-фів і квот.
Однією з причин, що викликали до життя політику за-міщення імпорту, була точка зору, згідно ко-торою в довгостроковій перспективі динаміка цін Насиров приречена на відставання від цін на примушує-лені товари. Стверджувалося, що хороші рабочіеместа і зростаючі реальні доходи можуть бути по-лучени тільки шляхом створення промисловості.
Більше того, навіть якщо припустити, що індуст-ріалізація в LDC суперечила теорії порівняльних переваг, в розрахунок мають бути при-няти дві обставини.
По-перше, сравнітельниепреімущества повинні розглядатися в дінаміке.Прі наявності достатньої кількості часу іопита LDC мали можливість поступово добити-ся ефективного функціонування промислово-сті, що стало виправданням первісного пе-періоди протекціонізму. По-друге, індустріалізації-
ція, можливо, дорога з точки зору рас-пределенія ресурсів, має важливу стабілізується рующим впливом за рахунок того, що сокращаетзавісімость від величини врожаю або положеніяотдельних товарів на світовому ринку. Трідцатиегоди вже не повторилися б у цій ситуації.
Заміщення імпорту як стратегія развітіяпредставляет собою досить суперечливу концеп-цію. Багато економістів з розвинених країн обра-щают увагу на марнотратний характер висо-ких тарифних бар'єрів і неефективне виробниц-ство.
Проте залишається фактом, що індустрія-лізація в LDC досягла величезних масштабів і чтомногіе їх цих країн отримали можливість повер-нуть від стратегії зростання, заснованої на замещенііімпорта, до стратегії економічного зростання з екс-кравцем ухилом.
Про Економічне зростання з експортним укло-ном - це зростання виробництва та доходів в біль-шей мірою за рахунок розширення експорту, ане за рахунок заміщення імпорту отечественнойпродукціей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Індустріалізація "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  індустріалізації. Найбільше вони потребують підприємцях і капіталістів. Оскільки своєї безрозсудною політикою ці країни самі позбавили себе можливості і далі користуватися допомогою імпортованого іноземного капіталу, до недавніх пір прагнув туди, вони повинні розраховувати тільки на внутрішнє накопичення капіталу. Вони повинні пройти через всі етапи, через які змушена була
 2. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  індустріалізації та транспортної інфраструктури. Ті ж самі доктрини, які штовхали і досі штовхають багато урядів на заохочення вкладень у фабрики і залізниці шляхом субсидій, дешевих кредитів, звільнення від податків і мит, діяли і при виникненні такої юридичної стану справ, при якому відповідальність таких підприємств було зменшено або формально, або
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. Пролетарська політична економія
  індустріалізації, кооперування селянства та культурної революції, вчення про неп, питання організації та оплати праці при соціалізмі, сформулював закон узвишшя потреб. Маржинализм У другій половині XIX в. була сформульована теорія маржина-лізм, яка виникла як реакція на економічне вчення К. Маркса, його критичне осмислення. Саме маржиналізм лежить в основі
 5. Концепція «нульового економічного зростання»
  індустріалізації. Крім розглянутих вище концепцій в економічній теорії існують також концепції індустріального і постіндустріального суспільства, що акцентують увагу на еволюції сучасних промислових структур та перспективи їх
 6. Тема 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.
  Зміст промислового перевороту Його джерела, направле-ня, наслідки. Особливості в європейських країнах, США та Японії. Зрушення в структурі економіки та зайнятості населення. Розвиток фінан-совою системи. Країни-лідери та їх економічна роль у світі. Господарський розвиток Росії в 1830-1860 рр.. Передумови і умо-ви промислового перевороту. Основні проблеми і протиріччя
 7. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  індустріалізація; * урбанізація; * демографія; * аграрна історія; * генезис капіталізму; * методологія та методи історії економіки . В результаті гострої дискусії між представниками різних шкіл і напрямів була прийнята сучасне трактування предмета історії економіки. Історія економіки вивчає розвиток економічних процесів, структур, інститутів, діяльності, подій і
 8. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  індустріалізації, прирекла Росію на еко-номічного відсталість в майбутньому, тому що, поширивши кріпосне пра-во на промисловий сектор економіки, Петро I закріпив ту відсталу соціальну структуру, що стала перешкодою при подальшому розви-тії. Крім того, проведення модернізації супроводжувалося масовим знищенням населення (близько 12,5% тодішнього населення Росії). Якщо в Західній Європі
 9. Лекція 6. Історія промислового перево-рота та індустріалізації кінця XVIII- XIX вв.
  індустріалізації кінця XVIII-XIX
 10. 6.1. Зміст промислового перевороту
  індустріалізації. Індустріалізація - процес створення великого машинного про- изводства у всіх галузях народного господарства і, перш за все, в про-мисловості. У західній економічній теорії прийнято виділяти три головні моделі індустріалізації: традиційну, командну і ринкову. Традиційна модель відповідає укладу щодо нерозвинених товариств, в основі яких лежать сільські
© 2014-2022  epi.cc.ua