Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

4.2. Господарство руських земель в період феодальної роздробленості (XII-пер. підлогу. XV ст.)


Період феодальної роздробленості протікав під знаком татаро-монгольської навали. Це час вододілу соціально-історичних шляхів розвитку Західної Європи і Росії. Воно супро-чекали небувалим матеріальним виснаженням економіки країни, порушенням господарських зв'язків і ізоляцією від Європи.


Одним з негативних економічних наслідків татаро-монгольської навали був вимушений перенесення центру економіч-ської, а потім і політичного життя держави з Наддніпрянщини на північний схід, у Волго-Окського межиріччя. Освоєння зони ризикового землеробства зберігало невисоку врожайність "сам - 1,5", "сам - 2", "сам - 3" в среднеурожайний роки при незначності селянської оранки. Недолік продуктів сприяв занять традиційні-ми промислами. Несприятливі умови існування призводили до розкиданості населення і пануванню дрібних селищ, сіл.
Все це ускладнювало розвиток орного землеробства. Однак і в цей час удосконалюються знаряддя праці (відомо 40 видів сільскогосподарського інвентарю), поліпшується техніка обробки землі (примі-ня парової системи сівозміни), поглиблюється спеціалізація зем-леделія і скотарства.
Основна форма землеволодіння - феодальна власність розви-ється переважно у формі великих князівських, боярських і цер-Ковно (кафедральних і монастирських) вотчин. При цьому зберігається імунітет церковної власності - відповідно з ярликом, напів-чаєм від Золотої Орди, майно церкві не обкладалося даниною і не могло бути відчужене. Удосконалення системи регулювання відносин власності торкнулося зміни лише форми, але не її змісту: поряд з абсолютним вотчинним володінням землі сущест-вують елементи умовного тримання:
* інститут годування - право на отримання доходу (корми) з населення певних земель;
* маєток - земля на умовах служби (обов'язок з'являтися за покликом князя на коні, озброєним, з допоміжним персоналом, за свій рахунок). Помста не відчужується і не передається в інші руки.
Основним джерелом формування помісної системи земле-володіння були чорні (вільні) землі, а також конфісковані у непокірних бояр володіння.
Монголо-татарська навала негативно відбилося і на розвитку ремесла. Руйнування міст, порушення торгових зв'язків призвели до примітивізації (зникнення частини складних виробів при збільшенні частки простих) або повного зникнення деяких видів ремеслен-ного виробництва. Відновлення ремесла починається лише з другої половини XIII в., Коли формуються нові великі центри ремесла, поглиблюється його спеціалізація (наприклад, з ковальської справи виділяє-ся слюсарну, а з числа зброярів - лучники, тульнікі, піщальние-ки).

Розвиток виробництва сприяло поглибленню територіальної-ного поділу праці. Так, райони Помор'я вивозили хутро, Рязан-ська земля - хліб, Устюжский район спеціалізувався на ливарному виробництві. Виділилися великі торгові центри: Москва, Новгороду рід, Твер. Розпочатий підйом сільськогосподарського та ремісничого виробництва вплинуло на розвиток торговельних відносин. До цього време-ні належить поява особливих корпоративних об'єднань - сотень, що представляють органи торгового управління типу западноевроп-ських гільдій. Прикладом такої організації є Іванівська общи-ну ("Іваньскі сто"), що діє в Новгороді і об'єднуюча круп-них оптових торговців воском. У ХIII-ХIV ст. на Русі отримали рас-пространение і торгові товариства (складнічества), що складаються з 2-4 осіб, об'єднаних спільними діловими інтересами. Спільність капіталу ськладнике дозволяла діяти на умовах взаємної довіри і відповідальності.
Грошова система в ХIII-ХIV ст. характеризується відсутністю в обігу монет і повним пануванням великих розмінних злитків - "гривень". У Новгороді "гривна" отримала назву "рубль". У середині ХIV в. в російських землях отримують ходіння монети іноземної че-Канків - золотоординської і чеської (празький гріш). З другої поло-вини ХIV в. для обслуговування торгівлі починається карбування монет в удільних князівствах. Спробу введення єдиної монети на Русі перед-прийняв Дмитро Донський після перемоги на Куликовому полі.
Панування аграрного сектора економіки в несприятливих умо-вах зберігало особливу роль чорносошну (вільних) селян в сис-темі суспільного відтворення. Не випадково цей період в істо-рії держави В.О. Ключевський назвав Русь Верхневолжская, питомої но-княжа, вільно-землеробська. Чорносошну селяни сплачували данину і виконували різні натуральні повинності на користь вер-ховного власника цих земель - великого князя. У них существова-ло общинне землеволодіння з індивідуальними орні ділянки-ми.
Експлуатація залежних селян здійснювалася преимущест-венно через стягування різних форм феодальної ренти.
Форми феодальної ренти в російських землях:
* панівна форма - натуральний оброк (частка врожаю, оп-визначалася звичаями - старовиною);
* відробіткова рента (обробка панської землі; посів і дру-Гії повинності);
* грошова рента (оброк грошима) мала особливе значення у нов-міських і псковських землях.
Господарський розвиток Русі супроводжувалося формуванням особливого типу російського підприємця. На думку Ключевського, він мав наступні риси, пов'язані з природно-кліматичними умо-виями свого існування:
* розважливість при одночасній схильності приймати ре-ня "стрімголов";
* здатність до короткочасного важкої праці і одночасно до тривалого неробства (коротке напружене літо, але довгі осінь і зима);
* нездатність до спільних дій (краще поодинці), біль-Шая приспосабливаемость до невдач, ніж до успіху;
* неможливість прорахунку перспектив;
* обачність (здатність більше помічати наслідок, ніж заглядати вперед), а в результаті дія заднім розумом .

Це знайшло відображення в трудовій етиці народу, закріпившись в численних прислів'ях і приказках. Особливе значення для фор-мування соціокультурного вигляду російського підприємця зіграла стійка общинно-корпоративна традиція, яка характеризується чесністю відносин серед своїх і яка припускає схильність до раз-бою поза громади.
В умовах феодальної роздробленості і татаро-монгольського ярма, що ускладнюють торгово-економічні зв'язки руських земель, важ-ную роль в господарському підйомі зіграла зовнішня торгівля. У цей період часу з'являється нове мито - тамга. Хоча мита, що виступають в різних різновидах мита і тамги, мало зміни-лись, але число їх збільшилося.
З зменшенням значення Чорноморсько-Візантійського шляху, а вме-сте з тим і Києва, посилюється значення Балтійського торгового шляху, а серед російських міст - Новгорода. У ХIII в. Балтійський шлях виявився під контролем Ганзейського союзу, в який Новгород, Псков і Смо-Ленський були включені на принизливих умовах. Західні купці від-крили в Новгороді факторії, а російські торговці не мали права виводи-зить товари за кордон і вести торгівлю без посередників. До того ж на території міста перестали використовуватися власні гроші. Але новгородці змогли обмежити права німецьких купців у російських зем-лях. Останнім було заборонено вести роздрібну торгівлю, все опто-ші угоди могли відбуватися тільки за участю місцевих торговців. Приїжджі купці жили лише у вітальнях дворах, що включають житлові приміщення, комори для зберігання і крамниці, в яких були представле-ни зразки товарів. Головним предметом російського новгородського виводи-за був хутро соболів, бобрів, горностаїв, куниць, норок (шкурки і зшиті полотна по сортам). З предметів сільськогосподарського про-виробництва вивозилися льон, конопля, віск, риб'ячий жир, ворвань. Зі сто-ку німців у Новгород йшло насамперед сукно, полотно, шовк,-них металів, продукти харчування. Новгородський ринок мав загальноєвропейське економічне значення в якості посередника на важливій ділянці між-народного товарообігу. Однак у внутрішньому житті країни ли-лідерство Новгорода було оскаржене бистроразвівающейся Москвою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2. Господарство руських земель в період феодальної роздробленості (XII-пер. підлогу. XV ст.) "
 1. Тема 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст.
  Господарства в Київській Русі. Шляхи образо-вання і функції давньоруських міст. Особливості організації ремісничого виробництва. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Виникнення грошової системи. Витоки російського підприємець-ства. Форми господарювання і структура економіки в період феодаль-ної роздробленості і татаро-монгольського ярма. Форми землеволодіння та еволюція відносин
 2. Коментарі
  господарських явищ. Основні ідеї історичної школи отримали розвиток в рамках нової (молодої) історичної школи. [7] інституціоналізм течія в економічній науці, який виник у кінці XIX ст. в США, кидаючи виклик основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж.
 3. 4.1. Організація феодального господарства в Київській Ру-сі
  господарства (ди-ма). Пізніше до неї додалися торговельні та судові мита, а також натуральні повинності (будівництво доріг, утримання князя і дружини під час походів і т. д.). У X в. нестача коштів почав компенсуватися роздачею княжих земель на умовах служби; - нерозвиненість відносин власності. Формально земля і ре-сурси належали класу феодалів, фактично виявлялися
 4. 4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
  Хозяйствен-ном розвитку країни. У цей час завершився процес внутрішньої ко-лонізаціі, в результаті якої в шість разів збільшилася територія країни. Сталося державне об'єднання російських земель під владою Москви, що дозволило ліквідувати феодальну раздроб-ленность і повалити татаро-монгольське іго, а також створити систему централізованого управління. Територіальне розширення
 5. 7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX вв.
  Господарство, що виникає в результаті пересе-лення домогосподаря на новий виділений ділянку. Відруб - виділену земельну ділянку із збереженням селян-ських будівель у селі. Важливу роль у здійсненні реформи грав Селянський позі-мельну банк, створений ще в 80-х рр.. для перепродажу селянам поміщицьких земель. Цей банк також кредитував переселенческую по-літики Столипіна, націлену
 6. 2. Фрідріх Ліст - економіст-геополітик
  господарської продукції, ніж втрачають від збільшення цін на промислові товари. При «десятерной» корисності розвитку і утримання за собою внутрішнього ринку порівняно з пошуками багатств поза країною, підкреслював Лист, і в зовнішній торгівлі досягти більшого значення може та нація, яка довела фабрично-заводську промисловість до ступеня вищого розвитку. Хліборобська ж країна не 142
 7. 4.6. Додаткова інформація
  господарства за певну винагороду. Орендар - юридична або фізична особа, яка отримує на законних підставах у тимчасове користування об'єкт нерухомості. Орендна плата - плата, що сплачується орендарем орендодавцеві за користування орендним об'єктом нерухомості. Вона включає амортизаційні відрахування від вартості орендованого об'єкта, а також частину прибутку (доходу),
 8. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  російське уряд зажадав її закриття. Маркс змушений був піти з газети ще до її закриття. Він хотів зайнятися професорської діяльністю, але незабаром переконатися-дился, що це неможливо, на прикладі свого друга, а потім противника Бруно Бауера, який був відсторонений від препода-вання за ліві погляди. Восени 1843 Маркс переїхав до Парижа. Це зіграло важливу роль в
 9. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  господарства. На жаль, з ряду причин, зазначених вище, Марксу не вдалося здійснити ці великі плани. З листування Маркса і Енгельса, а це листування є головним джерелом наших знань про роботу Маркса, видно, що у нього для наукової роботи залишалася тільки ніч, а весь день він повинен був віддавати роботі для заробітку. Крім того, треба врахувати, що виснажлива робота
 10. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  господарстві робить практично можливим усунутий-ня цієї протилежності. - Енгельс підкреслював, що звільнення людей від ланцюгів ис-торического минулого буде повним лише тоді, коли буде знищена протилежність між містом і селом. У роботі «До житлового питання» критикуються ілюзії, «пов'язані з гаслом Лассаля про право робітників на повний про-дукт їхньої праці. У цьому
© 2014-2022  epi.cc.ua