Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

4.1. Організація феодального господарства в Київській Ру-сі


Формування феодальної економіки в російських землях відноситься до періоду існування давньоруської держави - Київської Русі. Його економічною основою була феодальна власність на землю, але процес феодалізації мав свої відмінності:
- сповільненість розвитку, обумовлена географічними умо-виями (відкритість кордонів, відсутність природних бар'єрів у боротьбі з кочівниками) і політичними факторами (домінування проблем оборони і безпеки, необхідність утримання військового аппара-та);
- формування держави не знизу вгору, а зверху вниз. Браку-ка коштів для утримання дружини привела до збору своєрідних на-логів з підлеглих територій у формі данини (полюддя), визначається-мій спочатку звичаєм, потім в залежності від розмірів господарства (ди-ма). Пізніше до неї додалися торговельні та судові мита, а також натуральні повинності (будівництво доріг, утримання князя і дружини під час походів і т. д.). У X в. нестача коштів почав компенсуватися роздачею княжих земель на умовах служби;
- нерозвиненість відносин власності. Формально земля і ре-сурси належали класу феодалів, фактично виявлялися лише в тимчасовому користуванні. Таким чином, формується феодальна власність була приватною формою, державної по утримуючи-нію;
- пріоритет політичних чинників. Конкретно-історичні умо-ви змушували вибирати такі цілі, які постійно випереджали економічні можливості країни;
- особлива роль християнства як державної релігії. Первісна церква існувала за рахунок князя: на її забезпечення йшли від-числения від зібраних данини і інших надходжень на княжий двір. До того ж з часу хрещення Русі до 1918 р. церква мала правом невідчужуваності своєї власності. В результаті церква виконувала не лише релігійні функції, але певні соціально-економічні.
Нескладні функції ранньофеодальної держави визначили соціально-економічну структуру суспільства. Його верхівку складаючи-Чи князь і дружина, яка ділилася на старшу (бояре) і молодшу (отроки, пасинки, дитячі). Поступове обмеження волі громад-ників (людей), що живуть на подарованих землях, перетворювало їх на залежних селян (смердів). Існувала також нечисленна прошарок рабів - холопів і закупів.
Управління носило недиференційований характер.
Тільки до ХI в. починають з'являтися особливі посадові особи. Так, збір данини здійснювали данщікі, збір торгової мита - Мит-ники, збір "вири" (штраф за вбивство людини) - вірники, збір за продаж коней - пятенщікі.
Економічний розвиток Київської Русі було пов'язано з організує-цією форм великого землеробства. Період Х-серед. ХII в. представляє початковий етап складання індивідуальної великої земельної власності у формі вотчини. Феодальна вотчина була формою абсолютної землеволодіння, тому спочатку існували княже-ські вотчини, з ХI в. з'являються вотчини у дружинників і церкви.
Феодальна вотчина - володіння, що знаходиться в повній влас-ності феодала. Воно передавалося у спадок і могло служити об'єктивним тому купівлі-продажу.
Розвиток сільського господарства в давньоруській державі досяг-ло помітних успіхів. Значно покращилися знаряддя обробки грунт-ви. Більше поширення металевих знарядь праці, заміна уз-колопатного наральника шіроколопатним, а також застосування плуга сприяли підвищенню продуктивності праці. Це дозволило перейти до двопільних, а потім трехпольной системам обробки землі. Однак порівняно широко трипільна система стала використовувати-ся тільки в XIII-XIV ст. Промисли зберігали своє значення, особливо в північних районах, компенсуючи брак родючих грунтів.
За рівнем сільськогосподарської техніки, ступеня розвитку землі-Делія і набору культур Київська Русь стояла на тому ж рівні, що й сучасні їй країни Західної Європи. Але суворі кліматичні умови, недолік робочої худоби, постійна військова загроза не спо-собствовало природному накопиченню благ. Господарство продовжувало розвиватися екстенсивними методами.
В епоху давньоруської держави спостерігався розквіт ремеслен-ного виробництва. У ІХ-ХІІ ст. - Відомі ремісники 40-60 спеці-альностей. Організація ремісничого виробництва відповідала рівню індивідуального працівника і простої кооперації, але характе-ризовать особливими ознаками: общинним самоврядуванням і само-організацією (аж до наділення судовими правами) у формі "кон-цов", "вулиць", "сотень", "лав" , "слобод" і т.д. У цей період починається територіальна спеціалізація ремесла. Виділяються Устюжский рай-он на північному заході, що спеціалізується на ливарному виробництві, та Овруцький район на південному заході, знаменитий виготовленням шиферних пряслиц.
Розвиток ремісничого виробництва призвело до швидкого зростання го-пологів. У Х-ХІІІ ст. на Русі було 1395 укрупнених поселень. Про-разование давньоруських міст йшло декількома шляхами:
* з порубіжній фортеці;
* одноразова будівництво міста;
* з племінних і міжплемінних центрів у процесі об'єднань ня селищ навколо одного ядра;
* з укріпленого табору, цвинтаря або центру волості (місця тор-гівлі).
Своєрідність історичних умов визначило відмінні від західноєвропейських функції давньоруських міст:
* адміністративні центри влади;
* військовий оплот держави;
* ідеологічні та культурні центри;
* вихідні пункти колонізації.
Давньоруське місто описується в літературі як "військовий центр з украй розвиненими промисловими галузями і майже винятково але землеробським населенням". Міста несли і значну внееко-номічного навантаження, пов'язане з вмістом дружини.
Розвиток ремесла і міст сприяло активізації торгівлі. Не випадково В.О. Ключевський визначив Росію цього часу: "Русь Дніпровська, міська, торгова". Міцність економічних зв'язків міст з підлеглими їм сільськими утвореннями, соціально-політичний устрій міських установ дозволяють отечествен-ним дослідникам проводити певні аналогії між аграрно-міський цивілізацією Київської Русі та аграрно-міський цивилиза-цією античності. Перетворенню давньоруських міст в торгові центри країни сприяло їх географічне положення відно-сительно торгового шляху з Балтійського моря в Чорне. В організації торгівлі важливу роль відігравали монастирі. Ярмарки, як правило, прово-сідали в дні релігійних свят при збігу безлічі людей, серед яких було зручно рекламувати і продавати товар. Торгівля охоронялася церквою, про що повідомляв спеціально піднятий прапор. Слу-жителі церкви здійснювали і контроль: угода на ринку була віз-можна тільки при свідку-вагарем, що збирав ваговій збір на користь князя. Офіційні заходи довжини (лікоть і т.д.) і ваги (Коромо-словами ваги) також зберігалися в церкві і монастирях. Вивезення предметів грабежу і данини (хутра, воску, рабів) і ввезення предметів розкоші були основними напрямками торгівлі Києва з Візантією, європейськими та арабськими країнами, Персією і т.д. Зовнішня торгівля зберігала ха-рактер "грабежу" і "ополоненія челюдью", що відбилося і в наймену-вання торгових людей (воїнів і купців за сумісництвом) - гості (від латинського "hostis" - ворог). У цьому плані показовими відносини Київської Русі з Візантією.
З середини Х в. на Русі для обслуговування збільшується тор-говли стали карбувати власну монету. Грошовою одиницею служили срібні злитки певної ваги і форми - гривні вагою в 200 грамів. Гривня ділилася на 20 ногат, 25 куп або 50 резан. Розвиток товарно-грошових відносин призвело до виникнення ростовщічест-ва, яке під впливом народних виступів намагалася обме-вать княжа влада.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1. Організація феодального господарства в Київській Ру-сі "
 1. Тема 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст.
  Організація феодального господарства в Київській Русі. Шляхи образо-вання і функції давньоруських міст. Особливості організації ремісничого виробництва. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Виникнення грошової системи. Витоки російського підприємець-ства. Форми господарювання і структура економіки в період феодаль-ної роздробленості і татаро-монгольського ярма. Форми землеволодіння та
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  У геології руху континентальних плит викликаються течіями в розплавленому ядрі Землі, її магмі. Аналогічно цьому, п'ять економічних; плит, визначальних. Зовнішність економічного світу, плавають в рідкої суміші технології та ідеології. Зміни та взаємодії цих двох сил створюють течії, що зіштовхують між собою економічні плити. Перед тим, як капіталізм виник з феодалізму, - в
 4. 2. Класифікація економічних систем
  Людське суспільство у своєму розвитку використовувало і використовує різні економічні системи, серед яких виділяють традиційну, ринкову, командну (або централізовану) і змішану економіки. Традиційна економіка заснована на традиціях, що передаються від покоління до покоління. Ці традиції визначають, які товари та послуги виробляти, для кого і яким чином. Перелік благ,
 5. Лекція 7 - я. Пізні роботи основоположників марксизму
  Я насамперед зупинюся на розгляді роботи Ен-Гельса під назвою «До житлового питання», яка була написана й опублікована в 1872 р. і спрямована проти німець-ких прудоністів, зокрема порівняно мало знаного не-мецкого автора Мюльбергера. Мюльбергер виступив з кількома статтями, в яких намагався дати прудоністскіх трактування житлового питання. Енгельс вважав,
 6. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
 7. 1.2. Методи і функції науки
  Основними методами історії економіки є історичний, логічний, причинно-генетичний, структурно-функціональний, хро-Технологічний, порівняльно-історичний, історичного моделирова-ня, математичної статистики, соціальної психології. Особливе значення для проведення історико-економічного аналізу має типологія, застосування якої необхідно для всіх наук, що мають справу з вкрай
 8. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  У розвитку феодалізму у різних народів були значні особливості, які визначалися конкретними історичними умо -виями життя, природно-географічним середовищем і культурними традиціями. Модифікація загальних закономірностей процесу під впливом екзогенних та ендогенних факторів, що виявилася в асинхронности тимчасових рамок подій, розбіжності рівнів розвитку окремих регіонів,
 9. 4.2. Господарство руських земель в період феодальної роздробленості (XII-пер. підлогу. XV ст.)
  Період феодальної роздробленості протікав під знаком татаро-монгольської навали. Це час вододілу соціально-історичних шляхів розвитку Західної Європи і Росії. Воно супро-чекали небувалим матеріальним виснаженням економіки країни, порушенням господарських зв'язків і ізоляцією від Європи. {foto14} Одним з негативних економічних наслідків татаро-монгольської навали був
 10. 4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
  Новий період російської історії В.О. Ключевський назвав "Русь Ве-лікая, Московська, царсько-боярська, військово-землеробська", що дос-таточно повно характеризує зміни в політичному і хозяйствен-ном розвитку країни. У цей час завершився процес внутрішньої ко-лонізаціі, в результаті якої в шість разів збільшилася територія країни. Сталося державне об'єднання руських земель під
© 2014-2022  epi.cc.ua