Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, дотації, фіксовані ціни

.
На мікрорівні регулюючий вплив держави, тобто його втручання в ринок індивідуального товару здійснюється че-рез:
? податки (одиничні (потоварні) - ПДВ, податок з продажів, ак-циз, податок з обороту, або сумарні - податки на доходи), сплачують державі продавцем (виробником) або покупці-телем (споживачем) (якщо в магазинах стягуються податки відразу представниками податкових інспекцій);
? дотації (виплати виробникам або споживачам, забезпе-чи-вающие доведення ціни продажів до рівноважної. В сучасних-них умовах Росії виплачуються сельхозтоваропроізводіте-лям на кожен кілограм тваринницької продукції, кому-нальному транспорту, кожному громадянину Росії - пішли в минуле дотації на хліб) ;
? фіксовані ціни, що встановлюються державою вище або нижче рівноважних на окремі групи товарів.
1. Податок, який сплачується до бюджету продавцем.

Рис. 43. Додатковий податок, який сплачується до бюджету продавцем
Додатковий податок, який сплачується до бюджету продавцем, віз-діє на криву пропозиції, пересуваючи її вгору (при зростанні подат-гов) або вниз (при їх зниженні) на величину ? Т. При цьому додаткових-ве податковий тягар розподіляється в сторону виробника або потре-ча залежно від переважної відносної еластичності з-відповідально попиту або пропозиції. Цей податок збільшує ціну і зменшує обсяг продажів.
2.Налог, який сплачується до бюджету покупцем.
Якщо податок сплачується до бюджету покупцем, то крива попиту зсувається вліво вниз на величину? Т, збільшуючи ціну до Р1 при змен-шення обсягу продажів за рахунок зниження попиту до Q1.


Рис. 44. Розподіл додаткового податкового тягаря при введе-нии додаткового податку, що сплачується до бюджету продавцем
На рис.44 Р1Р0 - частина додаткового податкового тягаря, пере-кладивает на покупця; Р0Р2 - частина додаткового податкового тягаря, перекладають на продавця; сумарно р1р2 - додатковий податок, що переміщає пропозицію S в положення S1. Отже, до-полнітельний податок збільшує ціну і зменшує обсяг продажів. DL-мертві втрати від неефективного використання ресурсів, оскільки за теоремою М. Алле найбільш ефективною ситуацією в ринковій економіці є точка ринкової рівноваги.
В умовах перехідної економіки додаткові податки сплачувалися вають виробники. А оскільки продовжує діяти склалася тенденція збільшення податків, то пропозиція (а значить, і виробництво) змінюється лише в бік зменшення. Збільшення податків виправдане лише в умовах перевиробництва. Однак потреба держави в до-ходах, а також соціальна та структурна перебудова мілітаризованого виробництва країн реального соціалізму обумовлюють існування високого податкового тягаря в перехідний період.
Пропорція розподілу додаткового податкового тягаря і в цьому випадку також залежить від еластичності попиту і пропозиції: додат-Передачі податковий тягар перекладається на виробника, якщо попит більш еластичний, ніж пропозиція, і на споживача, якщо пропозиція еластичнішою попиту.
В обох випадках ціна Р1 і обсяг продажів Q1 будуть однакові незалежно від того, вноситься податок до бюджету продавцем або покупцем.
3. Потоварних дотація, що виплачується виробнику, обумовлений-кість зміщення кривої пропозиції вниз вправо на величину? S, забез-чивая збільшення пропозиції (виробництва).


Рис. 45. Розподіл виплачуваної виробнику державою по-товарної дотації між виробником і споживачем
Дотація, яка збільшує ціну, наприклад, тваринницької про-дукції до рівноважного рівня Рe, надходить в основному продавцям, якщо пропозиція більш еластично, ніж попит, і покупцям, якщо соотноше-ня еластичностей зворотне.
4. Фіксована ціна, встановлювана вище рівноважного рівня (наприклад, на зерно, що закуповується державою), веде до зменшення об'єк-ема пропозиції за рахунок переміщення кривої пропозиції вліво вгору.

Рис. 46. Введення фіксованої ціни, вище рівноважної
5. Фіксована ціна, встановлювана державою на рівні P1, нижче рівноважного (наприклад, на медпрепарати), обумовлює по-явище дефіциту пропозиції і збільшення до Р2 ціни на тіньовому ринку даного товару.

Рис. 47. Введення державою фіксованою ціна, нижче равновес-ної
Таким чином, будь-яке втручання держави в ринок індиві-дуального товару порушує ринкова рівновага, яка за теоремою Лау-Реате Нобелівської премії 1988р. М.Алле є ситуацією максималь-ної ефективності. Отже, втручання держави в ринок при всіх благих намірах веде до зниження ефективності вико-вання ресурсів. Тому воно має здійснюватися в певних, дуже жорстких кордонах з мінімальним порушенням стану частково-го рівноваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Державне регулювання ринку і його межі: податки, дотації, фіксовані ціни "
 1. Словник термінів
  державні фонди. Амортизаційні кошти - фінансові кошти, що виділяються спеціальним призначенням для збереження та відновлення основних фондів підприємства. Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і
 2. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 3. Коментарі
  державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він економічно виправдовував / / (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 26. Ч. II. С. 120121). Близькою за змістом є характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи
 4. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  державного економічного регулювання економіки У XX в. у встановленні рівноваги національного ринку активну участь бере держава, що виконує важливі соціально-економічні функції, використовуючи комплекс економічних і адміністративних важелів. Структура механізму регулювання. Основними елементами механізму регулювання національного ринку в умовах сучасного
 5. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  державна монополія зовнішньої торгівлі тощо). Монопсонія (чиста і абсолютна) - один покупець ресурсів, товарів. 2. Залежно від характеру і причин виникнення розрізняють наступні види монополій. Природна монополія. Нею володіють власники і господарські організації, що мають у своєму розпорядженні рідкісні і вільно відтворювані елементи виробництва (наприклад,
 6. Глосарій
  державних витрат ілісокращенія податків, що викликають зниження рівня частнихінвестіцій. гіперінфляцію. Hyperinflation, Період, протягом кото-рого річні темпи інфляції перевищують рівень у 1000%. ГІПОТЕЗА ЗАХВАТЛ Capture hypothesis. Точка зору, со-стоїть в тому, що органи регулювання служать інтересамне споживачів, а тих фірм, діяльність яких вони регу- лируют і якими
 7. Словник термінів
  державних витрат. Грошові кошти надходять до бюджету на потреби всієї держави. Акредитив - це доручення про виплату певної суми особі або компанії при виконанні зазначених в акредитивній листі умов. Амортизація прискорена - амортизація за підвищеними ставками в порівнянні з діючими або середніми ставками. Сенс прискореної амортизації полягає у встановленні такого
 8. Грошовий ринок
  державні податки, збори, мита та інші. Конкретніше їх розглянемо далі. Примусові платежі? штрафи, контрибуції в результаті програних воєн та інші. В. ДОПОМОГА? безоплатна передача грошей та інших матеріальних цінностей. Це одностороннє і безповоротне рух грошей. систематики форм допомоги можна представити на основі наступній послідовності:
 9. 2.3.2. Стратегія демонополізації та стимулювання конкуренції
  державний концерн «ЛУКойл» - була створена в 1991 р. на базі трьох нафтовидобувних об'єднань. Більш широкий характер ці перетворення придбали в кінці 1992 р., коли було визначено порядок акціонування нафтової галузі, і холдингами стали «ЛУКойл», «ЮКОС» і «Сургутнефтегаз». Решта підприємства комплексу закріплювалися за державним підприємством «Роснефть». Таким чином, в
 10. 2.3.3. Зарубіжний досвід регулювання природних монополій
  державні корпорації. У регулюванні їх урядом нерідко переважали неформальні процедури, в тому числі декретування (пряме чи непряме) цін, інвестицій і т.п. Понесені ними втрати компенсувалися за рахунок державного бюджету. Однією із спонукальних причин націоналізації природно-монопольних галузей служить те, що уряд несе відповідальність за стан справ
© 2014-2022  epi.cc.ua