Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Форми довгострокових ринкових крівихпредложенія


До цих пір ми показували довгострокові крівиепредложенія як висхідні, але довгострокова кри-вая пропозиції абсолютно конкурентного ринкаможет бути і горизонтальної, і абсолютно поло-гой. Такого роду крива пропозиції означає, щов довгостроковому періоді продавці будуть предлагатьлюбой запитуваний покупцями обсяг по ста-більной (постійної) цене6.
Тепер ми покажемо, що цей випадок виникає, якщо всі фірми, фактично діють на ринку наявні потенційно, мають в точності оди-кові довгострокові криві середніх і предель-них витрат і якщо ціни витрачаються ресурсовне залежать від загального обсягу виробництва в отрас-чи. Довгострокові криві граничних і середніх з-держек типовою фірми на такого роду ринку по-казани на рис 9-9. Найбільш дешевий спосіб про-виробництва продукції в довгостроковому періоді для такого фірми - виробляти Q * одиниць за період
'В гл.5 ми характеризували абсолютно пологу криву предложеніякак нескінченно еластичну, або зовсім еластичну.
Це дає величину довгострокових середніх іздержекв розмірі LAC *.
Щоб зрозуміти, чому довгострокова риночнаякрівая пропозиції є пологої, заметьтепрежде всього, що обсяг пропозиції буде нулі-вим в довгостроковому періоді при будь-якій ціні, мен-ший LAC *. Далі, припустимо, що ціна встанов-ється на рівні P2, тобто вище LAC *. При ціні P2каждая фірма в галузі виробляє в долгосроч-ном періоді обсяг Q2 і отримує положітельнуюпрібиль, так як ціна перевищує величину довгостро-РОЧНО середніх витрат. Це означає, що в від-галузь увіллються нові фірми, щоб отримати неко-торую частину прибутку для себе. Коли вони включаються до виробництво, то збільшують отраслевойвипуск, викликаючи тим самим падіння ціни продук-ції. Таким чином, в довгостроковому періоді ценане може залишатися на рівні P2-
Єдиний рівень ціни, при якому від-галузь може перебувати в стані долгосрочногоравновесія, без входів в галузь і виходів з неефірм, що змінюють обсяг пропозиції, - етоLAC *. При цій ціні жодна з фірм в галузі неполучается позитивної економічної прибутку іні одна не терпить збитків. Таким чином, не су-суспільством мотиву для входу на ринок або виходу знього.
Криві пропозиції для цього ринку показані

Обсяг випуску
РІС. 9-10. Короткострокова (висхідна) і довгострокова (горизонтальна) криві пропозиції галузі. Коли всефірми мають ідентичні параметри витрат і ієни витрачено ваемих ресурсів постійні, довгострокова крива предложеніяIS є горизонтальною при ціні P *. Короткострокова кріваяпредложенія S є висхідною, так як число фірм посто-янно. P1 - це короткострокова ціна припинення випуску, АP * - довгострокова ціна беззбитковості
на рис 9-10. У короткостроковому періоді число фірмв галузі постійно, і, отже, отраслеваякрівая пропозиції 5 є висхідною. У короткострокові періоді обсяг пропозиції дорівнює нулюпрі цінах нижче P1, яка представляє собою це-ну припинення виробництва на типовій фірмами довгостроковому періоді ціна продукції даннойотраслі повинна дорівнювати P *, як ми тільки чтодоказалі. Довгострокова крива пропозиції отрас-ли являє собою, таким чином, горизонталь-ную лінію LS. У кожній точці на цій крівойкаждая фірма в галузі виробляє за період об'єк-ем Q *, як показано на рис 9-9.
При більш високіхоб'емах сукупного випуску на ринку действуетбольшее число фірм, але випуск продукції в розра-ті на одну фірму в довгостроковому періоді остаетсянеізменним
Чи слід очікувати, що й на практиці довгостро-РОЧНО галузеві криві пропозиції будуть го-різонтального? Не обов'язково. Довгострокові криві пропозиції можуть бути висхідними для не яких галузей з двох причин. По-перше, продавці - фактичні та потенційні - мо-гут істотно відрізнятися один від одного. Разлічіяв витратах можуть виникати внаслідок того, чтоуровень управління в одних фірмах вище, ніж вдругих. Можуть відрізнятися за якістю іспользуемиеразлічнимі фірмами фактори виробництва, особ-ливо сировину. Якщо існує багато різних по-потенційних продавців, кожен з відмінною від ін-ших довгостроковій ціною беззбитковості, то буде імного різних ринкових цін, не суперечачи-щих довгострокового стану рівноваги. Чим ви-ше ціна, тим більше фірм буде на ринку. Пріочень низьких цінах тільки найбільш ефективні (що мають найменші витрати) проізводітелімогут відшкодувати всі свої витрати. Якщо ціна рас-тет, то ці фірми отримають надприбутки, однак саме ефективні виробники знайдуть для себяпрівлекательним займатися даним бізнесом Та-ким чином, коли довгострокові витрати фірмразлічни, довгострокова крива пропозиції возра-стає, оскільки збільшення ціни приводить в довгостроковій періоді до збільшення числа діючих фірм
По-друге, ціни на використовувані продавцаміресурси можуть рости в міру нарощування общегооб'ема виробництва. Деякі галузі являютсяважнимі покупцями конкретних спеціфіческіхресурсов. Це можуть бути конкретні типи земель-них угідь, або сировина (наприклад, вугілля або мідь), або деякі види спеціалізованого труда.Вінодельческая промисловість є важнимпокупателем землі, придатної для виращіваніявінограда; електроенергетика використовує велику
Вікно 9 -3. Адаптація до конкуренції з імпортними товарами в довгостроковому періоді
У багатьох галузях здатність фірм США до збільшен-нію продуктивності стає все більш важнойпо міру зростання обсягу імпорту. Імпорт з Японії ідругіх, менш розвинених країн, таких, як Корея, Бразі-лія і Мексика, являє собою всі возрастающуюугрозу для виробників США. Для багатьох секторовекономікі, в тому числі виробників сталі, автомо-білів, взуття, тканин, питання полягає в тому, смогутлі вони здійснити відповідні перетворення, щоб скоротити свої витрати і залишитися в бізнесі.
Автомобільна промисловість представляє собойособенно наочний і часто приводиться прімер7. Нарис 90-3 показана частка імпорту в загальному обсязі поку-пок нових машин. Обсяг імпорту, особливо з Японії, різко підскочив у 1978-1981 рр.. Імпортні машінибилі меншими за розміром і більш дешевими, чемамеріканскіе, вони були більш економічними (по рас-ходу пального). До того ж багато споживачів почуття-вали, що імпортні машини були краще зроблені.
Різке збільшення ступеня проникнення на ринокімпортних машин поряд зі спадом в економіці СШАв 1970-1982 рр.. завдало настільки значний ущербвнутреннім виробникам, що зайнятість в отрасліупала більш ніж на 20%. Прибутки в бухгалтерських ба-Ланс американських виробників автомобілів биліотріцательнимі.
Однак навіть при тому, що ці фірмиопределенно не отримували нормальних прибутків, вони неушлі з даної галузі промисловості.
Вони були переконані, що в довгостроковому періоді від-галузь могла б бути прибутковою. Щоб допомогти автомо-
7 Уважний читач помітить, що ця галузь не задовольняє пятіусловіям досконалої конкуренції, перерахованим в п. 1, тому чтоздесь не існує великої кількості дрібних виробників автомоби-лей. Але навіть недосконалі конкуренти повинні встигати за вироб-водительности своїх конкурентів, інакше вони ризикують бути викидів шеннимі з бізнесу.
Більной промисловості США, президент Картер вре-менно обмежив імпорт машин. Ці заходи обузданіябилі відновлені в 1983 г, та їх наслідки наглядновідни на рис 90-3. У 1985 р. президент Рейган отменіліх, але тиск на японців з метою обмеження експор-та в Сполучені Штати залишалося существенним8.
Навіть при цьому тиск на внутрішніх виробляєте-лей автомобілів з метою знайти спосіб скорочення іхіздержек зараз набагато сильніше, ніж було до 1978 г.Чтоби скоротити витрати, вони будуть змушені ідальше змінювати систему проектування виробів ітехнологію виробництва. Якщо вони нездатні змен-шити витрати, щоб конкурувати з імпортнимімашінамі, вони можуть зовсім припинити проізводствонекоторих машин і стати просто агентами з прода-жам іноземних машин.
Аналогічні проблеми виникають в сталелитейнойпромышленности. У 1960 р. на вісім великих вироб-ників доводилося більш ніж 80% обсягу ринку США. Сьогодні їх частка менше 60% і продовжує падати. Етіфірми стикаються з збільшилася конкуренцією состорони іноземних виробників, що мають нізкіеіздержкі, і з внутрішніми міні-заводи з виробниц-ству прокату, на яких застосовується більш ефек-ная (по витратах) виробнича технологія. Есліцена на сталь не росте, то традиційна сталелитейнаяпромышленность повинна або різко скоротити свої з-тримки, або зовсім піти з бізнесу. Але якщо правитель-ство Сполучених Штатів підвищить ціну на сталь, з темчтоби захистити внутрішню сталеливарну примушує-ленность, то воно завдасть шкоди вітчизняній автомо-більной промисловості, так як фірми поза Сполуче-наних Штатів зможуть виробляти машини, іспользуяменее дорогу сталь.
1 Витоки і форми цього тиску обговорюються в гол. 37. Японія добро-вільно підтримувала деякі квоти до 1987 р. включно.


РІС. 90-3. Частка імпортних машин. З 1978 г.доля імпортних машин (у% до обсягу продажнових машин у Сполучених Штатах) різко збіль-лічілась. (Джерело: Survey of Current Business заразні роки.)
172 Часг' 2: Попит, пропозиція і ринки товарів
частина вугілля, виробленого в Сполучених Штатах; аNBA (Національна баскетбольна асоціація) надає роботу в основному високим атлетічен-скі складеним молодим людям. Коли галузь рас-ширяється і її попит на такого роду спеціальниевіди ресурсів зростає, ціни на ці ресурси або уро-вень зарплат будуть підвищуватися. Це збільшить з-тримки всіх фірм, і, отже, долгосрочнаяотраслевая крива пропозиції матиме поло-тивний нахил.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Форми довгострокових ринкових крівихпредложенія "
 1. 6. Монопольні ціни
  форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання, називається уникненням надлишків, а вплив, спрямований на забезпечення більш високої ціни одиниці товару, стабілізацією. 6. Концепція конкуренції не включає в себе вимогу наявності безлічі конкуруючих суб'єктів. Конкуренція
 2. 3. Нерівність
  форми правління, крім необмеженого абсолютизму, називаються демократичними. Індійські націоналісти отримують задоволення, просторікуючи про традиційну індуської демократії! Економісти та історики байдужі до всіх цих емоційним виливам. Описуючи цивілізації азіатських народів як нижчі, вони не виносять ніяких ціннісних оцінок. Вони просто встановлюють той факт, що ці народи
 3. Коментарі
  форми валюти. Закон Грешема діє там, де існує одночасне звернення неполновесних монет з повновагими монетами цього ж металу; там, де обертаються два метали, і один недооцінений в порівнянні з іншим, і там, де поряд з металевою валютою в обіг вводяться нерозмінні паперові гроші. [58] Латинський монетний союз укладений в 1865 р. Францією, Бельгією, Швейцарією,
 4. 4.6. Додаткова інформація
  форми земельної ділянки, її площа і орієнтування щодо меридіана. Бувають контурні, тобто без зображення пагорбів, ярів і т. п., і топографічні - із зображенням рельєфу місцевості. План ситуаційний - план, що показує розміщення об'єкта нерухомості в ув'язці найближчими населеними пунктами, джерелами і зовнішніми мережами енерго-, тепло-і водопостачання, спорудами і
 5. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  довгострокових зобов'язань. ТАБЛИЦЯ 2. Зростання грошової маси 1980 - 1990 рр.. Середній темп надлишкового росту грошової массиСредній рівень річної інфляції Країни з низькими темпами зростання грошової маси Нідерланди2.81.9 Германія4.02.7 Кот-д "Івуар4.12.7 Японія4.91.5 Сполучені Штати5.03.7 Швейцарія5.13.7 Камерун5.65.6
 6. Агрегирование
  форми безробіття. У довгострокових макроекономічних моделях досліджується також і ринок капіталу. Ринок валюти - це ринок, на якому обмінюються один на одного національні грошові одиниці (валюти) різних країн (долари на ієни, марки на франки і т. д.). В результаті обміну однієї національної валюти на іншу формується обмінний (валютний)
 7. Величина і характер зміни попиту
  форми товарної пропозиції. Обсяг і структура пропозиції характеризують економічну ситуацію на ринку з боку продавців (виробників) і визначаються розмірами і можливостями виробництва, а також тією часткою товарів, що спрямовується на ринок, бо частина виробленої продукції споживається у виробництві. До товарному пропозицією відносяться всі товари, що знаходяться на ринку , включаючи
 8. Процентна ставка
  форми додаткової вартості, які приховують неоплачений працю робітників, і звідси випливає висновок про неминучість експропріації цього неоплаченої праці у капіталістів - висновок, який виходить за рамки дослідження чисто економічної теорії та ринкових відносин. Західні теоретики обмежуються аналізом ринку і не роблять політичних висновків. К. Маркс припускав, що з розвитком технічного
 9. Висновки
  форми капіталу : промисловий (продуктивний), торговий (купецький), лихварський (позичковий); фізичний і фінансовий, людський і юридичний; грошовий, продуктивний і товарний; стартовий і поточні витрати; авансований постійний і змінний; вільний, споживчий і допоміжний; Статутний. 3. Капітал - це рухома вартість, яка в своєму русі
 10. 1. Необхідність державного втручання в економіку
    форми громадського життя, утворюючи основу інституційної ієрархії. Держава породило нову форму суспільної обумовленості поведінки людини, відокремивши загальний інтерес від приватного. Щодо масштабів втручання держави в економіку, його ролі в цьому процесі йде постійна дискусія. Історія державного регулювання сходить до кінця середньовіччя. У той час основною
© 2014-2022  epi.cc.ua