Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Довгострокові середні витрати


На рис 8-6 показаний ряд кривих АТС, обозначеннихATC1, ATC2, ATCy Кожна з цих кривих АТС пред -ставлять собою середні сукупні витрати про-виробництва різних обсягів продукції при експ-луатаціі підприємств (заводів, фабрик тощо) раз-особистої виробничої потужності. Більш крупниепредпріятія вимагають залучення великих об'емовтакіх видів витрат, як виробничі площі машини, які є постійними в короткострокові періоді
Крива ATCy відповідає підприємству наи-меншої потужності. Середні витрати його експлуатації нашої нижче, ніж середні витрати більш крупно-го підприємства, відповідного кривої ATC2, при низьких обсягах випуску, в силу того що егопостоянние витрати нижче Але дія убуває-щей віддачі починається раніше для більш мелкогопредпріятія, оскільки тут використовується меньшемашін і обладнання, так що в кінцевому ітогеATC1 піднімається вище ATC2. Точно так же ATC3показивает середні витрати підприємства болеекрупного, ніж те, якому відповідає ATC2.Каждая з цих короткострокових кривих має U-об-різну форму внаслідок причин, які обговорювалися-лись в попередньому параграфі Ці криві відрізняючи-ються за обсягом випуску, при якому вони достига-ють своїх мінімальних значень.

Випуск продукції (на тиждень)
РІС. 8-6. Крива довгострокових середніх витрат (LAQ.
Крива LAC показує найменші довгострокові середні з-тримки виробництва кожного обсягу випуску Крива, відпо-ствующая кожній точці на кривій LAC, - це крива АТС для конкретних підприємства (сукупності постійних в краткос-РОЧНО періоді видів витрат), використання якого при дан-ном обсязі випуску є найбільш дешевим
Тепер припустимо, що обсяг випуску фірмиізменілся і дана зміна носить устойчівийхарактер.
Управляючі фірми розглянуть можли-ність здійснення змін в проізводственнихзданіях, обладнанні та інших видах витрат, кото-які є постійними в короткостроковому періоди-де Якщо збільшення попиту на булочки «МоМЗ Муф-фін Шоппом» досягає такої точки, в якій фір-ма, до Приміром, повинна використовувати свої печі круг-бове, то керуючі «МоМЗ» запитають себе, могли б зменшитися витрати в результаті по-купки додаткових печей і використання мен-шого числа працівників. У довгостроковому періодефірма «МоМЗ» чи якась інша фірма з -намагається вести справи за допомогою підприємства, забезпечувати їй найменші можливі средніеіздержкі, так як відмова від цього - просто тратаденег даремно.
Про Крива довгострокових середніх витрат (LAC) показує найменші витрати про-виробництва будь-якого заданого обсягу випуску, допускаючи при цьому можливість ізмененіявсех факторів виробництва оптимальним про-разом в цілях мінімізації витрат.
Крива LAC фірми відображає рівень її знанійкак б на задану дату. Покращення в технологіісніжают витрати і, отже, зрушують кри-ву LAC вниз.
Крива довгострокових середніх витрат (LAC) фірми виходить шляхом знаходження підприємства, яке при кожному обсязі випуску обеспечіваетмінімальную величину середніх сукупних іздер-жек. Наприклад, для виробництва продукції в об'єк-Еме Q1 найкращим виявляється то підприємство, ко-лось описується кривою ATC1 на рис 8-6. Міні-формальні середні сукупні витрати виробниц-ства продукції в обсязі Q4 задаються точкою H, ле-жащей на кривій АТС (не зображення на рисунку), яка забезпечує менші витрати, чемкрівая ATCy в точці G.

Зауважте, що середні витрати на LAC завжди крайнього заходу такі ж низькі, як на будь-який від-дельно взятої кривої АТС Це виникає тому, що кожна крива АТС показує середні з-тримки виробництва для фіксованого підпри-ємства. Розмір підприємства на будь-якій даній крівойАТС не буде належним чином соответствоватьпроизводству деяких обсягів випуску при най-менших витратах. Більші предпріятіябудут краще підходити для великих обсягів випу-ска, менш великі - для менших обсягів випу-ска У довгостроковому періоді фірма має полнуюгібкость у виборі підприємства, яке наилуч-шим чином підходить для її обсягу випуску, але вкраткосрочном періоді вона повинна функциониро-вать в умовах єдиного фіксірованногопредпріятія. Так як фірма може більше сделатьдля скорочення витрат у довгостроковому періоді, ніж у короткостроковому, то її довгострокові средніеіздержкі ніколи не можуть перевищувати її краткос-РОЧНО витрати.
Кожній точці на кривій LAC відповідає конк-ної підприємство зі своєю власною крівойАТС На рис 8-6 не приведені всі криві АТС ле-жащие в основі показаної кривої долгосрочнихсредніх витрат, але існує безліч такіхкрівих. Крива АТС кожного підприємства касаетсякрівой LAC в точці, відповідної тому об'емувипуска, при якому воно може виробляти з бо-леї низькими сукупними витратами, ніж любоедругое підприємство. Але коли незабаром фірма вже по-будувала підприємство, то її витрати в краткосроч-ном періоді, звичайно ж, визначаються крівойАТС даного підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Довгострокові середні витрати"
 1. 5. Позитивна і отріцательнаяекономія від масштабу
  довгострокових середніх витрат не орга-тельно є U-подібної (хоча на рис 8-7 вона іявляется такої). Форма кривої долгосрочнихсредніх витрат відображає наявність позитив-ної і негативною економії від масштабу, де Короткострокові MC, відповідні будь-якому фіксованому підпри-ятію , будуть нижче ШС для низьких обсягів випуску, але будуть вищі ШСдля високих обсягів випуску, при яких
 2. Резюме
  довгострокових середніх витрат (LAC) поки-показують мінімальні середні витрати виробництва, коли всі фактори виробництва є свободноменяющіміся. Кожній точці на кривій LAC відпо-ствует конкретний масштаб (розмір) підприємства (як сукупності видів витрат, є постійними-ними у короткостроковому періоді) зі своєю собственнойкрівой АТС 13. Крива довгострокових граничних витрат (LMC)
 3. Ключові терміни
  довгостроковий періоди Постійні і змінні фактори Крива сукупного продукту (TP) Граничний продукт (MP) Середній продукт (AP) Закон спадної віддачі Постійні, змінні та сукупні витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві короткострокових середніх витрат
 4. Довгострокова крива пропозиції фірми
  довгострокова ціна беззбитковості фірми. ТАБЛИЦЯ 9-1. Оптимальний вибір совершенноконкурентной фірмою обсягу пропозиції Період Граничне умова Перевірка прибутком Короткостроковий Вибрати обсяг ви-пуску, при кото-ром P=MC Виробляти тольков тому випадку, якщо P> AVC Припинити вироб- ництво, якщо P
 5. 3.Іздержкі виробництва в довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефект зростання масштабу виробництва
  довгостроковий період характеризується тим, що фірма для збільшення випуску продукції може змінювати виробничі потужності, в тому числі змінювати кількість і якість обладнання, виробничі площі (тобто всі фактори виробництва стають змінними). У довгостроковому періоді може змінитися кількість підприємств, що працюють в галузі. У цьому зв'язку всі витрати будуть змінюватися, то
 6. 6. Свобода
  довгострокові наслідки завдають шкоди всім людям. Його діяння злочин, тому що робить згубний вплив на оточуючих. Якби суспільство не запобігало подібної поведінки, воно дуже скоро стало б загальним і поклало кінець громадському співпраці разом з усіма благами, які останнім дарує кожному. Для того щоб встановити і зберегти громадську співпрацю і
 7. 9 . Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  довгостроковій перспективі будь-яке підвищення продуктивності приносить користь виключно робітникам і деяким групам землевласників і капітальних благ. У групі власників капітальних благ вигоду отримують: 1. Ті, чиї заощадження збільшили величину наявного капіталу. Вони володіють цим додатковим багатством результатом обмеження свого споживання. 2. Власники вже існуючих
 8. 6. Монопольні ціни
  довгостроковій перспективі такий національний картель не може зберегти монопольне становище . монополізувати ресурсом, використання якого картель обмежує (коли мова йде про внутрішній ринок) з метою отримання монопольних цін, є географічне положення, яке легко може бути відтворене будь-яким новим інвестором, яка вибудувала новий завод в межах Атлантиди. В переважаючих
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  довгостроковому плані. Система була б неповноцінна, якби не могла відповісти на ці питання. Вона була б суперечливою, якщо пропоноване їй рішення водночас не пояснювало б циклічні коливання виробництва. Навіть якби не існувало ні інструментів, що не мають покриття, ні фідуціарного кредиту, сучасна каталлактики все одно змушена була б підняти проблему взаємозв'язку змін до
 10. 4. Каталлактіческая безробіття
  довгостроковому плані окупиться. 2. Попит на деякі професії схильний до значних сезонних коливань. Частина року попит дуже інтенсивний, в інший час він зменшується або зникає зовсім. Структура заробітної плати згладжує ці сезонні коливання. Схильні цього галузі економіки можуть конкурувати на ринку праці тільки в тому випадку, якщо заробітна плата під час сезонного
© 2014-2022  epi.cc.ua