Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Гроші Підвищення ефективності грошова маса


Як ми вже бачили, операції Fed на откритомринке ведуть до багаторазового розширення або со-ності обсягу грошової маси. На долар по-купки цінних паперів, виробленої Fed, колічестводенег в обігу зростає на кілька долла-рів; аналогічно: внаслідок продажу цінних бу-маг на суму в 1 дол кількість грошей скорочує-ся на кілька доларів. Це відбувається тому, що операції на відкритому ринку змінюють об'емзапасов так званих грошей підвищеної ефек-тивності.
Про Гроші підвищеної ефективності - етосумма грошей, випущених в обіг, плюсдепозіти банків в Fed.
Гроші підвищеної ефективності називаютсятакже грошовою базою.
Наведене визначення грошей підвищеної еф-бництва як суми випущених готівки де-шей і банківських депозитів в Fed можна записати у вигляді рівняння основних складових грошовоїмаси:
Грошова грошовий гріш
- х підвищеної (2)
маса мультиплікатор ефективності
Повертаючись до балансу Fed в табл. 27-2, зауважимо, що запас грошей підвищеної ефективності равенобщім пассивам Fed. Таким чином, саме Fedопределяет запас грошей підвищеної ефективно-сті, або величину грошової бази. Реалізація конт-роля відбувається за допомогою операцій на відкритому-тому ринку, що змінюють вартість пасивів балан-са Fed, а оскільки подібна зміна веде кмногократному збільшенню кількості грошей, Пассі-ви Fed і отримали назву грошей підвищеної еф-бництва, або бази грошової маси.
Рівняння (2) корисно тим, що в явному вигляді ви-ділячи два фактори, здатних впливати на велічінуденежной маси. По-перше, Fed може впливати наколічество грошей в обігу безпосередньо - спомощью операцій на відкритому ринку, коториевоздействуют на масу грошей підвищеної ефек-тивності.
Для Fed це стандартний шлях.
Другим каналом, через який Fed може впли-ять на кількість грошей, є зміна вели-чини грошового мультиплікатора. Це відбувається
через зміну норм обов'язкових резервів. У ча-місцевість, збільшення цієї норми призводить до скор-щенію величини мультиплікатора.
ОБЛІКОВА СТАВКА. Fed може також впливати на ве-личину грошового мультиплікатора непрямим про-разом, змінюючи облікову ставку.
Про Облікова ставка - це відсоток, під кото-рий Fed надає банкам кредити дляпокритія тимчасової нестачі обязатель-них резервов15.
Якщо Fed збільшує облікову ставку, скажімо, з 5до 6%, банки виявляють, що у разі виник-нення у них тимчасового дефіциту резервів кредітFed для його покриття обійдеться дорожче, ніж рань-ше. У цій ситуації банки, щоб скоротити імовірність того, що їм будуть потрібні позики Fed, попи-таются збільшити свої резерви, скуповуючи активи ілітребуя дострокового повернення виданих ними позичок. По-добное поведінку банків викличе зниження об'емаденежной маси.
Таким чином, Fed викликає зміни денеж-ної маси не тільки за допомогою операцій на від-критому ринку, але також в силу того, що вона мо-же прямо, через резервні вимоги, або кос-венно , через облікову ставку, впливати на банковскійспрос на резерви.
Проте в даний час такі інструментиденежной політики, як регулювання учетнойставкі і норми резервних вимог, використовують-ся нечасто. Рідкісні зміни облікової ставки пояс-няются багато в чому тим, що Fed намагається, насколькоето можливо, уникнути кредитування банків, заісключеніем випадків крайньої необхідності. Восновном облікова процентна ставка ізменяетсявслед за рухом процентних ставок на ринкекапіталов, і, таким чином, різниця між про-центом, за яким Fed надає позики бан-кам, і ринковою ставкою відсотка зберігається наневисоком рівні Якби норма облікової ставкібила значно нижче ринкового рівня відсоток- них ставок, то банки спробували б отримати у Fedдешевие кредити, щоб потім купити на ці середовищ-ства цінні папери, що приносять більш високіепроцентние доходи.

14 В одній із завдань наприкінці глави ви повинні показати, використовуючи банків-ський баланс, яким чином збільшення норми обов'язкових резервовсокращает грошову масу.
15 Облікова ставка, або ставка облікового відсотка (іноді ставка дисконту), - це ставка, за якою відсотки нараховуються на суму, що підлягає щую сплаті в кінці терміну, на відміну від відсоткової ставки, з которойпроцент нараховується на виділену суму. Суть операції обліку відбутися у-ит в покупці банком боргового фінансового інструменту (облігації, векселі і пр) до настання строку платежу зі знижкою (дисконтом). Детальніше см. * Четиркін E. Методи фінансових і комерційних роз-рахунків. М Бізнес Мова, Справа, 1992. З 16-22, 32-38. {Прим. -Науч. ред.)
Норма обов'язкових резервів теж не подвер-дружина частих змін, оскільки це могло бинарушіть конкурентна рівновага між банкаміі іншими фінансовими посередниками. Якщо нормаобязательних резервів збільшується, комерційнібанки змушені тримати все більшу частку своіхактівов у вигляді резервів, що не приносять відсотків, і тим самим нести втрати через падіння своєї до-прибутковості. Якщо ж врахувати, що Fed зацікавлена втому, щоб комерційні банки зберігали своеустойчівое становище в конкуренції з другіміфінансовимі інститутами, стає зрозумілим, чому Fed не схильна піднімати резервні вимоги-вання і вважає за краще не міняти їх зовсім
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Гроші Підвищення ефективності грошова маса "
 1. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  грошима, тому що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, чи діє емісійний центр відповідно до зразками поведінки,
 2. Сукупний попит
  грошима (грошовими фінансовими активами), та цінними паперами (негрошовими фінансовими активами, т . е. акціями та облігаціями) з фіксованою номінальною вартістю. При зростанні рівня цін купівельна спроможність номінального багатства падає, тобто на ту ж суму номінальних грошових запасів можна купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Ефект Пігу полягає в наступному: якщо рівень цін
 3. Цілі та інструменти монетарної політики
  гроші (кредити) стають «дорогими», грошова маса скорочується. Рис. 9.1. Вплив зміни пропозиції грошей на ставку відсотка: а) зменшення грошової маси, б) збільшення грошової маси Найбільш важливим і оперативним засобом контролю за грошовою масою виступають операції на відкритому ринку - купівля і продаж центральним банком державних цінних паперів на вторинних ринках
 4. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  гроші. У результаті складаються валютні відносини, пов'язані з функціонуванням грошей у світовому господарстві. Конкретною формою організації та регулювання валютних відносин виступає валютна система. У процесі розвитку суспільства формуються національні, регіональні та міжнародні валютні системи. Валютна система - це сукупність відносин, що відображають функціонування грошей (валюти)
 5. Глосарій
  гроші - записи на рахунках у банках Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у суспільному виробництві. Розрізняють декілька видів безробіття: структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план - докладний, чітко структурований документ, що описує
 6. 7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр..
  Гроші. Не менш противо-речівой була і аграрна політика. З одного боку, робилися спроби форсованого одержавлення сільськогосподарського сектора, але в 1919-1920 рр.. з соціально-політичних причин фор-сировать колективізація проведено не було. З іншого боку, всі декларації про неприпустимість насильства стосовно найбіднішому та середньому селянству стосувалися тактики, а не
 7. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  гроші) - економічна теорія, згідно з якою грошова маса в обігу відіграє визначальну роль у формуванні економічної кон'юнктури та встановленні прічінноследственной зв'язків між зміною кількості грошей і величиною валового національного продукту, а також у розвитку виробництва. Монетаризм виник у середині 50-х рр.. XX в. в США. Його лідер - керівник чиказької школи
 8. 7.5. ПРИЗНАЧЕННЯ грошово-кредитної політики. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
  гроші. При поверненні кредитів нові гроші «знищуються» і грошова маса знову скорочується. Більш докладно процес створення нових грошей банками проіллю-стріруем на наступному прикладі. Припустимо, в комерційному банку сума депозитів складає 100 ден. од. Частина отриманої суми банк зобов'язаний зберігати в резервному фонді, мінімальна-ний межа якого встановлюється Центральним банком за допомогою
 9. 6. Теорія Кейнса та її інтерпретація Дж. Хіксом
  гроші; / - функція інвестицій; S-функція заощаджень; Y - дохід; / - ставка відсотка. Всі величини, крім відсотка, виражені в одиницях заробітної плати; мають місце досить природні припущення: dL / dY> O, dL / diЕС / ЕК> 0, г) 2С/Е2У <0. Два останніх умови висловлюють перший і другий психологічний закони споживання Кейнса. Рис.1 Рівняння (1) визначає геометричне місце точок (К,
 10. 4. Макроекономічна модель «нових класиків» і вплив грошової політики на економіку
  гроші (3) встановлює залежність спро-] са на гроші від цін, обсягу виробництва, відсотка і випадкової ве-] личини. Рівняння пропозиції грошей (4) розпадається на дві складай щие: регулярну, отриману з умови мінімізації відхилений у від до, і визначальну залежність т від екзогенних змінних | минулих значень грошової маси, і випадкову. Рівняння (5) задає умову раціональності
© 2014-2022  epi.cc.ua