Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Макроекономічна модель «нових класиків» і вплив грошової політики на економіку


уществует кілька варіантів макроекономічної моді-Iji ювих класиків ». Але для всіх них характерні наступні мо-Ь и:
шкроекономіческіе залежності безпосередньо переносять-i макрорівень;
Опції сукупного попиту та пропозиції прямо залежать від ні IOOK прогнозів суб'єктів; очікування раціональні;
кономіческіх політика відбивається в моделі або рівнянням i 'Южен грошей, або за допомогою екзогенних змінних, непо-: твенно включених у число змінних функцій попиту і II' Южен.
1 функції пропозиції грошей виділяється регулярна складаючи-ш.ш, що відображає «грошове правило», і випадкова. «Грошове | р; Тило» передбачає, що маса грошей змінюється таким чином, оОи мінімізувати відхилення системи від «природного» з-гпянія, і тому є функцією минулих значень грошової 1кси та обсягу капіталу, що визначає потенційні виробниц-
| 1 пінні можливості системи.
597
Як приклад можна розглянути спрощену модель Сар-жентаі (всі змінні задані як темпи приросту).
Yrk + a [p-tp ^) + ut (1)
УГК + Щ + ^-РЯ + Комерсант + У, (2)
m,=pl + y, + brl + ql (3)
m,=Af («M, ..., *,",, ...) + у, (4)
, + / t=EPt + l> (5)
де yt - обсяг виробництва в реальному вираженні, pt - загальний рівень цін , mt - маса грошей в момент часу (; rt - ставка відсотка; Z, - екзогенна змінна; a, b, d-коефіцієнти; ut, vt, gl, jl-незалежні випадкові величини, розподілені по нормально-, му закону; kt - характеристика «нормальних» виробничих можливостей системи; lp'l_i - суб'єктивні очікування цін в момент / -1 щодо їх значення в момент /;? />, - математичне очікування цін в момент I,
Рівняння (1) - сукупної пропозиції - показує, що відхилення пропозиції від «нормального» рівня обумовлено помилками суб'єктивних очікувань цін.
Рівняння сукупного попиту (2) відображає, що відхилення попиту від «нормального» рівня залежить від зміни реальної ставки відсотка, очікуваних цін і від екзогенної змінної.
Рівняння попиту на гроші (3) встановлює залежність спро-] са на гроші від цін, обсягу виробництва, відсотка і випадкової ве-] личини.
Рівняння пропозиції грошей (4) розпадається на дві складай щие: регулярну, отриману з умови мінімізації відхилений у від до, і визначальну залежність т від екзогенних змінних | минулих значень грошової маси, і випадкову.
Рівняння (5) задає умову раціональності очікувань.
Завдання формулюється так: знайти функцію, що зв'язує отклС ня поточного рівня випуску від його «нормального» рівня (у1 -1 з екзогенними змінними моделі. Схематично процес пошуку] шення можна представити таким чином. Спочатку ціни вир ^ жаются як функція математичного очікування цін, грошової ма? | си, екзогенних змінних і випадкових величин. Потім ціни виг. жаются як функція минулих і поточних значень грошової массь екзогенних і випадкових змінних. Далі показується, що ошів ки прогнозів цін, побудовані з урахуванням всієї інформації один?
^ Див, наприклад: SargentTJ. Rational Expectations, the Real Rate oflnterel and the «Natural» Rate of Unemployment / / Brookings Papers on Economf Activity. 1973. № 2.
598
кість робочих місць грошової маси і екзогенних змінних, є функція випадкової величини, тобто Е (р, - pet)=0.
Беручи до уваги рівняння (1), отримуємо, що відхилення системи від «нормального» рівня виробництва (yt-kt) залежить лише від випадкової величини, ане від регулярної складової грошової маси. Іншими словами, регулярна грошова політика не впливає на реальний стан економіки. Такий основний практичний ви-нод «нової класики».
Спочатку «нові класики» не зачіпали питань економічної політики та її ефективності.
Однак у 70-ті роки стали з'являтися статті, присвячені цим питанням, і «нові класики» виявилися D центрі дискусії з проблем економічної політики.
Що стосується впливу несподіваних змін грошової маси, то тут вони не сказали нічого нового. Ідея про те, що такі зміни можуть вплинути на реальний стан в економіці, відповідає позиції Фрідмена. Принципове питання полягає в | | ом, чи можна і якщо можна, то як виробити правило, що дозволяє, виходячи з спостережуваних значень економічних показників, задавати такі значення «керованих змінних», наприклад, пропозиції грошей, які могли б викликати бажане зміна
рівня виробництва
«Нові класики» негативно відповідають на це питання: гроші надають вплив на виробництво тільки в тій мірі, в якій зростання загального рівня цін сприймається як підвищення щодо відповідності-нихцен. Саме тому, що мова йде про правило, тобто про систематичну реакції уряду на зміну економічних показників, робиться висновок про неможливість подібної ситуації. Грошова політика може вплив лише на загальний рівень цін. Досягнення стабільності цін, на думку «нових класиків», передбачає проходження всіма визнаному і строго виконувати політиками правилом низьких і стабільних темпів зростання грошової маси, що відповідають довготривалим тенденціям зростання про-; ішодства. І в цьому сенсі позиція «нових класиків» аналогічна Позиції Фрідмена. Їх новаторство полягає в тому, що вони виключають можливість впливу грошової маси на виробництво в короткостроковому періоді і, більше того, в принципі не довіряють поли i ике впливу на попит. Крім того, вони ставлять питання про вплив ступеня довіри людей до уряду на ефективність
11Ш1ІТІКІ.
«Нові класики» вважають, що якщо уряд, що користується довірою людей, проголошує курс на стабілізацію цін і
599
не піддається спокусі тимчасово відійти від обраного курсу, що б, наприклад, підвищити рівень зайнятості (особливо великий соблаш зробити це перед виборами), то поставлена мета досягається бьк треї.
Але якщо уряд піддається спокусі відмовитися від проголошених курсу задля якнайшвидшого досягнення яких-або ін м \ цілей - і воно може домогтися цього, так як люди не очікують і добних дій, - довіра виявляється підірваним. Возвраіц ня до стратегічної лінії буде пов'язане з великими важко * тями, так як люди будуть виходити вже з того, що справжні цінуй уряду відрізняються від проголошуваних.
Заперечуючи ефективність політики «точного налаштування» у д> кейнсіанства, а також будь-якої політики, що реагує на текут1 ситуацію і що впливає на попит, «нові класики» допуску! доцільність політики, що впливає на інституційну стр ^ i туру, головним чином спрямованої на зменшення «тертя». V цьому відношенні їх позиція дуже близька до позиції неортодокса: ного монетариста Д. Лейдлера.
Піка свого впливу «нова класика» досягла на початку 80-х \ дов . Але вже до середини 80-х років з'явилися роботи, поставівш, під сумнів універсальність запропонованого підходу.
Кейнсіанці справедливо відзначили, що «нові класики» р; до обговорювали в рамках моделі Вальраса, яка виключає какіс -ліьп нецінові сигнали, що погано узгоджується з реальною поведінкою людей. Якщо ж визнати, що навіть в умовах гнучкості цін люди pi Агіра не тільки на цінові сигнали, то загальна картина економі ки істотно відрізняється як від вальрасіанской, так і від тієї, и> торая намальована «новими класиками».
На рівні емпіричного аналізу було накопичено чимало сип детельствам того, що наслідки систематичних і очікуваних і> менений в економічній політиці не зводяться до зміни m ключительно номінальних величин, а зачіпають реальні пе | н менниє.
Існування довготривалих контрактів, издержи пов'язаних з пошуком інформації і реакцією на неї, і цілий р i інших, очевидних в реальному житті, але ігнорованих в модел «нових класиків» обставин залишає поле для дальнейт. дискусій.
Так, були отримані свідчення того, що фіскальна поли i> ка здатна вплинути на «нормальний» рівень виробництва, а 1 рез нього на функції попиту і пропозиції праці і, слідчий! | на обсяг поточного виробництва. Було встановлено, що фіскальна
GOO
політика може стимулювати інфляцію не через канал сукупного попиту, а впливаючи на пропозицію труда16.
Критичного розгляду була піддана ідея зрушень в юхнологіі як джерела циклічних коливань, а також передумова про високу нормі заміщення між працею і дозвіллям, яка лежить в основі моделі циклу Лукаса і в кінцевому рахунку дозволяє i ОВОР про добровільний характер безработіци17.
Було поставлено питання і про правдоподібність гіпотези про раціо-I нальних очікуваннях. Причому гострота і спрямованість критики за-| киселі від формулювання гіпотези.
Гіпотеза в слабкій формі не вимагає того, щоб псу суб'єкти да-I попадали однакові прогнози для одних і тих же змінних, а передбачає, щоб суб'єкти більш-менш однаково швидко будували прогнози і оптимально використовували наявну і стосується справи. За такого формулювання легше зберегти логіку рівноважного підходу, але виникають питання про «потрібної» інформації, ступеня її доступності, компетентності суб'єктів при 101 борі інформації і т.д. Важливо в цьому випадку і те, як співвідноситься швидкість прогнозування суб'єктів зі швидкістю змін до по-[літіке. Якщо люди повільні, то політика може впливати на їх [поведінку в потрібному напрямку, якщо вони реагують швидше політиків, то поведінка останніх не відповідає гіпотезі про раціональних очікуваннях. Емпіричні дані говорять про те, що люди адаптуються до змін у політиці за 1-1,5 року. І це занадто тривалий період, щоб можна було говорити про раціональність очікувань суб'єктів, а тому залишаються можливості для раз-іітія процесу по монетаристському сценарієм.
Гіпотеза в сильній формі, як її і запропонував Мут, була сформульована за принципом « коли б », тобто неявно передбачала, що люди формулюють однотипні прогнози, що, зрозуміло, робить цю гіпотезу вельми вразливою перед обличчям критики. Однак саме в цьому випадку є серйозний контраргумент: гіпотеза Мута швидше є формальною конструкцією типу« як, якби », яка покликана [вирішити логічні проблеми, ніж передумовою, заснованої на досвідом-| ті чи претендує на емпіричну достовірність. І слідчий-| ц , її можна оцінювати лише з позицій логіки. Подібну перевірку дана гіпотеза і вся концепція« нових класиків »витримує. Питання ж про застосовність її висновків на практиці робить однозначну оцінку цієї концепції досить проблематичною.
16 Alexander V, Fiscal Policy and Potential Output in a Model with Rational Iixpectastions / / Weltwirtschaftliches Arhiv. 1990. № 3.
17 Див, наприклад: Менк'ю Г. Освіжимо наші пізнання макроекономіки / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1995. № 8.
G01
У підсумку можна сказати, що удар, нанесений «новими класиками» за своїми теоретичним противникам, не привів до повного поваленню останніх або зміну парадигми, разом з тим багато в чому завдяки «новим класикам» помітно зріс інтерес до проблем очікувань, невизначеності, інформації, оригінальними ідеями збагатився рівноважний підхід.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Макроекономічна модель« нових класиків »і вплив грошової політики на економіку"
 1. Глава 34 «Нова класика»: відновлення традиції
  модель «нових класиків» і вплив грошової політики на економіку У 70-ті - на початку 80-х років була сформульована і отримала з-іестность так звана «нова класика», або «нова класична макроекономіка». Як випливає з назви, мова йде про макро-жономіческой концепції, побудованої на основі і відповідно ь неокласичної мікроекономічної моделлю. В області прак-[ики «нова
 2. Причини середніх циклічних коливань
  макроекономічну рівновагу. Водночас прагнення економічних агентів до максимізації прибутку, розширенню масштабів виробництва, зростанню інвестицій як стимулів розвитку економіки призводить до такого стану, коли сукупна пропозиція виходить за межі ринкового попиту. Більшість економістів-теоретиків вважають, що кризи надвиробництва обумовлені серйозним порушенням співвідношення
 3. Глосарій
  макроекономічних теорій, певною мірою різняться вибором цілей і засобів макроекономічної політики Класична теорія - теорія, яка об'єднує представників економічної науки, розвивали економічні концепції, початок яким поклали англійські економісти А. Сміт і Д. Рікардо. В якості основи ціни і кінцевого джерела доходів ними приймалися витрати праці в процесі
 4. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  макроекономічних завдань: рос-та ВНП, зменшення безробіття, падіння темпів інфляції, підтри-жанія стабільності західноєвропейських валют, розширення світового товарообігу і поліпшення стану платіжних балансів, зростання при-бувальщин і доходів трудящих, полегшення податкового тягаря і знижено-ня дефіцитів державних бюджетів. У Великобританії поворот в економічній політиці пов'язаний з
 5. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  макроекономічні процеси з метою створення сприятливих умов для розвитку приватного сектора, ринкових важелів саморегулювання економіки. Відповідно до ліберальним варіантом змішаної економіки необхідні: інституційні та соціальні реформи, раціональне взаємодія приватного і державного секторів, впровадження системи національного планування, підпорядкування приватного сектора
 6. 2. Концепція кумулятивного процесу
    макроекономічний підхід Кейнса, а й, i деякі напрямки розвитку кейнсіанської теорії. 1
 7. 1. «Нова класика» у контексті актуальних проблем теорії і практики
    макроекономічні явища - цикл та інфляцію. З точки зору «нових класиків», в основі моделі Вальраса лежить передумова про досконале знання всіх суб'єктів або про відсутність невизначеності. Сенс цієї передумови полягає у припущенні, що індивіди володіють всією інформацією, необхідної їм для прийняття «правильних» - відповідних рівноваги - рішень, тобто що суб'єктивні
 8. 3. Економічна теорія як проблема координації
    макроекономічними теоріями, а увагою тимчасового аспекту координації відрізняє підхід австрійців підходу інших представників класичного маржиналізму і в | водночас вказує на їх близькість шведської школі. Не випадково! саме Мюрдаль і Хайек в кінці 20-х - початку 30-х років опублікування-1 кували новаторські роботи в області міжчасового рівноваги (див. | гол. 13). Представивши проблему
 9. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
    макроекономічного регулювання. В її основі було відродження ринкового саморегулювання і стимулювання приватного підприємництва. Ця модель - пряма протилежність кейнсианству. Про те, наскільки велике розходження між кейнсіанцями і неоконсерваторами, дає уявлення табл.16.3. Таблиця 16.3. Основні положення кейнсіанців і неоконсерваторів Кейнсианство Неоконсерватизм
 10. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
    макроекономічних теоріях не враховувався поступальний рух економіки, тобто аналізовані у попередній темі рівноважні моделі є статичними. Ні в одній з них не враховується фактор часу і зміна ресурсного потенціалу. Однак економічна історія переконливо показує, що економіка знаходиться в постійному русі: спостерігаються певні коливання, періоди зростання
© 2014-2022  epi.cc.ua