Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Баланс рахунків банківської системи США


У табл. 26-2 представлені активи і пасиви всехкоммерческіх банків США.
Про Комерційні банки - це фінансовиеінстітути, отримали спеціальну лицен-зію від штату або федеральних властей, кото-раю дозволяє їм приймати чекові й про-чие види депозитів, а також предоставлятькредіти.
Чековим депозитом, як це можна припустити
по його назві, є депозит, по якому мо-же бути виписаний чек9.
У таблиці, на стороні активів, трьома наіболеезначімимі категоріями є: грошові акти-ви, позики та цінні папери і залишок, іменований «іншими активами». Грошові активи включаютдолларовие банкноти і монети, а також резерви, які комерційні банки тримають в централь-ному банку США, іменованому Федеральної резерв-ної системою, або, для стислості, Fed ДеятельностьФедеральной резервної системи буде подробнорассмотрена в гол. 27; тут же ми просто відзначимо, що частина активів комерційних банків зберігається вFed, яка є банком банків. Бумажниеденьгі і монети (так звана готівку в рас-Ходна касі) і резерви в Fed в сукупності зі ставляют резерви комерційних банків.
Про Резерви комерційного банку - це наявність-ні активи, які можуть бути викорис-ни для негайного задоволення вимог вкладників банку.
За своєю суттю вони відповідають золоту, котороеювеліри тримали як резервів.
Засоби, одержувані від вкладників, банки восновном використовують для видачі позик або покупкіценних паперів, що приносять відсотки. Коммерче-ські банки надають фірмам кредити на раз-
'Внаслідок змін, що відбулися у фінансовій системі, не всі інститути, які беруть кошти на чекові депозити, по статістікесчітаются банками. Наприклад, чеки можуть виписуватися по NOW-сче-там в позикоощадних асоціаціях, які, однак, формальнобанкамі не є. На практиці основними видами пасивів ощадно-позичкових асоціацій є ощадні вклади, а їх позички основному являють собою заставні під нерухомість. Термін «депозитні інститути» використовується для опису інститутів, які приймають депозити. За всіма своїми основними параметрами і целяметі інститути є банками.
Нообразние мети. Авіакомпанії, наприклад, могутбрать кредит, щоб профінансувати закупівлю но-вих літаків, а бакалійні лавки можуть заніматьденьгі, щоб зробити інвестиції в нові кас-совие апарати або просто для того, щоб запов-нить свої полки товарами.
До позиках також відносять-ся і банківські кредити домашнім господарствам напокупку автомобілів або, наприклад, на обученіедетей в коледжі. Однак, крім цього, частина сво-їх активів, що приносять прибутку, банки тримають вформе процентних паперів Федерального правитель-ства, а також урядових зобов'язань іно-дивних держав. З точки зору банків цін-ні папери уряду США володіють особойнадежностью, так як видається маловероят-ним, щоб Федеральне уряд не виконай-ло зобов'язань за своїми боргами, тоді як з ком-мерческими структурами та урядами неко-торих іноземних держав подібне деколи слу- чає. Цінні папери уряду США залу-кательня ще й тому, що ринок цих цінних бу-маг досить добре розвинений і, отже, оніявляются у великій мірі ліквідними.
Про Ступінь ліквідності активів визначає-ся тим, наскільки швидко і з наіменьшімііздержкамі (порівняно з величиною їх де-ніжною оцінки) ці активи можуть бути про-дано.
Готівкові гроші мають абсолютної ліквід-ністю. З точки зору банків та інших ведущіхриночних інститутів казначейські векселі такжеявляются високоліквідними, хоча повної ліквідує-ністю вони вже не володіють.
У категорію «інші активи» ми відносимо всевіди активів банків - від друкарської машинки дозданій і ділянок землі, на яких расположениеті будівлі; сюди ж відносяться і всі активи, при-носять відсотки, які не можуть бути віднесено ни ні до однієї з попередніх категорій.
На правій стороні Т-рахунків знаходяться пасиви, які відображають різні джерела мають-ся в банку коштів. Головне джерело банковскіхсредств - депозити. Банки залучають вклади клі-ентов, пропонуючи натомість зручності розрахунків з по-міццю чекових депозитів, або доходи по депози-там, що приносить відсотки, або і те, і інше вме-сте. Для клієнтів банків депозити є най-більш кращою формою зберігання коштів іпомещенія своїх готівки, так як, по-пер-вих, виписувати чеки при розрахунках і зручно, і безпеки, а по-друге, по депозитах можуть виплачу-тися відсотки , а по готівці - ні. Якому випадку депозити є для людей доста-точно привабливим способом розміщення ча-
сти їх багатства, а банки якраз і представляютсобой одне з місць, де ці вклади можуть зберігатися.

Баланс рахунків показує відмінність між депо-зітамі до запитання і ощадними ісрочнимі депозитами. Депозити до востребованіясоставляют близько 30% всіх депозитів; остальнаячасть припадає на ощадні і термінові де-позитив. Депозитами до запитання (вони ж-чекові депозити) є рахунки, кошти з кото-яких можуть бути затребувані вкладником без вся-кого спеціального попередження. Навпаки, з-ємство коштів з ощадних і термінових депози-тів, які не є чековими, вимагає перед-ньо повідомлення у встановлений срок.По таких депозитах банки готові виплачувати бо-леї високі відсотки, ніж за депозитами до Востров-бования, так як з цих рахунків клієнт маєправо отримати гроші негайно, а значить, і бан-ки в свою чергу отримують можливість інвести-ровать ці кошти, не турбуючись про те, що внесок-чики в будь-яку хвилину зажадають свою налічностьобратно. До цього питання ми ще повернемося при об-судженні проблеми банківських резервів.
Однак депозити не є єдиним ис-точником банківських коштів. Банки можуть форми-ровать свої фонди, займаючи гроші безпосередній-але у населення. І вони роблять це шляхом випускакредітних грошей (IOY), тобто обіцяючи виплатити іхдержателю через певний час встановлено-ну суму грошей плюс відсотки на цю суму. По-ступления від «випуску» цих кредитних грошей, ілібанковскіх квитків, використовуються потім для перед-уявлення позичок клієнтам банку Таким чином, векономічному сенсі відмінність між терміновими ісберегательнимі депозитами та іншими займамібанка не надто велике, тому що в обох случаяхбанк бере в борг гроші, які він повинен бу-дет повернути або в певний момент часу, або на вимогу кредитора Отже, і вслучае відкриття депозитів до запитання ілісрочних і ощадних депозитів, і в случаепрямих позик банк бере гроші в борг у населення-ня.
Остання категорія пасивів, - «інші Пассі-ви» - включає статті, що не представляютособой важливості для нашого аналіза10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Баланс рахунків банківської системи США "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  баланс (Форма № 1) і Звіт про прибутки і збитки (Форма № 2), або 1.2. Податкова декларація по єдиному податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також квитанція (платіжне доручення), що підтверджує сплату єдиного податку за останній період, або 1.3. Податкова декларація по єдиному податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, а
 2. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  балансувати, але песо було переоцінено, і дефіцит платіжного балансу, де домінувало споживання, доводилося фінансувати короткостроковими вливаннями капіталу замість довготривалих прямих інвестицій (16). До грудня 1994 р. резерви іноземної валюти впали так низько, що мексиканський уряд повинен був призвести девальвацію, щоб виправити завищену вартість песо (17). Іноземний капітал
 3. Валовий внутрішній продукт
  балансу: Xn=Ex - Im. Таким чином, формула розрахунку ВВП за витратами буде виглядати так: ВВПпо витратам=споживчі витрати (С) + валові інвестиційні витрати (I gross) + державні закупівлі (G) + чистий експорт (Xn). Другим способом розрахунку ВВП є розподільний метод, або метод розрахунку за доходами. У цьому випадку ВВП розглядається як сума доходів
 4. Створення грошей комерційними банками. Банківський мультиплікатор
  рахунків). А оскільки, як правило, в економіці гроші одночасно і вкладають у банки, і знімають з рахунків, то грошова маса істотно змінитися не може. Така зміна може відбутися тільки в тому випадку, якщо центральний банк змінить норму обов'язкових резервів, що вплине на кредитні можливості банків і величину банківського мультиплікатора. Не випадково зміна норми обов'язкових
 5. Глосарій
  балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник
 6. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  балансування попиту та пропозиції забезпечуються товарною масою, яка оцінюється сумою купівельних і платіжних засобів, які обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам. У грошовій масі розрізняють активні гроші, що знаходяться в готівковому та безготівковому обігу, і пасивні (нагромадження, резерви, залишки на рахунках), які лише потенційно
 7. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
  балансів тощо; певний перерозподіл національного доходу між країнами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. На валютний курс впливає чимало чинників: стан платіжного балансу, рівень інфляції, співвідношення між попитом і пропозицією на кожну валюту, міграція капіталів між країнами, політична стабільність, економічна кон'юнктура, стійкість валюти та
 8. 6.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ. ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
  балансі країни, зокрема, виявлення оптимальних співвідношення кількості ввезених в країну грошей і виводи-зімих з неї. Меркантилісти вважали, що для створення благоприят-ного торгового балансу держава повинна активно втручатися в економіку. Меркантилізм завершив формування уявлення про день-Гах як про особливе товар, виконуючому роль загального еквівалента, що висловила вартість усіх
 9. ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
  балансу на баланс вони підлягають оподаткуванню ПДВ; 2) товарів, робіт, послуг платником податку є сторона їх передавальна: - обороти з реалізації предметів застави; - кошти, одержувані від інших підприємств і організацій, за винятком коштів, що зараховуються в установленому порядку до статутних фондів підприємств їх засновниками, засобів, що об'єднуються на здійснення спільної
 10. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  балансу та додатка до нього за формою 2 «Звіт про фінансові результати») з даними Головної книги або оборотної відомості (якщо Головна книга в організації не ведеться), 3) звірка даних Головної книги з даними бухгалтерського обліку, відображених у бухгалтерських регістрах (журналах-ордерах, відомостях та ін.), 4) звірка даних, відображених у бухгалтерських регістрах з даними, що містяться в первинних
© 2014-2022  epi.cc.ua