Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Адаптація платіжного балансапрі золотому стандарті


Припустимо, що світ складається з двох країн - з-єднань Штатів і Великобританії і хожденіеімеют валюти тільки цих двох країн: долар іфунт стерлінгів. В обох країнах діє золотойстандарт, і обидві вони слідують трьом правилам, кото-які ми вже перерахували: фіксований валютнийпарітет, конвертованість і стовідсоткове покриття-тя Нехай валютний паритет буде дорівнює 20,67 долл.за унцію золота в Сполучених Штатах і 4,25 фун -та за унцію золота у Великобританії (ці ціни су-ществовали в 20-х роках). З цих валютних парите-тов випливає, що валютний курс долара до фунта ра-вен 4,86 дол за один фунт (20,67 дол за унцію зо-лота / 4,25 фунта за унцію золота).
Чому валютний курс дорівнює саме 4,86 долл.за фунт стерлінгів? Люди ні за що не захотіли биплатіть більше 4,86 дол за фунт, оскільки онівсегда можуть отримати 4,86 дол за золото в Сполуче-наних Штатах, відвезти ці долари до Англії ітам купити фунти. Ніхто не зможе також поні-зить ціну нижче 4,86 дол за фунт, тому що ветом випадку люди будуть купувати золото за фунти в Англії, привозити золото в Сполучені Штати і трапляється за нього долари але курсом 4,86 дол зафунт. Отже, валютний курс повинен битьравен в точності 4,86 дол за фунт.
Про Валютний курс, розрахований на основеотносітельной ціни золота у двох країнах, на-ни опиняються золотим паритетом.
Тепер розглянемо, що відбувається, коли первона-чільного платіжний баланс не дорівнює нулю. У цьомувипадку включається адаптаційний механізм платіжного балансу, який гарантує, що в ко-кінцевому рахунку платежі будуть збалансовані. Воткак цей механізм працює. Малюнок 38-4 покази-кість положення на валютному ринку після того, якв США відбулося збільшення витрат на імпорт.Парітетний валютний курс дорівнює 4,86 дол зафунт, і валютний ринок спочатку находітсяв стані рівноваги. Зростання витрат на імпортсдвігает криву попиту на іноземну валюту отM до M 'і створює дефіцит платіжного балансу точ-но так же, як у випадку, показаному на рис 38-3.
Але тепер валютний курс не буде рости више4, 86 дол за фунт. Будь-яка людина може купітьфунти стерлінгів за курсом 4,86 дол за один фунтстерлінгов, купуючи золото по 20,67 дол за унціюв Сполучених Штатах і продаючи його за 4,25 фун-та стерлінгів у Великобританії. Щоб оплатітьсвой імпорт, резиденти США купують золото уFed в обмін на доларові банкноти і посилаютего до Англії, де люди приносять його в Банк Ан-глії, щоб отримати фунти. Виникне фактіче-ський дефіцит платіжного балансу, рівний AA '. Цей дефіцит буде фінансуватися за рахунок скор-щення золотих резервів FeA
З часом відбувається автоматичне врегу-лювання дефіциту платіжного балансу. Коли їм-портери купують золото у Федеральної резервнойсістеми, грошова маса США зменшується. Золо-то відправляється до Англії і передається Банку Ан-глії в обмін на фунти стерлінгів. Щоб купітьзолото, Банк Англії повинен надрукувати большефунтов, що призводить до зростання грошової маси вБрітаніі. Отже, дефіцит платіжного ба-Ланса США автоматично веде до сокращеніюколічества грошей в обігу в США і збільшен-нію кількості грошей у Великобританії. Зраді-
ня грошової маси в свою чергу впливають на уро-вень витрат. У Сполучених Штатах сокращеніеденежной маси веде до підвищення процентнихставок і зниження витрат; в Великобританії де-ніжна експансія знижує процентні ставки іподнімает рівень витрат. Ці зміни в рас-ходах в свою чергу також впливає на положення валютному ринку.
Поки існує дефіцит, Федеральна резерв-ная система втрачає золото і кількість грошей в об-рощення в США, отже, зменшується. В від-вет на скорочення грошової маси витрати, вклю-чаю витрати на імпорт, також скорочуються. Цейпроцес зображений як поступове зміщення кри-вої витрат на імпорт з положення JVl 'вліво. Вів же час у Великобританії кількість грошей взверненні збільшується і, отже, витрати, включаючи витрати на наш експорт, зростають. Таким об-разом, наші доходи від експорту будуть зростати, що і проілюстровано зміщенням кривої Xвправо.
Вплив змін грошової маси показанострелкамі на рис 38-4. При зсуві кривої M 'вліво (наші витрати на імпорт падають) і зрушенні крівойX вправо (наші доходи від експорту зростають) Дефі-

Витрати на імпорт, доходи від експорту, дол
РІС. 38-4. Переливи золота, призводять до автоматическомуурегулированию платежів. Зростання попиту на імпорт сдвігаеткрівую Ad в положення Ad '. Валютний курс зупиняється науровне золотого паритету, рівного 4,86 дол, тому Первісна дефіцит дорівнює AA '. Дефіцит скорочує грошову массув США, оскільки американці на свої долари купують золо-то і відправляють його до Великобританії Отже, крива Adначінает зрушуватися тому. Грошова маса в Британії начінаетвозрастать, так як британські експортери здають своє золото вобмен на фунти. Маса грошей в обігу зростає, і крива Xначінает зрушуватися вправо, у міру того як британці увеличи-вають свої витрати на наш експорт. Ці дві криві продолжаютсдвігаться до тих пір, поки не зустрінуться в точці А ", і в етотмомент дефіцит буде усунений
цит з часом зменшується. Процес продолжа-ється до тих пір, поки грошова маса в Сполучений- них Штатах не скоротиться, а за кордоном не повели-чітся в достатній мірі для того, щоб сни-зи витрати США на імпорт, підняти расходиБрітаніі на наш експорт і тим самим восстано-вить платіжний баланс Баланс відновлюється Вточку А ", де крива попиту на імпорт знаходиться в положенні M ", а крива експорту - в X".
Процес автоматичного регулювання при зо-лотом стандарті не відбувається миттєво. Вимагає-ся певний час на те, щоб втрати золотаі скорочення грошової маси в країні з дефіцит-те знизили витрати на імпорт, а в країні з поло-жительность сальдо приплив золота і розширення де-ніжною маси збільшили витрати і імпорт. Цейпроцес триває доти, поки імевшійсявначале дефіцит не буде ліквідований. Процессявляется автоматичним в тому сенсі, що простоеследованіе трьом правилам золотого стандарту в ко-кінцевому рахунку відновлює платіжний баланс
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Адаптація платіжного балансапрі золотому стандарті"
 1. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 2. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя , обумовлений на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 3. Адаптація платіжного балансапрі вільно плаваючих курсах
  Припустимо, що ВНП США зростає, вследствіечего попит на імпорт при даному валютному курсеувелічівается. На рис 38-3 крива M зсувається в положенні M. Первісне рівновагу знаходить-ся в точці А, де при валютному курсі 0,40 дол заDM поточний платіжний баланс збалансований: рас-ходи на імпорт дорівнюють доходам від експорту Пріпервоначальном обмінному курсі 0,40 дол за DMновая величина
 4. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. акордний ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, що вста емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 5. 9. Специфічна цінність грошей
  Якщо цінність і вартість товару, що використовується в якості грошей, визначається на основі негрошовій користі, то не виникає жодних додаткових проблем. Завдання теорії грошей буде полягати тільки в тому, щоб дослідити ту частину цінності грошей, яка обумовлена їх функцією як засобу обміну. Історії відомо багато товарів, що використовувалися в якості грошей. Поступово більша
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  Люди звертаються із заступниками грошей як якби вони були грошима , тому що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади , що здійснюють їх емісію. Не має значення, діє
 7. 15. Міжрегіональні курси валют
  Давайте спочатку припустимо, що існує один вид грошей. Тоді відносно купівельної спроможності грошей в різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат. Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти
 8. 19. Золотий стандарт
  Люди вибрали дорогоцінні метали золото і срібло для служби в якості грошей через їх мінералогічних, фізичних і хімічних властивостей. Використання грошей в ринковій економіці суть праксиологической необхідний факт . Те, що саме золото або що-небудь ще використовується в якості грошей суть просто історичний факт і як такий не може бути осягнуть каталлактики. В історії грошей, як і в
 9. 1. Держава і грошовий обіг
  Засоби обміну і гроші суть ринкові явища. Річ стає грошима в результаті поведінки сторін ринкової угоди. Привід зайнятися грошовими проблемами виникає у влади точно так само, як і інтерес до всіх інших обмінюваним об'єктам, а саме, коли вони змушені вирішувати, чи виправдовує неспроможність однієї із сторін акта обміну виконувати свої договірні зобов'язання застосування
 10. 2. інтервенціоністських аспекти законодавства про законний платіжному засобі
  Найпростішою і найстарішою різновидом грошового интервенционизма є зниження цінності монет, або зниження їх ваги або розміру з метою зменшення боргу. Влада привласнювали дешевшим одиницям валюти повну силу законного платіжного засобу, до цього визнавати за більш повновагими одиницями. Всі відстрочені платежі законно могли бути виконані шляхом виплати належної суми
© 2014-2022  epi.cc.ua