Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ


Як зазначалося вище, промисловість є провідною галуззю народного господарства. Промисловість виробляє більше половини продукції всього народного господарства, технічно озброює інші галузі і тим самим визначає рівень і темпи розвитку національної економіки. Таким чином, тенденція і підсумки розвитку промисловості визначають рівень і динаміку розвитку всього народногосподарського комплексу країни.
Тенденція розвитку промисловості країни за характерне період представлена на малюнку 2.
V виробництва
%


100
75% від
1940р.
48%
від 1990р.
20
1917 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1998 2000
1913 1920 1932 1945 1955 1965 1975 1985 1995 1999

Малюнок 2. Динаміка промислового виробництва
Характеризуючи основні підсумки розвитку промисловості, слід передусім відзначити, що за роки перших довоєнних п'ятирічок була здійснена індустріалізація країни. Створені всі галузі промисловості, що забезпечили самостійне існування країни, закладений її економічний потенціал і обороноспо-собность.
Аналіз даних офіційної статистики промисловості дозволяє зробити кілька безперечних висновків.
1. Промисловість збільшувала обсяги виробництва всі роки мирного розвитку країни аж до перебудованих процесів.
2. Обсяги промислового виробництва зростали в цей період порівняно високими темпами до 70-х років щорічно. Темпи зростання обсягу промислового виробництва досягали 10-12%, що значно вище показників країн решти світу в середньому.
Починаючи з 70-х років темпи зростання виробництва продукції промисловості стали знижуватися, що пов'язано в основному зі зниженням дієздатності моделі господарювання в нових умовах.

3. Перебудова, безпосередньо стосувалось народного господарства, починаючи з 1992 року, невдалі експерименти і пошуки оптимальної моделі економіки перехідного періоду негативно позначилися на стані промисловості. З 1991 року почався спад промислового виробництва з різних причин об'єктивного і суб'єктивного характеру.
Промисловість до 1985 року досягла піку об'ємного зростання. За офіційною статистикою в 1985 році вироблено в масштабах СРСР понад 160 млн. тонн сталі, видобуто понад 600 млн. тонн нафти і 700 млн. тонн вугілля, що в 1,5-2 рази більше аналогічних показників США. Проте з цих ресурсів отримано в 2 рази менше продукції, ніж у тій же Америці.
Промисловість розвивалася переважно екстенсивним шляхом.
Результати науково-технічної революції, здійсненої великими зусиллями і коштами у 70-ті роки в країнах з розвиненою ринковою економікою, практично не використані вітчизняною промисловістю (виключаючи ВПК). Це і призвело до технічного відставання всіх базових галузей промисловості і, як наслідок, всього промислового виробництва.
Технічне відставання, витратна модель господарювання, екстенсивний характер функціонування промисловості стали причинами порівняно низької ефективності промислового виробництва, його неконкурентоспроможності.
За сукупністю найважливіших економічних показників ефективності використання ресурсів - фондомісткості, матеріаломісткості і трудомісткості - наша промисловість до кінця XX століття поступалася промисловості країн з розвиненим товарним виробництвом більш ніж у три рази. Це і визначило неконкурентоспроможність вітчизняної промисловості за ціновим фактором.
Низький технічний рівень виробництва, обумовлений в першу чергу неприпустимо великим фізичним зносом (більше половини) і ще більшою моральним зносом (більше 90%), не дозволив виробляти якісну продукцію. Порівняно низька якість промислової продукції стало другою причиною її неконкурентоспроможності.
Вітчизняна промислова продукція в розглянутий період була більш ніж на 90% неконкурентоспроможна на світовому ринку. Вона ставала все більш неконкурентоспроможною і на внутрішньому ринку. В окремі роки нинішнього перехідного періоду, наприклад, в Москві і ряді індустріальних регіонів, три чверті промислових споживчих товарів і більше половини продовольчих продуктів, що реалізуються населенню, були імпортними.

Структура промислового виробництва виявилася далеко у відриві від запитів ринку, тобто в кінцевому рахунку від споживачів.
Модель господарювання і чітко орієнтується на неї промисловість до середини 80-х років систематично нарощувала обсяг виробництва незалежно від потреб ринку та конкурентоспроможності товарів. Розподільна система діяв господарського механізму «розподіляла» все вироблене. Збитки від непотрібно виробленого і централізовано розподіленого продукту компенсувалися так само централізовано через державний бюджет. В результаті виробництво перетворилося на самоціль, виробництво заради виробництва, виробництво будь-яку ціну.
Все це призвело до невиправданого викривлення структури самого промислового виробництва. Промисловість функціонувала і розвивалась, як влучно підмітили журналісти-економісти, самоедской-самоцельно, без урахування потреб населення, ринку, а також непропорційно зі своїми можливостями з конкурентоспроможності, незважаючи на запроваджені багатоваріантні госпрозрахункові моделі. Неефективних і непотрібних виробництв у промисловості виявилося більше, ніж потрібних і конкурентоспроможних. Промисловість не задовольняла потреби країни ні потрібною кількістю, ні якістю, ні ефективністю. Ось вкрай невтішний підсумок розвитку вітчизняної промисловості до кінця другого тисячоліття.
Сучасний етап функціонування промисловості характеризується болісної перебудовою структури в умовах жорстких вимог конкурентного зовнішнього ринку, згортання неефективних галузей і виробництв, несприятливої економічної середовища у вигляді високих податків і кредитних ставок, фінансового дефіциту через стягувані неплатежів і неминучих в цих випадках вкрай негативних впливів негативних соціальних факторів.
Для рішучої перебудови промисловості і динамічного ефективного зростання виробництва необхідно наявність привабливою економічного середовища, політична та соціальна стабільність, інвестиції, сучасні технології, технічне переозброєння та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ "
 1. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної економії. Як відомо, вихідними моментами для генезису марк-СИЗМ послужили німецька класична філософія, англій-ська класична політична економія і французький уто-піческого
 2. 2. Закономірності та етапи перехідної економіки
  основних економіч-ських і соціальних факторів і сил, які формували дану щабель раз-розвитку суспільства в ході найгостріших економічних, соціальних і полі-тичних конфліктів і зіткнень. Тому на відміну від аналізу целост-них економічних систем, де панує структурно-функціональний аналіз і синтез, що враховує відносну стійкість утворень, в теорії перехідної економіки головну
 3. § 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  основними етапами життя країни і функціонування її народного господарства. Сучасна Росія - Російська Федерація-є частиною колишнього СРСР у межах РРФСР. Російська Федерація - правонаступниця СРСР, а значить колишньої Російської імперії. Отже, у відповідності з поставленими завданнями в даній науковій дисципліні точку відліку можна вести з 1913 року-року найбільших досягнень
 4. § 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА-сировинної бази окремих галузей промисловості
  основний засіб виробництва в сільському господарстві - це земля. Природна родючість ніколи не забезпечує населення сільськогосподарськими продуктами ні в одній країні світу. Починаючи з середини 60-х років керівництво країни брало багато рішень по інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Однак вони не дали очікуваних результатів. Вкладені величезні кошти в сільське
 5. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  основної праці. Вони з'явилися лише після його смерті. Розробляючи свою доктрину ідеології, Маркс цілився виключно в економічну науку і соціальну філософію утилітаризму. Його єдиним наміром було зруйнувати репутацію економічних вчень, які він не зміг спростувати засобами логіки і умовиводів. Він додав своєї теорії форму загального закону, дійсного для всієї
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  основними двигунами розвитку. Як вже було показано, перевищення надлишку загальної суми підприємницьких прибутків над загальною сумою підприємницьких збитків нерозривно пов'язано з тим, що частина вигод, що витягають із збільшення наявної кількості капітальних товарів і удосконалення технології, йде непідприємницьким групам. Підвищення цін на компліментарні чинники виробництва,
 7. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  основну помилку, що криється в цьому міркуванні. Роботодавці пред'являють попит не на працю взагалі, а на людей, що підходять для виконання саме того виду праці, який їм потрібен. Точно так само, як підприємець повинен вибрати для свого заводу саме відповідне розташування, обладнання та сировина, він повинен найняти і найбільш здібних робітників. Він повинен створити такі умови праці, щоб вони
 8. Лекція 4-я Розробка програми комуністичного руху
  основному дозволена. Слід зазначити розробку питань концентрації та цент-ралізації капіталу. У роботах 40-х рр.. було покладено початок теорії криз. Правда, вона ще не розроблена в деталях, був відсутній ана-ліз окремих фаз капіталістичного циклу, всього механізму циклічного руху | виробництва. Але зате чітко по-показувала значення криз та їх зв'язок з розвитком
 9. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  основної маси фірм більшості країн світу. Глобалізація господарського життя найбільш інтенсивно йде на регіональному рівні, так як більша частина фірм має контакти з фірмами сусідніх країн. Тому одна з основних тенденцій глобалізації світового господарства - освіта навколо тієї чи іншої країни або групи найбільш розвинених країн інтеграційних зон, великих економічних мегаблоків (США -
 10. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  розвинених країн. Зрушення в рас-становке країн-лідерів. Територіальний поділ світу і деформація галузевої структури економіки колоніальних і залежних країн. Зміни у фінансовій системі і торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Віз-народження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна криза 1929-1933 рр.. Варіанти виходу
© 2014-2022  epi.cc.ua