Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

12.1 Випуск продукції. Пропозиція продукції на рин-ке, її якість і конкурентоспроможність.

В умовах ринкової економіки виживання будь-якого підприємства, його стійке по-ложение на ринку товарів визначається рівнем його конкурентоспроможності. Конкурентоспроможності-ність товару передбачає і визначає конкурентоспроможність продукції. Отже, в со-відповідності з сутністю відносин конкуренції формується і зміст конкурентоспроможності-ності продукції. В економічній теорії конкурентоспроможність товару як економічна категорія визначається як стан товару, яке характеризує ступінь його відповідності техніко-технологічним, економічним, екологічним, соціальним та інституційним вимогам споживачів і суспільства, вона визначає частку ринку, що належить даному суб'єкту, і перешкоджає перерозподілу цього ринку на користь інших суб'єктів.
Конкурентоспроможність продукції - це здатність продукції брати участь у конкурентній боротьбі з аналогічними товарами конкурентів за споживача на цільовому ринковому сегменті і за велику частку на ринку. Конкурентоспроможної називається продукція, що володіє більш високими споживчими властивостями в порівнянні з аналогічною продукцією, наявної на ринку.
Конкурентоспроможність підприємства - система економічних категорій, елементами якої є конкурентоспроможність продукції, товару і фінансова конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність в основному визначається двома факторами - ціною і якістю продукції, причому другий з них стає все більш важливим.
Якість продукції - це сукупність властивостей, які обумовлюють її придатність для задоволення певних потреб. У нових економічних умовах рішення пробле-ми якості с / г продукції багато в чому буде залежати від організації і технології стандартизації-ції. Стандартизація - це діяльність, спрямована на розробку і встановлення вимог, норм, правил, характеристик продукції, забезпечує право споживача на придбання товарів належної якості за прийнятну ціну. Стандарт - це нормативний документ, розроблений на основі угоди більшості зацікавлених сторін і затверджений авторитетним органом.
Проблеми підвищення конкурентоспроможності вкрай важливі і актуальні для подавши-ляющего більшості виробничих підприємств. Передумовою для завоювання сильних ринкових позицій є можливості зниження виробничих і збутових витрат з відповідною оптимізацією цінової політики. Однак труднощі, з якими стикаються підприємства при виході на ринок, далеко не завжди можуть бути компенсовані лише зниженням рівня цін. Важливу роль при проникненні і закріпленні на ринку грає ступінь довіри до товарної марки, торговому іміджу підприємства. Вкрай необхідним є забезпечення високої якості і широти асортименту продукції у поєднанні з різнобічним комплексом послуг.

Будь продукція має комплексом властивостей, що визначають її придатність до ис-користування в конкретних умовах. Для того щоб об'єктивно оцінити ринкові пер-спективи продукції, постачальник повинен використовувати ті ж критерії оцінки, що й по-споживач. Тільки тоді можна очікувати, що оцінка, дана товару постачальником, співпаде з думкою покупця. Необхідно постійне уточнення переліку параметрів, істотних з погляду споживача. Виробник повинен точно оцінювати й саму принципову можливість реалізації свого товару на ринку з урахуванням встановлених нормативних параметрів. Необхідною є оцінка відповідності параметрів запланованій до просування на ринок продукції обов'язковим стандартам і нормам.
Якщо не всі параметри продукції відповідають вимогам покупця, то це свідчення її низькою перспективності. Зрозуміло, якщо споживач не знайде на ринку товар, що повністю відповідає потреби, він змушений буде скорегувати свої вимоги з урахуванням реальної пропозиції. Практика оцінки ринкових позицій продукції грунтується на порівняльному аналізі її сукупних характеристик, зіставленні з аналогами за ступенем задоволення конкретних потреб і за вартісними характеристиками. Покупця насамперед цікавить ефективність користування продукцією, що розуміється як відношення сукупного корисного ефекту до сукупних витрат на придбання, експлуатацію, ремонт, технічне та інше обслуговування продукції та ін
Для забезпечення покупцю переваг за основними параметрами товару, що поставляється (рівнем ціни, якості, умов поставки і т. п.) підприємство повинно нести опре-ділені витрати. Тому для підприємства в практичному плані міцність ринкового становища може розглядатися як порівняльна прибутковість господарювання, ха-теризується в кінцевому рахунку фінансові можливості утримання ринкових позицій. Для оцінки ринкових позицій і їх посилення підприємству необхідно деталізувати внутрішню структуру сукупного споживчого ефекту і сукупних витрат, визначити величину кожного їх елементу і цілеспрямовано, вибравши певну стратегію маркетингу, впливати на них у напрямку розширення своєї присутності на ринку.
Поняття «якість» визначено стандартом ІСО 8402-94 як «сукупність властивостей і характеристик виробу або послуги, що відносяться до його здатності виконувати встановлені і передбачувані потреби». Якість формується за допомогою техніки на основі відповідного способу мислення. Такий підхід веде до поняття якості в філософії загального управління якістю. Інша формулювання поняття «якість» базується на декілька різних точках зору, за допомогою яких можна відобразити всю багатоаспектність цього поняття.
1. З точки зору об'єктивної оцінки властивостей продукту якість може бути точно виміряна.
Відмінності в якості можуть бути кількісно відображені за допомогою певних характеристик продукту.
2. З точки зору покупця якість продукту визначається більшою мірою суб'єктів незалежно єктивні оцінкою споживача і в меншій мірі - характеристиками самого продукту. Окремі покупці мають різні потреби, причому ті товари, які удовле-розчиняють ці потреби найкращим чином, розглядаються як володіють найвищою якістю.
3. З точки зору виробничого процесу якість - це дотримання специфікація, і кожне відхилення від них веде до зниження якості. Найвищу якість припускає добре виконану роботу, результат якої повністю відповідає пред'яв-ляем вимогам.
4. Точки зору співвідношення ціни та корисності якість виражається за допомогою витрат і цін. Якісний продукт виконує певну функцію за прийнятною ціною, а також у відповідності зі специфікацією за прийнятними витратам.
Виділяють наступні основні причини, чому проблема забезпечення якості так актуальна в сучасному виробництва:
- якість - головний критерій для здійснення покупки для найбільш значущих покупців. Втратити замовлення через недостатній рівень якості набагато гірше, ніж через занадто високу ціну: так можна втратити клієнта назавжди;
- якість усеохоплююче. Підприємство реалізує безліч окремих заходів, щоб протистояти конкуренції. Якість та системи управління якістю пропонують ком-плекс заходів, що охоплює всі стадії виробничого процесу - продуктову політику, планування, маркетинг, збут, персонал, інновації і технологію, - для того щоб підприємство успішно діяло на ринку;
- якість - головний інструмент зниження витрат. Завжди дешевше робити правильно з першого разу, ніж згодом виправляти помилку;
- якість веде до зміцнення позицій фірми на ринку. В умовах відкритих і ли-бералізованних ринків товари та послуги стають все більш взаємозамінними. Рівень якості товарів стає вирішальним.
Поняття «якість» можна розглядати як дворівневе. Якість першого рівня - так зване технічне якість формується на стадіях досліджень, розробок і виробництва. Управління якістю на цій стадії включає заходи з дотримання необхідного мінімуму якісних і кількісних вимог до продукту. Якість другого рівня - комунікативна якість формується на стадіях перед-і післяпродажного обслуговування. Для забезпечення якості на цих стадіях здійснюються заходи, спрямовані на всебічне задоволення запитів клієнтів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1 Випуск продукції. Пропозиція продукції на рин-ке, її якість і конкурентоспроможність. "
 1. 22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
  випуску продукції; питома вага нової продукції в загальному її випуску; середній коефіцієнт сортності; питома вага експортованої продукції і т. д. Частина показники якості характеризують технічні та споживчі властивості продукції. Доцільно здійснювати аналіз якості на стадії проектування. З 1 січня 1992 р. введена сертифікація продукції: авторитетний орган перевіряє і
 2. Поняття конкурентоспроможності фірми
  випускають аналогічну продукцію або надають однакові послуги стосовно території, в межах якої ці фірми функціонують (на місцевому, регіональному, національному, світовому ринках). Тому одна й та ж фірма може бути конкурентоспроможною на місцевому або національному ринку і не бути такою на регіональному і тим більше на світовому. Теорія конкурентоспроможності фірми і її
 3. 3. Сукупна пропозиція
  випуску представлятимуть середні національні
 4. 23. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ ВИПУСКУ. ПОКАЗНИКИ РИТМІЧНОСТІ
  випуску продукції в рівні відрізки часу протягом звітного періоду. Ритмічна робота господарюючого суб'єкта - важлива умова випуску та реалізації продукції, підвищення якості, зниження собівартості і збільшення прибутку, раціональної організації виробництва і праці. Показники рівномірності випуску діляться на прямі і непрямі. До прямих показників відносяться коефіцієнт ритмічності,
 5. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  випуску продукції у звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції у звітному періоді. Основними статистичними показниками собівартості одиниці продукції є: 1) індекс динаміки собівартості одиниці продукції: {foto178} 2) абсолютна зміна собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:? Zф=z1 - z0; 3) розмір фактичної економії
 6. Критерій мінімізації збитків
  випуску продукції (7 - 20=140 руб.). Мінімізація збитків, так само як і максимізація прибутку, досягається при обсязі виробництва продукції, якому відповідає універсальне умова Дпред=Іпред, або Ц=Іпред. На рис. 20.6, як ми вже відзначали, це точка T. Відхилення від даного обсягу випуску продукції (7 од. - На рис. 20.6) в більшу або меншу сторону викличе зростання збитків
 7. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  випуск товарів, які за своєю структурою, споживчими властивостями та якістю найбільш повно відповідають потребам покупців. У процесі аналізу необхідно встановити виконання плану і динаміку з виробництва сертифікованої продукції. Виконати завдання по асортименту - значить випустити вироби за заданою номенклатурою. Оцінка виконання плану по всьому асортименту
 8. Рівноважний рівень випуску і полнаязанятость
  випуску продукції, тобто фірми в відбутися у-янии продати всю вироблену ними продукцію, а домашні господарства і фірми можуть пріобрестістолько товарів, скільки забажають. Але ми поки некасалісь рівня зайнятості, або, іншими словами, не задавалися питанням, чи обов'язково, що в етойсітуаціі кожен бажаючий працювати має етувозможность. До цих пір в нашому аналізі були відсутні какіеби то не було
 9. Механізм конкуренції
  випуску продукції. У той же час зміна попиту та пропозиції впливає на зниження або підвищення цін. При збалансованому попиті і пропозиції, тобто при їх рівності, встановлюється рівноважна ціна. Механізм функціонування конкуренції представлений на рис. 5.1. ріс.5.1.механізм функціонування
 10. 22. Легка промисловість: підприємства та їх продукція.
  Випускають тканини, одяг, взуття та інші предмети споживання. Вона об'єднує> 10 великих галузей і десятки виробництв, безпосередньо беруть участь у матеріальному забезпеченні потреб населення. У ній функціонують близько 500 підприємств, які випускають> 5000 найменувань продукції. Їй належить провідне місце у виробництві товарів народного споживання. Відмінною рисою ЛП в
 11. 4. Випуск продукції і економіческійрост
  випуску продукції і витрат в еконо-Міці. Центральним поняттям тут є вало-вої національний продукт. Валовий національнийпродукт, або ВНП, - це вартість усіх товарів іпослуг, вироблених в економіці за даний пери-од4. Вартість випуску продукції за даний пери-од, виміряна в цінах цього періоду, називаетсяномінальним. ВНП. Номінальний ВНП, або общаястоімость виробництва продукції
 12. 9.2.5.2. ПРОПОЗИЦІЯ ГАЛУЗІ В РАЗІ ЗАЛЕЖНО ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
  випуску всіма пред, приятиями галузі будуть точки А і В (при цінах продукції відповідно Р1 та Р2). Переривчаста крива S представляє всі безліч таких точок при різному рівні цін на продукцію. Зауважимо, що крива S менш полога, ніж криві SMC1 і SMC2. Зрушення SMC може бути настільки значним, що обсяг пропозиції виявиться менше, ніж до збільшення попиту на продукцію, що викликав зростання цін
 13. Крива пропозиції галузі
  випускають певний вид продукції, характеризує обсяг виробництва тієї чи іншої галузі. Тому крива ринкової пропозиції в короткостроковому періоді демонструє обсяг своєї продукції певною галуззю. У зв'язку з тим, що криві граничних витрат уособлюють собою криві пропозиції окремих підприємств, для побудови кривої ринкової пропозиції необхідно підсумовувати
 14. 4. Максимізація прибутку: «граничний дохід - граничні витрати»
    випуску продукції на одиницю, а граничні витрати дорівнюють приросту сукупних витрат, викликаних випуском цієї додаткової одиниці продукції. Отже, доти, поки граничний дохід перевищує граничні витрати, збільшення випуску продукції на одиницю веде до збільшення валового доходу більшою мірою, ніж до зростання загальних витрат. Це знаходить своє втілення в зростанні сукупної
 15. 11.2.2. ЦІНОВА ОЛІГОПОЛІЯ
    випуску) як керованої (або стратегічної) змінної підприємства. Дійсно, при досконалої конкуренції, коли підприємства є ценополучателем, величина випуску, як ми бачимо, є єдина змінна, керована самим підприємством. Навпаки, за недосконалої конкуренції підприємство, як ми пам'ятаємо, може вибрати в якості стратегічної змінної або випуск, або
 16. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
    випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції у звітному періоді. До індексам, за допомогою яких аналізується динаміка собівартості продукції, належать: 1) індекс планового завдання по зміні собівартості: {foto186} 2) індекс виконання планового завдання за рівнем собівартості одиниці продукції: {foto187} 3) індекс фактичного зниження
 17. Питання 32 Сільське господарство РФ: загальна характеристика
    випуск цукрових буряків - 86,8%, соняшнику - 70%, яєць - 75,2%. Господарства населення виробляли переважну частину картоплі - 91,6%; овочів - 80,3%; молока - 51,5%. Високий зріст обсягів виробництва і при цьому скорочення кількості фермерських господарств свідчать про поступове укрупнення підприємств даного
 18. 3.7. Деякі важливі висновки
    продукції, ними є: - поза ідей і принципів загальної теорії управління не може бути забезпечена ефективна організація сталого поліпшення якості продукції; - сучасну організацію робіт з якості теоретично неприпустимо, а практично недоцільно і неефективно будувати на глобальному посиленні контролю; - управління якістю має багаторівневий характер , але в своїй основі
 19. 21. АНАЛІЗ ВТРАТ ВІД ШЛЮБУ
    випуску, тобто суму недовипущенной продукції в результаті допущеного шлюбу. Щоб розрахувати обсяг недовипущенной продукції, необхідно обсяг продукції звітного року помножити на рівень браку в собівартості товарної продукції і розділити на 100%. Потім виявляються причини зниження якості і допущеного шлюбу за місцями їх виникнення, центрам відповідальності, розробляються заходи щодо
© 2014-2022  epi.cc.ua