Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

10.5. Аналіз ефективності праці

Одним з найбільш показових критеріїв ефективності діяльності наукової організації є продуктивність праці, яку прийнято вимірювати на основі показників виробітку, що припадає на одного наукового співробітника або одиницю часу. Система показників вироблення виглядає наступним чином (рис. 10.5).


Математично дану факторну модель можна представити у вигляді рівняння
Вг=УНР? ДР? ПД? Вч, (10.1)
де Вг - середньорічна вироблення одного працюючого в НДІ;
УНР - питома вага наукових працівників у загальній чисельності працюючих НДІ;
ДР - середньорічна кількість днів роботи одного наукового працівника;
ПД - середня тривалість робочого дня;
Вч - середньогодинна вироблення одного науковця.
Вихідні дані для аналізу впливу факторів на середньорічну вироблення одного працюючого НДІ представлені в табл. 10.17.
Таблиця 10.17
Вихідні дані для аналізу впливу факторів на середньорічну вироблення працюючих НДІ


Кількісна оцінка впливу факторів, що обумовлюють зміна середньорічний вироблення одного працюючого НДІ в розмірі +667,9 тис. руб., або 354 дол. США, наведена в табл. 10.18.
Таблиця 10.18
Аналіз впливу факторів на середньорічну вироблення працюючих НДІ


Проведемо аналіз факторів, виражених в доларовому еквіваленті. Розрахунки свідчать про те, що найбільший вплив на середньорічну вироблення одного працюючого НДІ (Вг) (-350,2 дол. США, або -98,2%) зробило зниження середньогодинної вироблення одного наукового співробітника (Вч).
Однак, враховуючи позитивний вплив зазначеного чинника в рублевому вираженні, можна говорити про те, що значення Вг обумовлено не стільки зменшенням Вч, скільки падінням курсу національної валюти по відношенню до долара США.
Негативною вплив на середньорічну вироблення одного працюючого НДІ зробили також цілоденні втрати робочого часу (скорочення кількості відпрацьованих одним працівником днів), що викликали скорочення Вг на 52,2 дол. США, або 14,7%, і внутрішньозмінні втрати робочого часу, у зв'язку з якими Вг знизилася на 20,2 дол. США, або 5,7%. Позитивно можна охарактеризувати поліпшення структури працюючих НДІ, що вплинуло на зростання середньорічної виробітку одного працівника на 68,6 дол. США, або 19,3%.
Оцінюючи продуктивність праці в сфері наукових досліджень, слід мати на увазі, що застосовується для розрахунку вироблення показник обсягу виконаних НДР в кошторисній вартості не повною мірою відображає результативність праці наукового колективу. Вартісне вимірювання праці підтвердили впливу цілого ряду факторів, що не залежать від діяльності НДІ (наприклад, зміна купівельної спроможності рубля, інфляція та ін.) Більш правильно оцінювати продуктивність діяльності наукової організації слід за такими показниками, як кількість нових оригінальних розробок, яким може бути присвоєний статус «ноу-хау»; кількість і вартість запатентованих і заліцензірованние наукових розробок, а також обсяг доходів, які отримані від реалізації об'єктів інтелектуальної власності НДІ. Оскільки дані показники відсутні в звітності, то їх застосування скрутно для об'єктивної оцінки того рівня наукової продуктивності праці, який досягнутий трудовим колективом.
Заключним етапом аналізу праці та заробітної плати є вивчення темпів зростання продуктивності праці і середньої зарплати працівників НДІ (табл. 10.19). Розрахунки свідчать про те, що за аналізований період в НДІ темпи зростання заробітної плати одного працюючого (стр. 5, гр. 6, 7 табл. 10.19) значно випереджали темпи зростання продуктивності праці, розрахованої за середньорічною виробленні одного працівника (стор. 4, гр . б, 7 табл. 10.19). Зазначена тенденція спостерігається як по роботах, що виконувалися за бюджетною тематикою (стор. 4.1, 5.1, гр. 6, 7 табл. 10.19), так і з госпдоговірної тематики (стор. 4.2, 5.2, гр. 6, 7 табл. 10.19). Внаслідок цього приріст середньої заробітної плати на 1% приросту продуктивності праці склав 131,8% (стор. 7, гр. 6 табл. 10.19). Такий стан справ вказує на зростання частки заробітної плати в кошторисній вартості НДР, а також на збільшення трудомісткості проведених розробок. Якщо не враховувати вплив загальноекономічних процесів (інфляцію, падіння курсу національної валюти по відношенню до долара США), то ситуація, що склалася може бути виправдана підвищенням якості результатів наукової діяльності НДІ.
Таблиця 10.19
Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати працівників НДІ« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.5. Аналіз ефективності праці "
 1. 10. Метод економічної науки
  аналіз притаманного нам знання категорії діяльності. Ми повинні згадати себе і поміркувати про структуру людської діяльності. Подібно логіці і математиці праксеологічне знання знаходиться всередині нас; воно не приходить ззовні. У категорії людської діяльності укладені всі поняття і теореми праксиологии. Перше завдання полягає в тому, щоб витягти і дедуціровать їх, тлумачити їх зміст
 2. 1. Грошовий розрахунок як метод мислення
  аналіз прибутків і збитків. Система економічного розрахунку в грошових термінах зумовлена певними суспільними інститутами. Вона може діяти тільки в інституціональному оточенні поділу праці та приватної власності на засоби виробництва, коли товари та послуги всіх порядків купуються і продаються проти повсюдно використовуваного засобу обміну, тобто грошей. Грошовий розрахунок
 3. 3. Капіталізм
  аналізу людської діяльності і всіх мислимих систем людського співробітництва. Психологічні питання, пов'язані з поясненням того, чому люди паплюжать і паплюжать капіталізм і називають все, що їм не подобається, капіталістичним, а все, що подобається, соціалістичним, ставляться до історії і повинні бути залишені історикам. Але існує ряд проблем, які ми повинні підкреслити в цій
 4. 6. Монопольні ціни
  аналізі монопольних цін остільки, оскільки це є одним з факторів, від яких залежить успіх спроб конкурентів об'єднатися в картель. 7. Якщо продавець в змозі збільшити свій чистий виторг шляхом обмеження продажів і збільшення ціни одиниці продаваного вироби, то зазвичай існує кілька монопольних цін, що задовольняють цим умовам. Як правило, одна з цих монопольних
 5. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  аналіз і критику ринкової економіки на двох фундаментальних помилках. По-перше, вони виявилися не здатні усвідомити спекулятивний характер, властивий всім спробам забезпечити майбутнє задоволення потреб, тобто всієї людської діяльності. Вони наївно припустили, що не може існувати ніяких сумнівів з приводу заходів, що застосовуються для найкращого забезпечення споживачів. В
 6. 5. Квазіринок
  аналізу економістів і нищівної критики соціалістичних планів. Незвичайно швидкий тріумф наочного доказу того, що в соціалістичній системі неможливий ніякий економічний розрахунок, не має прецедентів в історії економічної думки. Соціалісти не можуть не визнати свого остаточного нищівної поразки. Вони більше не заявляють, що соціалізм незрівнянно краще
 7. 4. Праведність як кінцевий критерій діяльності індивіда
  аналізуємо це і інші наслідки відхилення від ринкових цін [Див с. 710718.]. Тут ми повинні визнати, що не можна обмежитися просто вказівкою підприємцю не керуватися станом ринку. Необхідно сказати йому, як далеко він може піти, призначаючи і оплачуючи ціни. Підприємцям необхідно дати точні інструкції, якщо отримання прибутку більше не направляє їх дії і не
 8. 2. Економічна наука і ціннісні судження
  аналізу людської природи і кінцевих джерел людської діяльності. Немає потреби небудь додавати до спростування цієї критики, на що спрямована кожна сторінка цієї книги. Лише один момент слід згадати ще раз, оскільки він, з одного боку, являє собою суть доктрин всіх сучасних спокусників, а з іншого пропонує середньому інтелектуалу слушний привід, щоб
 9. Коментарі
  аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання
 10. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  аналізу діяльності організацій охорони здоров'я, освіти, науки, адміністративного управління. Господарську діяльність у цілому і бюджетних організацій зокрема можна розглядати як певну сукупність виробничих відносин, складний динамічний комплекс різноманітних причинно-наслідкових зв'язків і процесів, що забезпечують створення різних споживчих вартостей
© 2014-2022  epi.cc.ua