Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 13 ВИКОНАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ. ЗВІТ І ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ


Виконання федерального бюджету є досить важливою частиною процесу управління системою державних фінансів, оскільки надає безпосередній вплив на характер розвитку вітчизняної економіки. В даний час виконання бюджету Російської Федерації будується на основі системи Федерального казначейства.
Виконання федерального бюджету увазі виконання його доходної та видаткової частин і будується на основі бюджетного розпису, яка складається Міністерством фінансів Російської Федерації і затверджується міністром фінансів протягом 15 днів з дня прийняття федерального закону про федеральний бюджет. Після затвердження бюджетний розпис повинна бути передана на виконання Федерального казначейства, а також спрямована для відомості до Федерального Зібрання і Рахункову палату Російської Федерації.
Для того щоб не допустити прийняття до фінансування витрат і здійснення платежів, не передбачених в законі про федеральний бюджет на відповідний рік або не забезпечених надходженнями доходів і засобами запозичень федерального бюджету, застосовується процедура санкціонування витрат федерального бюджету, яка включає:
- затвердження і доведення бюджетних асигнувань до розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету та уточнення кошторисів доходів і видатків розпорядникам коштів федерального бюджету і бюджетним установам;
- затвердження та доведення до розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету лімітів бюджетних зобов'язань;
- прийняття грошових зобов'язань одержувачами коштів федерального бюджету;
- підтвердження грошових зобов'язань федерального бюджету.
Порядок і правила санкціонування витрат федерального бюджету встановлюються Федеральним казначейством відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації.
На підставі зведеної бюджетного розпису федерального бюджету і асигнувань з федерального бюджету орган, який виконує бюджет, протягом 20 днів з дня затвердження зведеної бюджетного розпису доводить за встановленою формою обсяги бюджетних асигнувань з федерального бюджету до нижчестоящих розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету через органи Федерального казначейства.
Зміна бюджетних асигнувань з федерального бюджету може здійснюватися міністром фінансів Російської Федерації, головними розпорядниками коштів федерального бюджету в межах наданих їм російським законодавством повноважень.
Обсяг розпорядчих прав одержувачів коштів федерального бюджету на прийняття грошових зобов'язань федерального бюджету встановлюється у порядку затвердження і доведення лімітів бюджетних зобов'язань.
Формування лімітів проводиться на підставі зведеної бюджетного розпису, доведених бюджетних асигнувань та прогнозу надходження доходів і надходжень із джерел фінансування дефіциту федерального бюджету та здійснюється на строк, що не перевищує три місяці.
Федеральне казначейство затверджує ліміти бюджетних зобов'язань для головних розпорядників бюджетних коштів, які, в свою чергу, займаються розподілом бюджетних зобов'язань між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Затверджені ліміти бюджетних зобов'язань доводяться до нижчих розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету в формі повідомлення про ліміт бюджетних зобов'язань федерального бюджету. У разі зміни лімітів бюджетних зобов'язань Федеральне казначейство має право відкласти не більше ніж на три місяці надання прав на прийняття бюджетних зобов'язань розпорядникам та одержувачам коштів федерального бюджету.
Звід лімітів бюджетних зобов'язань по всім одержувачам коштів федерального бюджету в єдиному реєстрі лімітів бюджетних зобов'язань на певний строк направляється Федеральним казначейством для відомості до Рахункової палати Російської Федерації.
В межах доведених лімітів одержувачі бюджетних коштів мають право приймати грошові зобов'язання, що підлягають виконанню за рахунок коштів федерального бюджету шляхом укладення договору з постачальником продукції (робіт, послуг) відповідно до законодавства Російської Федерації. При цьому обсяг прийнятих грошових зобов'язань, що підлягають оплаті за рахунок коштів федерального бюджету в поточному фінансовому році, не повинен перевищувати ліміти бюджетних зобов'язань у структурі показників бюджетної класифікації Російської Федерації.
В обов'язки Федерального казначейства входить проведення перевірки відповідності складених платіжних та інших документів, необхідних для вчинення витрати, вимогам Бюджетного кодексу, затвердженими кошторисами доходів і видатків бюджетних установ і доведеним лімітам бюджетних зобов'язань, попередньої безпосередньому витрачанню бюджетних коштів федерального бюджету. Термін проведення такої перевірки обмежений трьома днями з моменту надання відповідних документів, за результатами перевірки Федеральне казначейство здійснює дозвільну напис. Перелік та форми документів, що подаються у Федеральне казначейство для підтвердження прийнятих грошових зобов'язань федерального бюджету, затверджуються Урядом Російської Федерації.
Обсяг прийнятих грошових зобов'язань не може перевищувати ліміти бюджетних зобов'язань; в свою чергу обсяг підтверджених грошових зобов'язань не може перевищувати обсяг прийнятих грошових зобов'язань. При цьому обсяг підтверджених грошових зобов'язань може відрізнятися від обсягу прийнятих грошових зобов'язань тільки у разі відмови Федерального казначейства підтвердити прийняті грошові зобов'язання з підстав, встановлених Бюджетним кодексом. Підтверджене грошове зобов'язання федерального бюджету є підставою для вчинення витрачання коштів федерального бюджету.
Фінансування витрат федерального бюджету є послідовно здійснювані дії і включає: дозвіл (розпорядження) на платіж і здійснення платежу.
Фінансування витрат федерального бюджету проводиться Федеральним казначейством.
Вчинення дозвільної написи (дозвіл на платіж) і розпорядження про здійснення платежу не можуть бути дані одним і тим же посадовою особою органу, виконуючого бюджет.

На підставі поданих одержувачем коштів федерального бюджету платіжних документів, оформлених належним чином, Федеральне казначейство в день скоєння дозвільної написи виробляє платіж, списавши кошти з єдиного рахунку федерального бюджету і відобразивши виконану операцію на особовому рахунку. У процесі здійснення платежу відповідна сума грошових коштів списується на підставі розпорядження Федерального казначейства з єдиного рахунку федерального бюджету на користь фізичних і юридичних осіб. При цьому сума платежу з федерального бюджету не може перевищувати суму, вказану в підтверджених грошових зобов'язаннях.
Всі платежі з федерального бюджету до бюджетів суб'єктів Російської Федерації в рамках міжбюджетних відносин повинні проводитися не пізніше 20 грудня.
Для обліку операцій з виконання видатків федерального бюджету Федеральне казначейство використовує особові рахунки бюджетних коштів, які відкриваються в єдиному обліковому регістрі Федерального казначейства для кожного головного розпорядника, розпорядника та одержувача коштів федерального бюджету. На лицьових рахунках відображається обсяг коштів федерального бюджету, якими володіє розпорядник або одержувач цих коштів у процесі реалізації процедур санкціонування та фінансування витрат федерального бюджету. Особовий рахунок розпорядника або одержувача коштів федерального бюджету відкривається у відповідному територіальному органі Федерального казначейства.
Кошти, отримані бюджетною установою від підприємницької діяльності або використання державної власності, зараховуються на єдиний рахунок федерального бюджету у відповідному територіальному органі Федерального казначейства, який потім відображає їх на особовому рахунку бюджетної установи не пізніше дня, наступного за днем зарахування їх на єдиний рахунок федерального бюджету. З цього моменту бюджетна установа має право розпоряджатися цими коштами.
У випадку, якщо виявився недолік бюджетних коштів для виконання завдань органу виконавчої влади, бюджетна установа може направити на ці цілі кошти від підприємницької діяльності та використання державного майна. Сума перевищення фактично отриманих бюджетною установою коштів від підприємницької діяльності та використання державної власності над засобами, врахованими в кошторисі доходів і видатків, залишається у розпорядженні бюджетної установи. Списання грошових коштів з рахунку бюджету та особових рахунків одержувачів бюджетних коштів здійснюється у черговості, визначеній Бюджетним кодексом.
За наявності на рахунку бюджету (особовому рахунку одержувача бюджетних коштів) грошових коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання цих коштів здійснюється в порядку надходження підтверджених платіжних зобов'язань та інших документів на списання, у тому числі судових актів (календарна черговість). При недостатності на рахунку бюджету (особовому рахунку одержувача бюджетних коштів) коштів для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання грошових коштів проводиться в такій черговості:
- по судових актах, які передбачають перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян внаслідок незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів;
- за судовими актами, подразумевающим перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для відшкодування реального збитку в розмірі недофінансування, а також відшкодування збитків, заподіяних фізичній або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у тому числі в результаті видання актів органів державної влади або органів місцевого самоврядування, не відповідають закону або іншому правовому акту;
- списання, згідно з яким проводиться повернення надміру сплачених і помилково зарахованих доходів до бюджету;
- за платіжними документами, що передбачають фінансування витрат на обслуговування і погашення державного або муніципального боргу;
- за платіжними документами, подразумевающим фінансування інших видатків бюджету.
Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.
Всі операції, пов'язані з надходженням у федеральний бюджет доходів і надходжень із джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, а також з санкціонуванням та фінансуванням витрат федерального бюджету, підлягають обов'язковій реєстрації в Головній книзі Федерального казначейства, яка ведеться на основі плану рахунків, що затверджується Федеральним казначейством. Записи в Головній книзі проводяться за фактом вчинення відповідних операцій у процесі виконання федерального бюджету. На основі даних Головної книги Федеральне казначейство складає звіти про виконання федерального бюджету.
В обов'язки Федерального казначейства також входить ведення зведеного реєстру одержувачів коштів федерального бюджету. Порядок реєстрації та обліку одержувачів коштів федерального бюджету встановлюється Мінфіном Росії.
У ході виконання федерального бюджету в ряді випадків допускається проводити зміна бюджетних асигнувань порівняно з доведеними в повідомленні про бюджетні асигнування для кожного одержувача коштів федерального бюджету; зокрема, така можливість допускається в разі введення режимів скорочення або збільшення витрат федерального бюджету.
Уряд Російської Федерації має право ввести режим скорочення витрат федерального бюджету у випадку, якщо в процесі виконання федерального бюджету відбувається зниження обсягу надходжень доходів федерального бюджету або надходжень із джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, яке призводить до неповного у порівнянні із затвердженим бюджетом фінансуванню витрат не більше ніж на 10% річних призначень. При цьому скорочення бюджетних асигнувань не повинно становити більше 10% річних призначень по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів, а також по кожному об'єкту, включеному до федеральну адресну інвестиційну програму, федеральні цільові програми.
Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів повинні завчасно отримати повідомлення про введення режиму скорочення доходів, не пізніше 15 днів до дати його введення. На підставі рішення про введення режиму скорочення витрат федерального бюджету проводиться скорочення лімітів бюджетних зобов'язань. Рішення про скасування режиму скорочення витрат також приймається Урядом Російської Федерації, якщо в процесі виконання бюджету відбувається зниження надходжень до федерального бюджету, яке може привести до неповного фінансування у порівнянні із затвердженим федеральним бюджетом більш ніж на 10% річних призначень. При цьому Уряд Російської Федерації має представити в Державну Думу проект федерального закону про внесення змін і доповнень до закону про федеральний бюджет, розгляд якого відбувається в позачерговому порядку. Якщо даний проект не приймається у встановлені в Бюджетному кодексі терміни, Уряд Російської Федерації має право здійснювати пропорційне скорочення витрат федерального бюджету аж до прийняття федерального закону з даного питання.
 У ході виконання бюджету може виникнути ситуація, при якій фактично отримані доходи перевищать обсяг доходів, спочатку затверджений федеральним законом про федеральний бюджет. Тоді Мінфін Росії направляє виниклу різницю на зменшення розміру дефіциту федерального бюджету та виплати, що скорочують боргові зобов'язання федерального бюджету, без внесення змін і доповнень до федерального закону про федеральний бюджет. Паралельно з цим готується і затверджується додаткова бюджетний розпис. При необхідності використовувати зазначені кошти на інші цілі або у разі перевищення очікуваних фактичних доходів над затвердженими річними призначеннями більш ніж на 10%, фінансування витрат федерального бюджету понад затверджені асигнувань проводиться тільки після внесення відповідних змін і доповнень до закону про федеральний бюджет. 
 Якщо законопроект про внесення змін і доповнень не береться в строк, Уряд Російської Федерації має право рівномірно проіндексувати витрати федерального бюджету по всіх напрямках після скорочення дефіциту федерального бюджету та погашення боргових зобов'язань. Крім того, зміна бюджетних асигнувань може бути також здійснено головним розпорядником і розпорядником бюджетних коштів у межах своєї компетенції, шляхом переміщення бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів в обсязі не більше 5% зазначених асигнувань, доведених до одержувача бюджетних коштів. 
 Міністр фінансів Російської Федерації володіє правом на переміщення асигнувань та блокування витрат в обсягах, передбачених Бюджетним кодексом. Він може своїм розпорядженням: 
 - дозволити перерозподіл коштів федерального бюджету за розділами, підрозділами, видами витрат і предметним статтями в межах коштів, виділених головному розпоряднику або одержувачу коштів федерального бюджету, в розмірі не більше 10% асигнувань, виділених головному розпоряднику коштів федерального бюджету; 
 - скоротити ліміти бюджетних зобов'язань в порівнянні з бюджетними асигнуваннями, якщо бюджетні асигнування у відповідності з федеральним законом про федеральний бюджет виділялися за умови виконання головним розпорядником бюджетних коштів (суб'єктом Російської Федерації або іншим одержувачем бюджетних коштів) певних вимог, а до моменту складання лімітів бюджетних зобов'язань ці вимоги виявилися невиконаними; 
 - скасувати рішення про блокування витрат за клопотанням відповідного головного розпорядника бюджетних коштів (іншого одержувача бюджетних коштів) тільки після виконання останнім умов, невиконання яких спричинило блокування витрат; 
 - здійснити блокування витрат при виявленні фактів нецільового використання бюджетних коштів. 
 Проте міністр фінансів не вправі своїм розпорядженням призвести скорочення або збільшення обсягів асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів більш ніж на 5% асигнувань, затверджених федеральним законом про федеральний бюджет, за винятком рішень про блокування витрат. 
 Всі розпорядження міністра фінансів про перерозподіл коштів федерального бюджету між головними розпорядниками бюджетних коштів та блокування витрат повинні бути доведені до головних розпорядників бюджетних коштів і представлені в якості додатків до звіту про виконання федерального бюджету. 
 Всі операції по доходах і видатках федерального бюджету, а також щодо залучення та погашення джерел фінансування дефіциту федерального бюджету та інші операції з коштами федерального бюджету відображаються Федеральним казначейством у відповідних регістрах обліку. Єдину методологію обліку виконання федерального бюджету на основі плану рахунків встановлює, організовує та здійснює Федеральне казначейство. На основі даних обліку складається звітність про виконання федерального бюджету відповідно до методології, встановленої Урядом Російської Федерації. 
 Уряд Російської Федерації представляє щоквартальні та річний звіти про виконання федерального бюджету до Федерального Зібрання. Один примірник щоквартальних та річного звітів про виконання федерального бюджету направляється до Рахункової палати Російської Федерації. При цьому щоквартальні звіти про виконання федерального бюджету мають бути затверджені Урядом Російської Федерації. 
 Виконання федерального бюджету завершується 31 грудня, одночасно з цим припиняють свою дію ліміти бюджетних зобов'язань. Відповідно до Бюджетного кодексу для федерального бюджету діє загальний порядок завершення прийняття, підтвердження та оплати бюджетних зобов'язань, закриття рахунків, зарахування невикористаних коштів та обліку залишків. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Лекція 13 ВИКОНАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ. ЗВІТ І ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ "
 1. Лекція 7 МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І КОНЦЕПЦІЇ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ
    виконанню видаткових зобов'язань публічно-правових утворень. При цьому принцип самостійності бюджетів означає не тільки права органів державної влади та місцевого самоврядування самостійно здійснювати бюджетний процес, забезпечувати збалансованість відповідних бюджетів та ефективність використання бюджетних коштів, а й зобов'язує їх до його виконання. Принцип
 2. Лекція 8 Державних позабюджетних фондів
    виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації та територіальних державних позабюджетних фондів здійснює Федеральне казначейство. Звіти про виконання бюджету державного позабюджетного фонду Російської Федерації та територіального державного позабюджетного фонду складається органом управління фонду і представляється Урядом Російської
 3. Лекція 9 УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
    виконанні; - подальший контроль за виконанням бюджетів; - формування і визначення правового статусу органів, контролюючих виконання бюджетів відповідних рівнів бюджетної системи Російської Федерації; - здійснення інших повноважень відповідно до Бюджетного кодексу, іншими правовими актами бюджетного законодавства Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації,
 4. Лекція 11 ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ
    виконання федерального бюджету за поточний фінансовий рік; - прогноз основних параметрів бюджетної системи Російської Федерації, в тому числі консолідованого бюджету Російської Федерації; - пояснювальна записка до проекту федерального закону про федеральний бюджет; - федеральна адресна інвестиційна програма і т. д. Внесення проекту федерального бюджету в обов'язковому порядку має
 5. Лекція 12 ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
    виконання бюджету. Казначейська система була створена замість діючої раніше банківської системи виконання бюджету, її створення було направлено на розвиток ринкових процесів у вітчизняній економіці. Казначейський порядок виконання бюджету отримав досить широке поширення у світі, і зокрема в ряді розвинених країн, таких, як Німеччина, Швеція, Австралія, США і т. д. У Росії
 6. Лекція 14 Казначейської системи виконання бюджету
    виконання бюджету визначався Держбанком СРСР. Бюджетні кошти розглядалися як кредитний ресурс держави, і фінансування бюджетних установ здійснювалося на знову відкриваються рахунки шляхом виділення бюджетних кредитів. При банківській системі виконання бюджету держава контролювала фінансову систему за допомогою Держбанку, відстежувало цільове та ефективне використання бюджетних
 7. Лекція 15 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
    виконання або неналежне виконання видаткової частини бюджету, що, в свою чергу, негативно позначиться на економічній ситуації в країні. Невиконання чи неналежне виконання встановленого порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів бюджетної системи Російської Федерації визнається порушенням бюджетного
 8. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
    виконання бюджетів за видатками передбачає фінансування видатків розпорядників коштів з рахунків Головного державного казначейства Міністерства фінансів та територіальних органів державного казначейства. Витрати розпорядників коштів проводяться, як правило, без зарахування бюджетних коштів на їх рахунки в установах банків шляхом безпосереднього перерахування на рахунки
 9. Глосарій
    виконанням Структура робочої сили - склад робочої сили за галузевим, професійним, кваліфікаційним та демографічними ознаками Структурна асиметричність - нерівномірний розвиток різних сегментів ринку (ринків товарів, послуг, праці, капіталу, землі) Структурна безробіття - безробіття, викликана невідповідністю структури попиту та пропозиції робочої сили Структурна політика
 10. 3.2. Бюджетні права органів державної влади РФ
    виконанні і здійснення контролю за їх виконанням; - визначення основ формування доходів, здійснення видатків з бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації; - визначення засад здійснення державних і муніципальних запозичень, а також основ управління державним і муніципальним боргом; - встановлення порядку складання і розгляду проекту
 11. 3.3. Бюджетні права органів місцевого самоврядування
    виконання бюджету, контроль за використанням позабюджетних і валютних фондів, визначено гарантії бюджетних прав місцевих органів влади, їх відповідальність за прийняті ними рішення з бюджетних питань, а також їх право звертатися до арбітражного суду у разі порушення вищим органом влади їх бюджетних прав. 4. Питання, що стосуються місцевих фінансів, відображені в Законі «Про основи податкової
© 2014-2022  epi.cc.ua