Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

7. Державний борг і дефіцітбюджета


Державний борг - це сума боргу Федераль-ного уряду населенню. Государственнийдолг збільшується щоразу, коли бюджет Феде-рального уряду перебуває в дефіциті. Еслібюджет зведений з дефіцитом, то уряд будетвинуждено брати кредити, щоб оплатити своірасходи, які не відшкодовуються за рахунок опо-вих надходжень. Коли існує надлишок бюдже-та, то перевищення доходів над витратами помогаетправітельству розплатитися з населенням, тобто пога-сить свій обов'язок.
На рис. 28-10 представлені щорічні дані оразмере державного боргу (вираженого в про-центах від ВНП) починаючи з 1955 р. До кінця 1986 р. Загальна сума урядової заборгованості на-селищу становила близько 1389 млрд. дол З техпор вона продовжувала наростати.
Заборгованість уряду представляє собойобещаніе сплатити цей борг у майбутньому. Тут мож-ника цілком природне запитання а зможе ліправітельство оплатити в майбутньому свої борги, і ес-ли так, то яким чином воно буде це робити? Весь-ма популярною є точка зору, згідно ко-торою державний борг - це тягар, ускладнений-ющее нормальне функціонування економікі.Ідея державного боргу як якоїсь громад-ної ноші виникає тому, що борги правитель-ства США в кінцевому рахунку є боргами аме- риканских платників податків. Однак на етомуровне навряд чи є привід для серйозного турбуй-ства. Державний борг є в большейсвоей частини боргом, який ми повинні самим се-бе. Всі американці, разом узяті, є і дер-жателей державного боргу, і боржниками понему. Будь-які виплачуються ними податки представ-


РІС. 28-10. Державний борг населе-нию як частка ВНП, виражена в про-центах, 1965-1986 рр.. (Джерело: Congres-sional Budget Office.)
Федеральний борг на руках у населення (% від ВНП)
Фінансові роки
ляють собою всього лише сплату самим собі відсот-ків або суми боргу. На основі подібного подходадолг зводиться нанівець, за винятком тієї його частини, яка належить іноземцям.
Існує й інша думка, згідно которомугосударственний борг є набагато менш серйоз-ної проблемою, ніж це може здатися. Обичноетот борг рік від року стає все більше і біль-ше, проте з плином часу збільшується імасштаб економіки. Ріснок 28-10 показує, що втеченіе усього післявоєнного періоду, аж до кон-ца 70-х років, відношення боргу до ВНП мало тенденцію до зменшення. Для Сполучених Штатовбила характерна наступна модель: дер-ний борг швидко збільшувався під час воєн, таккак державні витрати в цей період биліособенно високі, а потім, у мирний час, велічінадолга відносно ВНП поступово зменшувалася.
Подібна модель продовжувала діяти покрайней заходу остаточно 70-х років та під час двухспадов в 1980-1982 рр.. Проте останнім часом, як показано в табл. 28-3 і на рис 28-10, значи-вальний і стійкий бюджетний дефіцит явілсяпрічіной того, що борг зростав набагато швидше, ніж збільшувалися доходи. Почата в 1981-1983 рр.. адміністрацією Рейгана скорочення податків до поєднанні з збільшеними витратами на оборо-ну викликало дефіцит бюджету в розмірі 5% ВНП, який у свою чергу привів до щорічного уве-личен державного боргу більш ніж на 150млрд. дол Наростаюча сума несплаченого дер-жавного боргу та перспектива сохраняющегосябюджетного дефіциту змушують задуматися НАДТО, проблеми якого роду можуть виникнути в свя-зи з зростаючим державним боргом.

Є дві основні причини того, чому го-жавний борг може стати серйозною пробле-мій. По-перше, зростання державного боргу може
ТАБЛИЦЯ 28-3. Бюджет і державний борг СШАкак частка ВНП, виражена у відсотках (в середньому за період)
Період Бюджетний надлишок Державний борг
1955-1959 0,1 50,1
1960-1964 -0,3 43,9
1965-1969 -0,3 34,9
1970-1974-1Д 27,4
1975-1979 -2,3 27,5
1980-1984 -3,6 30,6
1985-1986-5д 40,1
Джерело: Congressional Budget Office, The Economic and BudgetOutbok, February 1987.
Скоротити запас капіталу в економіці. Той, хто вла-деет облігаціями США або казначейськими вексе-лями, міг би замість цього вкласти свої кошти впокупку акцій або надання позик фірмам, фінансуючи тим самим їх інвестиції в физиче-ський капітал. Якщо у міру зростання бюджетного де-фіціта заощадження не збільшуються, то налічіегосударственного боргу зменшує акціонерний ка-живив щодо його потенційної величини. Ссокращеніем запасів акціонерного капіталу по-потенційний випуск продукції буде менше, чемон міг би бути в іншому випадку. А це означає, що наявність бюджетного дефіциту призводить до сни-жению рівня життя в майбутньому.
Друга причина можливого занепокоєння з по-воду наявності в економіці державного долгазаключается в тому, що процентні платежі по це-му боргу можуть стати непомірно великими. Прави-будівництві доводиться регулярно виплачувати процен-ти по боргу. Яким чином воно може це робити? Один варіант рішення - це збільшити податки. Од-нако, як ми бачили в гл. 4 і розглянемо далі вокне 28-1, оподаткування впливає на ефек-тивність розподілу ресурсів в економіці Так, на-приклад, якщо прибуткові податки знижують саме ж-ланіе працювати, то податки, збільшені з метою ви-платити відсотки по боргу, приведуть до сокращеніювипуска продукції.
Крім того, уряд, добуваючи необходімиеему суми шляхом збільшення податків, може Потовк-нуться з різного роду політичними ускладнення-ми (чому проблема бюджетного дефіциту должнавиходіть на перше місце в той час, коли прави-будівництві знаходить легкий шлях - збільшити налогідля забезпечення виплат за відсотками?). У цьомувипадку може виникнути порочне коло. Якщо долгвелік, то, отже, і відсоткові платежі є при-ляють досить високими. Однак саме з-затого, що процентні платежі високі, правитель-ство, щоб їх виплачувати, буде змушене при-бігати до нових позик. А це означає дальнейшеенарастаніе державного-боргу
Насправді існує альтернатівнийісточнік фінансування: для фінансірованіябюджетного дефіциту уряд може простопечатать гроші. Ймовірно, саме можливість то-го, що величезний державний борг і ставшійпрівичним дефіцит бюджету в кінцевому счетепріведут до друкування додаткового колічестваденег, а отже, до інфляції, і є основною причиною широко расггространенних стра-хів з приводу існування бюджетного дефіциту.
Однак, як буде відзначено пізніше, між державним боргом, бюджетним дефіцитом іеміссіей додаткової кількості грошей не су-
Вікно 28-1. Фіскальна політика і ефективний розподіл ресурсів
У цій главі основну увагу приділено макроекономіки-ного аспектам прийнятих урядом рі-шень про рівень податків і урядових витрат, тобто впливу заходів фіскальної політики на совокупнийспрос і випуск продукції.
Однак, крім цього, подат-говая політика уряду має також своєю цельювоздействіе на розподіл ресурсів в економіке.Вліяніе урядової політики на эффективностьраспределения ресурсів має особливе значення для мік-роекономіческой політики. Прикладом цього можуть слу-жити надаються сільському господарству субсидії, націлені на підвищення і можливу стабілізаціюдоходов фермерських господарств. Інший приклад - інве-стіціонного податковий кредит, який використовувався восновном в період з 1962 по 1986 р. і субсидував ін-вестіціі, скорочуючи тим самим витрати будь-якого інве-стіціонного проекту більш ніж на 10%. Наукові дослі-нання субсидуються Національним науковим фон-дом, субсидуються різні види мистецтв, багатоінші види діяльності також можуть знайти собі спон-сора в особі Конгресу США. Всі ці субсидії підвищують-ють активність в одних видах діяльності і поніжаютее рівень в інших її видах. Вони мають направленноевліяніе на розподіл ресурсів в економіці.
Методи оподаткування також можуть надавати впли-яние на розподіл ресурсів. Так, вилучаючи частину дохо-дов від трудової діяльності, прибутковий податок впливів-
ствует на той обсяг роботи, який люди хотіли бивиполнять. А обкладаючи податком доходи у формі процен-тов і дивідендів, той же прибутковий податок впливає і навелічіну норми прибутку, яку люди отримують засвоїми заощадженням, і таким чином може впливів-ствовать на рівень заощаджень.
Розподільні ефекти дії фіскальної по-літики надзвичайно важливі для розвитку економіки вдолгосрочной перспективі і повинні бути прийняті вовніманіе при будь-якому серйозному обговоренні ідеальної (тобто завдає найменшої шкоди механізму розподілу ресурсів) для економіки країни комбінацііразлічного виду податків. Часто між мікроекономіче-ськими і макроекономічними цілями, які по-винні бути прийняті до уваги, існує можли-ність вибору. Наприклад, підвищення ставок прибутковий-го податку забезпечує посилення дії автоматіче-ських стабілізаторів, але одночасно знижує стімулик праці. Більш високі податкові ставки допомагають сба-лансіровать бюджет, але разом з тим мають ряд нега-тивних наслідків на мікроекономічному рівні Та-ким чином, політичним діячам, коли вони обгово-дають можливу зміну податків з метою стабілізується-ції економіки, слід мати на увазі як макроекономічна, так і мікроекономічні аспекти послід-наслідком цих змін податкової політики.

Ществует автоматичної связі9. Уряд мо-же протягом тривалого часу мати дефіцітгосударственною бюджету, не стикаючись з серйоз-ними проблемами. А за умови, що цей дефіцітбудет невеликим, нею можна зберігати практичні скі постійно. Якщо бюджетний дефіцит достатній-але малий, то величина державного боргу що-до обсягу ВНП може навіть зменшуватися, що не-дивлячись на факт наявності дефіциту бюджету. Причи-на полягає в тому, що якщо в економіці странисуществует стійке зростання доходів, то і государ-жавного борг може також рости, не виходячи замежі допустимих меж. І тільки тоді, когдадефіціт стає настільки великий, що зростання дер-жавного боргу буде значно опережатьрост доходів, в економіці виникає определеннийряд проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Державний борг і дефіцітбюджета "
 1. 5. Коріння ідеї стабілізації
  державні витрати, чи то для того, щоб викликати тимчасове зниження ставки відсотка, руйнують всю сферу грошового обігу та засмучують економічний розрахунок. Найпершою метою грошової політики має бути недопущення розв'язування урядом інфляції і створення умов, що заохочують кредитну експансію з боку банків. Однак ця програма сильно відрізняється від плутаних і внутрішньо
 2. 7. Репутація
  державних призначенців. Людина не стане більш щасливим, якщо заважати йому проводити розходження між тими марками сигарет або консервованих продуктів, які він вважає за краще, і тими марками, які йому подобаються менше. Придбання репутації вимагає не тільки чесності та старанності у відносинах з покупцями, але і грошових витрат. Поки підприємство придбає постійну клієнтуру,
 3. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  державними чиновниками чи ні. Фактично сьогодні у всіх країнах банки, що видають фідуціарні кредити, є підрозділами казначейств. Існує єдиний засіб постійного підтримки відповідності номіналу місцевої та національної валюти золоту та іноземній валюті: безумовний викуп. Центральний банк повинен купувати за паритетним курсом будь-яку кількість золота та іноземної
 4. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  державних паперових грошей. Казначейство бере в борг у банку, а банк надає необхідні засоби, випускаючи додаткові банкноти або кредитуючи держава по депозитному рахунку. Юридично банк стає кредитором казначейства. Насправді вся угода рівносильна інфляції паперових грошей. Додаткові інструменти, що не мають покриття, потрапляють на ринок через казначейство у вигляді
 5. 2. Інтервенція
  державним органом з управління виробництвом. Цей орган (Reichwirtschaftsministerium * у нацистській Німеччині) вказує директорам заводів, що і як виробляти, за якими цінами і в кого купувати, за якими цінами і кому продавати. Кожного робочого він призначає на посаду і встановлює йому заробітну плату. Він постановляє, кому і на яких умовах капіталісти повинні довіряти свої
 6. 2. Інтервенціоністські аспекти законодавства про законний платіжному засобі
  державного боргу, як умисне посягання на права тих, чиї права вимоги виникли в період, що передував тимчасове призупинення безумовної оборотності банкнот Банку Англії. Люди страждали ілюзією, що зло, заподіяне інфляцією, можна зцілити подальшої дефляцією. Однак повернення до довоєнного золотого паритету не могло компенсувати кредиторам збитки, завдані тим,
 7. 3. Нерівність
  державні посади, а за споживачами хто має керувати виробничою діяльністю. Тим самим воно усуває причини силових конфліктів і забезпечує стабільність руху до більш задовільного стану справ. Тріумф ліберальної філософії породив усі ті феномени, які у своїй сукупності називаються сучасної західної цивілізацією. Однак нова філософія могла
 8. Коментарі
  державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він економічно виправдовував / / (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 26. Ч. II. С. 120121). Близькою за змістом є характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи
 9. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
    державний борг. Доходи у Бюджетній класифікації систематизовані за джерелами доходів бюджету і поділяються за категоріями, групами доходів, видами доходів, розділами, підрозділами. Код доходів у Бюджетній класифікації складається з 11 знаків: 1-й знак - доходи (завжди 1); 2-й знак - категорія доходів (поточні доходи - 1; капітальні доходи - 2), 3-й знак - група доходів (наприклад,
 10. Нехтування побічних ефектів і віддалених наслідків ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ є найбільш поширеною причиною Прорахунки В ЕКОНОМІЦІ
    державний контроль за квартирної платою. Захисники цієї міри стверджують, що контроль, перешкоджаючи підвищенню квартирної плати, робить житло доступнішим для бідних. Це так, але ж при цьому неможливо уникнути і вторинних ефектів. Більш низькі ставки квартирної плати знизять рівень прибутковості для інвестицій у житлове будівництво. Власникам вже існуючого житла, мабуть,
© 2014-2022  epi.cc.ua