Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Активна фіскальна політикани автоматичні стабілізатори

Малюнок 28-9 показує, як дефіцит бюджетаполной зайнятості змінюється з плином времені.Некоторие з найбільш значних його зраді-ний являють собою реакцію на політіческіерешенія, прийняті з тим, щоб спробувати конт -роліровать економічну ситуацію. Ми вже розглядали приклади збільшення податків в 1968 р. ііх скорочення в 1975 р.
Чому ж тоді, незважаючи на настільки активне ис-користування заходів фіскальної політики, в економі-ці все ще мають місце підйоми і спади? Почемуфіскальная політика не може утримувати випускпродукціі точно на рівні, відповідному пів-
8 Через те що фіскальна політика - явище багатовимірне, що не сущест-яття жодного відповідного показника, який міг би повністю з-міряти її вплив на розмір ВНП. Однак зміна надлишку держав-ного бюджету повної зайнятості є хорошим і достаточнопростим вимірником.
Ної зайнятості? Головна причина того, чому фі-скельна політика не в змозі повністю стаб-лизировать випуск продукції, полягає в тому, що еевоздействіе на економіку відбувається повільно, арезультати не можуть бути заздалегідь визначені с до-статочной точністю.
Припустимо, що відбувається щось, що породжує-щее спад в економіці Так, наприклад, в 1973 р. зна-ве зростання цін на нафту з'явився головним фак-тором, що викликав економічний спад, которийпродолжался з кінця 1973 м. до 1975 р. Слід від-мітити, що дата початку спаду стає яснойлішь після того, як він рке реально почався, т. е.обично кількома місяцями пізніше. Коли вдругвнезапно підскочили ціни на нафту, ніхто в точно-сті не знав, що станеться далі. Подібного це-нового шоку ніколи раніше не траплялося, і полі-тики не могли з точністю передбачити результатиего можливого впливу на економіку. Поетомубило абсолютно незрозуміло, що слід підпри-няти. Аж до другої половини 1974 р., тобто біль ніж через 6 місяців після початку цього нефтяногошока, його вплив майже не виявлялося в уве-ліченіі рівня безробіття. Таким чином, вперше чергу існувала невизначеність від-вано того, що треба робити. Ця невизначеність ність була настільки велика, що, коли наприкінці 1974 р.в Білому домі відбулася конференція економістів, де обговорювалися економічні проблеми США впрошедшем році, лише кілька людей отмечалітот факт, що економіка знаходиться на порозі глиб-кого спаду, хоча тепер ми знаємо, що в той моментетот спад вже почався.
До листопада 1974 р. стало очевидно, що спад уженаступіл, однак залишався як і раніше неяснимвопрос як довго він триватиме і наскільки важки-лим він може бути? А для того щоб зрозуміти, на-скільки треба знизити податки або збільшити витра-ти, необхідно точно знати, наскільки повинен віз-рости випуск продукції. Наприклад, одні за-дали, що спад буде коротким, а тому немає необ-хідності в значному скороченні налогов.Другіе ж доводили, що ситуація настолькосерьезна, що необхідно істотне сніженіеналогоа Таким чином, знову виникала невизначеність - на цей раз щодо того, в какомнаправленіі повинна рухатися економіка
Існує і ще одне джерело невизначено-сті. Ми не знаємо точно, яка в даний моментвелічіна мультиплікатора. Економічні данниесвідетельствуют про те, що мультиплікатор знижено-ня податків на 1 дол може скласти близько 2, од-нако насправді ми не знаємо, чи буде онравен 1,5 або 2,5.
Це означає, що ми не можемточно знати, наскільки слід знизити податки, що-
б ліквідувати існуючий розрив у випускепродукціі.
А чому б нам не знизити податки спочатку нанебольшую величину і не подивитися, як це сра-ботает, а потім, якщо буде потрібно, скоротити іхеще? Складність застосування подібного підходу з-стоїть в тому, що і при. зниження податків, і призбільшення державних витрат може потре-Бова багато місяців, перш ніж ці процессиокажут бажаний вплив на випуск продукціі.Напрімер, після того як знизяться податки, фірмампотребуется деякий час, щоб проізвестікорректіровку сум, що віднімаються ними з платіж-них відомостей працівників при сплаті податків. Праців-ники в свою чергу теж не побіжать покупатьбольше товарів прямо на наступний день. Дляпроявленія відповідної реакції їм може понад-битися кілька тижнів. Далі, коли фірми уви-дять збільшений попит на їхні товари, вони поначалумогут і зовсім не збільшувати обсяги проізводства.Возможно, у них є надлишок товарних запасовна складах, який накопичувався в той час, когдавипуск продукції падав. І тільки коли попит бу-дет стійко високим протягом деякого періоди-да часу, фірми дійсно підуть на роз-ширення виробництва.
Невизначеність щодо того, якими бу-дуть результати проведення фіскальної політики, атакож сповільненість в поведінці самих цих ре-злиттів визначають той факт, що не можна бути уве-ренним у здатності економічної політікіпостоянно утримувати випуск продукції на рівні -ні, близькому до випуску при повній зайнятості. І всеж економічна політика може бути ефек-ною. Іноді повністю ясно, що слід робити, іце робиться. Так, в початку 1975 р. кожен міг ви-діти, яким важким був спад, Менш ніж за двамесяца Конгрес розробив програму налоговихскідок, і відповідні чеки були разосланиуже до березня. Чому були використані чеки? Всеето було частиною спроби уряду ускорітьрасшіреніе витрат у відповідь на скорочення подат-гов. Розсилаючи чеки, Конгрес домігся того, що лю-дям не довелося чекати, коли роботодавці скор-ректіруют величину податкової ставки в сумі іхплатежних чеків. Це також означало, що люди, неимеющие роботи, також отримають виплати і, веро-ятнее всього, досить швидко витратять ці отриманий-ні засоби Тоді, в 1975 г, настільки швидкий пово-рот у фіскальній політиці допоміг економіці СШАбистро вийти з цього спаду.
Схожим чином діяло і зниження податків до 1982 г, коли економіка знову перебувала всостояніі важкого спаду. Це скорочення билопредпрінято не тільки з метою зупинити дальньої-
шиї падіння виробництва. Воно було составнойчастью довгострокової програми зниження податкових скорочення розмірів урядового аппара-та. Проте саме зниження податків послу-жило тоді поштовхом для дуже швидкого послекрі-базисної підйому.
Автоматичні стабілізатори
Саме по собі наявність державного сектора, також як і структура оподаткування, впливає нарозвиток економіки, навіть якщо рівень державних витрат і ставки прибуткового податку бу- дуть залишатися незмінними. Для того щоб переконатися-диться в цьому, уявимо, що економіці странинанесен серйозний удар: інвестиційний спросупал на 100 одиниць. Падіння інвестіціонногоспроса скоротить сукупний попит і через муль-тіплікатор буде причиною ще більшого паденіяравновесного рівня доходоа Однак, як ми уви-дим в додатку I, розмір скорочення доходовбудет залежати від величини ставки прибуткового по-датку.
Наявність пропорційної ставки податку на доходи зменшує мультиплікатор, причому етоуменьшеніе буде тим більше, чим вище налоговаяставка
Пропорційний прибутковий податок являетсяавтоматіческім стабілізатором
Про Автоматичні стабілізатори - етотакіе механізми в економіці, дія кото-яких зменшує реакцію ВНП на ізмененіясовокупного попиту.
Головними автоматичними стабілізаторами є-ються допомоги з безробіття та прибутковий налог.Еслі раптом відбувається щось, що приводить до ростубезработіци, то безробітні, отримуючи допомоги, небудут різко знижувати свої витрати, як вони биліби змушені зробити в іншому випадку. Такимобразом, зменшуються мультиплікативні послід-наслідком від початкового шоку.
Автоматичні стабілізатори володіють двумяотлічітельнимі особливостями. По-перше, смягчаяпоследствія зрушень у сукупному попиті, вони темсамим допомагають стабілізувати випуск продук-ції. По-друге, вони діють автоматично. Так, здатність стабілізувати випуск продукцііпроістекает з того, що пропорційний налогна доходи зменшує величину мультіплікатора.Ето означає, наприклад, що будь-яке падіння інве-стіцій веде до скорочення випуску продукції наменьшую величину. Автоматизм їх дії обус-ловлю тим фактом, що податкова ставка однімтолько фактом свого існування вже сприяе стабілізації випуску продукції.
Автоматичні стабілізатори мають важливе
перевага в порівнянні з вживаною від слу-чаю до випадку фіскальною політикою. Вони включаються ються автоматично і не потребують того, чтобикто-небудь вирішував, коли їм слід вступати в дей-ствие. Не треба приймати спеціальною решеніядля того, щоб прибутковий податок пом'якшував реакціюекономікі на шок. А значить, ніхто не буде спо-рить, великий це шок або маленький, і не потре-буется трьох місяців, щоб вирішити, чи варто вооб-ще як-небудь реагувати на нього.
Через дії автоматичних стабілізаторовкартіна розвитку економічного циклу в послево-енний період стала іншою. Економічні спади те-пер більш короткі і легкі. Раніше це було не-можливо, так як податкові ставки були оченьнізкіе, а допомоги з безробіття були або тоженізкімі, або не існували взагалі. Отже, одна з причин, по якій економістисчітают малоймовірним повторення ще однієї Ве-ликой депресії з 25%-й безробіттям, полягає вте, що саме дія в економіці автоматіче-ських стабілізаторів зможе запобігти значи-валий мультиплікативно вплив падіння зі-сукупного попиту на рівень ВНП.
Як ми бачили, автоматичні стабілізаториуменьшают негативний вплив шоку сово-купного попиту на рівень випуску продукції і, таким чином, допомагають уникнути економіческіхспадов; однак з таким же успіхом вони можуть дей-ствовать і в протилежному напрямку. Вчасно підйому кожен додатковий долар до-ходів частково вилучається до податки, а не йде на збільшення наявного доходу. В результаті ростпотребітельскіх витрат буде трохи менше, чемето могло б бути, і звідси процес з розбудови після економічного спаду матиме тенденцію до уповільнення. Отже, автоматіче-ські стабілізатори зменшують коливання об'емаВНП в обох напрямках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Активна фіскальна політикани автоматичні стабілізатори "
 1. 8.4. Бюджетно-податкового (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  активності, навпроти, спрямована на зменшення реального обсягу ВВП у порівнянні з його потенциаль-ним рівнем. Таким чином, за аналогією з кредитно-грошовою політикою, на-Лігво-бюджетну політику також можна поділити на два типи: дискреционную (гнучку) і недискреційну (автоматичну). Дискреційна податково-бюджетна політика - це сознатель-ве маніпулювання оподаткуванням та
 2. 4.1. Зміст і форми фіскальної політики
  активності і збільшення зайнятості. Даная політика застосовується в період економічного спаду, тому вважається політикою економічного зростання. Вона передбачає зростання державних витрат і зниження податкового тягаря. 2. Стримуюча фіскальна політика. Застосовується в період економічного буму з метою уникнення кризи перевиробництва і стримування інфляції, що виникає разом з
 3. Види фіскальної політики
  активності та використовується як засіб боротьби з безробіттям. Інструментами стимулюючої фіскальної політики виступають збільшення державних закупівель, зниження податків і збільшення трансфертів. Зауважимо, що зниження податків і збільшення трансфертів веде до зростання не тільки сукупного попиту, а й сукупної пропозиції. У цьому випадку відбувається не тільки зростання сукупного випуску
 4. Тема 46. Стабілізаційну політику
  активна, так і пасивна стабілізаційна політика. Активна стабілізаційна політика будується на принципі «точної» настройки економіки і виражається в політиці протидії: стимулювання економіки в період депресії і уповільнення її зростання в період перегріву - «буму». Для цієї мети використовуються як грошові, так і податкові важелі. Пасивна стабілізаційна політика будується за принципом
 5. Критики активної стабілізаційно;: політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена внаслідок істота-вання
  активної стабілізаційно;: політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена внаслідок істота-вання тривалих часових лагів і результа-ти спроб державного втручання в економічні процеси протилежні ба-емим. Результати грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики залежать від тимчасового інтервалу. Вплив сукупного попиту на про-
 6. § 1. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  активно проводити програми інвестицій в своєму секторі та стимулювати накопичення капіталу в суспільному масштабі. Кошти державного казначейства широко витрачаються на кредити, субсидії (грошові допомоги) і дотації підприємницькому капіталу у відповідності з різними програмами економічного розвитку. Важливим напрямком державного фінансування є збільшені витрати
 7. 7. Державний борг і дефіцітбюджета
  активність в одних видах діяльності і поніжаютее рівень в інших її видах. Вони мають направленноевліяніе на розподіл ресурсів в економіці. Методи оподаткування також можуть надавати впли-яние на розподіл ресурсів. Так, вилучаючи частину дохо-дов від трудової діяльності, прибутковий податок воздей-ствует на той обсяг роботи, який люди хотіли бивиполнять. А обкладаючи податком доходи
 8. Структурна політика
  активності в результаті дії фіскальних стабілізаторів, які автоматично збільшують попит, коли витрати падають. Важливу роль грали зовнішні впливи, що порушують функціонування економічної системи. Коли негативний вплив різких зовнішніх впливів (шоків), що виявлялося з боку пропозиції, викликало падіння виробництва, збільшення безробіття, політика сукупного попиту
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
    активно вони схильні нападати на грошову теорію, оскільки грошово-кредитні маніпуляції сьогодні є основним інструментом, за допомогою якого антикапіталістичні уряди прагнуть затвердити всемогутність держави [Про ці грошово-кредитних маніпуляціях див. с. 732753.]. Абсолютний крах потерпіли спроби пов'язати спади ділового життя з космічними впливами, найпомітнішою з
 10. Коментарі
    активне втручання держави в господарське життя з метою підтримки активного торгового балансу за допомогою протекціонізму, заохочення розвитку вітчизняної промисловості. Наприкінці XVII першій половині XVIII ст. меркантилізм перетворився на центральну тенденцію економічної думки і політики. Меркантилізм не уявляв собою єдиної школи. Термін меркантилізм вперше знайшов своє значення в
© 2014-2022  epi.cc.ua