Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Фіскальна політика, бюджетнийдефіціт і бюджет повної зайнятості


На початку 1975 р., коли Сполучені Штати пере-живали найважчий за весь післявоєнний времяекономіческій спад7, уряд, намагаючись виве-сти економіку зі стану спаду і повернутися коб'ему виробництва, що існував при повноїзайнятості, прийняло рішення знизити податки. Повели-чивая розмір наявного доходу, зниження на-логів, таким чином, викликало підвищення уровняпотребітельскіх витрат, сукупного попиту, аотже, і випуску продукції.
Одночасно зниження податків збільшило де-фіціта державного бюджету, як це і показу-но на рис 28-7. У 1975 р. спостерігалося різке скор-щення позитивного сальдо бюджету, а потім інарастаніе його дефіциту, що відбиває сніженіеналогов в економіці
Аналогічним чином в 1968 р. в результатевойни у В'єтнамі економіка страждала, але теперьуже від сверхзанятости і зрослих темпів інфля-ції. Тоді, намагаючись скоротити сукупний попит, підвищили рівень податків. На рис 28-7 це перед-ставлено як збільшення надлишку державногобюджету І дійсно, 1968 р. був последнімгодом, коли доходи Федерального правітельствапревишалі рівень його витрат.
Подібні зміни податкових ставок могутслужіть прикладами активного використання мерфіскальной політики при спробах підвести еко-

6 У задачі 2 в кінці цієї глави ми попросимо вас, використовуючи схожу аргу-ментації , показати, чому розмір бюджетного дефіциту повинен з-Крат при зростанні податкової ставки.
7 Під час спаду 1981-1982 рр.. частка безробітних була вища, ніж в 1974-1975 рр..
Номика якомога ближче до її потенціальномууровню. Активне використання фіскальної полі-тики в цілях стабілізації включає дві основнігрупи питань. Перша група пов'язана з тим, на-скільки успішною може бути фіскальна політи-ка в справі стабілізації випуску продукції. Етотже питання може бути сформульований несколькопо-іншому чому в післявоєнний період спостеріга-далося так багато спадів, хоча кейнсіанський аналіз, про що ми вже говорили, показує, як можна використати фіскальну політику, щоб ізбежатьекономіческіх спадів? Обидва ці питання ми рас-дивимося в п. 6.
Друга група питань полягає в наступному: яв-ляется чи дефіцит державного бюджету хоро-шим показником, що відображає розширює ілісокращающее вплив економічної політікіна сукупний попит. Іншими словами, може ліувеліченіе розміру дефіциту означати, що Феде-рального уряд, намагаючись підвищити уровеньвипуска продукції, використовує заходи фіскальнойполітікі для стимулювання попиту? Або іначеозначает чи скорочення бюджетного дефіциту, чтоФедеральное уряд проводить фіскальнуюполітіку, спрямовану на скорочення сукупно-го попиту, маючи на меті зменшити обсяг ВНП?
Відповідь полягає в тому, що величина дефіцітане може бути хорошим показником ефек-тивності фіскальної політики, так як дефіцітможет змінюватися і по інших, не залежних отфіскальной політики причин. Фактично такіхпрічін дві. Перша - це зміна собственнофіскальной політики. Друга - це зміна рав-новесного рівня доходів при незмінній фіскали-ної політиці.
Наприклад, якщо скорочується інвестіціоннийспрос і в результаті знижується рівень доходів, то дефіцит буде зростати. Припустимо, що в еконо-Міці існує певний рівень державних витрат і податкових ставок.
Так як з-кращения інвестиційних витрат викликає зни-ження рівня доходів, при фіксованій опо-вої ставки падіння доходів означатиме змен-шення та суми стягнутих прибуткових налогов.Так, якщо доходи скоротилися на 200 одиниць , а на-Лігво ставка t=0,15, то загальна сума податковихнадходжень зменшиться на 30, а отже, натакой ж величину збільшиться і бюджетний Дефі-цит.
З огляду на те що величина бюджетного дефіцітаможет змінюватися в результаті подій, не маю-щих ніякого відношення до фіскальної політики, наприклад внаслідок падіння інвестіціонногоспроса, нам потрібно якась альтернативна кон-додаток вона бюджету, яка відображала б тільки з-
менения, що відбуваються у фіскальній політиці Та-кою концепцією є оцінка бюджету на осно-ве припущення про наявність в економіці страниполной зайнятості.

Концепція бюджету за умови повної зайнятості (або при високій зайнятості, або при структурнойзанятості) допомагає нам виділити ефект від дії на бюджет змін власне фіскальнойполітікі і відокремити його від всіх інших впливів-ствий на бюджет, наприклад з боку ізмененіядоходов.
Про Бюджет повної зайнятості определяетсяуровнем бюджетного надлишку (позитивно-го сальдо бюджету) або дефіциту, коториймог б мати місце, якби в економіці су-ществовать повна зайнятість.
Таким чином, в умовах повної зайнятості бюд-жет не залежить від поточного рівня доходів.
Малюнок 28-8 ілюструє цей факт. Наведено-ная діаграма по суті повторює рис 28-5, по-казивая, як існуючий в дійсності з-биток або дефіцит бюджету пов'язаний з рівнем ви-пуску продукції. При повній зайнятості уровеньвипуска продукції дорівнює Y *. Як показано на диаг-рамме, при Y * державний бюджет буде в з-Битків Величина Y * у нашому прикладі дорівнює 1300, аналогова ставка становить 0,2. Отже, висловах повної зайнятості сума податків будетравна 260 (0,2 X 1300). Фактична величина дер-жавних витрат, як передбачається, состави-ла 200. Відповідно бюджету повної занятостібудет мати надлишок 60 (260 - 200). Однак фак-тичні обсяг випуску продукції дорівнює 800, іпоетому фактичний бюджет буде дефіцитним на40 (0,2 х 800 - 200).
На цьому прикладі ми показали різницю междубюджетом повної зайнятості і фактичним со-стоянням державного бюджету. Знаючи, чтофактіческій бюджет має дефіцит, рівний 40, можна стверджувати, що фіскальна політика є-ється значною мірою експансіоністської - втом сенсі, що низькі податки або високий уро-вень державних витрат стимулюють відвели-чення сукупного попиту. Однак на самому делебюджет знаходиться в дефіциті через дуже нізкогоуровня випуску продукції. Якби економіка на-перебувала в умовах повної зайнятості, бюджет билби в надлишку Таким чином, маючи на увазі цей з-биток бюджету повної зайнятості, можна сказати, що фіскальна політика визначає рівень, кото-рий створює надлишок бюджету при повній зайнято-сті, і, отже, існуючий в реальності

Доходи, випуск продукції
РІС. 28-8. фактичний бюджет і бюджет повної зайнятості. При рівні випуску продукції, що дорівнює 800, фактичний бюд-жет має дефіцит в 40 одиниць. Однак в умовах повної зайнятості рівень випуску продукції Y * дорівнюватиме 1300, і бюджет пів-ної зайнятості буде мати надлишок, рівний 60.
Оцінка стану бюджету повної зайнятості показує, яким був би бюджет, якби економіка перебувала в умовах повної зайнятості, т.е якби випуск продукції дорівнював свого потенційного рівня
бюджетний дефіцит не є серйозною пробле-мій. Насправді, для того щоб прівестіекономіческую ситуацію в стан повної заня-тости, може бути прийнята така міра, як, напри-мер, скорочення податків.
На рис 28-9 наведено дані про бюджет пів-ної зайнятості, розраховані для СоедіненнихШтатов за період починаючи з 1955 р. Тут показантакже і фактичний бюджет. Велику частину цього періоду бюджет при повній зайнятості був Дефі-Цітни, проте розмір цього дефіциту був, какправіло, менше, ніж фактичний дефіцит бюдже-та, так як випуск продукції на той час був ніжесвоего потенційного рівня. Трапляється, що фак-тичні бюджет і бюджет повної зайнятості по-
показувала вельми різні картини того, що відбувалося дит в економіці Наприклад, в 1958 р., коли в еко-номіці спостерігався спад, фактичний бюджетнийдефіціт становив понад 2,3% ВНП, тоді як бюд-жет повної зайнятості був збалансованим.
Аналогічно: в 1982 р. фактичний дефіцит Феде-рального бюджету склав більше 3% ВНП, і тогдабитовало досить поширена думка, що су-суспільством дефіцит є занадто большім.Между тим в той час бюджетний дефіцит був ве-лик головним чином тому, що в економіці на-блюдаются спад. Однак і до 1986 р., коли економікапочті наблизилася до стану повної зайнятості, фактичний дефіцит раніше залишився дужевеликих. Скорочення податкових ставок, проводь-

РІС. 28-9. Надлишок і дефіцит бюджету: фактичний і висловах повної зайнятості, 1956-1986 рр.. (Джерело Cong-ressional Budget Office.)
1985
1980
1956
1960
1965
1970
1975
1990
Роки
моє на початку 80-х років адміністрацією Рейгана, зменшило суми стягнутих податків для каждогоуровня доходів, створивши, таким чином, феноменбюджетного дефіциту при повній зайнятості. Сле-послідовно, ніякі короткострокові заходи по сба-лансірованію бюджету, включаючи скорочення дер-жавних витрат або збільшення налоговихставок, не здатні швидко усунути бюджетнийдефіціт.
ЗМІНИ І РІВНІ. Рівень бюджету пів-ної зайнятості говорить нам, яким був би бюджетпрі поточному реальному рівні державних видатків і податкових ставок, якби в економіці на-спостерігалася повна зайнятість. Щоб дізнатися, Яким чином фіскальна політика буде впливати на сово-Купний попит - в бік його розширення або, на-оборот, скорочення, треба розглянути ізмененіесостоянія бюджету повної зайнятості. Зростання дефіцит-та бюджету повної зайнятості (або сокращеніебюджетного надлишку), обумовлений, наприклад, більш низькими податковими ставками або зрослі-ми державними витратами, означає пріростсовокупного попиту і, отже, буде іметьположітельное вплив на випуск продукції. Інавпаки, зменшення дефіциту бюджету повноїзайнятості означає скорочення рівня совокупногоспроса і зниження випуску продукції. Якщо бюд-жет повної зайнятості залишається незмінним, то фі-скельна політика загалом не робить нікакоговліянія на сукупний попит - ні в бік егорасшіренія, ні в бік сокращенія8.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Фіскальна політика, бюджетнийдефіціт і бюджет повної зайнятості "
 1. Агрегирование
  фіскальна (або бюджетно-податкова) політика; б) монетарна (або грошово-кредитна) політика; в) зовнішньоторговельна політика; г) політика доходів, тобто здійснює регулювання економіки з метою забезпечення стабільного економічного зростання, рівня повної зайнятості ресурсів і стабільного рівня цін. Приватний і державний сектори утворюють закриту економіку. Іноземний сектор об'єднує всі
 2. Три глобальні функції держави
  фіскальної політики - вилучення частини доходу господарюючих суб'єктів з метою формування державного бюджету; забезпечення розвитку фундаментальних наукових досліджень; стимулювання розвитку таких напрямків НТП, які вимагають вкладення дуже великих коштів, тривалих термінів окупності і пов'язані з великим ризиком. Це ж стосується розвитку нових галузей з неясними перспективами.
 3. 3. Бюджетно-податкова політика держави
  фіскальну (у сфері оподаткування та регулювання структури державних витрат з метою впливати на економіку), бюджетну (у галузі регулювання бюджету) політику і фінансові програми (рис. 15.4). Фінансова політика Теоретичні витоки сучасних західних концепцій фінансової політики слід шукати в роботах західних економістів XIX - початку XX в. Їх розвиток пов'язаний з
 4. Висновки
  фіскальну, економічну (розподільну) і соціальну. Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані (тверді), прогресивні, пропорційні і регресивні; умовно постійні та умовно змінні; федеральні і місцеві; загальні та спеціальні. 7. Від податків слід відрізняти податкову систему - сукупність стягнутих у державі податків, зборів, мита та інших
 5. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Фіскально-го і монетарного порядку, щоб стимулювати або обмежувати попит в момент, коли економіка подає сигнали деякої "задишки" або перегріву. Крім того, багато держав використовували систему економічного планування для координації своєї політики в об-ласті економічного зростання з діяльністю підприємств і проф-спілок. Такі найбільш загальні закономірності розвитку світової
 6. 3.4. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЇ І ВНП
  фіскальної та кредит-но-грошової політики: 1) оплата громадських робіт, організованих державою у виробничій та соціальній інфраструктурі (будівництво доріг, лікарень, шкіл і т.д.) за рахунок державного бюджету з метою за-няти населення заради соціальної стабільності і підтримки міні-мального споживчого попиту; 2) збільшення держзамовлень великим фірмам, що мають велику мережу
 7. 8.2. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ
  фіскальної політики. Замість порівняння реальних витрат і доходів бюджету, при обчисленні структурного дефіциту порівнюються витрати і доходи бюджету в умовах повної зайнято-сті. (Структурний дефіцит іноді називають дефіцитом повної за-нятості). Циклічний дефіцит породжений економічної нестабільно-стю і свідчить про недоиспользовании виробничих можливостей суспільства. Структурний
 8. 8.4. Бюджетно-податкового (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  фіскальна) політика - це сукупність заходів уряду з регулювання державних витрат і на-логів, спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво рівноважного ВНП (ВВП). Величина валових витрат в економіці повної зайнятості не завжди збігається з обсягом зробленої в економіці повної заня-тости продукції (товарів і послуг). Якщо валові витрати менше обсягу
 9. 6. Активна фіскальна політикани автоматичні стабілізатори
    фіскальної політики, в економі-ці все ще мають місце підйоми і спади? Почемуфіскальная політика не може утримувати випускпродукціі точно на рівні, відповідному пів-8 Через те що фіскальна політика - явище багатовимірне, що не сущест-яття жодного відповідного показника, який міг би повністю з-міряти її вплив на розмір ВНП. Однак зміна надлишку держав-ного бюджету
 10. Резюме
    фіскальної політи-ки, так як він може змінюватися просто через те, що змінився рівень доходів. Як тільки в еконо-Міці з'являються ознаки економічного спаду, бюджетний дефіцит автоматично матиме тенденцію до збільшення. 9. Визначення бюджету повної зайнятості дає нам ве-личину бюджетного надлишку або дефіциту за умови повної зайнятості. Зміна бюджету повноїзайнятості
© 2014-2022  epi.cc.ua