Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

8.2. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ


Спостереження за економікою багатьох країн показують, що протягом понад століття відбувається зростання національного доходу і виробництва. У той же час майже у всіх країнах спостерігається тен-денція до ще більш швидкому зростанню державних витрат. Для кожного критичного періоду - кожної війни, кожної депресії - характерне розширення діяльності держави. Але критичні періоди проходять, а витрати не повертаються до колишнього рівня.
Повністю збалансований державний бюджет, тобто бюджет без сальдо, можливий тільки теоретично. Але не завжди бюд-житній дефіцит є негативним явищем. Ще Дж. М. Кейнс з метою стимулювання економічного зростання і забезпечення повної зайнятості рекомендував проводити політику дефіцитного фі-нансування. Нормальним вважається дефіцит бюджету, наблизить-тельно відповідний рівню інфляції в країні. Міжнародні стандарти припускають можливий дефіцит бюджету на рівні 2-3% ВНП.
Бюджетний дефіцит - це перевищення розміру витрат над величиною бюджетних надходжень, тобто це різниця між державними доходами і витратами.
Бюджетний дефіцит ділиться на циклічну і структурну складові. Циклічна складова відбиває зміни, ви-кликані фазою економічного циклу - зміни в податкових посту-полон і державних трансфертах. Структурний дефіцит від-ражает вплив фіскальної політики. Замість порівняння реальних витрат і доходів бюджету, при обчисленні структурного дефіциту порівнюються витрати і доходи бюджету в умовах повної зайнято-сті. (Структурний дефіцит іноді називають дефіцитом повної за-нятості).
Циклічний дефіцит породжений економічної нестабільно-стю і свідчить про недоиспользовании виробничих можливостей суспільства. Структурний дефіцит, якщо це результат здра-вої державної політики щодо стабілізації економіки, може істотно допомогти не допустити різких коливань економічної кон'юнктури.

Основними методами покриття бюджетного дефіциту є емісія кредитних грошей і випуск державних позик. Послід-наслідком емісії грошей загальновідомі. Розвивається неконтрольована інфляція, підриваються стимули для довгострокових інвестицій, рас-кручівается спіраль «ціни - заробітна плата», знецінюються сбе-реження населення, відтворюється бюджетний дефіцит. З метою збереження господарської та соціальної стабільності уряду розвинених країн всемірно уникають невиправданої емісії грошей. Для цього в більшості країн передбачена конституційно закріплений-ная незалежність національного банку від виконавчої та законо-давальний влади. Емісійний банк не зобов'язаний фінансувати пра-вительство, таким чином, ставиться заслін інфляційному вибу-ву.
Випуск державних позик за певних умов також робить негативний вплив на економіку країни - має місце так званий «ефект витіснення приватних інвестицій». Ка-ким чином це відбувається? Випуск державних цінних паперів зв'яже частину грошових коштів населення, грошовий ринок отреагі-рует на підвищення попиту на гроші щодо їх пропозиції ростом процентної ставки. Але це зростання скоротить інвестиційні можливості приватних осіб, витісняючи частина потенційних інвести-цій. Однак ефект витіснення стає значним і руйнівний тельним тільки при високому рівні зайнятості та обмеженості ре-сурсів. А в економіці з недовикористаними ресурсами подібні дії в поєднанні з відповідною грошовою політикою скоріше будуть стимулювати, а не витісняти приватні інвестиції. Заборго-ність урядових органів власникам державних цін-них паперів накопичується і перетворюється на державний борг.
Державний борг - загальний розмір заборгованості прави-тва власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів (мінус бюджетні надлишки).
Внут-ренній державний борг - заборгованість держави гражда-нам, фірмам та установам даної країни, які є тримаючи-телямі цінних паперів, випущених її урядом. Зовнішній борг - заборгованість держави іноземним громадянам, фірмам і уч-нов.
У сучасній економічній науці існують дві різні точки зору на проблему бюджетного дефіциту, державного боргу та їх макроекономічних наслідків. Більшість економі-стів вважають, що дефіцит бюджету і державний борг надаючи-ють суттєвий вплив на розвиток економічної системи. З традиційну точки зору, вплив бюджетного дефіциту аналогічно впливу експансіоністської бюджетно-податкової політики на ре-альний обсяг виробництва, рівень цін, відсоткову ставку і інве-стіціі як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.
Наслідком бюджетного дефіциту в короткостроковому періоді бу-дуть:
1) зростання цін;
2) зростання реального обсягу виробництва;
3) «ефект витіснення» приватних податкових інвестицій;
в довгостроковому періоді:
1) підвищення рівня цін;
2) посилення «ефекту витіснення»;
3) повернення реального обсягу виробництва до природного рівня.
Інша точка зору, відповідна «рикардианской школі», полягає в тому, що заперечується вплив бюджетного дефіциту і дер-жавного боргу на зростання процентних ставок, зменшення інвести-цій і т.д. «Нейтральність» бюджетного дефіциту і державного боргу випливає з того, що зниження податків при незмінному рівні державних витрат саме по собі може не вплинути на зростання витрат споживачів. Це відповідає теорії поведінки потреби-телей, з позицій якої споживач при виборі лінії поведінки враховує не тільки поточний, але і майбутній інтерес, тобто майбутній до-хід.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ "
 1. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є також потужним важелем державного регулювання економіки, впливу на господарську кон'юнктуру, а також здійснення антикризових заходів. Бюджет сучасної держави являє собою складний, багатоплановий документ, що відображає все різноманіття його функцій, найважливішими з яких є розподільна
 2. Глосарій
  бюджетні фонди Бюджетна лінія - графічне зображення всіх можливих поєднань покупок товарів, сума витрат на які визначена Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) - відносини між бюджетами різних рівнів В Валовий внутрішній продукт (ВВП) - додана вартість всього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної приналежності
 3. Словник термінів
  бюджетні державні фонди. Амортизаційні кошти - фінансові кошти, що виділяються спеціальним призначенням для збереження та відновлення основних фондів підприємства. Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і
 4. 2.3.Государственний борг і його врегулювання
  бюджетний дефіцит носить хронічний характер, то це призводить до появи і збільшення державного боргу. Так як позики держави в основному носять середньостроковий і довгостроковий характер, у тому числі державні боргові цінні папери випускаються на термін, що перевищує один рік, то заборгованість держави накопичується і перетворюється на державний борг. Державний борг: -
 5. СТАРІННЯ
  бюджетні дефіцити виникають від нашого небажання оплакувати нинішні витрати на престарілих, то видно, що ці; платежі і відсотки поглинають державний бюджет. Спроектуйте ці цифри в майбутнє, і ви побачите, що уряд просто розоряється. Виявиться, що воно обіцяло престарілим більше, ніж може зібрати у вигляді податків з працюючих. У наші дні державне соціальна виплата і
 6. Висновки
  бюджетному дефіциту. 2. Державний бюджет - річний план державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів). Найважливіші функції держбюджету - розподільна і контрольна. Він займає центральне місце в системі державних фінансів. 3. Фінанси - це система сформованих у суспільстві відносин з формування і використання фондів грошових коштів або фінансових
 7. § 44. Державні витрати і дефіцит бюджету
  бюджетним дефіцитом, а періоди «повної зайнятості» - перевищенням доходів над витратами. Покриття дефіцитів бюджету здійснюється за допомогою державних позик і грошової емісії. У США в окремі роки за рахунок державних позик покривалося понад 50% видатків бюджету, а в 1945 р. - майже 70% витрат. Щоб отримати такі позики, держава випускала цінні папери - облігації,
 8. 7.1. Розгляд та затвердження проекту бюджету
  бюджетну політику на планований рік. 1. Після вивчення цих документів і роботи з ними Уряд вносить на розгляд Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації проект федерального закону про федеральний бюджет на планований рік. Разом з цим документом до Державної Думи направляються: - попередні підсумки соціально-економічного розвитку Російської
 9. 7.2. Виконання бюджету
  бюджетного процесу дії з мобілізації та використання бюджетних коштів, у процесі виконання яких беруть участь органи виконавчої влади, фінансові та податкові органи, кредитні установи, юридичні та фізичні особи-платники податків до бюджету, одержувачі бюджетних засобів. Виконання бюджету грунтується на таких принципах: 1) єдності каси, що передбачає зарахування
 10. 28.1. Економічний зміст державного внутрішнього боргу
  бюджетних коштів - доповнюється прагненням використовувати державний кредит для проведення регулюючих заходів. Іншими словами, випуск позик, терміни і час їх розміщення стали визначатися не тільки дефіцитом державного бюджету, як раніше, а й потребами регулювання грошового обігу. Державні позики - основна форма державного кредиту, що представляє
© 2014-2022  epi.cc.ua