Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

8.1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СТАТТІ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ


Найважливішим інструментом державного регулювання еко-номічного процесів, вирішення соціальних, політичних, виробниц-дарських, екологічних завдань в умовах ринку виступає бюджет-ний механізм. Саме шляхом бюджетного перерозподілу валового-го внутрішнього продукту і національного доходу держава стре-мится досягти створення такої структури суспільного виробництва і народногосподарських пропорцій, які адекватні ринковому механізму господарювання. За допомогою бюджетного механізму віз-можна вплив держави на розвиток таких макроекономічного ських процесів, як економічний підйом країни, зміцнення соці-альної сфери, прискорення темпів науково-технічного прогресу, ко-ренное переоснащення матеріально-технічної бази виробництва, розвиток інноваційних процесів, зниження рівня безробіття і збільшення зайнятості в країні.
Бюджет - це докладний опис доходів і витрат (фінан-сових планів) окремих людей, компаній або уряду. Струк-тура бюджету країни залежить від її державного устрою. У країнах, що мають унітарний устрій, бюджетна система має два рівні - державний і місцевий бюджети. У країнах з Феде-ратівная державним устроєм, як це має місце в Рос-ці, виділяється проміжна ланка - бюджет суб'єктів Федерації. У сукупності бюджетів усіх рівнів, а також державні бюджетні фонди становлять бюджетну систему.
Бюджетна система будується на принципах єдності, повноти, гласності, реальності і самостійності всіх видів бюджетів, що входять у бюджетну систему.
Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою, використанням єдиної бюджетної класифікації, єдністю форм бюджетної документації, наданням необхідної стати-стической та бюджетної інформації з одного рівня бюджету на дру-гой для складання консолідованих бюджетів.
Принцип повноти потребує відображення в бюджеті всіх доходів і витрат, точного обгрунтування величини витрат, виявлення можливостей додаткового залучення коштів.
Принцип реальності передбачає відображення в бюджеті дію-вітельного стану доходів та витрат держави.
Принцип гласності передбачає прозорість бюджету, що оз-початку дотримання наступних вимог: попереднє обсуж-дення проекту бюджету на відкритих засіданнях парламенту; опублікування-Ковані затвердженого бюджету після прийняття закону про нього; пові-домлення про хід виконання бюджету по місяцях, кварталах і т.д.
Відповідно до законодавства принцип самостійності забезпечується для кожного органу влади наявністю власних дже-рел доходів і правом визначати обсяги та напрями їх вико-користування у відповідності з виконуваними функціями. При цьому важливо, щоб була відповідність доходів фінансованим витрат і була стабільність надходження коштів до бюджету; щоб не було можливості вилучення вільних залишків бюджетних коштів у їх власника; також важливо обов'язкове відшкодування нижчестоящим органам влади витрат, обумовлених рішеннями вищестоящих структур, прийнятими після затвердження бюджету .

Державний бюджет - це економічні відносини між-ду державою та суб'єктами всіх форм власності та окремими громадянами з приводу формування централізованого фонду де-ніжних коштів, що спрямовуються на виконання загальнодержавних завдань і функцій.
Державний бюджет - інструмент регулювання економі-ки. Він виконує функцію організатора розподільних процес-сов в народному господарстві.
Доходи бюджету виражають економічні відносини, метушні-кається у держави з підприємствами, організаціями, громадянами в процесі формування бюджетних фондів. Загальною матеріальної ос-нової усіх доходів держави є перерозподіл націо-нального доходу, одержавлення значної частини знову створений-ної в країні вартості. Доходи бюджетів формуються відпо-вії з бюджетним і податковим законодавством країни.
Доходи держбюджету діляться:
- за джерелами утворення на податки з юридичних осіб, подат-ги з населення, позики, надходження від реалізації державної власності;
- за методами справляння - на податкові та неподаткові доходи;
- за видами податків - на акцизи, ПДВ, податок на прибуток під-приємств та організацій, прибутковий податок з фізичних осіб та ін
Податкові доходи - це обов'язкові, безплатні, безвоз-зворотні платежі на користь бюджету.
Неподаткові доходи - це доходи від використання майна, що перебуває у державній власності, доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають в ве-деніі органів державної влади; частину прибутку державних-них підприємств; доходи від зовнішньоекономічної діяльності го-державу.
Податкові платежі складаються в першу чергу з податків, взі-травнем як центральними, так і місцевими органами влади; державних позик, а також надходжень до позабюджетних (цільові) фонди. Так, наприклад, до податкових доходів федерального бюджету РФ відносяться:
1. Федеральні податки і збори, перелік та ставки яких визна-виділяється податковим законодавством Російської Федерації, а пропорції їх розподілу в порядку бюджетного регулювання між бюджетами різних рівнів бюджетної системи Російської Федерації затверджуються федеральним законом про федеральний бюд-жете на черговий фінансовий рік на строк не менше трьох років при ус-ловіі можливого збільшення нормативів відрахувань до бюджетів ні-жестоящего рівня на черговий фінансовий рік.
2. Мито, митні збори та інші митниць-ві платежі.
3. Державні мита, встановлені законодавством Російської Федерації.
Витрати бюджету - це економічні відносини, пов'язані з розподілом і використанням централізованих грошових фон-дов держави за галузевим, цільовим і територіальним призначають-чению. Витрати бюджету, будучи компонентом загальної фінансової ка-тегории - бюджету, являють собою витрати, що виникають у зв'язку з виконанням державою своїх функцій. Економічна сущ-ність витрат бюджету проявляється в багатьох видах. Кожен вид витрат має якісну і кількісної характеристикою.
При цьому якісна характеристика, відображаючи економічну при-роду явища, дозволяє встановити призначення бюджетних витрат, кількісна - їх величину. Пояснимо це на прикладі Федерального бюджету РФ.
Згідно з Федеральним законом № 115 ФЗ «Про бюджетну клас-сификации Російської Федерації» від 15.08.96 р. всі витрати Феде-рального бюджету розташовуються за єдиною бюджетною классифика-ції, яка застосовується при складанні проектів і виконання бюджетів усіх рівнів і забезпечує порівнянність їх показників лий. У ньому вказана економічна і функціональна класифікація видатків бюджету.
Витрати федерального бюджету РФ класифікуються за своєю роллю в процесі відтворення - на витрати, пов'язані з фінансу-рованием матеріального виробництва і змістом непроізводст-кої сфери. Функціональна класифікація видатків федерально-го бюджету РФ відображає спрямування бюджетних коштів на виконан-ня основних функцій.
Витрати федерального бюджету за функціональним призначенням нію відповідно до першочергових функціями держави (еко-номічного, соціальній, управлінській, військової) поділяються на:
- витрати економічного призначення (фінансування народно-го господарства);
- витрати на соціально-культурні заходи - фінан-сування галузей, які обслуговують населення, в основному, шляхом пре-доставлення безкоштовних послуг (охорона здоров'я, освіта, витра-ти на надання соціальної допомоги окремим верствам і категоріям населення);
- витрати на управління - фінансування органів виконавчої котельної та законодавчої влади, що здійснюють управління стра-ної;
- витрати на обслуговування державного боргу;
- військові витрати.
Витрати державного бюджету показують напрямок і цілі бюджетних асигнувань. У зв'язку з цим виділяють капітальні та поточні витрати бюджету.
Капітальні видатки бюджету - частина витрат бюджету, забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність. Капітальні витрати включають статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми, кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів на інве-стіціонного цілі юридичним особам, витрати на проведення капі-тального (відновного) ремонту та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням, витрати, при здійсненні кото-яких створюється або збільшується майно, що перебуває у влас-ності РФ. У складі капітальних видатків федерального бюджету може бути сформований бюджет розвитку.
Поточні витрати бюджету - частина витрат бюджету, забезпе-чує поточне функціонування органів державної вла-сті, надання державної підтримки іншим бюджетам і окремих-ним галузям економіки у формі дотацій, субсидій і субвенцій на поточне функціонування, а також деякі інші витрати бюд-жету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СТАТТІ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ "
 1. 1. Плоди интервенционизма
  державних фінансів найбільш характерним проявом цієї доктрини виступає прогресивне оподаткування доходів і майна. Обкладення податками багатих і витрачання доходів на поліпшення умов існування бідних є головним принципом сучасних бюджетів. В області відносин між працею і капіталом рекомендується скорочення робочого дня, підвищення заробітної плати і тисячі
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
  державної реєстрації, свідоцтво про постановку на облік в податковому органі, копії паспортів індивідуального підприємця і поручителів, копію декларації про доходи за дві останні звітні дати, копії сторінок книги обліку доходів і витрат за 6 місяців , довідки про наявність або відсутність кредитів в обслуговуючих банках. Потрібно також надати виписку з обслуговуючих банків про
 3. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  державної поштової служби, запровадження обов'язкового шкільного навчання, забезпечення національної оборони, емісія великих банкнот, будівництво деяких громадських споруд (доріг, мостів тощо) та підтримання їх в належному стані. З часу свого виникнення теорія ринкової економіки зазнала суттєвих змін. Так, концепція соціального ринкового господарства,
 4. § 43. Бюджетна і податкова системи
  державні, підприємств і організацій, населення. Державні фінанси - це сукупність грошових фондів, акумульованих державою і використовуваних для виконання ним соціально-економічних функцій. Складовими елементами державних фінансів є державний. Бюджет, позабюджетні фонди і державний кредит. Фінанси підприємств і організацій - це сукупність грошових
 5. 5.2. Схеми бюджетної класифікації
  державного устрою і управління, з самостійністю всіх видів бюджетів, розширенням прав органів державного і місцевого управління в складанні та виконанні своїх бюджетів, зміною в дохідної та видаткової частин бюджетів, а також розшифровкою окремих статей доходів і витрат, зажадали введення нової бюджетної класифікації. Найважливішими вимогами до нової класифікації
 6. Словник термінів
  державні фонди. Амортизаційні кошти - фінансові кошти, що виділяються спеціальним призначенням для збереження та відновлення основних фондів підприємства. Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і
 7. ОБ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  державних службовців та багатьох інших. Масштаби і глибина змін, що відбулися в Росії за останні десять років, величезні. Історичні долі знову поставили перед нашою країною завдання досягнення рівня найбільш розвинених країн світу. Процес модернізації, однак, супроводжується численними труднощами, результати її неоднозначні. Нинішні реформи в Росії, в тому вигляді, як вони
 8. 2.1 Зміст і структура державного бюджету
  державний бюджет являє собою грошові відносини, що виникають у держави з фізичними та юридичними особами щодо формування та використання централізованого фонду грошових коштів у процесі розподілу і перерозподілу національного доходу. Державний бюджет виконує такі функції: - перерозподіл національного доходу; - державне регулювання і
 9. 2. Світогляд і ідеологія
  державної політики, не в змозі спростувати висновки, виведені з цих ідеологій нацистами. Для іноземних держав, які поділяють ці два принципи, залишався єдиний спосіб спростувати нацизм перемогти нацистів у війні. І до тих пір, поки ідеологія соціалізму і націоналізму переважатиме у світовій громадській думці, німці чи інші народи, як тільки їм випаде
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  державним чи профспілковим примусом) і в ролі робітників, і в ролі споживачів отримують основну вигоду від цього. Ланцюжок дій, що приводить до поліпшення економічних умов, починається з накопичення нового капіталу за допомогою заощаджень. Додаткові кошти дозволяють реалізувати проекти, які перш неможливо було здійснити внаслідок нестачі капітальних благ. Приступаючи до
© 2014-2022  epi.cc.ua