Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

24.3. Забезпечення економічної безпеки


Відкрита економіка поставила перед новою Росією завдання захисту національних інтересів. У 1992 р. був прийнятий Закон про безпеку, в 1996 р. - Концепція національної безпеки і слідом за нею - Державна стратегія економічної безпеки. У січні 2000 р. президент В. Путін затвердив скориговану Концепцію національної безпеки Росії.
У російській концепції національна безпека трактується як захищеність життєво важливих інтересів громадян, суспільства і держави, а також національних цінностей і способу життя від зовнішніх і внутрішніх загроз різних за своєю природою - політичних, військових, економічних, інформаційних , екологічних та ін При цьому потрібно підкреслити, що на початку XXI в. національна безпека не зводиться до її військовому аспекту. Головна роль у забезпеченні національної безпеки відводиться економіці.
Концепція економічної безпеки містить ряд напрямків.
Одним із стратегічних напрямів забезпечення економічної безпеки країни є створення в ній гнучкого механізму ринкової економіки. Однак потрібно мати на увазі, що ринковий механізм сам по собі не може забезпечити економічну безпеку і навіть може нанести їй шкоду, якщо державне регулювання економіки не дало вірного напряму ринковим силам. Тому забезпечення економічної безпеки на увазі не тільки невтручання в механізм ринкового саморегулювання, а й створення оптимальних умов для ефективного функціонування цього механізму за допомогою проведення прийнятною для країни економічної політики.
До числа найважливіших умов економічної безпеки і завдань щодо її забезпечення відноситься захист власності. Регулювання відносин власності має бути спрямоване в першу чергу на зміцнення плюралізму власності, тобто на забезпечення рівноправності державної, приватної, змішаної, колективної і т. д. власності. Це рівноправність в значній мірі обумовить макроекономічну стабілізацію, зростання конкурентоспроможності національної економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, що, в свою чергу, є гарантією економічної безпеки.

Можливості забезпечення економічної безпеки у вирішальній мірі залежать від правильного вибору соціально-економічної моделі розвитку країни і послідовності в її практичній реалізації. Економіка, функціонування якої базується на неприйнятною існуючих умов і об'єктивним потребам моделі, не може бути життєздатною.
Значною мірою проблему економічної безпеки загострює низький рівень правової бази, правового регулювання і контролю, невиконання законів. На перший погляд приватним, але насправді виключно важливою вимогою є введення апробованої в світі законодавчої бази для бухгалтерського обліку, контролю та аудиту.
Механізм забезпечення економічної безпеки включає:
1) зовнішній захисний економічний механізм;
2) внутрішній, вбудований в систему економічний механізм.
Зупинимося докладніше на кожному з них.
Зовнішній захисний економічний механізм покликаний забезпечувати такі умови безпеки для економічної системи країни, які мінімізують зовнішні негативні дії.
На сучасному етапі розвитку входження Росії у світове господарство вимагає поєднання прагматичної відкритості з розумним протекціонізмом. Стихійно формировавшаяся відкрита економіка Росії в першій половині 90-х рр.. була близька до розкритість і анархичности. Така «відкритість», будучи проявом «дитячої хвороби» загальної демократизації, не тільки не сприяє підвищенню ефективності економіки, але, навпаки, завдає їй шкоду, підриває економічну безпеку країни. Входження Росії в світовий ринок має супроводжуватися протекціоністськими заходами і широкою підтримкою держави. Необхідний зважений, обережний підхід до допуску іноземних компаній в сферу національних інтересів, розробки природних ресурсів. Потрібні чітко продумана політика і найсуворіший контроль використання зарубіжного капіталу.
На внутрішні фактори економічної безпеки впливають:
а) показники рівня і динаміки економічного зростання: обсяг і величини приросту валового внутрішнього продукту, валового національного продукту, національного доходу, наявного доходу, валового і чистого нагромадження і т.
д.;
б) показники природно-ресурсного та науково-технологічного потенціалу: рівень внутрішньої забезпеченості ресурсами і їх якість ; ці показники визначають не тільки нинішній стан економіки, а й можливості її розвитку в майбутньому;
в) показники, за якими можна судити про стійкість розвитку економіки: рівень і темпи інфляції; рівень безробіття;
ступінь стабільності національної валюти; розміри валютних резервів;
ступінь плюралізму форм власності і рівень правової захищеності; масштаб дефіциту бюджету;
ефективність і гнучкість податкового механізму; характер і ступінь залученості країни в міжнародні економічні відносини; розмір державного боргу (як внутрішнього, так і зовнішнього);
сальдо торговельного та платіжного балансу країни; масштаби тіньової економіки і т. д.;
г) показники соціальної орієнтованості економіки: частка населення, що має доходи нижче прожиткового мінімуму, у загальній чисельності населення; співвідношення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму; частка оплати праці в загальних доходах населення; частка населення, що проживає в зонах природних катастроф та екологічного забруднення, у загальній чисельності населення; частка витрат на соціальні програми в національному продукті; частка тяжких злочинів у загальній кількості злочинів; частка розкритих злочинів у загальній кількості зареєстрованих злочинів і т. д.
Стратегія економічної безпеки розробляється і реалізується на основі системи критеріїв та індикаторів (показників). При цьому важливо, щоб справжні інтереси національної економічної безпеки не підмінялася інтересами компрадорської буржуазії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.3. Забезпечення економічної безпеки "
 1. Визначення економічного зростання
  забезпечення надійної обороноздатності країни, підтримка соціального світу в суспільстві, захист від екологічних лих. Тут усе взаємозалежно і один напрямок доповнює інший: не може бути військової безпеки при слабкій і неефективній економіці, як не може бути ні військової безпеки, ні ефективної економіки у суспільства, що роздирається соціальними конфліктами. Підкреслюючи таку
 2. § 2. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
  забезпеченні достатнього для цих цілей сукупного попиту, що передбачає навіть інфляційний стимулювання зростання проізводства.1 На якесь не великий час цей рецепт проти безробіття дає, мабуть, позитивний результат. Але знайшлися рішучі противники пропозиції зживати безробіття за допомогою інфляції. Лауреат Нобелівської премії англійський економіст Ф. Хайєк висунув
 3. Запитання до теми
  забезпечення економічної безпеки національних
 4. Варіант 2
  забезпечення економічної безпеки; 2) визначення оптимального розміру податкового тягаря; 3) оцінка податкових ризиків. 9. Найнижча частка індивідуального прибуткового податку в загальній сумі податкових надходжень серед країн з розвиненою ринковою економікою спостерігається: 1) у Швеції; 2) у Данії; 3) у Франції. 10. Відповідно до міжнародної практики до податків на споживання
 5. § 13.1. Поняття і основні види податкового контролю
  забезпечення законності. Говорячи про контроль, необхідно насамперед відмежувати його від нагляду. І нагляд, і контроль тлумачаться як «перевірка», «спостереження з метою перевірки» '. Однак поняття контролю ширше поняття нагляду. По-перше, якщо нагляд стосується тільки дотримання законності, то для контролю дотримання законності - лише один з його аспектів. Не менш важливим напрямком контролю є
 6. 2.5. Політика реформ і національні інтереси Росії
  забезпечення захищеності інтересів нації, суспільства, держави, закономірно виділяється проблема економічної безпеки. Остання привертає пильну увагу фахівців різного профілю, які працюють у сферах економіки, політики, між-народних відносин. Найбільш зримі прояви даної проблеми пов'язані з наростаючою економічною злочинністю, яка з об'єкта юристів і силових
 7. Стратегічні цілі, завдання та механізми забезпечення економічної безпеки
  забезпечення в РФ безпеки особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Вона складається з чотирьох блоків: місце Росії у світовому співтоваристві; національні інтереси Росії; загрози національній безпеці; забезпечення національної безпеки. Стратегічна мета економічної безпеки полягає у створенні прийнятних умов для життя і
 8. У чому полягає роль держави у забезпеченні зайнятості працівників?
  Забезпечення економічної безпеки трудящих. Першим елементом такої системи є регулювання зайнятості. Багато держав вживають таких заходів: - скорочують законодавчо встановлену тривалість робочого часу в період масового безробіття; - рекомендують здійснювати на підприємствах поділ робочих місць між трудівниками (для збільшення зайнятості); -
 9. Стаття 6. Питання, що знаходяться у веденні Російської Федерації в області зовнішньоторговельної діяльності
  забезпечення економічної безпеки, захист економічного суверенітету та економічних інтересів Російської Федерації, економічних інтересів суб'єктів Російської Федерації і російських осіб; 3) державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, включаючи фінансове, валютне, кредитне, митно-тарифне і нетарифне регулювання, забезпечення експортного
 10. 1. Сутність, цілі та основні показники економічного зростання
  забезпечення надійної обороноздатності країни, підтримка соціального світу в суспільстві, захист від екологічних лих. Тут усе взаємозалежно і один напрямок доповнює інший: не може бути військової безпеки при слабкій і неефективній економіці, як не може бути ні військової безпеки, ні ефективної економіки в гро-I. Сутність, цілі та основні показники економічного зростання
 11. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 24
  економічної безпеки. Роль інститутів в ринковій трансформації економіки Росії. Тіньова економіка і методи її подолання. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Сформулюйте сутність первісного нагромадження капіталу. Назвіть особливості формування найманої праці в Англії, США і дореволюційної Росії. Чи можна вважати, що в радянській Росії не існувало
 12. 5. Коріння ідеї стабілізації
  забезпечення вічної безпеки, не може вважатися пороком. Не існує вічних, абсолютних і незмінних цінностей. Шукати еталон подібних цінностей марно. Не можна звинувачувати економічний розрахунок в недосконалості на тій підставі, що він не відповідає плутаним ідеям людей, туга за стабільного доходу, який не залежить від людських виробничих
 13. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  забезпечення майбутнього, саме по собі є підприємницькою діяльністю. По суті, працівник перебуває у такому ж становищі. З народження він є власником певних здібностей; його вроджені таланти є засобами виробництва, краще підходящими для одних видів роботи, менш придатними для інших і взагалі не годяться для інших [Про сенс, в якому праця повинна
 14. 17 . Вторинні засоби обміну
  забезпечення при здійсненні запозичень, що дозволяє отримати найбільш прийнятні умови. Рекламуючи первинне розміщення своїх облігацій, вони підкреслюють цю можливість як особливу перевагу. Точно так само банки прагнуть залучити попит на вторинні засобу обміну. Вони пропонують зручні умови своїм клієнтам. Банки намагаються перевершити один одного, скорочуючи терміни повідомлення. Іноді
 15. 2. Підприємницька компонента у валовій ринковій ставці відсотка
  забезпечення і заставні можуть втратити свою цінність. Кредитор завжди є фактичним партнером свого боржника або фактичним власником закладеної власності. Будь-які стосуються їх зміни в стані ринку можуть вплинути і на нього. Він пов'язав свою долю з долею боржника або зі змінами цін на заставу. Капітал сам по собі не приносить відсотка; його необхідно застосовувати і інвестувати
 16. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  забезпечення їх нормального функціонування необхідними трудовими і матеріальними ресурсами, специфічну технологію, характерну для закладів освіти, охорони здоров'я, культури, органів адміністративного управління та інших бюджетних організацій. Процеси, пов'язані із створенням вартості (витратами живої і матеріалізованої праці в грошовій формі для створення споживчих вартостей
© 2014-2022  epi.cc.ua