Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

13.2. Загальна характеристика макроекономічних показників


В якості узагальнюючих показників результатів функціонування національної економіки застосовуються агрегати, використовувані за рекомендацією Організації Об'єднаних Націй. У 1988 р. на міжнародну систему рахівництва перейшла і Росія. Розглянемо ці показники. Основним і узагальнюючим є національне багатство.
Національне багатство - це вся сукупність споживчих вартостей, накопичених суспільством за весь період його історії.
Вперше національне багатство було перелічені У. Петті в 1664 р. в Англії. Через сто років цю спробу повторив Адам Сміт. У Франції перша оцінка національного багатства належить до 1789 р., в США - до 1805, у Росії - до 1864 В 30-х рр.. ХХ в. радянський статистик Вайнштейн перелічив величину національного багатства Росії станом на 1 січня 1914
Національне багатство охоплює: майно (основні та оборотні фонди, домашнє майно), природні багатства (земля, запаси мінеральних і лісових ресурсів), нематеріальне багатство (потенціал здоров'я нації, її духовне багатство, освітній і науковий потенціали, що формують інтелектуальну власність). Основним узагальнюючим показником господарської діяльності за один рік є суспільний продукт. Його виражають за допомогою ряду визначень: валовий національний продукт (ВНП), національний дохід (НД), чистий національний продукт (ЧНП), валовий внутрішній продукт (ВВП).
Валовий національний продукт визначають як сумарну ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні за рік.
Наступним показником є національний дохід.
Національний дохід - це результат виробництва, в якому поміщена новостворена протягом року вартість.
Він обчислюється як різниця між ВНП і витраченими протягом року на його створення матеріальними витратами (амортизація, сировина, матеріали і т. д.). У зарубіжній статистиці його визначають як суму всіх доходів: 1) заробітна плата, т.
тобто оплата праці робітників і службовців; 2) прибуток, тобто дохід, що отримується власниками приватних господарств, партнерств , кооперативів, корпорацій; 3) рента, тобто дохід, що отримується домогосподарствами за здачу в оренду землі, приміщень, житла; 4) відсоток, тобто плата за грошовий капітал (кредит, вклади в банк і т. д.).
Наступний показник - чистий національний продукт. Він обчислюється як сума заробітної плати, прибутку, ренти, відсотка і непрямих податків.
Чистий національний продукт - це національний дохід плюс непрямі податки. Вони додаються для того, щоб визначити національний дохід за ринковими цінами.
Ще один показник - валовий внутрішній продукт (ВВП).
Він розраховується як сукупна вартість кінцевої продукції галузей матеріального виробництва та сфери послуг незалежно від національної приналежності фірм, розташованих на території даної держави.
ВВП включає в себе продукцію та послуги, вироблені тільки всередині країни з використанням тільки своїх власних факторів виробництва.
Наприклад, якщо нафта Росії використовується в Угорщині, то вартість цієї нафти не включається до ВВП Угорщини. Так як ВВП не включає в себе надходження від міжнародних операцій, то він використовується для зіставлення рівнів розвитку економіки різних країн.
При підрахунку ВВП слід враховувати додану вартість (ДС).
Додана вартість - це вартість, створена в процесі виробництва на даному підприємстві і враховує реальний внесок підприємства в створення вартості конкретного продукту, тобто зарплату, прибуток, амортизацію, відсоток за кредит, витрати на транспорт , рекламу даного підприємства.
Вартість спожитих сировини і матеріалів, придбаних у постачальників, у створенні яких конкретне підприємство не брало участі, в додану вартість не включається. Інакше кажучи, додана вартість - це ринкова ціна випущеної продукції за мінусом поточних матеріальних витрат, але з включенням в неї відрахувань на амортизацію, бо основні фонди підприємства беруть участь у створенні нової вартості виробленої продукції.

Для характеристики рівня життя населення використовуються три показники: особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут.
Особистий дохід - це весь дохід, що отримується окремими особами або сім'ями до сплати податків.
Він включає в себе отриманий дохід плюс трансфертні платежі, які отримують сім'ї та індивідуальні особи від держави: пенсії, стипендії, допомоги по безробіттю тощо Він витрачається на споживання, заощадження, сплату податків і т. п.
Наявний доход - це дохід, який залишається після сплати податків.
Між ВНП та економічним добробутом існує прямий зв'язок: чим більше ВНП, тим вищий добробут. Однак ВНП не враховує всіх компонентів, що впливають на добробут. Тому П.Самуельсоном було запропоновано підраховувати чистий економічний добробут (ЧЕБ).
ЧЕБ - це показник, що вимірює економічний добробут суспільства з урахуванням не тільки наявних доходів, але і якості життя.
Методика підрахунку цього показника така: з ВНП віднімається збиток, що наноситься забрудненням навколишнього середовища, кримінальною обстановкою і т. п. Одночасно додаються доходи від самообслуговування, задоволення від дозвілля, комфорту в громадських місцях і т. п . Всі ці чинники або покращують, або погіршують якість життя, але не враховуються у ВНП. Так, наприклад, забруднення повітря від теплоцентралі, задимленість вулиць не збільшують добробут. Навпаки, приватні уроки, робота навколо дачного будиночка, ремонт квартири, вироблений самостійно, сприяє зростанню якості життя, але в ВНП не враховуються.
Складність підрахунку ЧЕБ полягає в тому, що важко кількісно оцінити всі ці фактори.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2. Загальна характеристика макроекономічних показників "
 1. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Спільна риса майже всіх областей економічного життя і всіх країн з ринковою економікою. Опис циклу Цикли (хвилі) - це періодичні коливання економічної або ділової активності. Цикл являє собою інтервал часу у розвитку економік, протягом якого відбувається збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, а потім скорочення, спад, депресія, пожвавлення і, нарешті, знову його
 2. Визначення економічного зростання
  загальна економічна категорія, яка наповнюється неоднозначним змістом в різних умовах його
 3. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  характеристикою сучасного етапу розвитку світової економіки є розпад світової соціалістичної систе-ми і перехід цих країн від командно-адміністративної до ринкової системи. Незважаючи на серйозні країнові відмінності в проведенні економі-чеських реформ, всі вони умовно діляться на дві групи: радикальні і еволюціоністські. Практика показує, що країни, котрі стали на шлях радикальних
 4. 1. Загальна характеристика концепції
  макроекономічні змінні. Прийми травня під увагу соціально-економічну спрямованість монет.i ризма, а також враховуючи його роль у протистоянні кейнсианству гк> широкого кола питань, монетаризм можна назвати економічним супроводом ліберал-консерватизму. Саме тим обставиною що за конкретними монетаристскими рецептами ховається специфи чна економічна філософія, можна
 5. 4. Макроекономічна модель «нових класиків» і вплив грошової політики на економіку
  загальна картина економі ки істотно відрізняється як від вальрасіанской, так і від тієї, и> торая намальована «новими класиками». На рівні емпіричного аналізу було накопичено чимало сип детельствам того, що наслідки систематичних і очікуваних і> менений в економічній політиці не зводяться до зміни m ключительно номінальних величин, а зачіпають реальні пе | н менниє. Існування
 6. Висновок
  загальна тенденція до їх зниження. Країною з найвищою сукупної ставкою корпоративного податку залишається Японія. Найнижчий корпоративний податок стягується в Ірландії. 9. На практиці існує кілька систем оподаткування прибутку (доходів) корпорацій. Всі вони розрізняються підходами до вирішення питання про скорочення подвійного оподаткування розподіленою прибутку (класична система, система
 7. § 2.3. Поняття податкового тягаря (податковий гніт). Коефіцієнт еластичності податків
  загальна сума податкових та аналогічних їм вилучень у промислових підприємств повинна бути обмежена певним відсотком від їх обороту. Застосовуватися це правило повинне протягом 3-5 років, а за його рамки можуть виходити тільки рентні платежі і деякі фіскальні акцизи. Даний захід, введене на нормативному рівні, на думку П. Мостового, сприятиме приведенню російських цін в
 8. 5. «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»: МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ НОВАЦІЇ
  загальна заклопотаність суспільства мотивом грошей, оборачивающаяся необхідністю виплачувати відсоток їх власникам, призводить до того, що процес накопичення призупиняється, не вичерпуючи своїх можливостей, тобто до кордону, певною нормою заощаджень. Суспільство виявляється в пастці, яку саме собі поставило. Ситуація ускладнюється ще й тим, що і споживання, і інвестиції мають кілька
 9. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЇ
  характеристики дають лише загальні контури монетаризму, насамперед так званого класичного, або Фрідменовская, при тому, що існують декілька його різновидів, представники яких не завжди поділяють всі наведені вище
 10. 4. МАКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ «НОВИХ КЛАСИКІВ» ТА ВПЛИВ ГРОШОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ
  загальна картина економіки істотно відрізняється як від вальрасіанской, так і від тієї, яка намальована «новими класиками». На рівні емпіричного аналізу було накопичено чимало свідчень того, що наслідки систематичних і очікуваних змін в економічній політиці не зводяться до зміни виключно номінальних величин, а зачіпають реальні змінні. Існування
 11. 9.2. Безробіття: поняття, типи, наслідки
  характеристики безробіття використовують два показники: тривалість безробіття (час, протягом якого людина залишається без роботи) і рівень безробіття. Рівень безробіття визначається як відношення чисельності безробітних до робочої сили (працюючі + безробітні). Якщо чисельність безробітних становить 1 млн. чоловік, а працюючих - 9 млн., то рівень безробіття дорівнює 10% [1: (1 + 9)
 12. 1. Сутність, цілі та основні показники економічного зростання
  загальна економічна категорія, яка наповнюється неоднозначним змістом в різних умовах його
 13. Глосарій
  загальна - сукупна корисність всіх споживаних благ Корисність гранична - корисність останньої одиниці споживаного блага, або приріст загальної корисності при збільшенні споживання блага на одиницю Повна і ефективна зайнятість - рівновага на ринку праці, при якому цінність граничного продукту праці дорівнює граничним витратам на працю Споживач (домашнє господарство) - економічний
 14. Керуюча підсистема
  загальна чисельність органів державної влади та місцевого самоврядування збільшилася на 88,7 тис. осіб (9%), при скороченні її на федеральному рівні на 1,4 тис. осіб (на 4%) і зростанні на регіональному рівні на 90,1 тис. осіб (9%). Якщо на першому етапі економічних реформ держава значно знизило свою роль в економіці, то зараз починає посилювати свої позиції, про що недавно
 15. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  загальна сума товарних витрат населення. В принципі це виходить за рамки загального балансового розрахунку, але загальна сума товарних витрат повинна бути визначена спільно з системою оптових цін. Тому спочатку прогнозування доцільно розглянути вартісні відносини як такі. При цьому одночасно можна з'ясувати, в яких масштабах в економічній системі здійснюються
 16. ГЛАВА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку) і 8 - невиробничої сфери. Конкретно до складу валового випуску продуктів входять: вартість продукції, реалізованої фірмами на сторону; зміни незавершеного виробництва, напівфабрикатів і ще не реалізованої готової продукції; продукція, вироблена і спожита на виробничі потреби самих фірм (за особливим
 17. Центральний Банк
  загальна соціальна ситуація в країні та відповідним чином сформована громадська думка. До 90% всіх своїх поточних заощаджень росіяни воліють використовувати для купівлі валюти, що є свідченням зберігається «доларизації» російської економіки. Під вклади в банках і цінні папери громадяни Росії направляють всього 3% своїх накопичень. Загальновизнано, що на накопичення в
 18. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  характеристикам), здатних до праці та зацікавлених в отриманні роботи на умовах найму. Відповідно до теорії граничної корисності, людина припиняє пропонувати свою робочу силу, коли встановлюється рівновага між спадної корисністю виручки за працю і зростаючої безглуздістю обсягів виконаної роботи. Мобільність робочої сили призводить до того, що пропозиція праці, на відміну від
 19. Демонополізація
  характеристик продукту, ринку або галузі. ** Друкер П. Ринок: як вийти в лідери. Практика і принципи. М.: СП "Бук Чембер Інтернешнл", 1992. С.274. Успішне застосування підприємницьких стратегій в принципі призводить до монопольного становища того чи іншого підприємства в ринковій економіці. Таким чином, монополії і процес їх утворення виступають об'єктивною необхідністю і
© 2014-2021  epi.cc.ua