Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Глосарій


А
Акселератор - коефіцієнт приростном капіталомісткості національного доходу
Акциз - податок, що стягується з одиниці проданої продукції в твердо встановленому розмірі
. Алокація - певний розподіл благ між індивідами або факторів виробництва між галузями
Безробіття - перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту на ринку праці
Безробіття природна - існуючий в кожен даний момент контингент незайнятих, що виникає через те, що, як правило, індивід при зміні місця і профілю роботи деякий час не бере участі в суспільному виробництві
Безробіття кейнсіанська - стан економічної кон'юнктури, при якому надлишок на ринку праці поєднується з надлишком на ринку благ
Безробіття класична - стан економічної кон'юнктури, при якому надлишок на ринку праці поєднується з дефіцитом на ринку благ
Безробіття кон'юнктурна - різниця між фактичною і природним безробіттям
Благо - предмет (або послуга), придатні для задоволення потреб людини
Благо виключаємо - благо, недоступне тим, хто не готовий заплатити за нього ринкову ціну
Благо конкурентну - благо, споживання якого одним суб'єктом виключає можливість його споживання іншим суб'єктом
Благо нормальне - благо, попит на яке в міру зростання доходу споживача збільшується
Благо громадське - благо, що є одночасно неконкурентним і невиключає
Бюджетна лінія - сукупність точок, що представляють різні поєднання кількостей двох благ, доступні споживачеві при даних цінах і бюджеті
В
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - сукупна вартість (або ринкова цінність) створених протягом року всередині країни товарів і послуг для кінцевого споживання за допомогою вітчизняного та іноземного капіталу
Валовий національний продукт (ВНП) - сукупна вартість (або ринкова цінність) призначених для кінцевого споживання товарів і послуг, вироблених протягом року за допомогою вітчизняних факторів виробництва як усередині країни, так і за її межами
Зовнішні ефекти - не відбиваються в ринкових цінах витрати (негативні зовнішні ефекти) або вигоди (позитивні зовнішні ефекти), що виникають при виробництві та споживанні благ
Вбудовані (автоматичні) стабілізатори - встановлені державою або приватним сектором механізми перерозподілу доходів (система оподаткування та посібників, порядок виплати дивідендів та ін.), провідні незалежно від поточних рішень уряду до зростання (зниження) сукупного попиту в періоди спаду (підйому)
Виручка - валовий дохід від обсягу проданої продукції
Гіпотеза повної впорядкованості - за наявності двох різних наборів благ споживач завжди віддає перевагу один з них іншому або визнає їх рівноцінними (однаково переважними)
Гіпотеза рефлексивності - при наявності двох однакових наборів благ споживач вважає, що будь-який з них не гірше іншого
Гіпотеза транзитивності - якщо споживач віддає перевагу набір А набору В, а набір Б набору С, то він воліє набір А набору С; відповідно, якщо набір А для споживача рівнозначний набору В і набір В рівноцінний набору С, то набори А і С теж для нього рівнозначні
Держбюджет - річний план державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів), або централізований фонд грошових ре-сурсів, яким володіє уряд країни для утримання державного-венного апарату, збройних сил, а також виконання необхідних соціа-льно-економічних функцій
Д
Грошова база - обсяг боргових зобов'язань центрального банку (банк-нот); в кожен даний момент розподілена на дві частини: готівка в обігу і резерви комерційних банків у центральному банку
Грошово-кредитна політика - вплив держави на економіч -ську кон'юнктуру за допомогою зміни кількості що у обра-щении грошей
Грошові ілюзії - орієнтація економічного суб'єкта при прийнятті господарських рішень на номінальні, а не на реальні значення ціннісних показників
Дефілятор ВНП - відношення між номінальним і реальним ВНП
Дисконт - міра переваги економічним суб'єктом нинішніх благ майбутнім; показує, на скільки одиниць повинен збільшитися обсяг благ майбутнього періоду при зменшенні обсягу благ у поточному періоді на одиницю, щоб при цьому добробут суб'єкта не змінилося; по відношенню до грошей: наскільки повинна зрости сума грошей, надана в кредит на певний час, щоб добробут суб'єкта не змінилося
Дисконтування - приведення цінності майбутніх періодів до поточного періоду
Довгостроковий, або тривалий, період (long-run) в діяльності фірми - відрізок часу, достатній для внесення змін в усі фактори виробництва
Дотація - негативний податок
Дохід валовий - показник сумарного доходу ділового підприємства за підсумками року від усіх видів його економічної діяльності, складається з валової виручки від реалізованих товарів (послуг) та сальдо платіжного балансу, що враховує позареалізаційні діяльність підприємства. Поняття «валовий дохід» використовується як показник доходу, отриманого від продажу цього продукту (або декількох продуктів)
Прибуток середній - дохід, одержуваний від продажу одиниці продукту;
Дохід граничний - додатковий дохід, отриманий в результаті зростання обсягу продажу товару на одиницю. Граничний дохід визначається як відношення приросту валового доходу до приросту обсягу продажів
Закон Вальраса - якщо в економіці, що складається з п числа взаємопов'язаних ринків, на я-1 ринку досягнуто рівновагу, то й на останньому ринку буде рівновагу
Закон Госсена перший - гранична корисність благ убуває
Закон Госсена другий - при заданих цінах і бюджеті споживач досягає максимуму корисності тоді, коли відношення граничної корисності до ціни однаково в усіх споживаним благ
Закон знижується граничної продуктивності - при відсутності технічного прогресу збільшення одного з факторів виробництва після досягнення оптимальної капіталовооруженності праці супроводжується зниженням граничної продуктивності змінного фактора
Закон попиту - при зниженні ціни блага збільшується обсяг попиту на нього
Закони попиту та пропозиції - при збільшенні попиту ціна блага підвищується, а при збільшенні пропозиції - знижується; при зменшенні попиту ціна блага знижується, а при зменшенні пропозиції - підвищується
Витрати альтернативні - цінність тих благ, які можна було б виробити допомогою витрачених на виробництво даного блага факторів
Витрати змінні - витрати, що змінюються зі зміною випуску
Витрати постійні - витрати, що не змінюються з зміною випуску
Витрати граничні - приріст загальних витрат при збільшенні випуску на одиницю
Витрати середні - витрати на одиницю випуску
Золоте правило нагромадження - в умовах неокласичної моделі економічного зростання фонд споживання на душу населення зростає з максимальним темпом, якщо норма заощаджень дорівнює еластичності обсягу випуску за капіталом
И
Витрати зовнішні (явні) - витрати факторів виробництва, що не належать фірмі і купуються нею
Витрати внутрішні (неявні) - витрати належать фірмі факторів виробництва
Витрати граничні - додаткові витрати, пов'язані з збільшенням виробництва даного товару на одиницю
Витрати постійні (фіксовані) - витрати, які фірма несе незалежно від обсягу випуску продукції
Витрати змінні - витрати, які змінюються зі зміною обсягу випуску продукції
Витрати загальні - сукупність всіх витрат підприємства на виробництво та реалізацію якого продукту або економічного блага, що включає в себе змінні витрати і постійні витрати
Витрати середні - витрати на одиницю випуску продукту
Надлишок споживача - різниця між максимальною сумою грошей, яку споживач згоден заплатити за даний обсяг благ, і тією сумою грошей, яку він за нього заплатив
Надлишок виробника - різниця між сумою грошей, отриманої за продану продукцію, і мінімальною сумою грошей, за яку виробник був готовий продати цю продукцію
Ізокванта - сукупність точок, що представляють всілякі поєднання певних кількостей двох факторів виробництва, забезпечують заданий обсяг випуску
Изокоста - сукупність точок, що представляють однакові за цінності поєднання різних кількостей двох факторів виробництва
Інвестиційна пастка - стан економічної кон'юнктури, при якому зміна ставки відсотка не впливає на інвестиційний попит підприємців через їх песимістичної оцінки перспектив
Індекс цін - це відношення ціни поточного року до ціни базисного року, помножене на 100%
Інфляція - постійний зростання рівня цін (зниження купівельної спроможності грошей)
Інфляція витрат - інфляція, першоджерелом якої є збільшення сукупного попиту найчастіше через збільшення пропозиції грошей
Інфляція пригнічена - стан економічної кон'юнктури, при якому дефіцит на ринку праці поєднується з дефіцитом на ринку благ
Інфляція попиту - інфляція, першоджерелом якої є збільшення сукупного попиту найчастіше через збільшення пропозиції грошей
К
капіталовооруженность праці - відношення обсягу капіталу до обсягу праці
капіталовооруженность праці оптимальна - капіталовооруженность праці, що забезпечує при даній технології мінімальні витрати на одиницю продукції
кардиналістський концепція - теорія споживчого попиту, заснована на допущенні можливості кількісного виміру корисності
Карта байдужості - безліч кривих байдужості, Графічне представлення функції корисності
Карта ізоквант - безліч изоквант, графічне представлення виробничої функції тривалого періоду
Картель - група виробників гомогенного блага, об'єднаних угодою про єдину ціну та обсяги пропозиції для придбання монопольної влади
Класична дихотомія - представлення національної економіки у вигляді двох відокремлених один від одного секторів: реального і грошового; в реальному секторі незалежно від грошового визначаються обсяг і структура випуску, зайнятість, відносні ціни благ, а грошовий сектор встановлює лише рівень (грошовий масштаб) цін
Компенсуючі зміна доходу - грошова сума , що забезпечує незмінність добробуту споживача після підвищення ціни блага
Коефіцієнт перехресної еластичності пропозиції - показує, на скільки відсотків зміниться обсяг пропозиції одного блага при зміні ціни іншого блага на один відсоток
Коефіцієнт перехресної еластичності попиту - показує, на скільки відсотків зміниться обсяг попиту одного блага при зміні ціни іншого блага на один відсоток
Коефіцієнт еластичності випуску від масштабу - показує, на скільки відсотків зміниться випуск при зміні темпу росту всіх факторів на один відсоток
Коефіцієнт еластичності випуску за фактором - показує, на скільки відсотків зміниться випуск при зміні обсягу фактора на один відсоток
Коефіцієнт еластичності заміни (субституції) факторів виробництва - показує, на скільки відсотків зміниться капіталовооруженность праці при зміні граничної норми технічної заміни капіталу працею на один відсоток
Коефіцієнт еластичності витрат від випуску - показує, на скільки відсотків зміняться загальні витрати при зміні випуску на один відсоток
Коееффіціент еластичності пропозиції за ціною (прямої еластичності пропозиції) - показує, на скільки відсотків зміниться обсяг пропозиції, якщо ціна пропонованого блага зміниться на один відсоток
Коефіцієнт еластичності попиту по доходу - показує, на скільки відсотків зміниться обсяг попиту на благо при зміні доходу споживача на один відсоток
Коефіцієнт еластичності попиту за ціною (прямої еластичності попиту) - показує, на скільки відсотків зміниться обсяг попиту, якщо ціна запитуваного блага зміниться на один відсоток
Короткостроковий, або короткий, період (short-run) в діяльності фірми - відрізок часу, протягом якого неможливо змінити хоча б один виробничий фактор
Крива IS - сукупність точок, що представляють поєднання значень ставки відсотка і національного доходу, при яких в кейнсіанської концепції на ринку благ досягається рівновага
Крива байдужості - сукупність точок, що представляють рівнозначні для споживача поєднання певних кількостей двох благ
Крива дохід - споживання - сукупність точок, що представляють набори двох благ, які запитує споживач при різних розмірах свого бюджету і заданій системі цін
Крива Лаффера - графічне представлення статистично спостережуваної залежності між ставкою прибуткового податку і величиною податкових надходжень
Крива Лоренца - графічне представлення нерівномірності розподілу сукупного доходу суспільства між різними групами населення
Крива споживчих можливостей - сукупність точок, що представляють оптимальні по Парето варіанти розподілу заданої кількості благ між споживачами
  Крива виробничих можливостей - сукупність точок, що представляють Парето-ефективні обсяги виробництва двох благ
  Крива ціна - споживання - сукупність точок, що представляють набори двох благ, які запитує споживач при заданому бюджеті і зміну ціни одного з благ
  Крива Енгеля - сукупність точок, що представляють обсяг попиту споживача на окреме благо при різних розмірах його бюджету в заданій системі цін
  Крива Філіпса - графічне зображення залежності між темпом зміни ціни праці та рівнем безробіття
  Крива Філіпса модифікована - графічне зображення залежності між темпом інфляції і рівнем безробіття
Л
  Ліквіднапастка - стан економічної кон'юнктури, при якому ставка відсотка наблизилася до свого мінімального можливого значенням, і тому приріст пропозиції грошей не може її знизити і стимулювати інвестиційний попит
М
  Модель - спрощене уявлення досліджуваного об'єкта за рахунок абстракції від його несуттєвих для цілей дослідження властивостей
  Монопольна влада - можливість монополії впливати на рівень ринкової ціни за допомогою зміни обсягу пропозиції
  Монопсонія влада - можливість монопсониста впливати на рівень ринкової ціни за допомогою зміни обсягу попиту
  Мультиплікатор - коефіцієнт, що характеризує міру збільшення національного доходу при збільшенні автономних (незалежних від величини національного доходу) витрат макроекономічних суб'єктів
Н
  Податок Кларка - економічна санкція за заниження індивідом його оцінки корисності суспільних благ
  Податок Пігу - плата, що стягується з виробників негативних зовнішніх ефектів, що зрівнює приватні витрати з громадськими витратами
  Податок з обороту - податок, що стягується з обсягу реалізації продукції у вигляді відсотка від виручки
  Національний дохід (НД) - сума всіх видів доходів, отриманих економічними агентами протягом певного статистичного періоду за їх внесок у виробництво валового національного продукту
  Національне рахівництво (СНР) - комплексна система понять, які пояснюють створення, розподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування
  Недоспоживання - стан економічної кон'юнктури, при якому дефіцит на ринку праці поєднується з надлишком на ринку благ
  Нейтральність грошей - уявлення про роль грошей у національній економіці, відповідно до якого зміна кількості грошей не впливає на реальні параметри: обсяг і структура випуску, зайнятість, відносні ціни благ (див.
 також Класична дихотомія)
  Неокласичний синтез - напрям макроекономічних досліджень, що грунтується на спільному використанні методологічних передумов неокласичної і кейнсіанської концепцій
О
  Обшее економічну рівновагу - стан національної економіки, при якому одночасно на всіх ринках благ і факторів обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції
  Обсяг пропозиції - максимальна кількість блага, яке виробник готовий продати при даній ціні
  Обсяг попиту - максимальна кількість блага, яке споживач готовий купити при даній ціні
  Ординалістська концепція - теорія споживчого попиту, заснована на допущенні можливості порядкового виміру корисності і заперечує можливість кількісного її виміру
  Віддача від масштабу - відношення між темпом зміни випуску і однаковим для всіх факторів темпом зміни обсягу їх використання
  Відмови ринку - нездатність ринкового механізму в певних умовах забезпечити досягнення ефективності за Парето
  Операції на відкритому ринку цінних паперів - купівля (продаж) центральним банком державних цінних паперів з метою збільшення (скорочення) кількості знаходяться в обігу грошей
П
  Парадокс заощаджень - зниження виробленого національного доходу в міру зростання обсягу заощаджень в концепції Кейнса
  Парадокс Гіффена - збільшення (зменшення) обсягу попиту на благо при підвищенні (зниженні) його ціни, що пояснюється тим, що еффектдохо-m перевищує ефект заміни
  Парадокс Кондорсе - нетранзитивну групових переваг, що виявляються на основі голосування за більшістю голосів
  Парето-ефективне (оптимальне) стан економіки - той стан, при якому ніякі зміни у виробництві і в розподілі не можуть підвищити добробут хоча б одного члена суспільства без погіршення добробуту інших
  Парето-ефективність в обміні - такий розподіл заданої сукупності благ між індивідами, при якому за рахунок їх перерозподілу не можна підвищити добробут хоча б одного за рахунок погіршення добробуту інших
  Парето-ефективність у виробництві - таке використання заданої сукупності факторів виробництва, при якому за рахунок їх міжгалузевого перерозподілу не можна збільшити випуск хоча б одного блага без зниження випуску інших
  Корисність блага (utility of good) - здатність економічного блага задовольняти одну або кілька людських потреб
  Корисність загальна - сукупна корисність всіх споживаних благ
  Корисність гранична - корисність останньої одиниці споживаного блага, або приріст загальної корисності при збільшенні споживання блага на одиницю
  Повна і ефективна зайнятість - рівновага на ринку праці, при якому цінність граничного продукту праці дорівнює граничним витратам на працю
  Споживач (домашнє господарство) - економічний суб'єкт, який отримує блага для задоволення своїх потреб
  Мито - плата до державного бюджету за імпорт іноземних товарів
  Правило використання ресурсів: MRP=MRC
  Правило найменших витрат: останній долар, витрачений на кожен ресурс, повинен давати однаковий граничний продукт
  Правило максимізації прибутку: MRPj=Р;
  Гранична виручка від граничного продукту фактора - приріст загальної виручки при залученні у виробництво додаткової одиниці фактора
  Гранична норма заміщення двох благ - показує, наскільки можна скоротити споживання одного блага при збільшенні споживання іншого на одиницю, не змінюючи ступінь задоволення потреб (значення функції корисності) індивіда
  Граничний продукт (marginal product) фактора виробництва - додатковий випуск товару, пов'язаний зі збільшенням фактора виробництва на одиницю при незмінності обсягу інших використовуваних факторів проізволства. Граничний продукт визначається як приріст випуску товару, який припадає на одиницю приросту даного чинника
  Гранична продуктивність фактора - приріст загального випуску при залученні у виробництво додаткової одиниці фактора
  Граничні витрати на фактор - прирощення загальних витрат при залученні у виробництво додаткової одиниці фактора
  Прибуток - різниця між загальним виторгом і загальними витратами
  Прибуток валовий (бухгалтерська) - являє собою різницю між сукупною виручкою від продажу товарів (або послуг) і зовнішніми витратами, пов'язаними з їх виробництвом та реалізацією
  Прибуток нормальна - нульова економічна прибуток (zero profit) - альтернативна вартість використання підприємницької здібності. Коли фірма отримує тільки нормальний прибуток, то її дохід повністю витрачається на покриття всіх витрат фірми
  Прибуток економічна - різниця між сукупною виручкою від продажу і всіма витратами, як зовнішніми, так і внутрішніми
  Політика пропозиції - вплив держави на економічну кон'юнктуру за допомогою заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування приватного сектора
  Виробник (фірма) - економічний суб'єкт, який отримує фактори для виробництва та продажу благ
  Виробничі можливості - можливості суспільства з виробництва економічних благ при повному і ефективному використанні всіх наявних ресурсів при даному рівні розвитку технології
  Рівновага ринкове нестійку - рівність обсягів попиту та пропозиції в умовах, при яких відхилення ціни від свого рівноважного значення супроводжується такою реакцією учасників ринкових угод, що не повертає ціну до рівноважного значення
  Рівновага ринкове стійке - рівність обсягів попиту та пропозиції в умовах, при яких відхилення ціни від свого рівноважного значення супроводжується такою реакцією учасників ринкових угод, яка повертає ціну до рівноважного значення
  Рівновага подвійне - досягнення загальної економічної рівноваги національної економіки на рівні національного доходу повної зайнятості при нульовому сальдо платіжного балансу
  Рівновага загальне економічне - одночасне спільне існування рівності попиту і пропозиції на всіх макроекономічних ринках
  Рівновага Бертрана - описує ситуацію на ринку, при якій в умовах дуополії фірми конкурують за ціну товару при даному обсязі випуску кожної фірми. Стабільність рівноваги досягається тоді, коли ціна виявляється рівною граничним витратам, тобто досягається конкурентна рівновага
  Рівновага Курно - досягається на ринку тоді, коли в умовах дуополії кожна фірма, діючи самостійно, вибирає такий оптимальний обсяг виробництва, який очікує від неї інша фірма. Рівновага Курно виникає як точка перетину кривих реагування двох фірм
  Рівновага споживача - оптимальне правило покупки набору товарів - точка дотику лінії бюджетного обмеження з кривою байдужості (ХА, Хв) - оптимальний набір товарів споживача, що знаходиться в рівновазі
  Рівновага виробника - ситуація, при якій виникає рівність граничних витрат, граничного доходу та ринкової ціни
  Рівновага Штакельбергера - описує ДУОПОЛІЯ з нерівним розподілом ринкової влади між фірмами, так що одна з них веде себе як лідер (або за ціною, або у відношенні обсягу, або за того й іншого одночасно), в той час як інша здійснює стратегію пристосування, коригуючи свою поведінку залежно від вибору, зробленого першою фірмою
  Рівноважна ціна - ціна, що врівноважує попит і пропозицію в результаті дії конкурентних сил
  Рента економічна - різниця між сумою грошей, яку власник фактора виробництва отримує за послуги фактора, і мінімальною сумою грошей, за яку він згоден надати ці послуги
  Реальна заробітна плата - купівельна спроможність заробітної плати, виражена в кількості товарів і послуг, які можна придбати на отриману суму
  Реальна ставка відсотка - ставка відсотка, скоригована на інфляцію, тобто виражена в незмінних цінах
  Ресурси економічні, фактори виробництва - необхідні для виробництва економічних благ елементи. Основними видами ресурсів виступають: праця, земля, капітал, підприємницькі здібності. Часто до них також додають інформацію
  Ринок - соціально-економічний інститут, що забезпечує продавцям і покупцям можливість вступати в контакт для здійснення взаємовигідних угод;
  - Конкурентна форма зв'язку між господарюючими суб'єктами, при якій ціни на один і той же товар мають тенденцію швидко вирівнюватися
  Ринок двосторонньої монополії - ринок, на якому єдиний продавець зустрічається з єдиним покупцем
  Ринок двосторонньої олігополії - ринок, на якому кілька продавців протистоять декільком покупцям
  Ринок монополістичної конкуренції - ринок гетерогенного товару з безліччю продавців і покупців, на якому внаслідок диференціації продукції виробники мають монопольної владою
  Ринок монопольний - ринок, на якому один продавець, який не має потенційних конкурентів, протистоїть безлічі покупців
  Ринок монопсония - ринок, на якому безлічі продавців протистоїть один, який не має потенційних конкурентів покупець
  Ринок Олігопольна - ринок гомогенного товару, на якому кілька продавців протистоять безлічі покупців (олігополія пропозиції) або кілька покупців протистоять безлічі продавців (олігополія попиту)
  Ринок досконалої конкуренції - ринок однорідного товару з безліччю продавців і покупців, на якому дії будь-якого з них не впливають на рівень ринкової ціни
  Ринок «чорний» - здійснення торгових угод з цінами, що перевищують встановлений державою верхня межа ціни і не досягає встановлений державою нижня межа ціни
  Ринкова економіка - система, заснована на приватній власності, свободі вибору і конкуренції, спирається готівку інтереси, обмежує роль уряду
  Раціональні очікування - теоретична концепція, відповідно до якої економічні суб'єкти при прийнятті рішень прогнозують майбутнє на основі моделі, адекватно відображає процеси формування очікуваних подій, із залученням усієї наявної в момент прийняття рішення інформації; значення параметра, визначеного на основі раціональних очікувань, лише випадково відхиляється від фактичного його значення
  Сеньйораж - дохід держави, одержуваний в результаті збільшення знаходяться в обігу грошей, дорівнює різниці між сумою додатково випущених грошей і витратами на їх випуск
  Сегмент ринку - відокремлення в просторі або в часі груп покупців, що розрізняються еластичністю попиту
  Швидкість обігу грошей - відношення величини сукупних витрат за період до кількості знаходяться в обігу грошей
  Змішана економіка - тип суспільства, що синтезує елементи ринкової та командної економік, в якому механізм ринку доповнюється активною діяльністю держави
  Досконала конкуренція - ринкова структура, що характеризується наступними ознаками: 1) велика кількість продавців і покупців товару, 2) однорідність продукції; 3) абсолютна мобільність руху ресурсів, відсутність бар'єрів входження в галузь і виходу з неї; 4) жоден економічний агент не володіє владою над цінами; 5) повна інформованість учасників про ціни та умови виробництва
  Сукупний (загальний) продукт фактора виробництва - обсяг товару, що випускається, що припадає на певну кількість даного фактора
  Середній продукт фактора виробництва - обсяг товару, що випускається, що припадає на одиницю використовуваного фактора
  Середня продуктивність фактора - відношення загального випуску до обсягу використовуваного фактора
  Позичковий відсоток - ринкова ставка дисконту; ціна, що сплачується власником капіталу за використання позикових коштів протягом певного періоду
  Стабілізаційна політика - система заходів уряду, спрямована на стимулювання (експансіоністська) або стримування (рест-ріктівная) зростання національної економіки за допомогою податків, державних витрат, обсягу пропозиції грошей та адміністративного регулювання
  Стагфляція - стан економічної кон'юнктури, при якому інфляція поєднується із збільшенням рівня безробіття
  Субститути - блага, які заміщають один одного в споживанні
  Супермультіплікатор Хікса - коефіцієнт, що характеризує міру збільшення національного доходу при збільшенні автономних (незалежних від величини національного доходу) витрат макроекономічних суб'єктів в умовах екзогенного економічного зростання з заданим темпом
  Супернейтральность грошей - уявлення про роль грошей у національній економіці, відповідно до якого зміна темпу пропозиції грошей не впливає на реальні параметри: обсяг і структура випуску, зайнятість, відносні ціни благ
  Таблиця Менгера - форма представлення переваг споживача в кардиналистской концепції
  Поточна дисконтована (приведена) вартість - це нинішня вартість 1 долара, виплаченого через певний період часу
  Теорема Коуза - якщо права власності всіх сторін ретельно визначені, а трансакційні витрати дорівнюють нулю, кінцевий результат (максимізує цінність виробництва) не залежить від змін у розподілі прав власності (якщо відволіктися від ефекту доходу)
  Теорема Вікселя-Джонсона - еластичність випуску від масштабу дорівнює сумі еластичностей випуску від кожного фактора виробництва
  Теорема теорії суспільного добробуту перша - стан конкурентного рівноваги є Парето-ефективним
  Теорема теорії суспільного добробуту друга - якщо переваги споживачів характеризуються опуклими до початку координат кривими байдужості, а технологія - постійною або знижується віддачею від масштабу, то кожному Парето-ефективному станом можна підібрати вектор рівноважних цін
  Теорема еквівалентності Рікардо - збільшення на деяку величину державних витрат веде до зростання національного доходу на таку ж величину незалежно від того, фінансуються чи державні витрати за рахунок паушального податку або приросту державної заборгованості
  Теорія ігор - наука, що досліджує математичними методами поведінку учасників ситуацій (гравців), пов'язаних з прийняттям рішень
  Теорія суспільного вибору - теорія, що вивчає різні способи і методи, за допомогою яких люди використовують урядові установи у своїх власних інтересах
  Технічний прогрес нейтральний по Солоу - зростання економічної ефективності внаслідок вдосконалення техніки при незмінності середньої та граничної продуктивності праці
  Технічний прогрес нейтральний але Харроду - зростання економічної ефективності внаслідок вдосконалення техніки при незмінності середньої та граничної продуктивності капіталу
  Технічний прогрес нейтральний по Хиксу - зростання економічної ефективності внаслідок вдосконалення техніки, що супроводжується незмінним розподілом національного доходу між працею і капіталом
  Товар Гіффена - товар, який займає велике місце в бюджеті малозабезпечених споживачів, попит на який за інших рівних умов змінюється в тому ж напрямку, що і ціна, оскільки ефект доходу перевищує ефект заміщення
  Точкова еластичність -
  ? 0=AQ / Q=AQ Р Р АР / Р АР Q
  Трансанкціонние витрати - витрати у сфері обміну, пов'язані з передачею прав власності
  Точка Куріо - перетин кривих граничної виручки і граничних витрат - умова максимізації прибутку недосконалого конкурента
Ф
  Фази економічного циклу - періоди функціонування економіки, що розрізняються напрямом і ступенем розвитку економічної активності: криза, депресія, пожвавлення, підйом
  Фіскальна політика - вплив держави на економічну кон'юнктуру за допомогою зміни системи оподаткування і державних витрат
  Фактори виробництва
  - Постійні - фактори, витрати яких не залежать від рівня випуску продукції
  - Змінні - фактори, витрати яких залежать від рівня випуску продукції
  Функції витрат - залежність між обсягом випуску продукції і мінімально необхідними для її виробництва витратами
  Функція надлишкового попиту - різниця між функцією попиту і функцією пропозиції економічного суб'єкта
  Функція суспільного добробуту - критерій оцінки результатів господарських рішень з позицій суспільства в цілому
  Функція суспільного добробуту Беітама - проста або зважена сума значень індивідуальних добробуті всіх членів суспільства
  Функція суспільного добробуту Ніцше - оцінка суспільного добробуту по добробуту найбільш багатих членів суспільства
  Функція суспільного добробуту Неша - просте чи ступовий добуток значень індивідуальних добробуті всіх членів суспільства
  Функція суспільного добробуту Роулза - оцінка суспільного добробуту по добробуту найбідніших членів суспільства
  Функція корисності - залежність між рівнем задоволення корисності і кількістю споживаних благ
  Функція пропозиції - залежність між обсягом пропозиції та факторами, його визначальними
  Функція пропозиції за ціною - залежність між обсягом пропозиції та ціною пропонованого товару
  Функція виробнича - залежність між кількістю використовуваних факторів виробництва і максимально можливим випуском продукції
  Функція виробнича Кобба-Дугласа - різновид виробничої функції, що характеризує технологію з досконалою взаимозаменяемостью факторів виробництва та з еластичністю випуску з масштабу, що дорівнює одиниці
  Функція виробнича Леонтьєва - різновид виробничої функції, що характеризує технологію з невзаємозамінними факторами виробництва і з еластичністю випуску від масштабу, що дорівнює одиниці
  Функція попиту - залежність між обсягом попиту та впливають на нього різними факторами (ціна, дохід споживачів, переваги, очікування і т.
 д.)
  Функція ціни попиту - залежність між ціною блага та обсягом попиту на нього (зворотна до функції попиту за ціною)
  Ф'ючерс - терміновий контракт про поставку до визначеної у майбутньому датою деякої кількості товару за заздалегідь обумовленою ціною
X
  Хеджування - операція, з якої ринки ф'ючерсів і ринки опціонів використовуються для компенсації одного ризику іншим
Ц
  Ціна землі - сума грошей, з якою колишній власник землі одержував би банківський відсоток на вкладений капітал. Отже, ціна землі являє собою дисконтовану вартість майбутньої земельної ренти
  Ціна «заборонна» - ціна, за якої обсяг попиту на благо дорівнює нулю
  Ціна грошова - цінність товару, виражена в грошовій формі (у певній кількості грошей)
  Ціна директивна - значення ціни, яке встановлюється державою в якості її верхнього або нижньої межі
  Ціна капітальна - величина плати за покупку фактора виробництва
  Ціна лімітна - ціна, встановлювана картелем з метою запобігання вступу в галузь конкурентів
  Ціна відносна - цінність товару, виражена в певній кількості деякого блага
  Ціна пропозиції - мінімальна кількість грошей, за яке виробник згоден продати благо
  Ціна прокатна - величина плати за використання фактора виробництва в одиницю часу
  Ціна рівноваги - ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції
  Ціна ринкова - ціна, що складається на ринку в ході взаємодії продавців і покупців при їх прагненні до досягнення своїх цілей
  Ціна попиту - максимальна кількість грошей, яку споживач готовий заплатити за благо
  Цінність граничного продукту фактора - ціннісне вираз граничної продуктивності фактора
  Цінова дискримінація - продаж гомогенного товару за різними цінами на ринках недосконалої конкуренції
  Цінова дискримінація першого ступеня - продаж кожної одиниці товару за її ціною попиту
  Цінова дискримінація другого ступеня - продаж окремих партій товару за різними цінами
  Цінова дискримінація третього ступеня - продаж товару за різними цінами на окремих сегментах ринку
  Цінні товари - товари, попит на які різко збільшується при зростанні доходу (предмети розкоші)
  Цінова війна - циклічне поступове зниження існуючого рівня цін з метою витіснення конкурентів з олігополістичного ринку
  Часткове рівновага - рівновага, що складається на окремому ринку
  Приватна власність - ситуація, коли всією повнотою прав щодо об'єкта правополномочій володіє окрема людина
  Частнопредпринимательская фірма - фірма, власник якої самостійно веде справи у власних інтересах; управляє нею, отримує весь прибуток (залишковий дохід) і несе персональну відповідальність за всіма її зобов'язаннями (тобто є суб'єктом необмеженої відповідальності)
  Чистий дисконтована (приведена) цінність - різниця між дисконтованою вартістю суми очікуваних у майбутньому розмірів чистого доходу і дисконтованої вартістю інвестицій.
  NPV=PV (TR-VC)-PV (I),
  де (TR-VC) - чистий дохід; / - інвестиції
  Чиста монополія - фірма, що є єдиним виробником економічного блага, що не має близьких замінників-субститутів, і огороджена від безпосередньої конкуренції високими вхідними бар'єрами у галузь
  Чистий національний продукт (ЧНП) - це валовий національний продукт за мінусом нарахування на споживання капіталу (амортизація)
  Чисто суспільне благо - таке благо, яке споживається колективно всіма громадянами незалежно від того, платять люди за нього чи ні. Чисто суспільне благо характеризується двома властивостями: невибіркову і неісключаемостью в споживанні. Такими властивостями володіє, наприклад, національна оборона
  Чисто приватне благо - таке благо, кожна одиниця якого може бути продана за окрему плату
  Чисті інвестиції - валові інвестиції за вирахуванням коштів, що йдуть на відшкодування
Э
  Економія від масштабу - зростаюча, постійна, спадна
  - Зростаюча - збільшення обсягу продукції більш швидкими темпами, ніж збільшення витрат усіх використаних для виробництва ресурсів. Наприклад, при зростанні витрат ресурсів на 20% обсяг виробництва зростає на 30%
  - Постійна - збільшення обсягу продукції тими ж темпами, що і збільшення витрат усіх використаних для виробництва ресурсів. Наприклад, при зростанні витрат ресурсів на 20% обсяг виробництва також зростає на 20%
  - Спадна - збільшення обсягу продукції більш низькими темпами, ніж збільшення витрат усіх використаних для виробництва ресурсів. Наприклад, при зростанні витрат ресурсів на 20% обсяг виробництва зростає тільки на 10%
  Економічна модель - формалізований опис економічного процесу або явища, структура якого визначається як його об'єктивними властивостями, так і суб'єктивним цільовим характером дослідження
  Економічна рента - плата за ресурс, пропозиція якого строго обмежена. Економічна рента також визначається як різниця між мінімальною (резервованої) ціною праці та ринковою ціною
  Економічне зростання - розширення виробничих можливостей суспільства в результаті збільшення кількості використовуваних ресурсів або вдосконалення технології
  Економічна свобода - можливість індивіда реалізувати свої інтереси та здібності шляхом активної діяльності у виробництві, розподілі, обміні і споживанні економічних благ
  Економічна ефективність - в ринковій економіці - доцільність використання засобів для досягнення поставлених цілей. Основним критерієм оцінки того чи іншого дії, як ефективного або неефективного, є критерій Калдора-Хікса. Критерій Калдора-Хікса стверджує, що економічна дія є ефективним, якщо позитивні результати від нього у вигляді споживчого надлишку і прибутку виробників перевищують його можливі негативні результати
  Економічні агенти - суб'єкти економічних відносин, що беруть участь у виробництві, розподілі, обміні і споживанні економічних благ
  Економічні системи - це сукупність взаємопов'язаних економічних елементів, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства; єдність відносин, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ
  Економічні цілі - цілі, які переслідують у своїй діяльності індивіди (домогосподарства), фірми, суспільство в цілому
  Економічний вибір - вибір найкращого серед альтернативних варіантів, при якому досягається максимізація корисності в результаті використання обмежених ресурсів. Раціональність економічного вибору передбачає аналіз вигод і витрат
  Економічний кругообіг - круговий рух реальних економічних благ, що супроводжується зустрічним потоком грошових доходів і витрат
  Економічний експеримент - штучне зміна або відтворення економічних явищ з метою їх практичного вивчення в найбільш сприятливих умовах
  Економічне благо - засіб задоволення потреб, що мається в обмеженій кількості. Економічні блага поділяються на продукти та послуги
  Економічний цикл - розвиток економіки між двома однойменними фазами економічного циклу
  Еластичність - найважливіша характеристика попиту, що показує залежність відносної зміни величини попиту (або пропозиції) залежно від зміни різних факторів (ціни, доходу та ін.)
  Еластичність пропозиції за ціною - показує відносну зміну обсягу пропозиції під впливом зміни ціни на один відсоток
_
  J р -
  АР / Р
  Еластичність попиту за ціною - показує відносну зміну обсягу попиту під впливом зміни ціни на один відсоток
  Ag / g
  &. Р / Р
  Еластичність попиту по доходу
  Зміна Q,%
  ?,=
  Зміна Р,%
  Ag / g Д / / 7
  Ефект витіснення - зниження економічної активності приватного сектора через зростання ставки відсотка, обумовленого збільшенням державних витрат
  Ефект доходу - зміна реального доходу споживача в результаті зміни ціни одного з товарів, що входять до його споживчий набір
  Ефект доходу за Слуцькому - різниця між загальною зміною обсягу попиту на благо при зміні його ієни і ефектом заміни по Слуцькому
  Ефект доходу за Хиксу - зміна обсягу попиту на благо при заданому номінальному доході споживача і зміні його реального доходу через зміни ціни на дане благо
  Ефект заміщення, субституції - зміна структури споживання (співвідношення коштів, що виділяються на покупку різних товарів) в результаті зміни ціни одного з товарів, що входять до споживчого набору
  Ефект зворотного зв'язку - ефект, що відбиває зміни часткової рівноваги на даному ринку в результаті змін, що виникають на сполучених ринках під впливом первинних змін на даному ринку
  Ефект Веблена - ефект збільшення споживчого попиту, пов'язаний з тим, що товар має більш високу (а не нижчу) ціну
  Ефект Кейнса - послідовність подій при зміні рівня цін: зростання (зниження) рівня цін - »зниження (збільшення) реальних касових залишків -> підвищення (зниження) ставки відсотка -> скорочення (збільшення) попиту на інвестиції -> зниження (зростання) національного доходу
  Ефект кембриджський - послідовність подій при зміні кількості знаходяться в обігу грошей: зростання (зменшення) кількості грошей - »збільшення (зменшення) попиту на блага -> підвищення (зниження) рівня цін
  Ефект Пігу - послідовність подій при зміні рівня цін: зростання (зниження) рівня цін - »скорочення (збільшення) реальних касових залишків -» збільшення (зменшення) граничної схильності до заощадження - »зниження (зростання) споживання домашніх господарств
  Ефект приєднання до більшості - односпрямоване зміна обсягу попиту на благо одним споживачем у відповідь на зміну обсягу попиту інших споживачів
  Ефект «сноба» - протилежно спрямована зміна обсягу попиту на благо одним споживачем у відповідь на зміну обсягу попиту інших споживачів
  Ефект Фішера - послідовність подій при зміні рівня цін: зниження (зростання) рівня цін - скорочення (збільшення) сукупного попиту з двох причин: 1) скорочення (збільшення) поточного споживання домашніх господарств через очікування подальшого зниження (зростання) цін; 2) перерозподіл майна від боржників до кредиторів (від кредиторів до боржників); оскільки гранична схильність до споживання боржників більше, ніж у кредиторів, то сукупний попит зменшується (росте)
  Ефективне розміщення ресурсів - поєднання факторів виробництва в часі і просторі, що дозволяє максимізувати корисність
  Ефективність - поняття, що характеризує співвідношення обсягу вироблених економічних благ (результатів) і кількості ресурсів (витрат); виробництво даного обсягу благ з мінімальними витратами; виробництво максимального обсягу благ при даних ресурсах
  Ефективність виробництва - досягається тоді, коли вже неможливо перерозподіляти наявні ресурси, щоб збільшити випуск одного економічного блага без зменшення випуску іншого (Парето-оптимальний розподіл ресурсів)
Ю
  Ютіліт - умовна одиниця виміру індивідуальної корисності в мар-жіналістской концепції
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глосарій"
 1. Списки складені досить короткими, так як увагу студентів має бути сконцентрована на чотирьох-п'яти
    глосарії. Таке уявлення матеріалу поса-але допомогти студентам при вивченні й повторенні курсу. «Перевірте себе». Після завершення вивчення великого розділу студентам перед-лагается невеликий тест для «швидкої самоперевірки» того, наскільки добре вони засвоїли тільки що пройдений ними
 2. Ось проблема, щаблем рішення якої і є підручник Менк'ю.
    Ось проблема, щаблем рішення якої і є підручник Менк'ю. Участь у сучасній економічній науці передбачає знання сучасних економічних теорій, що неможливо без прийняття неокласики як їх основи та мови. Чи стане ця мова мертвим, чи перетвориться в «латинь»? У перспективі - безумовно. Але поки в «латинь» перетворилася політична економія, визначає-травня як
 3. 4). Взаимозаменяющие товари (субститути) (substi- tutes) - два товари, для яких збільшення ціни одного веде до зростання попиту
    4). Взаимозаменяющие товари (субститути) (substi-tutes) - два товари, для яких збільшення ціни одного веде до зростання попиту на дру-гой (гл. 4). Вклади до запитання (безстрокові депозити) (demand deposits) - кошти на банківських рахун-тах, власники яких розпоряджаються ними за допомогою виписки чеків (гл. 27). Влада над ринком (market power) - здатність економічного
 4. 16). Дискримінація (discrimination) - має місце в тих випадках, коли ринок пропонує различ- ві
    16). Дискримінація (discrimination) - має місце в тих випадках, коли ринок пропонує различ-ні можливості індивідам, що відрізняється тільки по расової чи етнічної приналежності-сти, статтю, віком, іншим особистим характерис-тікам (гл. 19). Частка робочої сили у загальній чисельності доросло-го населення (labor-force participation rate) - відношення чисельності робочої сили до чисельні-
 5. 28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability)
    28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability) - якість бла-га, яке у тому, що індивіду можна примі-шать використовувати його (гл. 11). До Капітал (capital) - обладнання, будівлі та споруд-ження, використовувані для виробництва товарів і послуг (гл. 18). Картель (cartel) - група узгоджено діючих фірм (гл. 16).
 6. 21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (Macroeconomics) - вивчення економіки в це- лом, в тому
    21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому числі інфляції, безробіття та еко-тання (гл. 2, 22). Міра вартості (розрахункова одиниця) (unit of account) - використовувана людьми для установ-лення цін на товари та послуги і запису зобов'язань одиниця виміру (гл. 27). Мікроекономіка (мікроекономічний аналіз)
 7. 27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних
    27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умов зростає при збільшенні доходу (гл. 4,21). Нормативні затвердження (normative state-ments) - положення, спрямовані на зраді-ня існуючого устрою світу (гл. 2). Про Облігація (bond) - цінний папір, що визначає зобов'язання позичальника перед її держателем (гл. 25). Громадські
 8. 12). Природні ресурси (natural resources) - компо- ненти навколишнього середовища - земля, вода,
    12). Природні ресурси (natural resources) - компо-ненти навколишнього середовища - земля, вода, запаси корисних копалин, що використовуються для про-виробництва товарів і послуг (гл. 24). Прогресивне оподаткування (progressive tax) - система, в якій індивіди, які отримують висо-кий дохід, віддають у формі податку велику, в порівнянні з малозабезпеченими платників щиками, його частина (гл. 12).
 9. 25). Ринкова економіка (market economy) - еконо- міка, в якій ресурси розподіляються на ос- нове децентралізованих рішень,
    25). Ринкова економіка (market economy) - еконо-міка, в якій ресурси розподіляються на ос-нове децентралізованих рішень, прийнятих безліччю фірм і домашніх господарств у про-процесі їх взаємодії на ринку товарів і послуг (гл. 1). Змова (collusion) - угода діючих на ринку фірм про обсяги виробленої продукції чи її ціні (гл. 16). Швидкість обігу грошей
 10. 10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans- fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення,
    10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення, що надається у формі товарів і послуг (гл. 20). У Убування граничного продукту (diminishing mar-ginal product) - властивість, згідно з яким при зростанні кількості використовуваного у виробництві ресурсу граничний продукт уби-кість (гл. 13, 18). Зростаючий прибутковість
© 2014-2022  epi.cc.ua