Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних

27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умов зростає при збільшенні доходу (гл. 4,21). Нормативні затвердження (normative state-ments) - положення, спрямовані на зраді-ня існуючого устрою світу (гл. 2). Про Облігація (bond) - цінний папір, що визначає зобов'язання позичальника перед її держателем (гл. 25). Громадські блага (public goods) - блага, які не є ні винятковими, ні об'єктом суперництва (гл. 11). Громадські заощадження (public saving) - раз-ність доходів, отриманих у вигляді зібраних податків, і витрат органів державного правління різних рівнів (гл. 25). Загальні ресурси (common resources) - блага.кото-які є об'єктом суперництва, але не позов-лючітельно (гл. 11). Об'єкт суперництва (rivalness) - якість бла-га, яке у тому, що при використанні його однією людиною можливість споживання його іншим індивідом зменшується (гл. 11). Обсяг пропозиції (quantity supplied) - кількістю-ство будь-яких товарів або послуг, яке продавши-ці бажають і мають можливість продати (гл.
4). Обсяг попиту (quantity demanded) - кількість товару, що покупці бажають і можуть при-набути (гл. 4). Обмеженість (scarcity) - обмежена приро-да ресурсів суспільства (гл. 1). Олігополія (oligopoly) - ринкова структура, в якій кілька постачальників пропонують подібну або ідентичну продукцію (гл. 16). Операції на відкритому ринку (open-market ope-rations) - купівля та продаж Центральним бан-ком державних облігацій (гл. 27). Відкрита економіка (відкрита економічна система) (open economy) - національна еко-номика, вільно взаємодіє з еконо-Миками інших країн (гл. 29). Негативний прибутковий податок (negative income tax) - податкова система, заснована на поступ-лення платежів від домашніх господарств з високі-ми доходами і трансфертних виплатах малоіму-щим сім'ям (гл. 20). Зневірені працівники (discouraged workers) - індивіди, бажаючі працевлаштуватися, але пре-Крат спроби пошуку роботи (гл. 26). п Пасивне сальдо торгового балансу (внешнетор-говий дефіцит, дефіцит торгового балансу) (trade deficit) - перевищення імпорту над екс-портом (гл.
29). Переговори про укладення колективного трудо-вого договору (collective bargaining) - спосіб досягнення угоди між профспілками і роботодавцями про умови найму працівників (гл. 26) Змінні витрати (variable costs) - іздер-жки, що змінюються відповідно з обсягом випуску продукції (гл. 13) 776 Глосарій Позитивні твердження (positive statements) - положення, спрямовані на опис світу як такого (гл. 2). Підвищення курсу валюти (appreciation) - підви-щення вартості валюти за отношеніюк стоїмо-сті грошових одиниць інших країн, виражающе-еся в тому, що за одиницю національної валюти можна придбати більшу кількість іноземних-ної валюти (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "27). Нормальний товар (normal good) - товар, обсяг попиту на який за інших рівних "
 1. Глосарій
  нормальних благсуществованіе цього закону передбачається економіческойтеоріей споживчої поведінки. Емпірично установ-лено, що цей закон також виконується і для нижчих благ. ЗАКОН УБУТНОЇ ВІДДАЧІ. Law of diminishing returns.Закон передбачає, що у разі, якщо обсяги факторів про-виробництва фіксовані, граничний продукт кожного з змінних факторів (наприклад, праці) понад
 2. 4. Облік витрат виробництва
  нормальним і найбільш бажаним станом людських справ. У цій схемі прибутку місця немає. Він оперує плутаними уявленнями про справедливу норму прибутку і справедливої віддачі на вкладений капітал. Однак нічого подібного не існує. У рівномірно функціонуючої економіці немає ніякого прибутку. А в змінюється економіці прибуток не визначається з оглядкою на якій би то не було звід
 3. Нормальний товар - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умо-вах зростає
  нормальних, на ринку присутні й товари, попит на які зростає, незважаючи на те що доходи споживачів знижуються. Такі товари називають низ-шими товарами. Приклад нижчого товару - поїздки на автобусі. Якщо ваші дохо-ди знижуються, ви відкладаєте покупку автомобіля, припиняєте користуватися послугами таксі і починаєте вивчати маршрути міських автобусів. Ціни на взаємопов'язані товари.
 4. 21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому
  товари і послуги і записи зобов'язань одиниця виміру (гл. 27). Мікроекономіка (мікроекономічний аналіз) (microeconomics) - вивчення процесів приня-ку рішень домашніми господарствами і фірма-ми та їх взаємодії на ринку (гл. 2, 22). Світова ціна (world price) - переважна на світовому ринку ціна товару (гл. 9). Монополістична конкуренція (monopolistic competitions) -
 5. Глосарій
  товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование -
 6. § 2. НОРМА ПРИБУТКУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  нормальних умов господарювання. Якщо ж рентабельність опуститься нижче середнього рівня, то не можна буде розширювати і оновлювати виробництво в необхідних масштабах, фінансове становище стане нестійким, що загрожує банкрутством. У той же час в епоху класичного капіталізму була відзначена й інша тенденція: загальнонаціональний середня норма прибутку поступово знижувалася. Це явище
 7. § 4. РЕНТА І ЦІНА ЗЕМЛІ
  нормального доходу мають технічні та організаційно-економічні умови виробництва. Такі умови є у процвітаючих великих господарств. Щодо дрібних фермерських господарств, то вони потребують підтримки держави: їм потрібна фінансова допомога, серйозні економічні стимули і сучасна інфраструктура сільськогосподарського виробництва яку забезпечує агропромисловий
 8. § 3. Макроекономічна нерівновага
  нормальних зв'язків у виробництві та ринкових відносинах, що в кінцевому рахунку веде до дисбалансу функціонування економічної системи в цілому. У свою чергове рівновага - стан економічної системи, при якому забезпечена балансова ув'язка ресурсів і цілей господарського розвитку. Все різноманіття криз можна класифікувати по трьох різних підставах. Перша підстава - по
 9. Еластичність попиту по доходу
  нормальниміі нижчими благами, або товарами. Обсяг попиту нанормальное благо збільшується з ростом доходу, тоді як попит на нижче благо падає з ростомдохода Ці групи благ, або товарів, можуть битьохарактерізовани за допомогою еластичностей спро-са на них по доходу. ТАБЛИЦЯ 5-6. Еластичності і перехресні еластичності за ціною Еластичність попиту з урахуванням ціни м'яса риби тютюнових
 10. Закон попиту
  нормальним, то крива попиту на неюдолжна бути спадання. Чому? Тому що іеффект доходу, і ефект заміщення, обусловленниеростом ціни, виражаються від'ємними величи-нами. Більш висока ціна зменшує обсяг спросапосредством як ефекту доходу, так і ефекту за-міщення. Про Закон попиту повинен завжди виполнятьсядля нормальних товарів. Ефекти доходу ізамещенія, обумовлені збільшенням
© 2014-2022  epi.cc.ua