Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 23: Введення в макроекономіку, схема «сукупний попит - сукупна пропозиція»

Іноді, як це було в 1984 р. , економіка пережив-кість бум, бізнес пожвавлюється, роботу знайти легко, доходи ростуть, люди повні оптимізму, а політичне життя-ські діячі борються за право вважатися лідерами, що зуміли привести країну до процвітання. У дру-Гії часи, як, наприклад, в 1982 р., в економікенаблюдается різкий спад, робочі втрачають роботу, фірми скорочують виробництво і стають банк-ротами, всюди панує атмосфера зневіри, а полі-тики перекладають один на одного ответственностьза економічні проблеми.
Іноді, як на початку 80-х років, ціни в среднембистро ростуть і більшість людей обеспокоениінфляціей. В інші роки, наприклад в період 1984-1987 рр., ціни фактично стабільні, і люди болееуверени в результатах економічної діяльності.
Чому відбуваються ці загальноекономічні з-трансформаційних змін, пов'язані з інфляцією, зайнятістю іпроізводством? Макроекономіка прагне від-тить на це питання
- Про Макроекономіка - це наука про функцио-нировании економіки в цілому.
У гол. 1 обговорювалася різниця між мікроекономі-кою і макроекономікою. Мікроекономіка пов'язаназ визначенням цін на окремих ринках і розподілом обмежених ресурсів між конкуруючими-ющими споживачами. Мікроекономіка помогаетнам зрозуміти, чому, наприклад, швидко увелічілсявипуск комп'ютерів і чому ціни на них так би-будів впали. Макроекономіка у свою чергу пояс-вується, чому загальний обсяг виробництва в економі-ці росте швидко чи повільно і чому ціни всреднем ростуть більш швидко-менш швидко. Як-що мікроекономіка являє собою як би на-уку про окремі деревах, то макроекономіка-це погляд на ліс в цілому. Мікроекономіка і мак-роекономіка використовують одні й ті ж основниеекономіческіе поняття, точно так само як науки одеревьях і про ліси використовують основні закони бі-олог. Однак ці науки зосереджені на разнихпроблемах і тому використовують кілька разниеаналітіческіе кошти.
Коли в країні високе безробіття або сільнаяінфляція, все закликають уряд сделатьчто-небудь. Дії уряду, що впливають наекономіку в цілому, називаються макроекономічного ської політикою.
Про Макроекономічна політика - це дей-наслідком уряду, що впливають на економікув цілому.
Ті параметри, які уряд змінює приздійсненні макроекономічної політики (на-кові ставки, урядові витрати, урядові субсидії), називаються політіческіміпеременнимі, або політичними інструментами
Навколо макроекономічної політики завжди мно-го суперечок. Деякі економісти вважають, що пра-вительство має поставити економіку «на АВТОП-лот *, тому що спроби« зробити що-небудь »з се-годняшній проблемами приносять, схоже, большевреда, ніж користі. Інші вважають, що активна по-литика уряду по боротьбі з безробіттям іінфляціей може поліпшити функціонування еко-номіки. Макроекономіка пов'язана не тільки з поні-маніем макроекономічних фактів, таких, напри-мер, як збільшення інфляції в 70-і і її зменшення ня в 80-і роки. Вона також допомагає зрозуміти взаємозв'язку між макроекономічною політикою ірезультати функціонування економіки.
Ключовий аргумент на користь вивчення макроекономічна міки полягає в тому, що необхідно зрозуміти сутьспоров про можливість урядів підвищувати сово-купно ефективність економіки. Наведемо й ка-честве прикладу один з головних економіческіхспоров середини 80-х років про величезний бюджет-ном дефіциті, що відбувся за скороченням фе-деральному податків між 1982 і 1984 рр.. Одні до-показувала, що дефіцит становить серйозну угро-зу економічному зростанню та рівнем життя на годивперед. Інші вважали ці страхи зайво преуве-личен або повністю безпідставними.
Як Конгресу або освіченому гражданінуреагіровать на ці суперечки? Макроекономіка покрайней мірі дає ключ для розуміння суті етіхспоров і, таким чином, допомагає творцям політи-ки і виборцям виробити відповідальні пози-ції та рішення. Той факт, що серед профессиональ-них економістів існує розбіжність в мені-пах, змушує політиків та студентів громадськості них факультетів приділяти більше уваги вивчений-нію предмета, оскільки їм доведеться прініматьрешенія, навіть якщо думки експертів не збігаються.
Макроекономіка викликає суперечки не тільки з-затесной зв'язку з політикою - з питанням, що мае робити уряду Часто розбіжності средіекономістов є результатом відмінностей у при-нітрохи ними системах соціально-філософських іморально-етичних цінностей. Вивчаючи будь макроекономічної рекомендації, ми завжди должнибить насторожі через таких відмінностей. Але, несомнен-но, існують і теоретико-економічні раз-ногласія. Наприклад, що відбувається з загальним об'є-мом виробництва та інфляцією, якщо правітельствосокращает податки? У цьому випадку необхідно скла-вити власну думку на основі теорії і фактів.
У п. 5 і б цієї глави, присвячених макроекономічна теорії і фактам, ми не зосереджуємо-ся на спорах, щоб не звертати з нашого путі.Но там, де існують розбіжності, імеющіепрінціпіальное значення , ми згадуємо і роз'ясню-
няемие їх. Однак більша частина макроекономічного ського аналізу, представленого в цій книзі, відпрацьовано-жает загальноприйнятий погляд на суть предмета
Мета цієї глави - познайомити читача з основ-ними питаннями і проблемами макроекономіки іобсудіть загальноприйнятий підхід до їх аналізу , ис-пользуемя усіма економістами. Ми почнемо з крат-кого огляду загальних економічних критеріїв функціонування економіки (п. 1) та обговорення глав-них аналітичних відмінностей між мікроекономі-кою і макроекономікою (п. 2). Ці відмінності рас-криваете в п. 2, де нашу увагу сосредоточенона вивченні кругообігу доходів між домашні-ми господарствами та бізнесом, а також на понятіяхекономіческого зростання, безробіття та інфляції. За-тим, в п. 3-5 більш докладно розглядається кожний з цих трьох головних вимірників ефективно-сті економіки: інфляція, економічне зростання ібезработіца. У п. 6 стисло вимальовується схема, ко-торую ми будемо обговорювати в даній частині та в часті7 книги при аналізі функціонування макроек-номіки. У п. 7 в процесі цього обговорення підв-дятся підсумки функціонування економіки Сполуче-наних Штатів та інших індустріальних країн Заостанні період. Там же наводяться відповідаю-щие дебати про макроекономічну політику
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава 23: Введення в макроекономіку, схема« сукупний попит - сукупна пропозиція »"
 1. Сукупний попит та пропозиція: забегаявперед
  У частині даного параграфа ми предста-вим просту схему, яка згодом станетядром макроекономічного аналізу рівня цін (і, отже, темпів інфляції), а також уровнявипуска продукції (і, отже, безробіття). Це схема сукупного попиту та сукупної про-позиції. Макроекономічний графік попиту і про-позиції виглядає так само, як його стандартний мікрое-
 2. Макроекономіка
  Макроекономічну частину ми також починаємо сдетального викладу основ. В якості отправнойточкі використовується наведене в гол 23 визначенні-ня макроекономіки, а також її предмета та основ-них понять. Ми вводимо в аналіз схему «сукупність-ве пропозиція - сукупний попит», яка впринципі вже знайома студентам, які вивчили осно-ви мікроекономіки попиту та пропозиції в гол 3.Демонстріруя застосування
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. Висновки
  1. Макроекономічна рівновага є центральною проблемою національної економіки. Рівноважний стан всієї ринкової системи називається загальним рівновагою, під яким розуміється встановлення рівності попиту і пропозиції на всіх взаємопов'язаних ринках. 2. Слід відрізняти: загальна рівновага (в цілому в національній економіці) від часткового (на окремому ринку); ідеальне (при повній
 5. Якщо вме-сто введення обмежень на імпорт ми надамо підтримку нашим експортерам, ми знизимо
  Якщо вме-сто введення обмежень на імпорт ми надамо підтримку нашим експортерам, ми знизимо зовн-неторговий дефіцит за рахунок збільшення конку-тоспроможності нашої продукції ». Використовуючи три графіка нашої моделі, покажіть результат впливу підтримки фірм-експортерів на чистий експорт і реальний обмінний курс. Поясніть, згодні ви чи ні з думкою сенатора. Уявіть, що в Європі
 6. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 7. Короткий огляд змісту
  Чотири вступні глави першої частина книги присвячена-ни аналізу природи економічної науки (гл. 1), ис-користування графіків, фактичних даних і тео-рії в економічному аналізі (гл. 2), рассмотреніюпростейшей моделі ринкового взаємодії спро-са та пропозиції (гл. 3) і ролі держави в еконо-Міці (гл. 4, яка є новою). Глава 4 знакі-мит з механізмом державного втручання
 8. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни представляють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 9. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  Виявлення найбільш типових рис поведінки економічних агентів (агрегування агентів) і найбільш істотних закономірностей функціонування економічних ринків (агрегування ринків) дозволяє агрегувати макроекономічні взаємозв'язки, тобто дослідити закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу
 10. Макроекономічні моделі та їх показники
  Схема кругообігу являє собою приклад макроекономічної моделі . Моделювання і абстрагування - основні методи макроекономічного аналізу, всі макроекономічні процеси вивчаються на основі побудови моделей. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (графічне або алгебра) опис економічних процесів і явищ з метою встановлення основних
© 2014-2022  epi.cc.ua