Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Короткий огляд змісту


Чотири вступні глави першої частини книги присвячені-ни аналізу природи економічної науки (гл. 1), ис- користуванню графіків, фактичних даних і тео-рії в економічному аналізі (гл. 2), рассмотреніюпростейшей моделі ринкового взаємодії спро-са та пропозиції (гл. 3) і ролі держави в еконо-Міці (гл. 4, яка є новою). Глава 4 знакі-мит з механізмом державного втручання векономічному життя: з його реальною практикою, атакож з тим, яким воно має бути в ідеалі з точ-ки зору економічної теорії. Там же ми обсу-дим процес прийняття рішень урядом
До кінця цих чотирьох глав студент повинен іметьясное уявлення про предмет економічної на-уки, вміти поводитися з графіками і фактично-ми даними, розуміти принципи функціонування ня ринку і володіти основними відомостями, каса-ющимися змішаної економіки. Розглядаючи ВГЛ. 3, як діє ринок в процесі вирішення
одвічних проблем економіки, що починаються з пи-тань «що», «як» і «для кого», ми відразу знайомих мім студентів з колосальними силами ринку. Аналізуючи в наступному розділі роль, яку дер-дарства могло б зіграти відносно різного ро-да зовнішніх ефектів економічної діяльності в розподілі національного доходу, ми обра-щаем увагу студентів на те, що ринкові ре-ня зовсім необов'язково є оптимальні-ми.
Нарешті, розглядаючи принципи политиче-ської економії, закладені в основу прінятіяправітельством рішень, ми прагнемо до того, щоб студенти усвідомили, наскільки далекими від оптимальних можуть бути і дії держави.
Перша частина служить в якості введення як вмакро-, так і в мікроекономіку. Ми починаємо з по-останньої з двох причин По-перше, з концепту-альної точки зору студентам легше мати справу седінственной фірмою або з монотоварной ринком, ніж з економікою в цілому друге, ми думаємо, що макроекономіка може бути краще зрозуміла те- мі, хто вже знайомий із способами, за допомогою кото-яких ринковий механізм розподіляє ресурси. Темне менш ми розуміємо, що існують вагомі ос-нови і для того, щоб почати з макроекономікі.Собитія зі світу макроекономіки набагато чащевстречаются в засобах масової інформації, чеммікроекономіческіе дані До того ж введення вмакроекономіку, яким є діаграма кру-гооборота в гол. 2, дає студентам непогане представ-ня про тих закономірностях, які призводять економік у стан загальної рівноваги. Викладаючи-тели, бажаючі почати з макроекономіки, можуть пе-Рейті від гол. 4 безпосередньо до гол. 23, відкриваю-щей виклад макроекономіки та принципів взаемодії сукупного попиту та сукупної про-позиції, використаних у наступних розділах.

Обидві частини книги (макро-і мікроекономічних) ми починаємо з розгляду основополагающіхфактов і фундаментальних принципів і в міру ви-конання цього завдання переходимо до проблем, носячи-щим більш прикладний характер. Починаючи з основ, акцентуючи на них увагу і в той же час хаті-гаю всіляких дешевих ефектів, ми готовімстудента до самостійного застосування цих ін-струмент для вирішення практичних завдань, до чого
Передмова xxv
він приступить, як ми сподіваємося, із задоволенням Піддругій частини мікроекономічної половини мивначале викладаємо повну модель конкуренції, а за-тем переходимо до недосконалої конкуренції і ре-регулюванню в третій частині, до вивчення ринковфакторов виробництва в четвертій частині і наконецк мікроекономіці держави - у п'ятому. Макрое-кономіческіх половину ми починаємо з розглянуто-ня сукупного попиту в шостій частині. Потім, вседьмой, викладаємо модель взаємодії совокуп-них попиту та пропозиції, а також проблеми безра-ботіци, інфляції та економічного зростання. Наконецми завершимо виклад п'ятьма главами восьмий ча-сти, присвяченими проблемам світової економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткий огляд змісту "
 1. 2. Зміст бізнес-плану
  короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто цю продукцію купувати. Слід показати економічні та неекономічні вигоди для покупця, фінансові прогнози, загальні цілі фірми на 3-7 років вперед і способи досягнення цих цілей.
 2. 1.3. Бюджетна система дореволюційної Росії
  огляд державних доходів і витрат; І.Х. Озеров. Російський бюджет; П.П. Мігулін. Російський державний кредит; І.І. Янжул. Основні початку фінансової науки; М.І. Фрідман. Конспект лекцій з науки про фінанси і
 3. 3. Людська праця як засіб
  короткочасної працездатності. Час, який не потрібно на відновлення і відновлення працездатності, витраченої попереднім працею, буде повністю присвячено роботі. Будь-яке недовикористання працездатності вважатиметься втратою. Виконуючи більше роботи, можна підвищити свій добробут. Та частина наявного потенціалу, яка залишається невикористаною, буде
 4. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  коротко охарактеризувати наступним: - по-перше, це історична безпрецедентність переходу, виступаючого як перехід до сучасної ринкової економіці не від традиційної, а від особливої, що існувала у відносно невеликому числі країн планової економіки. «Социалистичная» планової економіки - визначальна характеристика вихідного стану сучасних перехідних процесів в російському
 5. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  коротко і свою наукову біографію. Він писав: «У 1842-1843 рр.. мені як редактору «Rheinishe Zeitung» пришитий-лось вперше висловлюватися про так званих матеріальних інтересах, і це поставило мене а скрутне становище. Обговорення в рейнському ландтазі питань про крадіжку лісу і дробленні земельної власності, офіційна полеміка, в яку пан фон Шапер, тодішній обер-президент Рейнської
 6. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  коротко-тимчасовий характер, а й у тому, що рівновага здійснюється через кризу, ціною найглибших потрясінь виробництва і руйнування продуктивних сил. Всі ці моменти повністю ігноруються Кларком, який вбачав повну аналогію між рухом в області еко-номіки і рухом фізичних тіл. Така порочна методологія Кларка щодо статики і динаміки.
 7. Принцип 9 Ціни ростуть тоді, коли уряди друкує надто багато грошей Принцип 10 У короткостроковій перспективі
  короткостроковій перспективі суспільство має зробити вибір між інфляцією та безробіттям Таблиця 1.1 ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ _-: нках та економіці в цілому. Щоб розібратися з ними, потрібно якийсь :: мие з вашого боку, але це завдання цілком вам по плечу. Ми будемо постій-зозвращаться до десяти принципам економічної теорії, про які рас-Азалі в цій
 8. У чому полягає по-корисність спеціальних термінів? 2.
  Короткостроковій перспективі суспільство став-кивается з вибором між інфляцією і без безробіттю ». 61 б. «Зниження темпів зростання кількості грошей в обігу призведе до зменшення інф-ляції». в. «Центральний банк повинен знизити темпи рос-та кількості грошей в обігу». м. «Суспільство має запропонувати людям, живу-щим на соціальні допомоги, зайнятися пошуку-ми роботи». д. «Низькі
 9. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  коротко можна визначити як революційні зміни у взаємодії людини і природи, а також у системі продуктивних сил та їх організаційній формі. Оскільки система продуктивних сил включає засоби і предмети праці, науку, робочу силу, використовувані людьми сили природи, а в сучасних умовах - все більшою мірою і інформацію, то НТР зумовлює істотні зміни в
 10. § 18. Сутність і структура ринку
  короткострокових кредитів), валюти, цінних паперів, золота. Залежно від ступеня монополізації розрізняють монополізований і олігополістичний ринки. На монополізованому ринку один-два виробники (продавця) можуть зосередити у своїх руках всю масу виготовленої продукції, всю сукупність певного виду товарів і диктувати ціни на ринку. На немонополізованому ринку існує
© 2014-2022  epi.cc.ua