Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Макроекономіка


Макроекономічну частину ми також починаємо сдетального викладу основ. В якості отправнойточкі використовується наведене в гол 23 визначенні-ня макроекономіки, а також її предмета та основ-них понять. Ми вводимо в аналіз схему «сукупність-ве пропозиція - сукупний попит», яка впринципі вже знайома студентам, які вивчили осно-ви мікроекономіки попиту та пропозиції в гол 3.Демонстріруя застосування цієї техніки, ми одно-тимчасово попереджаємо студентів про численний-них «підводних камінні », що виникають при її ис-користуванні. До повного уявленню про можливе-
1 Перекладаючи термін «perfect value» як «сучасна вартість», ми сле-дуємо E M. Четиркін. У вітчизняній літературі вживаються такжетерміни «приведена вартість», рідше - «дисконтована вартість». (Прим. науч. Ред.)
Стях її застосування ми поступово прийдемо в гол 30і 31.
У гол 24 ми звертаємося до проблеми ісчісленіянаціонального доходу на основі діаграми кругоо-боротися, викладеної в гол 2 і 23. Концепція націо-нального доходу не тільки корисна при інтерпретації-ції даних про функціонування економіки, алеодночасно є і відмінним інструментомдля вивчення взаємодій між ринками, атакож взаємозв'язків доходів, виробництва і витрат, в кінцевому рахунку і представляють собою серце-вину макроекономіки.
У гол 25 ми викладаємо перший з моделей сукупність-ного попиту - модель з фіксованими ценамі.Целью цього викладу є засвоєння студен-тами тих принципів, виходячи з яких визначаються-ються величина сукупного випуску і його реакцііна зрушення в попиті (без врахування обмежень з сторо-ни пропозиції). Ми підкреслюємо то грунтовний-ство, що гіпотеза про фіксовані ціни являетсявременной, зробленої виключно в інтересаханаліза, і являє собою умова, чрезвичайноредко зустрічається в реальному економіческойжізні.
Від найпростішої макромоделі рівноваги на те-Варна ринку ми переходимо до розгляду де-шей, банківської справи, Федеральної резервної си-стеми і ринків активів в гол 26 і 27. Преподаватьеті глави - справжнє задоволення Студенти все-гда хочуть почати саме з банків. У міру знаком-ства з тим, що роблять банки зі своїми депозитами, яким чином функціонує банківська система, впливаючи на масу грошей в обігу, нарешті як Fedучаствует в цьому процесі, завіса таємниці над банків-ським справою поступово відкривається. У гол 27ми досліджуємо поняття золотого стандарту і поки-жем, як Fed впливає на обсяг пропозиції грошей, атакож пояснимо суть правила постійного зростання де-ніжною маси. Це дасть можливість перейти кпредварітельному обговоренню грошової політики, перш ніж буде повністю викладена модельспроса на основі схеми «сукупна пропозиція-сукупний попит».
У гол 28 ми обговоримо фіскальну політику, бюд-жет і сукупний попит У цій главі опісиваетсяпрактіка оподаткування та державних заку-пок в Сполучених Штатах, а також показиваютсявозможності інтеграції цих дій правитель-ства в найпростішу модель доходів . Ми коснемсяпроблеми національного боргу та його тягаря, атакож суті пропонованої поправки про збалансовані-ванном бюджеті. Глава завершується додатком, в якому йтиметься про зовнішній торгівлі і дохо-дах від неї Це дозволить тим з викладачів, ктожелает перейти до розгляду зовнішньої торгівлі
саме в цьому місці, так і вчинити, зробивши це набазе вже пройденого матеріалу.
Додаток нетільки показує, яким чином торгівля впису-ється в рамки основ теорії доходів, але також іл-люстрірует ту динамічну роль, яку іграетмеждународная торгівля в американській економі-ці.
У гол. 29 ми вводимо в базисну модель доходовденьгі і грошову політику в сукупності з ін-вестицій і процентними ставками. Там же миізучім грошовий механізм, за допомогою которогоденьгі впливають на економіку, і рас-дивимося суть змішаної політики (включающейденьгі, процентні ставки та інвестиції). У завер-шення глави знову підкреслюється, що гіпотеза офіксірованних цінах введена нами ісключітельноіз міркувань зручності аналізу, а зовсім не какелемент реального світу, і тому повинна бути современем відкинута.
У гол. 30, спираючись на модель сукупного спросаіз гл. 29, ми приступаємо до викладу моделі «со-сукупними пропозиція - сукупний попит» і по-будові кривої сукупної пропозиції. Глав-ної рисою нашого підходу до вивчення макроек-номіки є те, що студент, поступово при-ближче до моделі взаємодії попиту і про-позиції, ясно уявляє, що стоїть за кожною ізтех кривих, якими він користується у моделі. Миіспользуем цей новий апарат для того, щоб по-казать, як гіпотеза гнучкості ціноутворення з-змінює характер аналізу фіскально-грошової по-літики і як шокові зміни совокупногопредложенія впливають на рівень цін і випуску.
Базова модель взаємодії попиту і запропонованого-вання дозволяє нам більш глибоко вивчити рядспеціальних тим в останніх главах сьомий ча-сти. Зокрема, ми застосовуємо цю модель в гол. 31для дослідження економічного циклу, которийінтерпретіруется як результат зрушень крівихспроса та пропозиції. Ми проводимо разлічіемежду кривими пропозиції для довгострокового ікраткосрочного періодів. Ми також обговоримо роль, яку відіграє ступінь гнучкості цін і зарплати втом, наскільки швидко економіка повертається всостояніі рівноваги. У цьому ж контексті ми рас-дивимося ті переваги, які можуть бути по-лучени в результаті використання активної стаб-лізаціонной політики, а також проблеми, порож-даємо цією політикою.
У гол. 32 обговорюється проблема безробіття і можливостей дій, здатних вплинути як нарівень її природної норми, так і на велічінуцікліческой безробіття. У гол. 33 ми більш уважно розглянемо проблему інфляції, сосредото-чив особливу увагу на існуючих в економі-
ке США та інших країн інфляційних тенденціях.Ми зупинимося також на витратах інфляції, за-лежно Фішера і політиці , спрямованої лише на зменшення темпів інфляції. У гол. 34 вивчення ін-фляции буде продовжено аналізом взаімосвязеймежду грошима, дефіцитом та інфляцією. Ми про-ілюструємо на фактичному матеріалі слабкість, яку демонструють в умовах помірних тим-пов інфляції настільки часто згадувані зв'язку між-ду зростанням грошової маси та інфляцією, а такжемежду дефіцитом та інфляцією. В умовах же ги-перінфляціі ці зв'язки видно неозброєним гла-зом Тому як приклад ми докладно розглядали вражаючі масштаби гіперінфляції ції в Німеччині в 1922-1923 рр.. Цей історіческійепізод традиційно приковував до себе вніманіеогромного кількості дослідників. Ми знаємо ізопита нашого викладання, що й на студентовсвязанние з цією подією факти виробляють біль-ШОЕ враження Вони є потужним засобом, що дозволяє студентам з цікавістю виконати до-німи завдання, що стосуються причин і результатовінфляціі.

Проблема уповільнення темпів економічного ро-ста так чи інакше зачіпає всі розвинені країни. ВГЛ. 35 представлений докладний історичний аналізекономіческого зростання із залученням апарату про-виробничій функції. Ми обговоримо причини за-повільне зростання продуктивності, джерела тих-нологічних інновацій, ідею конвергенції, а так-ж заходи, що вживаються державою в целяхвоздействія на темпи зростання. У принципі ця главамогла б послужити і в якості введення в макрое-кономіку. Значення її важко переоцінити, до томуже сам матеріал глави не обтяжений техніческімідеталямі і незмінно викликає інтерес (наприклад, та його частина, де розглядається питання, можуть лістуденти сподіватися на двох-і навіть четирехкратнийрост доходів протягом свого життя або ж, цілком можливо, ці доходи навіть скоротяться).
Глави 36-38, присвячені міжнародній еко-номіці, продовжують властиву книзі традіціюсочетанія теорії та фактичного матеріалу. Глава36 є вступної, в ній описуються разлічниетіпи торгівлі та фактори, що її визначають, а так-же фінансування платежів в різних націо-нальних валютах. Глава 37 містить як тео-ське обговорення вигод, пов'язаних з міжнарод-ної торгівлею, що є традиційним длявводних курсів, так і обговорення причин, по кото-рим на практиці міжнародна торгівля создаетне менше проблем, чим забезпечує вигод Глава38, присвячена обмінним курсам і международ -ним фінансам, дозволяє проникнути в кажущіесятайнимі принципи функціонування цієї сфери,
має настільки важливе значення для економікіСоедіненних Штатів. Ці три глави дають студен-там можливість вникнути в суть більшості ізтех міжнародних економічних проблем, назва-ня яких миготять в газетних заголовках, іоставаться в курсі подій і в майбутньому.
У гол. 39 ми обговоримо місце, яке займають всвітовій економіці країни, що розвиваються. Етістрани стикаються із загальними для них проблема-ми, оскільки багато з них спеціалізуються наекспорте сировини. Специфічні внутрішні пробле-ми кожної з них викликаються нестачею капіталу, як людського, так і речового, а також темобстоятельством, що багато хто з них знаходяться подпрессом колосального зовнішнього боргу. У цій главеми також обговоримо проблему боргу у світовій еко-номіці та можливі шляхи її вирішення. У гол. 40аналізіруются альтернативні економічні си-стеми, одночасно представлені як марксист-ська теорія, так і реальна економічна практи-ка соціалістичних держав. Ця заключітельнаяглава не просто знайомить студентів з корисним дляніх матеріалом Змушуючи їх задуматися про альтер-нативних шляхи вирішення одвічних проблем еко-номіки, що починаються з питань «що», «як» і «для кого», матеріал глави повертає до визначенні-нію економічної теорії , а також до тих пробле-мам, з яких починається книга
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Макроекономіка"
 1. Коментарі
  макроекономіки, основоположник кейнсіанства. Кеплер Йоганн (Kepler, Johannes) (1571-1630) - німецький астроном, один з творців астрономії Нового часу. Кернс Джон Еліот (Cairnes John Elliott) (1823-1875) - один з останніх представників класичної школи політекономії. Кларк Джон Бейтс (Clark John Bates) (1847-1938) - один з найбільш відомих економістів другої половини XIX в.,
 2. Рекомендована література
  / / - Книги - / / 1. Шевчук Д.А. Іпотека: просто про складне. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 2. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 3. Шевчук Д.А. Кредити фізичним особам. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 4. Шевчук Д.А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 5. Шевчук Д.А. Автокредит: технології одержання. - М.:
 3. Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009
  В курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни "Макроекономіка". Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі
 4. Предмет макроекономіки
  макроекономіка »використовував у своїй статті в 1933 р. відомий норвезький учений, економіст-математик, один з основоположників економетрики, лауреат Нобелівської премії Рагнар Фріш . Однак змістовно сучасна макроекономічна теорія веде свій початок від фундаментальної праці видатного англійського економіста, представника Кембриджської школи, лорда Джона Мейнарда Кейнса. У 1936 р. вийшла
 5. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  макроекономіці національний дохід і національний продукт позначаються однією буквою - Y. Величина національного продукту в стані рівноваги тотожно дорівнює сумі сукупних витрат (Е): Y=E. Сукупні витрати (національний продукт) в двухсекторной моделі економіки складаються з споживчих витрат домогосподарств (С) та інвестиційних витрат фірм (I): E=C + I, а національний
 6. Макроекономічні моделі та їх показники
  макроекономіці, як правило, одиницею часу є рік. До показників потоків відносяться сукупний випуск, сукупний дохід, споживання, інвестиції, дефіцит (профіцит) державного бюджету, експорт, імпорт та ін, оскільки всі вони розраховуються за рік. Всі показники, відображені в схемі кругообігу, є потоками (не випадково ця схема називається моделлю кругових потоків). Запас
 7. Валовий внутрішній продукт
  макроекономіці) під інвестиціями розуміються тільки витрати на покупку інвестиційних товарів (обладнання та споруд), тобто товарів, за допомогою яких здійснюється процес виробництва і які збільшують запас капіталу (капітальних активів), а не будь-яке вкладення коштів з метою отримання доходу в майбутньому. Тому до інвестицій в системі національних рахунків не відноситься покупка акцій і
 8. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Макроекономіці зазвичай використовуються індекс споживчих цін, індекс цін виробників і дефлятор ВВП. Індекс споживчих цін (ІСЦ) розраховується на основі вартості ринкової споживчого кошика, яка включає в себе набір товарів і послуг, споживаних типовою міською сім'єю протягом року. У розвинених країнах споживчий кошик включає 300-400 видів споживчих
 9. Сукупна пропозиція
  макроекономіці відрізняються від відповідних понять в мікроекономіці, де критерієм розподілу на короткостроковий і довгостроковий періоди є зміна кількості ресурсів, у той час як в макроекономіці таким критерієм виступає зміна цін на ресурси. У короткостроковому періоді зміни цін на ресурси або не відбувається зовсім, або відбувається непропорційно зміни загального рівня цін. В
 10. Класична модель
  макроекономіці відповідає принципу нейтральності грошей (даний принцип означає, що гроші не впливають на ситуацію в реальному секторі і що всі ціни відносні). Внаслідок цього у класичній моделі грошовий ринок відсутній, а реальний сектор складається з трьох ринків: ринку праці, ринку капіталу (позикових коштів або кредиту) та товарного ринку. 3. Оскільки на всіх цих ринках
© 2014-2022  epi.cc.ua